Здавалка
Главная | Обратная связь

Розподіл навчальних годин на вивчення тем програми10 клас (31 година + 4 години резервного часу)

№ розділу Розділ навчальної програми Години
Інформаційні технології у навчанні
4.1 Програмні засоби навчання профільного предмету
4.2 Навчання в Інтернеті
4.3 Програмні засоби навчання іноземних мов
Текстовий процесор
Комп’ютерні презентації та публікації
1.1 Створення й показ слайдових презентацій
1.2 Опрацювання мультимедійних даних
1.3 Основи створення комп’ютерних публікацій
Служби Інтернету
3.1 Електронна пошта
3.2 Комунікації за допомогою Інтернету
         

11 клас (33 години + 2 години резервного часу)

Моделювання. Основи алгоритмізації
5.1 Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей
5.2. Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів.
  5.3 Етапи розв’язування прикладної задачі за допомогою комп’ютера
Системи опрацювання табличних даних
6.1 Електронні таблиці. Табличний процесор
6.2 Аналіз даних у середовищі табличного процесора
Бази даних. Системи управління базами даних
Інформаційні технології персональної та колективної комунікації
8.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів
8.2 Інтегроване використання засобів опрацювання документів
8.3 Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

 


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Клас

(32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів
1. Програмні засоби навчального призначення (4 год.) 1.1. Програмні засоби навчання профільного предмету (2 год.) Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету. Практична робота № 1. Робота з навчальними програмними засобами з профільних предметів Учень описує: · інтерфейс і принципи роботи з електронними посібниками, інтерактивними навчальними курсами або іншими програмними засобами навчання профільного предмета; · технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів; наводить приклади: · веб-ресурсів для дистанційного навчання; · веб-енциклопедій вміє: · застосовувати програмні засоби для поглиблення знань з профільного предмету; · використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідних даних; · перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів; · навчатися іноземної мови за допомогою інтерактивних або мультимедійних курсів.  
1.2. Навчання в Інтернеті (1 год.) Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання.  
1.3. Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.) Електронні словники й програми-перекладачі. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.  
2. Текстовий процесор (8 год.) Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра. Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах. Використання стилів, поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Друк документа. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Практична робота №2.Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах. Практична робота №3. Використання стилів і шаблонів документів.   Практична робота №4. Автоматичне створення змісту документа. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Учень: пояснює: · правила стильового оформлення документів різних типів; · поняття шаблону документа; використовує: · різні режими перегляду документа; · майстер створення документів; · стилі символів та абзаців для форматування тексту й визначення схеми документа; · шаблони документів; · інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі; · схему документа для перегляду його змісту та навігації ним; вміє: · створювати нумеровані й марковані списки; · імпортувати зображення в текстовий документ; · створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності; · вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості; · настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули; · створювати зміст документа в автоматичному режимі; · роздруковувати документ на принтері.
3. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.) 3.1. Створення й показ слайдових презентацій (6 год.) Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації. Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.   Практична робота №5. Розробка слайдової презентації. Практична робота №6. Анімація в слайдових презентаціях. Учень пояснює: · поняття та призначення комп’ютерних презентацій; · правила вибору стильового оформлення слайдів презентації; · принципи дизайну слайдів презентації; порівнює: · властивості слайдових та потокових презентацій; описує: · призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій; · спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах; · способи показу презентацій у різних програмних середовищах; вміє: · створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів; · розробляти структуру презентації; · добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів; · додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри; · додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти; · настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів; · зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.
3.2. Опрацювання мультимедійних даних (3 год.) Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів. Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами. Практична робота №7. Створення відеокліпу. Учень пояснює: · поняття мультимедійних даних; порівнює: · формати аудіо- та відео файлів; · режими відображення відеоряду; наводить приклади: · джерел мультимедійних даних; · засобів перетворення аудіо- та відеоформатів; вміє: · розробляти план відеокліпу; · створювати у середовищі розробки відеокліпів проекти за допомогою майстру та пусті проекти; · імпортувати у відеокліп аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел; · синхронізувати відеоряд з аудіорядом; · настроювати часові параметри аудіо- та відеоряду; · додавати до відеокліпу відеоефекти та настроювати переходи між його фрагментами.
3.3. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.) Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.     Практична робота №4. Створення інформаційного бюлетеня чи буклету. Учень пояснює: · поняття комп’ютерної публікації; · поняття шаблону публікації та її структури; · особливості роботи з графічними об’єктами під час створення публікацій наводить приклади: · публікацій різного типу; · основних складових публікації; · програмних засобів створення комп’ютерних публікацій; вміє: · створювати публікацію на основі шаблону; · виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій; · створювати зв’язки між об’єктами публікації; · зберігати публікації на зовнішніх носіях даних; · роздруковувати публікації.
4. Служби Інтернету (7 год.) 4.1. Електронна пошта (4 год.) Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправ­лення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи. Створення власних шаблонів листів. Етикет електронного листування.   Практична робота №8. Електронне листування через веб-інтерфейс.   Практична робота №9.Електронне листування за допомогою поштового клієнта.   Учень описує: · принципи функціонування послуги електронної пошти; · послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу; · елементи адреси електронної пошти; наводить приклади: · адрес електронної пошти; формулює: · правила етикету електронної переписки; вміє: · запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним; · використовувати довідкову систему поштового клієнта; · реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс; · керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх; · керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку; · копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки; · вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері; · створювати, редагувати й видаляти записи в адресній книзі; · оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення; · створювати й використовувати списки розсилки.
4.2. Комунікації за допомогою Інтернету (3 год.) Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм. Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень. Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях. Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування. Практична робота № 10. Обмін миттєвими повідомленнями.   Практична робота № 11. Спілкування на форумах та в чатах. Учень пояснює: · поняття миттєвого повідомлення; · принцип функціонування служби обміну миттєвими повідомленнями; · правила етикету інтерактивного спілкування; · принцип функціонування форуму; наводить приклади: · програм обміну миттєвими повідомленнями; · тематичних інтернет-форумів; вміє: · реєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями; · отримувати ідентифікаційний номер у програмі обміну миттєвими повідомленнями; · запускати на виконання та завершувати роботу з програмою обміну миттєвими повідомленнями; · знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями; · керувати списком контактів; · надсилати й отримувати повідомлення; · надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями; · реєструватися й спілкуватися в чаті; · реєструватися в інтернет-форумі; · брати участь в обговореннях на інтернет-формуах.

Клас

(33 години + 2 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)

5. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (5 год.) . 5.1. Поняття моделі. Моделювання. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів. 5.2. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові структуриалгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі. 5.3. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми. Учень: описує: · поняття моделі, об’єкту, предметної області; · типи моделей, їх характеристики; · поняття алгоритму; · властивості алгоритмів; · форми подання алгоритму; · базові структури алгоритмів та їх особливості; · порядок складання алгоритмів; · поняття методу розв’язування задачі; · технологію комп’ютерного моделювання; називає: · призначення графічних схем базових структур алгоритмів; пояснює: · етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера; · поняття програми;   використовує: · графічні схеми базових структур алгоритмів для опису алгоритмів; · різні засоби подання алгоритмів; вміє: · будувати інформаційну модельзадачі; · аналізувати алгоритм розв’язування задачі; · будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів; · формально виконувати алгоритми
6. Системи опрацювання табличних даних (11 год.) 6.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.) Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.   Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Практична робота №3. Використання формул в електронних таблицях. Практична робота №4. Побудова діаграм. Учень: описує: · поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок; · способи навігації аркушем і книгою; · формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати; · способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок; · види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення; · призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них; · критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме один або кілька рядів даних; пояснює: · правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок; · правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах; · правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул; використовує: · автозаповнення клітинок для прискорення введення даних; · майстер діаграм; вміє: · переміщуватись аркушем і книгою; · вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст; · виділяти діапазони клітинок із заданою адресою; · форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок; · копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок; · записувати абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок; · визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних; · змінювати тип діаграми; · задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду; · настроювати параметри відображення діаграми, області даних та рядів даних
5.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.) Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Умовне форматування даних.   Практична робота №5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.   Практична робота 6. Сортування та фільтрація даних.   Учень описує: · мету та способи фільтрації даних у таблицях; · призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків; · призначення умовного форматування даних; · алгоритмічну конструкцію розгалуження;   наводить приклади: · математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора; вміє: · сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів; · виконувати умовне форматування даних; · застосовувати основні математичні, статистичні, логічні функції для аналізу й опрацювання даних; використовує: · автофільтри для вибору даних з таблиць за простими критеріями; · зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних.  
7. Бази даних. Системи управління базами даних (9 год.) Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів. Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Практична робота №7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД. Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора     . Учень описує: · поняття моделі даних; · поняття бази даних · поняття таблиці, поля, запису; · поняття ключа; · призначення форми, запиту, звіту; · особливості реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделей даних; пояснює: · призначення систем управління базами даних; · зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою; класифікує: · запити: вибіркові та призначені для додавання, видалення чи оновлення даних; називає: · типи даних в середовищі СУБД; наводить приклади: · реляційних СУБД; вміє: · створювати таблиці у середовищі СУБД; · створювати форми для введення даних у таблиці; · знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі; · вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних; · застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів; · використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення; · використовувати конструктор для змінення запитів і форм; · сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями; · застосовувати засоби пошуку даних; · фільтрувати дані в таблицях.    
8. Інформаційні технології (8 год.) 8.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год.) Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними, створення гіперпосилань, завантаження файлів. Основи веб-дизайну. Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів.   Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу. Учень пояснює: · поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів; · відмінності між веб-сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, сторінкою розділу веб-сайту; · поняття блогу; · дизайн та правила оформлення веб-сторінок; · поняття хостингу; · призначення та типи сервісів Веб 2.0; · призначення та особливості функціонування веб-спільнот;   описує: · процес створення веб-сайтів; · процес створення блогу й публікації повідомлень; · формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках; · вміє: · засобами безкоштовного сервера створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення; · засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його; · створювати й адмініструвати блог; · розміщувати на веб-сторінках зображення й текст, настроювати параметри їхнього розташування, відображення та відтворення; створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень.  
8.2. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.) Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів.   Практична робота №12. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах. Учень пояснює: · відмінність між вставленням об’єкта в документ, вставленням посилання на об’єкт та зв’язуванням документа і об’єкта; наводить приклади: · завдань, що розв’язуються за допомогою кількох програм опрацювання даних електронних документів; вміє: · вбудовувати та зв’язувати документи; · зберігати електронні документи в різних форматах; · імпортувати зображення в текстові документи, презентації та електронні таблиці; · експортувати таблиці бази даних у середовище табличного процесора та в текстові документи; · імпортувати книги електронних таблиць у бази даних; · здійснювати обмін фрагментами документів і цілими документами між текстовим процесором, табличним процесором та програмою створення комп’ютерних презентацій; · готувати до публікації текстові документи та презентації як веб-сторінки  
8.3. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (2 год.) Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.     Практична робота №13. Розробка колективного проекту. Учень описує: · стратегію організації колективної роботи над завданням з опрацювання даних; · правила опрацювання даних у середовищі для спільної роботи з документами;   вміє: · публікувати документ у середовищі для спільної роботи з документами, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього; · працювати у колективі з 3–4 учнів над розв’язуванням спільної задачі з опрацювання даних; · використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи.  

Додаток 1.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.