Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо коефіцієнт поставки товарів більший 1.

Діяльність із закупівлі та надходження на підприємство товарних ресурсів необхідного обсягу, асортименту та якості.

Процес переміщення товарів від виробника до кінцевого споживача, підпорядкований генеральній меті торговельного підприємства.

Цілеспрямований підбір певних товарів для реалізації, що забезпечує задоволення попиту контингенту споживачів.

!2

Що є головною метою формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства?

Усі наведені відповіді.

2. Досягнення запланованого обсягу прибутку.

3. Виконання розроблених планів товарообороту та прибутку.

Мiнiмiзацiя витрат на закупівлю товарів.

!3

У чому полягає різниця між показниками "плановий обсяг закупівлі товарів" та "плановий обсяг надходження товарів"?

Обсяг закупівлі визначається у цінах закупки, обсяг надходження - у цінах реалізації товарів.

2. Різниці між цими показниками немає, тому що плановий обсяг закупівлі товарів відповідає плановому обсягу надходження товарів.

Різниця між цими показниками складає суму зміни товарних запасів i вибуття товарів, що очікується.

!4

Переваги оптової закупівлі товарiв однiєю партiєю полягають у тому, що:

Низькі витрати на замовлення товарів.

Прискорюється обіг капіталу.

Знижуються витрати на збереження.

!5

Торговельне підприємство здійснює вибір постачальника товарiв, враховуючи:

Усi наведенi відповіді.

Якiсть обслуговування.

Вiддаленiсть постачальника за його місцезнаходженням.

Ризик недобросовісності та банкрутства постачальника.

!6

Якщо перед торговельним підприємством постає проблема вибору постачальника товарів, що надає відстрочку платежу, то який критерій матиме вирішальний вплив на прийняття рішення?

Найменші витрати торговельного підприємства при закупівлі товарів.

Спроможність постачальника забезпечити заміну неякісних товарів.

Кредитоспроможність та фінансове становище постачальника.

!7

Якщо значення коефіцієнта відповідності фактичного обсягу надходження товарів товарним потребам менше одиниці, то це свідчить, що:

Фактичний обсяг надходження товарів є недостатнім.

Має місце надлишок товарної маси i можуть утворитись нормативні товарні запаси.

Поточний обсяг надходження відповідає фактичному обсягу товарообороту та приросту товарних запасів.

!8

За яких умов торговельне підприємство може прийняти рішення про недоцільність продовження договірних відносин з постачальником?

Якщо коефіцієнт поставки товарів менший 1.

Якщо коефіцієнт поставки товарів дорівнює 1.

Якщо коефіцієнт поставки товарів більший 1.

!9

Що з наведеного нижче є завданням підсистеми „товарне забезпечення обороту”?

1. Все наведене.

2. Забезпечення конкурентних переваг торговельного підприємства по асортименту якості та цінам товарів.

3. Мінімізація сукупних витрат на формування, транспортування і зберігання товарних ресурсів.

4. Створення передумов для отримання цільового прибутку шляхом забезпечення необхідної ефективності комерційних угод по закупівлі товарів.

!10

На які з наведених аспектів (показників) діяльності торговельного підприємства не впливає якість закупівельної діяльності?

1. Впливає на усі зазначені.

2. Обсяг товарообороту.

3. Платоспроможність.

4. Обсяг формування власного капіталу.

!11

Чи впливає якість закупівельної діяльності на обсяги формування прибутку торговельного підприємства?

1. Так, безумовно.

2. Ні, оскільки обсяги формування прибутку залежать від товарообороту підприємства та рівня торгових надбавок.

3. Так, оскільки якість закупівельної діяльності визначає потребу у трудових та фінансових ресурсах торговельного підприємства.

!12

Яким чином здійснюються формування товарного забезпечення товарообороту торговельного підприємства?

1. Шляхом вільного вибору постачальників товарних ресурсів та укладання з ними угод на поставку товарів.

2. Шляхом адміністративного закріплення виробничих підприємств за торговельними структурами.

3. Шляхом встановлення квот на обов'язкових викуп торговельним підприємством певного обсягу товарних ресурсів національних виробників.

4. Усіма переліченими шляхами.

!13

Чим вигідна торговельному підприємству співпраця з постачальниками - товаровиробниками порівняно з постачальниками - посередниками?

1. Усе наведене.

2. Можливість впливу на асортимент та ціни виробництва.

3. Можливість узгодження розмірів тари та упаковки товарів.

4. Можливість уточнення графіку та обсягів постачання при зміні кон'юнктури споживчого ринку.

!14

Чим вигідна торговельному підприємству співпраця з постачальниками - посередниками порівняно з постачальниками - виробниками?

1. Можливість забезпечення широкого асортименту товарів при мінімальних логістичних витратах.

2. Можливість впливу на асортимент та ціни виробництва.

3. Можливість узгодження розмірів тари та упаковки товарів.

4. Можливість уточнення графіку та обсягів постачання при зміні кон'юнктури споживчого ринку.

!15

Які переваги має торговельне підприємство при наявності постійних постачальників товарних запасів?

1. Усе наведене.

2. Мінімізація логістичних витрат.

3. Узгодженні організаційні, правові, фінансові аспекти співпраці.

4. Контрольований ризик недобросовісності постачальниками.

!16

Чому при наявності постійних товаропостачальників рекомендується укладати разові договори на поставку товарних ресурсів?

1. Усе наведене.

2. Для наявності альтернативних можливостей товарного забезпечення обороту.

3. Для підвищення різноманітності товарного асортименту, появи товарів-новинок.

4. Для унеможливлення диктату товаропостачальника та завищених цін закупівлі.

!17

Чому в аналітичній роботі доцільно виокремлювати постачальників за їх місцезнаходженням (резиденти, не резиденти)?

1. Це обумовлює різний рівень непрямих податків, зборів, що підлягають сплаті в малій закупівлі товарів.

2. Це обумовлює різний рівень ризику закупівельної діяльності.

3. Це обумовлює різний ступінь впливу на постачальника.

!18

Чому в аналітичній роботі доцільно виокремлювати постачальників залежно від їх відношення до господарської системи - внутрішньо системні, позасистемні?

1. Усе наведене.

2. Умови закупівлі у внутрішньо системного постачальника можуть бути суттєво гірші, ніж у позасистемного.

3. Можливість впливу на асортимент, ціни, якість товарів істотно різні.

4. Операції з закупівлі товарних ресурсів у пов'язаних внутрішньо системних постачальників знаходяться під посиленням контрольних податкових служб.

!19

Які підгрупи постачальників доцільно виокремлювати в аналітичній роботі?

1. Усі наведені підгрупи є приватним об'єктом підвищеної уваги.

2. Підприємці без утворення юридичної особи.

3. Підприємства, що є платниками єдиного податку.

4. Постачальники - не резиденти.

!20

Чи може торговельне підприємство забезпечити плановий товарооборот необхідними товарними ресурсами самостійно?

1. Так, може при наявності власного виробництва та дочірніх виробничих підприємств.

2. Так, якщо воно самостійно обирає постачальників та визначає асортимент продукції, що виробляється.

3. Ні, оскільки товарні ресурси створюються за межами торговельного підприємства - у сфері виробництва або шляхом проведення імпортних операцій.

4. Так, якщо торговельне підприємство входить до складу певної асоціації або торговельно-фінансової групи.

!21

Який тип торговельних посередників діє у каналах розподілу товарних ресурсів від свого імені та за свій рахунок?

1. Дилер.

2. Дистриб'ютор.

3. Комісіонер.

4. Агент.

!22

Що є передумовою закупівельної діяльності?

1. Збір та систематизація усієї інформації, що є необхідною для прийняття обґрунтованого рішення щодо закупівлі товарів.

2. Визначення каналів розподілу товарних ресурсів та типів торговельних посередників, що діють в кожній ланці каналу.

3. Виявлення ступеню та інструментів конкурентної боротьби між постачальниками товарних ресурсів.

4. Визначення основних джерел товарної пропозиції та їх дефіциту (профіциту).

!23

Які наслідки має зниження коефіцієнту відповідності надходження товарів товарним потребам підприємства?

1. Можлива товарна криза та недоотримання товарообороту в наслідок дефіциту товарних ресурсів.

2. Підприємство втрачає довіру з боку постачальників.

3. Плановий обсяг надходження товарів повинен бути переглянутий в бік зменшення.

4. Може розвинутися криза платоспроможності - підприємство не в змозі розрахуватися з постачальниками.

!24

Яким чином розраховується коефіцієнт поставки (У.п. - НТф - фактичне та планове надходження товарів, ТОф, ТОпл - фактичний та плановий товарооборот, ТЗф, ТЗпл - фактичні та планові товарні запаси на кінець періоду, ∆ТЗпл - плановий приріст товарних запасів)?

1. НТф / НТпл х 100.

2. НТф / (ТОпл + ∆ТЗ).

3. НТф / (ТОпл + ТЗпл) х 100.

4. (НТф – НТпл)/(ТОпл+∆ТЗ).

!25

Яким чином розраховуються витрати товарообороту в зв'язку з порушенням графіку завозу товарів?

1. Сума відхилень між фактичним обсягом надходження товарів та надходженням, передбаченим графіком завозу.

2. Як співвідношення між фактичним та плановим обсягом надходження товарів.

3. Порушення графіку завозу товарів не призводить до втрат товарообороту, якщо в цілому за період плановий обсяг надходження товарів виконаний.

4. Як різниця між фактичним і плановим обсягом надходження товарів.

!26

за допомогою якого методу планується обсяг надходження (закупівлі) товарів?

1. Балансовим шляхом розробки товарного балансу.

2. Економіко - статистичним.

3. Факторно-аналітичним.

4. Методом техніко-економічних розрахунків.

!27

Яким чином обчислюється плановий обсяг надходження товарів (НТ) (умовні позначки: ТО - товарооборот, ТЗн, ТЗк - товарні запаси на початок на кінець планового періоду, В - вибуття товарів планове)?

1. НТ = ТО + ТЗк + В - ТЗн

2. НТ = ТО - В + (ТЗк - ТЗн).

3. НТ = ТЗн + ТО - В + ТЗк.

!28

Яким чином розраховується плановий обсяг закупівлі товарів (З) (умовні позначки: НТ - надходження товарів, Рк.д. - рівень комерційного доходу, Рс.о - рівень собівартості обороту)?

1. З = НТ х (100 - Рк.д)/100.

2. З = НТ х Рс.о.

3. З = НТ х (Рк.д + Рс.о).

4. З = НТ х (100 - Рс.о)/100.

!29

Що є основним критерієм вибору постачальника товарних ресурсів?

1. Ціна закупівлі та якість обслуговування.

2. Тип постачальника та його місце в логістичній мережі.

3. Віддаленість постачальника.

4. Наявність відстрочки платежу та її тривалість.

!30

Чи впливає на вибір постачальникам його місцезнаходження?

1. Так, впливає, якщо завіз товарів здійснює торговельне підприємство.

2. Так, впливає, оскільки це один з ціноутворюючих факторів.

3. Ні, не впливає.

!31

Чому умови закупівлі товарів систематично та у великих обсягах кращі, ніж разові і малими партіями?

1. Усе наведене.

2. Менше логістичні витрати.

3. Менше транспортні витрати.

3. Менше трансакційні витрати.

!32

Які дії дозволяють зменшити сукупні витрати підприємства на закупівлю товарів у конкретного постачальника?

1. Відмова від користування комерційним кредитом постачальника.

2. Перегляд графіку завозу товарів в бік зменшення інтервалу поставки.

3. Транспортування товарів власним транспортом.

4. Відмова від автоматизованого замовлення товарів.

!33

За яким критерієм відбувається вибір найбільш доцільного постачальника (з економічної точки зору)?

1. За критерієм мінімізації сукупних витрат пов'язаних з товарним забезпеченням обороту.

2. За критерієм мінімізації цін закупівлі.

3. За критерієм максимізації комерційного доходу від реалізації товарів.

!34

Яким чином може здійснюватися закупівельна діяльність малими торговельними підприємствами?

1. Усіма наведеними способами.

2. Самостійно.

3. Шляхом вступу до закупівельної асоціації (кооперативу).

4. Шляхом укладання франчайзингової угоди.

!35

Який документ визначає права і обов'язки сторін з організації поставки товарів на торговельне підприємство?

1. Договір купівлі-продажу товарів.

2. Рахунок-фактура.

3. Податкова накладна.

4. Статут підприємства.

!36

З якою метою необхідно здійснювати контроль за ходом поставки товарів?

1. Все наведене.

2. Для недопущення накопичення товарних запасів, що не користуються попитом.

3. Для унеможливлення зловживань з боку постачальників та суб'єктів закупівельної діяльності.

4. Для створення інформаційної бази, необхідної для прийняття подальших рішень щодо співпраці з конкретним постачальником.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.