Здавалка
Главная | Обратная связь

Мотивація ,що умовно може бути названа негативноюТипи мотивації навчальної діяльності.

Знання, які учень здобуває у школі, можуть бути для нього лише засобом досягнення інших цілей (одержати атестат, уникнути покарання, заслужити похвалу тощо). У такому разі його спонукають не інтерес, допитливість, прагнення до оволодіння знаннями, вміннями, захопленість процесом засвоєння
знань в результаті навчання. Залежно від очікуваних результатів учні можуть виявляти такі типи мотивації навчальної діяльності:

Мотивація ,що умовно може бути названа негативною

2)Мотивація яка має позитивний характер ,але пов’язана з мотивами ,що фігурують поза навчальною діяльністю, її формами є:

-мотивація, зумовлена значущими для особистості соціальними прагненнями(почуття обов’язку перед близькими ,країною

-вузькі мотиви (схвалення у певних колах ,шлях до особистого благополуччя тощо )

-мотивація, що стосується тільки навчальної діяльності,цілей навчання , процесу навчання ,(інтелектуальна активність ,реалізація здібностей тощо

- Навчальні мотиви можуть бути

- пізнавальні (пов’язані зі змістом навчальної діяльності, процесом її здійснення)

_соціальні (пов’язані із взаємодіями школяра з іншими людьми)

Спонукання до навчання може бути:

ситуативним, коли спонуками є мотиви, пов'язані з необхідністю виявити, продемонструвати певні знання,вміння та навички у конкретній ситуації (на контрольній роботі, при складанні іспиту). Вони є зовнішніми, оскільки не стосуються глибинних основ особистості. Такими можна вважати мотиви-стимули (одержати нагороду, уникнути покарання тощо);

особистісним, пов'язаним з потребою учня в самовдосконаленні, досягненні духовних цілей, ідеалів, безпосередньо спрямованих на розвиток його особистості, на духовне, моральне й інтелектуальне зростання, а також на повноцінне функціонування його як суб'єкта життєдіяльності.

З огляду на особливості навчальної ситуації, можливості учня розрізняють адекватні (відповідні, релевантні) і неадекватні (невідповідні, нерелевантні) спонукання до навчальної діяльності. Адекватна спонука пов’язана з наявністю в учня інтересу до знань, умінь і навичок, а також до процесу їх набуття. Неадекватна спонука ґрунтується на: широких (зайняти певну позицію у суспільстві, оволодіти професією, посадою) та конкретних соціальних мотивах (ідентифікація себе з дорослим, ровесником, групою), коли школяр, наслідуючи інших, дотримуючись їхніх вимог щодо себе, розглядає навчання як засіб самоствердження у конкретній ситуації. Найадекватнішим мотивом навчальної діяльності є пізнавальний інтерес.

Пізнавальні інтереси - група мотивів, пов'язана зі змістом і процесом учіння, спрямована на опанування способом певної діяльності

За змістом, спрямованістю і масштабом пізнавальних мотивів розрізняють:

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.