Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ЗАДАЧІ ТА СИТУАЦІЇ

Задача №1. Розрахувати суму податку на прибуток підприємства, якщо відомо, що виручка від реалізації продукції (без ПДВ) – 200 тис. грн.; собівартість – 150 тис. грн.; виручка від продажу понаднормативних запасів матеріалів – 15 тис. грн..; плата, отримана від здачі в оренду виробничої площі – 18 тис. грн.; сума прибутку, яка направлена на благотворні цілі – 2 тис. грн.. Ставка податку на прибуток – 18%.

 

Задача №2. Визначити суму ПДВ, якщо відомо, що підприємство випустило в оборот акції загальною вартістю 120 тис. грн.; здійснило операції по реєстрації акцій загальною вартістю 79 тис. грн..; передало основні засоби балансовою вартістю 98 тис. грн. в рахунок вкладу в статутний капітал іншої корпорації.

 

Задача №1. Згідно приведених даних розрахувати динаміку росту доходів і видатків бюджету. Визначити суму бюджетного дефіциту.

Млрд.. грн..

  Роки
Доходи 33,4 41,9 45,3 50,0 52,0
Витрати 33,4 41,9 49,5 52,0 54,0

 

Задача №2. За перше півріччя звітного року фактична сума доходів бюджету склала 28,3 млрд. гр. од., що складає 47,8% затвердженої суми на рік. Видатки бюджету на звітний рік були затверджені в 52,9 млрд. гр. од. та фактичне виконання за перше півріччя на 49,3%. Визначити планове та фактичне співвідношення видатків та доходів бюджету і суми дефіциту (профіциту) за перше півріччя звітного періоду..

 

Задача №3. Визначити виконання (в %) доходної і видаткової частини державного бюджету і суму фактичного дефіциту, якщо:

1) затверджена річна планова сума доходів – 48,4 млрд. грош. од.;

2) річна планова сума видатків – 49,3 млрд. грош. од.

3) виконання доходної частини бюджету:

І півріччя – 46,3%;

ІІ півріччя – 48,7%.

4) виконання видаткової частини бюджету:

І півріччя – 49,3%;

ІІ півріччя – 47,9%.

Задача 2.

Розрахувати суму податку на прибуток підприємства, якщо відомо, що виручка від реалізації продукції (без ПДВ) складає 500 тис. грн., собівартість – 410 тис. грн., ставка податку на прибуток 18%.

 

Задача 4.

Бюджет міста з районним поділом дорівнює сумі 218 850,0 тис. грн. Доходи 1-го району становлять 24,6 %, ІІ-го — 30,2, Ш-го — 27,0 %. Обчисліть доходи ІУ-го району. Вирахуйте суму доходів бюджету кожного району міста.

 

Задача 2.

Визначте суму податку на прибуток, відрахованого до бюджету, якщо прибуток від звичайної діяльності до оподат­кування дорівнює 360 тис. грн., ставка податку на прибуток — 18 % , сума пільг — 45 тис. грн.

Задача №4. У звітному році видаткова частина бюджету була виконана на 96,5% , а доходна – на 94,4%, при фактичному дефіциті бюджету в 2 150 млн. гр. од.

Який був запланований дефіцит бюджету, якщо при затвердженні бюджету сума видатків була встановлена – 38 563,0 млн. гр. од.

 

Задача №5. У звітному році планова сума видатків бюджету складала 25 млрд. гр. од. Бюджетний дефіцит був запланований в розмірі 5%. План витрат був виконаний на 85,0%. Визначити величину фактичного дефіциту бюджету, якщо план бюджету по доходам був виконаний тільки на 80%. Зробити висновок про фінансове становище держави.

Задача №6. Планова сума доходів бюджету затверджена в 52 млрд. гр. од., фактичне виконання доходної частини бюджету склало 96,8%, а видаткої – 101,3% Сума планового дефіциту бюджету була визначена в 1,8 млрд. гр. од. Яким був фактичний дефіцит бюджету?

Задача 1. У звітному році місцевий бюджет області отримав над­ходжень за рахунок:

—прибуткового податку з громадян — 557 246 тис. грн.;

—плати за землю — 76 103 тис. грн.;

—місцевих податків і зборів — 42 755 тис. грн.;

—єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва — 14 823 тис. грн.;

—доходів від майна, що належить місцевій владі — 16 893 тис. грн.;

—доходів від господарської діяльності підприємств кому­нальної власності — 648 432 тис. грн.

Усього доходи місцевого бюджету області за звітний рік становили — 1816 988 тис. грн.

Визначте структуру доходів місцевого бюджету області в звітному році та надходження за рахунок інших доходів. Яка сума доходів надійшла за рахунок податкових надходжень, а яка за рахунок неподаткових?

Задача 3.

Визначте виконання (в %) дохідних і витратних частин бюджету й суму фактичного дефіциту, якщо:

1. Затверджена річна планова сума доходів 68,5 млн. грош. од...

2. Річна планова сума витрат 49,7 млн. грош. од..

3. Виконання дохідної частини бюджету: І півріччя – 45,7%, ІІ півріччя – 49,2%.

4. Виконання витратної частини бюджету: І півріччя – 48,7%, ІІ півріччя – 47,2%.

Задача 3.

На підставі наведених даних про фінансово-господарсь­ку діяльність трьох комерційних підприємств (табл. 1) ви­значте:

1) розмір прибутку до оподаткування кожного підприємс­тва;

2) суму податку на прибуток.

Таблиця 1

Вихідні дані про фінансово-господарську діяльність комерційних підприємств

Показник     Підприємство
"Шатель" "Корона"
1. Валовий дохід, тис. грн. 64 083 85 923
2. Податок на додану вартість, тис. грн. 10 683 14 323
3. Валові витрати, тис. грн. 46 500
4. Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн. 2 700 5 100
5. Податок на прибуток, %    
6. Дивіденди, тис. грн. 2 820
7. Сума прибутку до оподаткування, тис. грн.    
8. Сума податку на прибуток, тис.грн    

 

Задача 3.

На підставі наведених даних про фінансово-господарсь­ку діяльність трьох комерційних підприємств (табл. 1) ви­значте:

1) розмір прибутку до оподаткування кожного підприємс­тва;

2) суму податку на прибуток.

Таблиця 1

Вихідні дані про фінансово-господарську діяльність комерційних підприємств

Показник     Підприємство
"Шатель" "Сніжана"
1. Валовий дохід, тис. грн 64 083 80 043
2. Податок на додану вартість, тис. грн 10 683 13 343
3. Валові витрати, тис. грн 46 500 54 690
4. Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн 2 700 4 800
5. Податок на прибуток, %    
6. Дивіденди, тис. грн 3 280
7. Сума прибутку до оподаткування,тис. грн    
8. Сума податку на прибуток, тис.грн    

 

 

Задача 4.

За даними табл. 1: 1) обчисліть суму доходів та видатків позабюджетних фон­дів у звітному та попередньому роках; 2) визначте структуру надходжень до позабюджетних фон­дів України у звітному та попередньому роках; 3) визначте структуру видатків позабюджетних фондів у звітному та попередньому роках; 4) вирахуйте залишок коштів позабюджетних фондів у по­передньому та звітному роках.

Таблиця 1

Фінансова діяльність позабюджетних фондів України, тис. грн.

Показник Попередній рік Звітний рік
Залишок коштів на початок звітного періоду 353 751 389 302
Надходження:    
— з бюджетів України; — від підприємств та організацій 1 242 348 114 205 584 2 539 052 129 834 497
У тому числі: — України 11 359 534 12 861 283
— Країни СНД
— інших країн 60 626 122 094
Від громадян 38 560
У тому числі: — України 30 911 26 064
— Країни СНД
— інших країн 12 469
Доходи від комерційної діяльності 8 719
Кредити, отримані від банків та інших фінансових установ 300 575 50 000
Відсотки отримані за даними креди­тами
Інші надходження 680 556 190 097
Витрати    
На основний вид діяльності 13 089 524 14 153 346
На утримання апарату управління фон­ду 109 725 198 750
Платежі до бюджетів України 2 579 7 990
Відсотки, сплачені за отримані кредити 15 236 6 317
На фінансування державних закладів
Капітальні вкладення на капітальний ремонт 40 426 46 367
На інші цілі 224 399
Залишок коштів на кінець звітного пе­ріоду    

Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Практичні завдання

Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:

(1)

(2)

(3)

де С – собівартість;

П – прибуток;

ПДВ – податок на додану вартість;

АЗ – акцизний збір.

 

Роздрібна ціна продукції:

(4)

Де ТН – торговельна націнка.

Завдання № 1

Визначити суму податку на прибуток підприємства за такими даними:

• Доходи від реалізації продукції 250 тис. грн.

• Доходи від операцій з цінними паперами 30 тис. грн.

• Доходи від здійснення операцій лізингу 14 тис. грн.

• Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою уникнення подвійного оподаткування 25 тис. грн.

• Валові витрати 170 тис. грн.

• Амортизаційні відрахування 39 тис. грн.

 

Завдання № 2

Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати до бюджету, податок на додану вартість, виручку від реалізації підакцизного товару з ПДВ, рентабельність виробу за такими даними:

• Собівартість підакцизного виробу 170 грн.

• Прибуток 30 грн.

• Ставка акцизного збору 10 %

• Ставка ПДВ 20%

 

Завдання №3

Визначити митну вартість підакцизного товару з податками і зборами та суму акцизного збору для сплати до бюджету за такими даними:

• Митна вартість товару 520 грн.

• Митні та комісійні збори 54 грн.

• Ставка ввізного мита 20 %

• Ставка акцизного збору 12 %

Завдання № 4

Визначити суму збору на обов'язкове соціальне страхування (2,9%), відрахування на страхування у зв'язку з безробіттям (1,6%) та до Державного пенсійного фонду (32,3%), якщо витрати на основну заробітну плату підприємства склали 120 тис. грн. на додаткову – 80 тис грн.

Завдання № 5

Визначити вільну відпускну ціну продукції підприємства (з ПДВ), а також суму ПДВ, що має сплатити підприємство до бюджету за такими даними:

• Витрати підприємства на сировину та матеріали (з ПДВ) 540 тис. грн.

• Інші витрати на виробництво продукції 310 тис. грн.

• Рентабельність виробництва 18 %

• Ставка ПДВ 20 %

Завдання № 6

Договірна ціна виробу – 200 грн. Виріб є підакцизним. Акцизний збір – 10 %. Визначити величину АЗ, ПДВ та загальну відпуску ціну виробу.

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.