Здавалка
Главная | Обратная связь

У якім годзе выйшла першая “Беларуская граматыка для школ” Б.Тарашкевіча?Гродна 2014


Тэставыя заданні

Па дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)»

1. Галоўнай, дыферэнцыяльнай прыкметай чалавека з’яўляецца:

а) членараздзельная мова;

б) верхнія і ніжнія канечнасці;

в) язык, зубы;

г) мозг;

д) мысленне.

 

Устанавіце адпаведнасць паміж функцыямі мовы і іх сэнсавай характарыстыкай.

А. Камунікатыўная.

Б. Пазнавальная.

В. Эстэтычная.

Г. Этнічная.

 

1. Мова – сродак, які забяспечвае магчымасць думаць і пазнаваць свет.

2. Мова – сродак уздзеяння на пачуцці і думкі людзей.

3. Мова – прыкмета, сімвал нацыі, сродак этнічнай кансалідацыі.

4. Мова – сродак узаемаадносін паміж людзьмі.

5. Мова – сродак выражэння эмоцый, пачуццяў, настрою.

 

3. Паводле матэрыялістычнай тэорыі ўзнікненне мовы звязана з:

а) мова – дар Бога;

б) мова – вынік сумеснай дзейнасці першабытных людзей;

в) мова – здольнасць чалавека пераймаць гукі навакольнага асяроддзя;

г) мова – наяўнасць інстынктыўных гукавых комплексаў;

д) мова – праяўленне эмоцый.

 

4. Беларуская мова належыць да:

а) індаеўрапейскай моўнай сям’і, балтыйскай групы, усходнеславянскай падгрупы;

б) кітайска-цібецкай моўнай сям’і, славянскай групы, усходнеславянскай падгрупы;

в) індаеўрапейскай моўнай сям’і, славянскай групы, усходнеславянскай падгрупы;

г) індаеўрапейскай моўнай сям’і, славянскай групы, заходнеславянскай падгрупы.

 

5. Індаеўрапейская моўная сям’я складаецца з:

а) 9 моўных груп;

б) 12 моўных груп;

в) 16 моўных груп.

 

Устанавіце адпаведнасць.

А. «Малая падарожная кніжыца».

Б. «Беларуская граматыка для школ».

В. Зборнік «Дудка беларуская».

Г. «Грамматіка».

 

1. Ф. Багушэвіч.

2. М. Сматрыцкі.

3. М. Гусоўскі.

4. Ф. Скарына.

5. Б. Тарашкевіч.

 

7. Выберыце прозвішчы славутых беларускіх асветнікаў:

а) Кірыла Тураўскі;

б) Алесь Марціновіч;

в) Клімент Смаляціч;

г) Аўраам Смаленскі;

д) Еўфрасіння Полацкая;

е) Францыск Скарына;

ж) Канстанцін Валасовіч;

з) Сымон Будны;

і) Васіль Цяпінскі;

к) Мялецій Сматрыцкі;

л) Пётр Мсціславец;

м) Павел Шпілеўскі.

 

8. Назавіце вядомых беларускіх мовазнаўцаў:

а) Я. Лёсік;

б) браты Гарэцкія;

в) А. Луцкевіч;

г) У. Караткевіч;

д) Я. Станкевіч;

е) П. Пачобка;

ж) Б. Тарашкевіч;

з) М. Багдановіч;

і) Я. Карскі;

к) І. Чыгрынаў;

л) С. Некрашэвіч;

м) П. Бузук.

 

9. У якой дзяржаве ў XVI стагоддзі беларуская мова з’яўлялася дзяржаўнай мовай?

а) у ВКЛ;

б) у Рэчы Паспалітай;

в) у Расійскай імперыі.

 

10. Якая мова з’яўлялася дзяржаўнай мовай на Беларусі ў XVII стагоддзі?

а) беларуская мова;

б) польская мова;

в) лацінская мова.

 

11. Якая мова з’яўлялася дзяржаўнай мовай на Беларусі ў XIX стагоддзі?

а) беларуская мова;

б) руская мова;

в) польская мова.

 

12. Новая беларуская літаратурна-пісьмовая мова сфарміравалася на аснове:

а) кніжных традыцый;

б) народных гаворак;

в) рускай мовы;

г) польскай мовы.

 

У якім годзе выйшла першая “Беларуская граматыка для школ” Б.Тарашкевіча?

а) у 1914 годзе;

б) у 1921 годзе;

в) у 1918 годзе.

 

14. Дарэформенны перыяд працягваўся з:

а) 1918 па 1933 год;

б) 1918 па 1957 год;

в) 1918 па1959 год.

 

15. Рэформай беларускага правапісу лічыцца:

а) “Беларуская граматыка для школ” Б. Тарашкевіча (1918 год);

б) выданне манаграфіі Я.Ф. Карскага “Беларусы”;

в) прыняцце пастановы СНК БССР “Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу” (1933 год).

 

16. Больш значнай і распрацаванай граматыкай (правапісам) беларускай мовы ў пачатку ХХ стагоддзя з’яўлялася:

а) граматыка П. Пачобкі;

б) граматыка Б. Тарашкевіча;

в) працы Я.Ф. Карскага;

г) працы П.А. Бузука;

д) працы С.М.Некрашэвіча.

 

17. Спробы кадыфікацыі беларускай мовы былі зроблены:

а) Францыскам Скарынай;

б) Пятром Мсціслаўцам;

в) Язэпам Лёсікам.

 

18. Уласнабеларускія словы ўзніклі ў перыяд:

а) агульнаславянскага моўнага адзінства;

б) існавання ўсходнеславянскай мовы;

в) фарміравання і развіцця самастойнай беларускай мовы.

 

19. Да лексікі абмежаванага ўжывання адносяцца:

1) сінонімы, амонімы, антонімы;

2) гістарызмы, архаізмы, неалагізмы;

3) дыялектызмы, жарганізмы, тэрміны;

4) адназначныя, мнагазначныя словы;

5) наменклатура, прафесіяналізмы, слэнгізмы.

 

20. Спецыяльная лексіка адносіцца да:

а) агульнаўжывальнай лексікі;

б) лексікі абмежаванага ўжытку.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.