Здавалка
Главная | Обратная связь

поточного контролю та підсумкової контрольної роботи

Перелік контрольних питань

 

1. В чому полягає значення культурної спадковості, культурного генофонду у формуванні та розвитку культури?

2. Дайте характеристику самобутнім загальним рисам культури українського народу.

3. Проаналізуйте духовний розвиток племен трипільської культури та його значення.

4. Визначте характерні особливості скіфської культури і культури народів Північного Причорномор’я та Криму.

5. Дайте оцінку матеріальній та духовній культурі племен дослов’янської доби.

6. Проведіть аналіз ранніх форм культури на східнослов’янських землях.

7. Поясніть суть першої релігійної реформи Великого князя Володимира та її значення.

8. Дайте характеристику основних центрів давньоруської культури.

9. Розкрийте значення осередків культурного життя Київської Русі.

10. Поясніть роль християнізація як рушія нового культурного процесу.

11. Дайте оцінку культурі Київської Русі як джерелу культури українського народу.

12. В чому полягало історико-культурологічне значення християнізації Київської Русі?

13. Визначте цивілізаційну роль Візантії в розвитку української культури.

14. Зробіть аналіз спадщини матеріальної культури Київської Русі.

15. Назвіть культурно-освітніх діячів Київської Русі та їх внесок у розвиток культури.

16. Розкрийте значення слов’янської писемності в контексті світової культури.

17. Поясніть культурологічне значення літературних пам’яток Київської Русі.

18. Визначте місце архітектури і образотворчого мистецтва Київської Русі в контексті світової культури.

19. Дайте оцінку розвитку культури Київської Русі періоду феодального роздрібнення.

20. В чому полягає зв’язок культурної спадщини Київської Русі та сучасності?

21. Поясніть суть духовної культури Галицько-Волинської держави.

22. Зробіть характеристику розвитку архітектури та містобудівництва в Галицько-Волинської державі.

23. Дайте аналіз основним факторам впливу на розвиток української культури в литовсько-польську добу.

24. Опишіть історико-культурологічне значення виникнення та діяльності братств.

25. Дайте характеристику впливу Берестейської унії на розвиток української культури.

26. Визначте місце та роль козацтва в розвитку культурного життя українського народу.

27. Назвіть основні ознаки та здобутки української культури XIV–XVI ст.

28. В чому полягає особливість Українського Ренесансу кінця XVI – першої третини XVII ст.?

29. Дайте характеристику культурного надбання Запорозької січі.

30. Проведіть аналіз розвитку освіти та наукових знань в Україні в XIV –першій половині XVII ст.

31. Поясніть суть української культури епохи козацької держави.

32. Розкрийте значення Києво-Могилянської академії як осередку духовної культури українського народу.

33. Дайте характеристику українськогобароко другої половини XVII–XVIII ст.

34. Опишіть становлення, розвиток й традиції книгодрукування в Україні та його культурологічне значення.

35. Дайте оцінку усній народній творчості як елементу духовної культури українського народу.

36. Поясніть значення релігійної та культурно-просвітницької діяльності П. Могили.

37. Дайте характеристику козацьким літописам як пам’ятки духовної культури України.

38. Визначте характерні риси та культурологічне значення козацького бароко.

39. В чому суть полемічної літератури кінця XVI – першої половини XVII ст.?

40. Дайте характеристику ролі гетьмана І. Мазепа в українській культурі.

41. Зробіть аналіз творчого внеску Г. Сковороди в духовну культуру українського народу.

42. Розкрийте суть культурно-національного відродження другої половини XVII – початку XVIIІ ст.

43. Прокоментуйте реакційну політику царизму щодо української культури в другий половині XVІII–ХІХ ст.

44. Дайте оцінку особливостям дворянського періоду національно-культурного відродження.

45. Назвіть характерні ознаки народницького періоду національно-культурного відродження.

46. Визначте характерні риси та роль декабристів і масонів у розвитку української культури.

47. В чому полягає суть модерністського періоду національно-культурного відродження?

48. Прокоментуйте причини, характерні риси та роль національно-культурного відродження в Галичині.

49. Дайте характеристику етапів національно-культурного відродження ХІХ ст.

50. В чому полягала мета та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?

51. Дайте оцінку ролі української греко-католицької церкви у національно-культурному відродженні Галичині.

52. Визначте основні напрями діяльність «Руської трійці» на ниві національно-культурного відродження Галичини.

53. Дайте характеристику процесу становлення та розвитку нової української літератури.

54. Прокоментуйте причини та наслідки переслідування української мови царизмом у ХІХ ст.

55. Наведіть приклади та характерні риси національно-культурного руху в другій половині ХІХ ст.

56. В чому особливість розвитку української культури кінця ХІХ – початку XX ст.?

57. Дайте характеристику українській художній літературі ХІХ – початку XX ст.

58. Опишіть успіхи в драматургії та театральному мистецтві в ХІХ – на початку XX ст.

59. Проведіть аналіз досягнень суспільних і природничих наук у ХІХ – на початку XX ст.

60. Дайте характеристику розвитку музичної культури в ХІХ – на початку XX ст.

61. Прокоментуйте здобутки української культури на шляху її національного відродження 1917–1920 рр.

62. В чому полягала суть політики коренізації та її наслідки для української культури?

63. Назвіть особливості та характерні риси культурного розвитку інших народів та національностей України в 1920–30-х рр.

64. Визначте причини, суперечності та наслідки національно-культурного піднесення 1920–30-х рр.

65. Дайте оцінку впливу політичних процесів 1920–30-х рр. на розвиток української культури.

66. Проведіть аналіз здобутків та причин трагічних сторінок української культури першої третини ХХ ст.

67. Прокоментуйте значення ідеологізація культурного життя радянської доби та її наслідки.

68. Розкрийте суть творчого методу радянської культури «соціалістичний реалізм».

69. В чому полягав тоталітарний наступ на українську національну культуру та її представників?

70. Прокоментуйте визначальні фактори розвитку культури України впродовж ХХ ст.

71. Дайте характеристику розвитку культури в Україні часів хрущовської «відлиги».

72. Проведіть аналіз внеску та значення «шестидесятників» у розвиток української культури.

73. Дайте оцінку творчості діячів української культури в еміграції.

74. Визначте роль та значення представників дисидентський руху в розвитку української культури.

75. Прокоментуйте положення української культури у період перебудовчих процесів.

76. Дайте характеристику основних культурних тенденцій в Україні періоду незалежності.

77. Прокоментуйте причини духовного оновлення українського народу в умовах розбудови суверенної української держави.

78. В чому суть сучасного українського національно-культурного відродження?

79. Проведіть аналіз законодавчих актів України щодо розвитку культури.

80. Опишіть чинники розвитку української культури та її перспективи.

81. Розкрийте роль музеїв та історико-культурних заповідників в розвитку культури українського народу.

82. Дайте оцінку основним напрямам сучасного мистецтва та його місцю в світовій культурі.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.