Здавалка
Главная | Обратная связь

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮУ ході настановчої наради (конференції), яка передує початку виробничої практики, студенти отримають попередню інформацію, щодо специфіки режиму роботи, ознайомлюються із основоположними засадами щодо виконання поточних та індивідуальних завдань, ведення поточної та підсумкової документації.

Під час проходження студентами практики керівник практики від кафедри проводить консультації, контролює роботу студентів та виконання ними календарного графіка і проводить бесіди з керівником практики від бази практики. Староста групи практикантів веде облік відвідування студентів; контролює ведення документації студентами, слідкує за виконанням практикантами правил внутрішнього розпорядку, повідомляє керівника практики, відповідну кафедру і деканат про порушення студентами трудової дисципліни та недоліки в організації практики; організовує студентів на виконання програми практики, на настановчу та підсумкову конференції виробничої практики.

Студенти повинні знати, що на базах практики існує встановлений режим праці, можливий контроль часу початку та завершення роботи, правила ведення поточних записів і складання підсумкового звіту з практики. Відволікатись від основного робочого місця студент може тільки з дозволу керівника від бази практики, або самої адміністрації установи, організації. Практиканти повинні надавати, по мірі можливості, безпосередню допомогу працівникам тих відділів, де вони проходять виробничу практику. В разі хвороби студента – практиканта, необхідно негайно повідомити керівника від бази практики. Контроль проходження практики студентів може здійснюватись і навчальною частиною університету.

Принципово важливим компонентом, який дає найбільш повну картину щодо належного змістового наповнення практики та успішного виконання студентами програми практики є аналіз звітної документація. За результатами перевірки звітної документації та захисту практики студент отримує оцінку, яка вноситься до екзаменаційної відомості.

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Після проходження практики студент подає на кафедру письмовий звіт, оформлений згідно вимог, які встановлює вищий навчальний заклад, ком пакт диск з матеріалами.

Основними розділами звіту є :

1. Вступ (загальні відомості про базу практики, його структура та напрям діяльності, характеристика робочого місця, термін практики).

2. Зміст практики.

2.1. Індивідуальні завдання та їх виконання (методика виконання робіт, досліджень, складання програмних продуктів (мови програмування, технічні вимоги, алгоритм, апробація), створення баз даних, підготовки презентацій, виготовлення унаочнень, проведення заходів, тощо).

2.2. Участь у виробничій та науковій роботі підрозділу.

2.3. Результати виконання наукових досліджень (основні результати отримані з кваліфікаційної роботи).

3. Висновки і пропозиції (які виникали труднощі, які вміння та навички були набуті під час проходження практики, загальна оцінка результатів практики, науково-технічні рекомендації, пропозиції студентів з організації практики, дата, підпис.)

Звіт повинен мати нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. Звіт перевіряється і погоджується керівниками практики.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.