Здавалка
Главная | Обратная связь

ЩОДЕННИК З ПРАКТИКИ

Індивідуальне завдання проходження виробничої практики

На базі органів внутрішніх справ

для студентів Ш курсу денного відділення

спеціальності 5.03040101 "Правознавство"

 

 

Програму склал викладач Четверня С.Є. Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії трудового права та права соціального забезпечення   Протокол №_________ від ”____ “___________2012 р. Голова циклової комісії _____________С.Є.Четверня

Донецьк-2012

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ З ПРАКТИКИ

Матеріали з практики складаються із звіту, щоденника та практичних документів відповідно до програми виробничої практики.

Звіт припускає глибокий і всебічний аналіз усіх питань програми практики. Звіт пишеться в ході практики в міру виконання того чи іншого розділу програми. Він повинний містити основні відомості про конкретно виконану роботу в період практики, а також короткий опис діяльності підприємств, організацій, сучасних фірм, висновки і рекомендації. Особливу увагу варто приділити роботі підприємства, організації в умовах ринкових відносин.

Практичний матеріал, перероблений і накопичений у ході практики, студент використовує для оформлення письмового звіту.

Щодня студент веде щоденник практики, який виконується в робочому зошиті з обов'язковою обробкою кожного програмного питання. Щоденник ведеться в довільній формі, однак необхідно вказувати дату і питання програми.

Обсяг висвітлення питання не обмежений.

Студенти оформлюють додатки (документи), які повинні бути пронумеровані. Перелік додатків до звіту включає різні документи, угоди, звітність і інше.

 

ЗВІТ З ПРАКТИКИ

Звіт з практики включає розділи:

 

Вступ.

 

1. Ознайомлення з діяльністю та основними задачами міліції

2. Організація роботи штабу та чергової частини в ОВС

3. Відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень

4. Дозвільна система

5. Організація роботи дільничих інспекторів ОВС

6. Організація роботи підрозділу ВДСБЕЗ

7. Напрямки діяльності співробітників ВКР.

8. Робота підрозділу дізнання в ОВС.

9. Організація діяльності слідчого відділення

10. Здійснення провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів

 

Висновки та рекомендації.

Титульний лист звіту оформлюється відповідно зразку № 1 у методичних вказівках щодо написання й оформлення матеріалів з виробничої практики студентів денного та заочного відділень.

На другому листі звіту складається зміст у відповідності зі структурою звіту.

У вступі студент коротко дає економічну характеристику фінансово-господарської діяльності бази практики. Обсяг вступу – 2 сторінки. Основний розділ звіту виконується на практичному матеріалі підприємств, організацій, установ. В основній частині варто глибоко розкрити питання програми, використовуючи фактичний матеріал бази практики.

У розділі "Висновки і рекомендації" коротко викладаються основні підсумки роботи підприємства, організації, надаються рекомендації з підвищення ефективності їх господарської діяльності. Обсяг матеріалу в цьому розділі 3-5 сторінок друкованого тексту.

Нагромадивши досить практичного матеріалу з програми практики, студент самостійно приступає до написання звіту з практики. Звіт необхідно писати своїми словами, не переписуючи тексти з літератури, підручників. Не допускається скорочення слів, текст пишеться грамотно, на одній сторінці стандартного листа паперу (формат А–4), дотримуючи поля (ширина 2 см ліворуч, 1,5 см праворуч, зверху і знизу – 1,5 см). Схеми, таблиці повинні мати заголовки, нумерацію й одиниці виміру.

Зразковий обсяг звіту – 30 сторінок стандартних аркушів друкованого тексту (рукописного тексту – 40 сторінок). Сторінки звіту нумеруються у правому верхньому куті арабськими цифрами. Наприкінці роботи варто ставити підпис і дату виконання звіту.

Заголовки розділів звіту розміщуються симетрично до тексту, не допускаються переноси слів. У заголовках крапка не ставиться. Варто уникати в тексті слів "я", "мною", краще писати "спостерігається", "отримане". Формули в звіті необхідно писати розбірливо, посередині рядка, з поясненням символів.

 

ЩОДЕННИК З ПРАКТИКИ

Щодня відповідно програми практики студент виконує практичну роботу, результати якої фіксує в щоденнику. Щоденник про виконану роботу за день ведеться в окремому зошиті обсягом 18 аркушів (для студентів заочного відділення – 12). Титульний лист щоденника представлений у додатку № 3 у методичних вказівках щодо написання й оформлення матеріалів з виробничої практики студентів денного та заочного відділень.

Структура щоденника:

Перша сторінка - титульний лист.

Перший розворот – календарно – тематичний план (номер і назва тем, кількість днів на її виконання і дати фактичного виконання).

 

Щоденник ведеться за такою формою:

 

№ п/п Дата виконання робіт Короткий зміст виконаної роботи Зауваження, підпис керівника
       

 

Одна сторінка щоденника призначена для записів зробленої студентом за день роботи, у тому числі й самостійної. На кожній сторінці необхідно посередині відзначати "Самостійна робота" і після цього описувати її. Запис у щоденнику повинний починатися зі слів: “навчився”, “ознайомився”, “накреслив”, “склав”, “узагальнив”, обов'язково посилаючись на фактичні документи (номер і дату). Нумеруються сторінки в щоденнику арабськими цифрами. Титульна сторінка потрібна містити дату прибуття та печатку. Остання сторінка щоденника повинна містити відгук – рецензію на щоденник керівника практики від підприємства (додаток № 4) та печатку.

 


№ пп Назва тем Кільк. днів Індивідуальне завдання Самостійна робота для складання звіту Прикладені документи
Тема 1. Ознайомлення з діяльністю та основними задачами міліції
1.1 Ознайомлення з діяльністю та основними задачами міліції   Студенти повинні: Ознайомитися з нормами права, що регламентують діяльність ОВС, структуру РВ МВС України в Донецькій області, порядок проходження служби в ОВС, правовий статус співробітників ОВС Вивчити Закон України “Про міліцію”, дисциплінарний статут ОВС, Положення про порядок проходження служби ОВС. Скласти схему системи МВС України. Схема організаційної діяльності РВ ДМУ УВС України в Донецькій області
1.2 Структура РВ УМВС України в Донецькій області. Порядок проходження служби в ОВС. Правовий статус співробітників ОВС.
Тема 2. Організація роботи штабу та чергової частини в ОВС
2.1 Організація роботи штабу РВ ОВС Організація роботи чергової частини РВ ОВС України   Студенти повинні: Ознайомитися зорганізацією роботи штабу, чергової частини, нормативними документами, що регламентують діяльність штабу та чергової частини; навчитися складати протокол усної заяви про вчинення злочину, рапорт про скоєння злочину затриманою особою Вивчити функціональні обов’язки співробітників чергової частини, правила ведення книги обліку інформації про злочини і пригоди, порядок реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції у штабі, секретаріаті ОВС.   1. Витяг з книги затриманих. 2. Протокол і постанова про адміністративне правопорушення. 3. Схема реєстрації інформації в черговій частині та в канцелярії ОВС. 4. Зміст книги обліку інформації про злочини та правопорушення. 5. Зразок листа книги обліку злочинів. 6. Копія рапорту відповідального чергового чергової частини. 7.Копія заяви громадянина до чергової частини про вчинений злочин.  
2.2 Порядок та джерела надходження інформації в ОВС
Тема 3. Відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень
3.1 Органи та посадові особи, що мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати штрафи Студенти повинні: Ознайомитися з повноваженнями посадових осіб ОВС щодо накладення адміністративних стягнень; скласти і оформити документи по справах про адміністративне правопорушення. Вивчити обсяг повноважень посадових осіб по розгляду справ про адміністративне правопорушення. Макет справи про адміністративне правопорушення
3.2 Порядок оформлення справ про адміністративне правопорушення
Тема 4. Дозвільна система
4.1 Законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність дозвільної системи МВС України. Студенти повинні: Визначитиосновні об’єкти дозвільної системи в ОВС, відповідальність за її порушення; скласти дозвіл на право придбання та збереження газової та гладкоствольної зброї. Вивчити порядок видачі дозволу на придбання мисливської гладкоствольної та газової зброї, основні положення та об’єкти дозвільної системи, обсяг повноважень органів дозвільної системи   Макет справи-дозвілу на придбання та збереження газової та гладкоствольної зброї.
4.2 Порядок здійснення контролю за збереженням фізичними та юридичними особами мисливської гладкоствольної та іншої зброї, бойових припасів
5. Організація роботи дільничих інспекторів ОВС
5.1 Організація роботи дільничих інспекторів міліції Студенти повинні: Ознайомитися зорганізацією роботи дільничих інспекторів; скласти адміністративні протоколи та іншу документацію дільничого інспектора. Вивчити повноваження та основні напрямки роботи дільничого інспектора міліції щодо розкриття та попередження злочинів, здійснення контролю за особами, що були раніше судимі, наркоманами     Зразки документів, що складає дільничий інспектор при здійсненні своїх функцій та повноважень.  
5.2 Повноваження дільничого інспектора щодо розкриття та попередження злочинів, правопорушень
Тема 6. Організація роботи підрозділу ВДСБЕЗ
6.1 Організація роботи діяльності підрозділу ВДСБЕЗ Студенти повинні: Ознайомитися ізспецифікою і напрямками діяльності ВДСБЕЗ Вивчити повноваження, напрямки діяльності ВДСБЕЗ, порядок взаємодії з іншими підрозділами, службами ОВС. Копія справи протокольної форми досудової підготовки матеріалів за лінією ВДСБЕЗ
6.2 Напрямки діяльності підрозділу ВДСБЕЗ
Тема 7. Напрямки діяльності співробітників ВКР.
7.1 Організація роботи співробітників ВКР згідно Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” Студенти повинні: Визначити та законспектуватинапрямки діяльності підрозділу ВКР, їх взаємодія з іншими підрозділами, службами ОВС по розкриттю та попередженню злочинів. Ознайомитись з обов’язками співробітників ВКР при виїзді на місце події за фактом скоєного злочину. Структурна схема ВКР, копія матеріалу про відмову в порушенні кримінальної справи.
7.2 Напрямки діяльності підрозділу ВКР
Тема 8 Робота підрозділу дізнання в ОВС
8.1 Законодавчі нормативно-правові акти, що регламентують роботу дізнання в ОВС, а також накази МВС України стосовно роботи підрозділів дізнання Студенти повинні: Визначити та законспектуватиповноваження, строки проведення дізнання за різною категорією справ, порядок закінчення дізнання Вивчити ст. 101-104, 108, 109,206, 213 КПК України, основні питання взаємодії дізнання зі слідчим відділенням, відділенням карного розшуку. Копії постанов про передачу кримінальної справи до слідчого відділення, про зупинення та закриття кримінальної справи    
8.2 Порядок проведення дізнання за різними фактами скоєних злочинів
Тема 9. Організація діяльності слідчого відділення ОВС
9.1     Порядок порушення кримінальної справи, порядок провадження досудового слідства, порядок обрання запобіжного заходу, закінчення досудового слідства, порядок складання обвинувального висновку. Повноваження слідчого та начальника слідчого відділення   Студенти повинні: Ознайомитися із порядком порушення кримінальної справи, скласти процесуальні документи: постанову про порушення кримінальної справи, протокол огляду місця події, протокол допиту, протокол очної ставки, протокол обшуку, виїмки Скласти план проведення слідчих дій по кримінальній справі про розбійний напад на квартиру за вільно обраною фабулою Скласти макет кримінальної справи за власним розсудом студента, починаючи з постанови про порушення кримінальної справи і до обвинувального висновку
Тема 10. Здійснення провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів
10.1 Аналіз діяльності ОВС та його підрозділів за результатами проваджень у протокольній формі досудової підготовки Студенти повинні: визначити склади злочинів, за якими здійснюється провадження дізнання у протокольній формі; скласти документи протокольної форми досудової підготовки матеріалів Вивчити питання про компетенцію органів дізнання при протокольному провадженні, зміст протоколу досудової форми підготовки матеріалів Скласти макет справи за протокольною формою досудової підготовки  
10.2 Зміст справи та протоколу досудової підготовки матеріалів

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.