Здавалка
Главная | Обратная связь

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

КАФЕДРА АКШЕРСТВА ТА ГВНЕКОЛОГІЇ

 

 

Д о в і д н и к с т у д е н т а

з курсу акушерства

для студентів 4курсу стоматологічного факультету

 

 

Дніпропетровськ - 2012

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з акушерства для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальностей “Стоматологія” 7.110106, напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з наказом МОЗ України від 02.12.2009 № 929 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2010р. № 541).

Сучасний стан демографічної ситуації в Україні вимагає від лікаря-стоматолога поглибленого вивчення питань репродуктивного здоров'я жінки та планування сім'ї. Викладання акушерства на стоматологічному факультеті повинно бути пов'язаним із спеціальністю майбутнього лікаря-стоматолога. Кінцеві цілі з дисципліни передбачають набуття знань і вмінь в плані вирішення професійних задач.

Структура програми відповідає навчальному плану з дисціплини. Зміст програми регламентовано у відповідності з клінічними пртоколами з надання акушерської допомоги МОЗ України. Тематичні плани орієнтовані на опрацювання студентами найбільш важливих розділів фізіологічного та патологічного акушерства, невідкладних акушерських ускладнень, перинатальної медицини та деонтологічних, етичних та правових аспектів акушерської допомоги.

Базова медична підготовка лікарів-стоматологів за спеціальністю «Акушерство» проводиться впродовж 4 року навчання.

 

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина” із урахуванням результатів перегляду 2010;

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.04 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.04 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

- наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005)

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Акушерство як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями вивчення акушерства як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами для логічного обґрунтування діагнозу захворювання, проведення диференціальної діагностики, терапії, профілактики та реабілітації хворих, вмінні надавати лікарську допомогу при невідкладних станах.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни «акушерство» структурована на 1 модуль, до складу якого входять блоки 3 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів.

Лекції є проблемними, оглядовими та концептуально-аналітичними. Лекція стає процесом, під час якого в студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Посилюється роль лекцій в якісному управлінні самостійною роботою студентів.

Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації навчального процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. Тривалість одного практичного заняття не менше 4 годин. За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних завдань; вони передбачають:

- збирання анамнезу;

огляд вагітної, роділлі або породіллі;

- планування обстеження вагітної;

- інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних досліджень;

-проведення диференціальної діагностики найбільш поширених

ускладнень вагітності та пологів;

- визначення попереднього клінічного діагнозу;

- визначення тактики ведення вагітної, родорозрішення;

- надання екстреної медичної допомоги;

- вирішення ситуаційних задач;

- відпрацювання практичних навичок на муляжах та біля ліжка вагітної ;

- ведення медичної документації.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей: планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду; ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду; виконувати необхідні медичні маніпуляції; планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних стнах в акушерстві .

Перелік критеріїв надання акушерської допомоги регламентується відповідними протоколами за спеціальністю МОЗ України, Наказами МОЗ України «Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько – гінекологічної допомоги » (Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011), «Про організацію надання стаціонарної акушерської та неонатальної допомоги в Україні» (Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003, « Про затвердження клінічних протоколів з акушерської допомоги» ( Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004 р.)

Засобами контролю є тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі; контроль виконання практичних навичок.

Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття та вивчення тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, курація вагітних, пошук та вивчення додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в клініці поза межами навчального часу. Організація самостійної роботи у відділеннях акушерського або гінекологічного стаціонару повинна забезпечуватися викладачами кафедри.

Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому модульному контрольному занятті.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Кафедри акушерства і гінекології мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15% розподілу часу в залежності від напрямків наукових досліджень, організаційних та діагностичних можливостей клінічних баз, але зобов’язані виконати в цілому обсяг вимог з навчальної дисципліни за фахом підготовки та навчальним планом.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.