Здавалка
Главная | Обратная связь

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

з курсу

«ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО»

 

1. Природа і сутність мови. Мова як суспільне явище. Суспільний характер мови.

2. Проблеми взаємозв’язку мови і мислення.

3. Психофізичні основи зв’язку мови і мислення. Роль мови в процесі пізнання. Теорія мовної відносності.

4. Поняття про знак. Основні ознаки знака. Типологія знаків.

5. Поняття мовного знака. Своєрідність мови як знакової системи. Знаковість і одиниці мови.

6. Мова в системі знакових (семіотичних) систем.

7. Мова і несловесні форми спілкування (паралінгвістика і паракінесика).

8. Сучасні уявлення про співвідношення мови і мовлення. Теоретичні й практичні аспекти в розмежуванні мови і мовлення.

9. Поняття мовної системи і структури мови. Типи систем. Основні й проміжні рівні мови.

10. Своєрідність системності мови. Система і норма.

11. Форми існування мови. Територіальна і соціальна диференціація мови. Літературна мова. Норма і узус.

12. Відношення між мовними одиницями (парадигматичні, синтагматичні, ієрархічні). Теорії ізоморфізму та ієрархії рівнів мови.

13. Поняття фонологічної системи мови. Фонологічні системи різних мов.

14. Вчення про фонему. Фонологічні школи. Фонеми в парадигматиці й синтагматиці.

15. Поняття лексико-семантичної системи мови. Проблема значення слова. Слово і поняття.

16. Парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні відношення в лексико-семантичній системі.

17. Безеквівалентна лексика. Фонова лексика. Слова-символи.

18. Граматичне значення. Граматична форма слова. Способи й засоби вираження граматичних значень у мовах світу.

19. Поняття граматичної категорії. Типи граматичних категорій. Граматичні категорії різних мов.

20. Частини мови в різних мовах.

21. Проміжні рівні мови. Національно-мовна специфіка фразеології.

22. Синтаксичний рівень мови. Вчення про словосполучення й речення.

23. Соціолінгвістика, її предмет, завдання, проблеми. Соціолінгвістика, її предмет, завдання, проблеми.

24. Інтерлінгвістика як особлива лінгвістична дисципліна.

25. Соціальна зумовленість мовних явищ. Суспільний характер мовної норми.

26. Суспільні функції мови.

27. Мова як символ соціальної солідарності.

28. Залежність стану мови від стану розвитку суспільства.

29. Взаємозв’язки між мовою і культурою.

30. Мова як історично змінне явище. Синхронія і діахронія. Мова як історично змінне явище. Синхронія і діахронія.

31. Зовнішні причини мовних змін.

32. Внутрішні причини мовних змін. Темпи мовних змін.

33. Контактування, взаємодія мов. Диференціація та інтеграція як процеси історичного розвитку мов. Поняття субстрату, суперстрату, адстрату.

34. Мова, нація і держава.

35. Мова як найважливіша етнічна ознака.

36. Мовна ситуація, типи мовних ситуацій. Поняття національно-мовної політики.

37. Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму. Сучасна мовна ситуація в Україні. Проблема суржику.

38. Методологія, метод, методика в мовознавстві. Загальнонаукові прийоми дослідження мовного матеріалу (індукція, дедукція, аналіз, синтез та ін.).

39. Методи дослідження мови: описовий, порівняльно-історичний (компаративний), зіставний (контрастивний, типологічний), ареальний.

40. Методики структурного методу (дистрибутивний аналіз, безпосередніх складників, трансформаційний, компонентного аналізу). Соціолінгвістичні, психолінгвістичні, математичні методи в мовознавчих студіях.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.