Здавалка
Главная | Обратная связь

Соціальне значення опоряджувальних робіт для сучасного будівництваЗМІСТ

Вступ.

1.1. Соціальне значення опоряджувальних робіт для сучасного будівництва…………………………………………………………………..3

2.2. Характеристика завдання…………………………………………… 5

 

Штукатурні роботи.

2.1. Вибір необхідних інструментів, пристосувань і інвентарю

для виконання обштукатурення стін……………………. 8

2.2. Пристрої для роботи на висоті…………………………………….…

2.3. Характеристика матеріалів для виконання робіт………………….

2.4. Організація робіт і робочого місця штукатура………………….….

2.5. Розрахунок кількості необхідних матеріалів…………………….…

2.6. Технологія виконання штукатурних робіт……………………….…

2.7. Контроль якості………………………………………………………

 

Малярні роботи.

3.1. Вибір необхідних інструментів, пристосувань і

інвентарю для виконання малярних робіт…………………………

3.2. Пристрої для роботи на висоті………………………………………

3.3. Характеристика матеріалів для виконання робіт……………….…

3.4. Організація робіт і робочого місця маляра будівельного……….…

3.5. Розрахунок кількості необхідних матеріалів…………………….…

3.6. Технологія виконання малярних робіт………………………….….

3.7. Контроль якості………………………………………………………

 

Лицювально-плиточні роботи.

4.1. Вибір необхідних інструментів, пристосувань і

інвентарю для виконання плиткових робіт………………………..

4.2.Пристрої для роботи на висоті………………………………………

4.3. Характеристика матеріалів для виконання робіт………………….

4.4. Організація робіт і робочого місця плиточника……………………

4.5. Розрахунок кількості необхідних матеріалів………………………

4.6. Технологія виконання плиткових робіт………………………….…

4.7. Контроль якості……………………………………………………...

 

5.Охорона праці………………………………………………………….

6. Охорона навколишнього середовища…………………………….

Джерела інформації……………………………………………………..

 

 

Вступ


Соціальне значення опоряджувальних робіт для сучасного будівництва

Будівництво – одна з галузей матеріального виробництво, в якій зайняті робітники багатьох професій: монтажники , муляри, штукатури, плиточники, тощо. Професія опоряджувальника досить почесна на будівництві. Висококваліфікований штукатур, наприклад, здатний, крім звичайної штукатурки, виконувати кольорову декоративну штукатурку, архітектурні елементи, реставраційні роботи. Штукатурні вироби виконують у будинках, у будинках, збудованих із штучного чи природного каменю,з великих панелей , бетонних чи керамічних блоків. Після опорядження будівлі та їхні приміщення набувають завершеного вигляду, в них створюються потрібні санітарно –гігієнічні і естетичні умови для життя і праці людей. Відомо, що конкурентоспроможність товарів чи послуг, яка є головним чинником розвитку економіки, забезпечується не лише доскональністю виконавців , їх ставлення до справи. Як засвідчує досвід роботи з сучасними матеріалами, без професійних виконавців реалізувати їх можливості в будівництві досить складно. Величезний асортимент будівельних матеріалів, що прийшов на зміну традиційному, потребує від фахівця зовсім іншого рівня знань,професійних навичок, обґрунтованого підходу до реалізації того чи іншого конструктивного вирішення. Тому на теперішньому стані розвитку будівельного виробництва, коли старі технології інтенсивно змінюються на нові , дуже важливо не йти разом з часом необхідно вміти знаходити потрібну інформацію. У загальному обсязі будівництва опоряджувальні роботи займають значну частину . Тому зниження їхньої вартості і трудомісткості має важливе значення для інтенсифікації будівництва і можливе лише за умов максимального застосування в роботі сучасних опоряджувальних машин і Механізмів, нових матеріалів і форм організації праці. Нині на будівельних майданчиках працюють тисячі опоряджувальників та мулярів , багато з них закінчили професійно-технічні училища. Для успішного виконання завдань кожен будівельник, занятий на будівельних роботах, має добре опонувати технологію їх виконання, будову і роботу застосовуваних машин і механізмів, передові методи організації праці. Результатом праці будівельників є закінчені будівлі чи споруди різного призначення (мости, залізниці, школа, тощо). Ці об`єкти будують з різних природних чи штучних матеріалів: з цегли, бетону, залізобетону тощо. При використанні роботи будівельнику знадобляться різні матеріали, як традиційна так і сучасні, тільки висока кваліфікація дозволить будівельнику виконувати роботи високої якості.

 

I. Вступ.

1) Значення будівництва та будівельної індустрії для розвитку народного

господарства країни

Будівництвом називається процес зведення будівель і споруд різного

призначення. Будівництво тісно пов'язане з промисловістю, сільським

господарством, наукою і невиробничою сферою. Наприклад, машинобудування

постачає будівництву основні засоби механізації, тобто оснащує

будівельну галузь технікою. Промисловість будівельних матеріалів

забезпечує будівництво цеглою, бетоном, розчином, збірними

залізобетонними конструкціями, опоряджувальними та іншими матеріалами,

необхідними для споруджання будівель.

Зв'язок будівництва з іншими галузями промисловості підтверджують такі

цифри. Будівництво споживає 15 % усієї промислової продукції, у тому

числі 90 % будівельних матеріалів, 50 % продукції лісової та

деревообробної промисловості тощо. Приблизно 70 галузей промисловості

постачають ресурси, необхідні для будівництва. Своєю чергою, будівництво

забезпечує розвиток промисловості. Так, перш ніж розпочати видобувати

вугілля, виплавляти метал, будувати кораблі чи виробляти електроенергію,

необхідно побудувати шахту, домну, корабельну верф, електростанцію.

Для сільського господарства будівельники споруджують тваринницькі

приміщення: корівники, свинарники, пташники, заводи з перероблення

сільськогосподарської продукції, сховища для насіння, овочів і

мінеральних добрив, елеватори тощо.

Розвиток науки неможливий без спорудження нових будівель, дослідних,

обчислювальних та інформаційних центрів, наукових лабораторій,

конструкторських бюро та інших об'єктів. Досягнення науки і техніки

впливають на розвиток будівництва. Наука створює нові високопродуктивні

будівельні машини та механізми, автоматичні лінії, нові ефективні

будівельні матеріали, розробляє нові технології і форми організації

праці будівельників.

Значним є внесок будівництва в невиробничу сферу. Житлові будинки, нові

мікрорайони із школами, і дитячими закладами, лікарнями, підприємствами

торгівлі, культурно-побутовими центрами — все це робота будівельників.

Таким чином, будівництво відіграє значну роль у житті суспільства. Воно

є матеріальним підґрунтям безперервного розвитку виробництва, вирішення

житлових проблем, підвищення матеріального і культурного рівня народу.

Нові завдання , які стоять перед будівельним комплексом, вимагають

проведення адекватних організаційних і структурних змін. Відбувається

формування виробничо-фінансових структур нового типу на умовах

консолідації промислових потужностей та інвестиційних можливостей.

Сьогодні можна назвати вже не одну структуру, яка успішно працює за

таким принципом не лише в Україні, а й активно освоює зарубіжний ринок.

Цьому сприяють міжнародні угоди, які за дорученням уряду укладаються

Держбудом з відповідними міністерствами інших країн.

Перспективи подальшого розвитку будівельної галузі – в подальшому

розвитку економіки нашої держави. Будівельна індустрія як ніхто інший

відчуває її поступове і стабільне зростання: будівельна галузь почала

отримувати замовлення, які з кожним роком зростають в середньому на

20-25 відсотків. Якщо кілька років тому певні будівельні новинки можна

було побачити в Києві, то сьогодні вони є в багатьох інших містах,

головне тепер – підтримати їх, вивести галузь на рівень сучасних вимог.

Житлове будівництво є основою розвитку галузі України на нинішньому

етапі. Хоча дедалі частіше надходять замовлення на реконструкцію

металургійних комбінатів, спорудження хімічних об’єктів…, галузь нині

тримається в основному на житловому будівництві. Це дає будівельній

індустрії можливість заробляти кошти, інвестувати їх в оновлення

матеріально-технічної бази і, головне, працювати, не втрачати

кваліфікацію. Щоб у всеозброєнні зустріти піднесення промислового

будівництва, яке вже розпочалося в Україні.

Будівельний комплекс України – складне виробничо-територіальне

утворення, структура якого формується під впливом багатьох факторів,

найважливішим з яких є інвестиційна політика.

Сучасна структура будівельного комплексу України складається під впливом

інвестиційних процесів, а також науково-технічного прогресу,

соціологізації та екологізації виробництва. Провідною його ланкою є

будівельна індустрія, яку в останній час визначають такі основні

особливості: скорочення обсягів виконаних підрядних робіт, зниження

рівня продуктивності праці та розвиток у будівництві нових

організаційно-управлінських структур.

Різке скорочення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт зумовлено

значним зменшенням інвестицій як у нове будівництво так і у об’єкти, що

вже будуються, навіть у пускові. Другий фактор – гострий дефіцит

будівельних матеріалів, зокрема таких важливих як цегла, цемент,

будівельне скло, дерев’яні конструкції. Побічний наслідок кризи у

будівельній індустрії – зменшення чисельності робітників, зайнятих у

будівництві (з 1378 тис. чол. у 1980р. до 1104 тис. чол. у 1991р.)

Зниження рівня продуктивності праці у будівництві (на 1.3% тільки за

1990р.) зумовлене порушенням господарських зв’язків у капітальному

будівництві та промисловості будівельних матеріалів, невиконанням

договірних зобов’язань по постачанню будівельним об’єктам палива,

обладнання, будівельних матеріалів та конструкцій, а також рядом

суб’єктивних факторів.

Незважаючи на інтенсивний розвиток нових організаційних форм

будівництва, домінуюча роль зберігається за державною системою

організації будівельної індустрії, яка забезпечує відносно стабільне

управління, матеріально-технічне постачання та, що важливо, замовлення

на будівельну продукцію (державними будівельно-монтажними організаціями

у 1991р. було виконано 79,1% загального обсягу підрядних робіт, які на

82,8% фінансувалися за рахунок державних капіталовкладень).

Беручи до уваги, що однією з основних причин відставання галузі є

нестача засобів на її технічне переозброєння, то одним з шляхів

активізації інвестиційного інтересу до неї вважається розвиток мережі

акціонерних підприємств по виробництву нерудних будівельних матеріалів,

будівельної цегли, керамічної плитки, сантехніки …

Для розвитку народного господарства України одним з найважливіших видів

виробничого будівництва є реконструкція та технічне переозброєння діючих

підприємств. Регіони з максимальним рівнем територіальної концентрації

цього виду будівельно-монтажних робіт співпадають з розміщенням основних

виробничих, насамперед, промислових баз країни.

Крім того, індустріально розвинутим областям України властива підвищена

питома вага реконструкції та технічного переозброєння підприємств у

відтворюваній структурі капітальних вкладень.

Обсяги соціально-культурного виробництва у областях України, хоча й

мають значні територіальні відмінності за абсолютними масштабами, але у

перерахунку на душу населення відносно однорідні. Виняток становлять

лише Київська область разом з Києвом (великим обсягом соціального

будівництва тут відзначається місто Київ) та специфічний рекреаційний

регіон – Автономна Республіка Крим, де рівень територіальної

концентрації цього виду будівництва досить високі. За схожим характером,

але більш континуально розміщено житлове будівництво, яке накладається

на досить густу мережу населених пунктів.

На географію природоохоронного будівництва значний вплив має характер

екологічної ситуації в Україні. Масштаби та структура цього будівництва

в областях України зумовлені перш за все місцевими особливостями

забруднення оточуючого середовища та використання природних ресурсів,

тому вони досить різноманітні. Зокрема у найбільш економічно

неблагополучних регіонах України головними напрямами природоохоронного

будівництва є: у Дніпропетровській області – охорона надр і раціональне

використання мінеральних ресурсів (63.2% всього обсягу цього виду робіт

у Україні) та охорона атмосферного повітря (45.7%), в Криму – охорона

земель (20.3%). Загальна частка капітальних вкладень на охорону природи

регіонів перевищує 55%.

Сучасний будівельний комплекс України відзначається досить складною

динамікою свого розвитку. Зміни в його структурі та народногосподарських

функціях відбивають складні процеси, що відбуваються у суспільстві.

Труднощі ж носять тимчасовий характер, гарантією чому є потужний

виробничий потенціал комплексу.

За статистичними даними за січень-жовтень 2007 року підприємствами

країни виконано будівельних робіт на суму 40.2 млрд. грн., що на 14,0%

більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівельних робіт відбулося за всіма основними видами

будівельної діяльності. Будівництво будівель та споруд, частка яких у

загальному обсязі становить 85,6%,зросло на 14,0%. Обсяги робіт з

установлення інженерного устаткування будівель та споруд збільшились на

19,5%, з підготовки будівельних ділянок – на 6,2%, і завершення

будівництва – на 20,1%.

Капітальне будівництво є однією з найвагоміших галузей народного

господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Від розвитку будівництва залежить також

вихід економіки держави з кризового стану та виведення її на світовий

рівень.

Сьогодні в Україні будівництво перебуває в занепаді: основні фонди

зношені майже на 60%, в середньому ці фонди на одну третину в тричі

менші ніж в Росії, в четверо, ніж у Литві. Порівняно із

західноєвропейськими країнами матеріальна база України стосовно житла в

3-5 разів менша. Сьогодні на ринку будівельних робіт працює близько 7000

будівельних організацій, в яких зайнято 764000 працівників, 46%

будівельних організацій об’єднані в корпорації та концерни, інші

працюють на ринку самостійно. Біля 86% підрядних організацій мають

недержавну форму власності.

Значне скорочення обсягу бюджетних капіталовкладень на початку 90-х

років призвело до кризи у будівельному комплексі. В зв’язку з

скороченням обсягів робіт виникла гостра конкуренція на підрядному

ринку, і це змусило будівельників шукати нові форми і методи

господарювання. Назріла необхідність корінних змін у будівельному

комплексі, його реконструкції.

Державні будівельні організації шляхом приватизації перетворились на

акціонерні товариства. Поряд з ними з’явились нові будівельні

організації, які засновані на колективній та приватній власності. Ринок

поповнився новими видами будівельних матеріалів, які потребують

впровадження нових технологій.

2) Тенденції розвитку опоряджувальних робіт

Будівництво — галузь матеріального виробництва, в якій зайняті робітники

багатьох професій: монтажники, муляри, теслярі, слюсарі-сантехніки,

електрозварювальники, штукатури, плиточники, маляри тощо. Опоряджувальні

роботи виконують у будинках, збудованих зі штучного чи природного каменю

(цегли, керамічного або бетонного каменю, черепашника тощо), з великих

панелей, бетонних чи керамічних блоків. Після опорядження будівлі

набувають завершеного вигляду, в них створюються необхідні

санітарно-гігієнічні та естетичні умови для життя і праці людей. Види

опоряджувальних робіт представлені на рис. 1.

Рис. 1

У загальному обсязі будівництва опоряджувальні роботи займають значну

частину (25—30 %). Тому зниження їхньої вартості та трудомісткості має

важливе значення для інтенсифікації будівництва. Великопанельне і

великоблокове будівництво зменшує обсяг опоряджувальних робіт

безпосередньо на будівельному майданчику. Значну частину цих робіт

виконують на заводах, застосовуючи механізацію і досягаючи значного

зниження трудомісткості опоряджувальних операцій.

Для успішного виконання завдань кожен будівельник, зайнятий на

опоряджувальних роботах, має добре опанувати технологію їх виконання,

будову і роботу машин і механізмів, які застосовуються, передові методи

організації праці.

В Україні вже намітилися тенденції до заміни традиційних штукатурних

розчинів, мокрих способів штукатурення більш прогресивними матеріалами і

технологіями. Йдеться про сухі модифіковані будівельні суміші, високо

декоративні покриття, полімермінеральні і синтетичні штукатурки, а також

сухі способи опорядження поверхонь,наприклад,застосування гіпсокартонних

комплектних систем, високу ефективність яких засвідчує світовий та

європейський досвід.

Сухі модифіковані опоряджувальні суміші мають стабільні властивості

й, отже, їх застосування сприяє поліпшенню якості будівельних робіт і

підвищенню продуктивності праці, зниженню витрат на транспортування і

зберігання, зменшенню втрат матеріалів під час виконання робіт. Жоден

матеріал не досяг такого ступеня технологічності, виразності й простоти,

як високодекоративні опоряджувальні покриття, полімермінеральні та

синтетичні штукатурки.

На жаль, нині в Україні більшим попитом користуються іноземні

високодекоративні штукатурки, зокрема, так звані «венеціанські

штукатурки». Це декоративне покриття, яке імітує мармур або інші гірські

породи різних малюнків, хроматичних ефектів і художніх композицій. Вони

мають позитивні робочі характеристики, високу стійкість до різних

впливів, забезпечують високі адгезійні властивості й швидке висихання.

Вітчизняні будівельні організації, серед яких холдингова компанія

«Київміськбуд» та її будівельні трести, для опорядження житлових і

громадських будинків визнають за краще застосовувати синтетичні

штукатурки на зразок «Байраміксу».

Сьогодні у будівництві застосовують комплектні гіпсові системи, які

мають безмежні можливості дизайну, високі протипожежні та

звукоізоляційні властивості, різне функціональне призначення, як

опоряджувальне, так і декоративно-конструктивне.

Крім розроблення комплектних систем сухої штукатурки німецька фірма

Knauf («Кнауф»), ураховуючи традиційну тенденцію в будівництві багатьох

країн щодо застосування мокрих технологічних процесів, розробила й

впровадила в будівельну практику нові комплектні штукатурні системи,

прогресивні будівельні технології, інструменти й машини для реалізації

цих технологій, а також технічну документацію. До складу комплектних

систем належать різноманітні штукатурні сухі суміші, з яких можна легко

та швидко приготувати економічні та високоякісні ґрунтувальні й

штукатурні розчинові суміші потрібної консистенції й зручного укладання.

Будівництво значно зменшує обсяг опоряджувальних робіт, особливо на

будівельному майданчику. Значну частину цих робіт в даний час виконують

на заводах, де виготовляють вже готові великі опоряджені будівельні

конструкції. Деякі опоряджувальні процеси важко піддаються механізації

чи автоматизації на будівельному майданчику. Тому їх слід доручити

спеціалізованим заводам.

Тривають роботи, пов’язані із запровадженням механізації та

автоматизації виробництва матеріалів і виробів з переходом до цехів і

заводів-автоматів. Застосовуючи на заводах механізацію і автоматизацію,

можна досягти значного зниження трудомісткості опоряджувальних операцій.

Опоряджувальні роботи (штукатурні, облицювальні, малярні) виконують

після закінчення всіх загальнобудівельних, санітарно-технічних та

електромонтажних робіт. Після опорядження будинку приміщення набувають

закінченого вигляду, створюються потрібні санітарно-гігієнічні та

естетичні умови для життя, праці та відпочинку людей.

Підвищення якості роботи залежить від робітника, його ставлення до

обов’язків та праці всієї бригади. Багато будівельних бригад працюють з

гарантійними паспортами або за системою бездефектної роботи.

На даний час на будівництві працюють десятки тисяч малярів. Власне вони

і завершують будівельний процес і підготовляють будинки до експлуатації.

Малярні фарбування захищають будівельні конструкції від руйнівної дії

атмосферних впливів, збільшують їхню довговічність. Опоряджені кімнати,

приміщення стають більш привабливими та красивими. Тому всі

малярі-працівники повинні знати добре технологію виробництва

опоряджувальних робіт, будову та роботу малярних машин і механізмів,

новітні методи організації праці.

Законодавство України з питань забезпечення санітарного та

епідеміологічного благополуччя населення вимагає створення підзаконних

актів у сфері попереджувального та поточного санітарного нагляду за

проектуванням, будівництвом, реконструкцією і експлуатацією житлових

будинків і комплексів, які відповідали б сучасним науковим уявленням про

ступінь ризику в житловому середовищі.

Необхідність збереження енергії та захисту помешкання від шуму викликала

широке впровадження нових опоряджувальних конструкцій.

В Україні відсутні нормативно-технічні документи з проектування,

будівництва та експлуатації житлових будинків, які б відповідали

сучасним вимогам. Санітарна служба країни змушена користуватись

застарілими документами. В них відсутня інформація з радіоактивності

будівельних матеріалів, неіонізуючого випромінювання, радону і побічних

продуктів його розпаду, ультрафіолетового випромінювання, зараження

грибками опоряджувальних поверхонь і будівельних конструкцій.

Використання новітніх технологічних, технічних, конструкційних,

проектних рішень у житловому будівництві потребує більш тісної співпраці

органів санепідемслужби України і Держбуду України, гнучкості у

вирішенні складних питань при внесенні змін в існуючі нормативні

документи й створенні нової нормативної бази. Необхідність гармонізації

законодавства з Європейським Союзом вимагає корекції вимог до житлового

будівництва з огляду на міжнародні рекомендації в цій галузі знань.

II. Підготовка поверхонь під обштукатурювання

Без спеціальної (додаткової) підготовки штукатурять поверхні у таких

випадках:

якщо відхилення поверхні та кутів конструкції від вертикалі становить не

більше ніж 10 мм на поверх – при укладанні з цегли і дрібних блоків або

у разі виготовлення конструкції з деревини; не більше ніж 20 мм – при

укладанні з буту, бутобетону та бетону;

якщо відхилення перекриття від горизонталі не перевищує 2 мм на 1 м

довжини і 10мм на одне приміщення
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.