Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо темою курсової роботи задана чисельність перукарів

 

Після таблиці 2.1 змінюється послідовність розрахунків

 

Далі розраховуються загальна кількість змін, кількість крісел, площа зали, загальна площа перукарні і виручка від реалізації послуг за рік.

 

Загальна кількість змін, яку відпрацюють усі перукарі за рік планується за формулою

 

Кзм.з = Чо ∙ Фн (2.4)

 

де Чо - чисельність основних робітників (перукарів), яка задана темою курсової роботи, од.,

Фн - номінальний фонд робочого часу одного перукаря за рік, з таблиці 2.1, в днях.

 

Кількість крісел, Ккр, яка необхідна для роботи перукарів знаходиться за формулою

 

(2.5)

 

де Кзм.з - загальна кількість змін,

Кзм - кількість змін роботи перукарні;

Др - кількість робочих днів у перукарні, з таблиці 2.1.

Розраховані кількість змін і крісел заносяться в таблицю 2.2

 

Таблиця 2.2 – Розрахунок необхідної кількості крісел

 

Найменування зали Кількість перукарів Номіналь ний фонд робочого часу, дн Загальна кількість змін Кількість крісел
           

 

Площа зали (чоловічої, жіночої чи універсальної), П, розрахується за формулою

 

П = Ккр ∙ Пн (2.6)

 

де Ккр- кількість крісел (робочих місць);

Пн - норма площі на одне крісло,з додатку А1, м2.

Плануються допоміжні приміщення:

- зал для очікування - ____ м2

- гардероб - _____ м2

-

-

Загальна площа допоміжних приміщень становить ______ м2.

Загальна площа перукарні визначається за формулою

 

Пз = П + Пд (2.7)

 

де П - площа зали, м2;

Пд – площа допоміжних приміщень (гардероб, санітарно-гігієнічні приміщення тощо), м2, з додатку А1.

Розраховані площа зали і перукарні заносяться в таблицю 2.3

Таблиця 2.3 – Розрахунок необхідної кількості крісел

Найменування зали Кількість крісел Норма площі на одне крісло м2 Площа зали, м2 Площа допоміжних приміщень, м2 Загальна площа перукарні, м2
             

 

Виручка від реалізації послуг за рік, Вр, розраховується за формулою

 

Вр = Взм Ккр ∙ Др (2.8)

 

де Взм - планова виручка від реалізації послуг за зміну на одне крісло, за даними діючого підприємства, за нормативами або завданням викладача, грн.;

Ккр - необхідна кількість крісел, з таблиці 2.2;

Кзм - кількість змін роботи перукарні;

Др - кількість робочих днів у перукарні, з таблиці 2.1.

Розрахунки річної виручки від реалізації послуг заносяться у таблицю 2.4.

Таблиця 2.4 – Розрахунок річної виручки від реалізації послуг

Найменування зали Кількість змін Кількість крісел, шт. Кількість робочих днів перукарні Виручка на одне крісло за зміну, грн. Виручка від реалізації послуг за рік, грн.
           

 

Далі за методичними рекомендаціями

 

 

 

 


КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

 

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

на тему:ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ……………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

КРЕО. 02020702. 0__ ПЗ

 

Студента(ки) 4 курсу ____ групи

__________________________________

(прізвище, ініціали студента)

 

Керівник Савченко Н.К.

Кількість балів:_____________________

 

Члени комісії ________ Кладченко І.М.

________ Тарасова Г.М.

 

2014 рік

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП 3

1 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Аналіз ринку, вибір цільових сегментів

1.2 План маркетингу

2 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРУКАРНІ

2.1 Розрахунок чисельності працівників та вибір систем оплати їх праці

2.2 Розрахунок фонду оплати праці працівників

2.3 Розрахунок витрат на матеріали

2.4 Розрахунок виробничої собівартості послуг, прибутку, рентабельності

2.5 Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Змін.
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Аркуш
КРЕО. 02020702. 0__ ПЗ
Розробив
 
Перевірив
Савченко Н.К
Т.контр
 
Н.контр.
 
Затвердив
 
Економічне обгрунтування діяльності____ перукарні _______
Літ.
Аркушів
 
КТТ ____ гр
Зм.
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КРЕО. 02020702. 000 ПЗ    

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.