Здавалка
Главная | Обратная связь

Утворення ступенів порівняння прикметниківФорма звичайного ступеня прикметника не має якогось спеціального закінчення: wide, pleasant, difficult.

Форми вищого і найвищого ступенів можуть бути простими (вони утворюються за допомогою закінчень) і складними (вони утворюються за допомогою службових слів).

Обидва ці способи утворення ступенів порівняння використовуються і в українській мові.

сильний — сильніший — найсильніший

сильний — більш сильний — самий сильний

Прості форми вищого і найвищого ступенів утворюються додаванням закінчень –еr (для вищого ступеня) і -est [ist] (для найвищого ступеня) до форми звичайного ступеня прикметника. Перед прикметниками у найвищому ступені стоїть означений артикль.

Звичайний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
cold simple young colder simpler younger (the) coldest (the) simplest (the) youngest

При утворенні простих форм вищого і найвищого ступенів слід додержувати таких правил:

1) Односкладові прикметники, які закінчуються на одну приголосну з попереднім коротким голосним звуком, подвоюють у написанні кінцеву приголосну у вищому і найвищому ступенях:

big— bigger— (the) biggest

hot — hotter — (the) hottest

У всіх інших випадках подвоєння не відбувається:

sweet —sweeter— (the) sweetest

cool —cooler— (the) coolest

2) Прикметники, які закінчуються на букву у з попередньою приголосною, у вищому і найвищому ступенях змінюють у на і:

easy — easier — (the) easiest

happy — happier—(the) happiest

Якщо кінцевій букві у передує голосна, то цієї зміни не відбувається:

gay — gayer — (the) gayest

3) Прикметники, які закінчуються у звичайному ступені на німе е, опускають його у вищому і найвищому ступенях:

large — larger— (the) largest

white — whiter—(the) whitest

4) У прикметників strong, young і long перед закінченнями вищого і найвищого ступенів вимовляється звук [g]:

long — longer — (the) longest

strong — stronger — (the) strongest

young — younger — (the) youngest

У прикметників, які закінчуються на букви -r, -rе, перед закінченнями вищого і найвищого ступенів вимовляється звук [r]:

clear —clearer — (the) clearest

pure — purer — (the) purest

Прості форми вищого і найвищого ступенів мають такі прикметники:

1) усі односкладові прикметники;

2) двоскладові прикметники, які закінчуються на -у, -er, -le, -ow:

happy — happier — (the) happiest

clever — cleverer — (the) cleverest

simple— simpler — (the) simplest

narrow — narrower — (the) narrowest

Складні форми вищого і найвищого ступенів утворюються додаванням службових слів more і (the) most до звичайного ступеня прикметника.

Звичайний ступінь Виший ступінь Найвищий ступінь
useful beautiful more useful more beautiful (the) most useful (the) most beautiful

Складні форми вищого і найвищого ступенів утворюють такі прикметники:

1) усі багатоскладові (ті, що мають більш як два склади) прикметники:

beautiful — more beautiful — (the most) beautiful

2) двоскладові прикметники, які не закінчуються на , -er, -le, -ow і мають наголос на першому складі:

careless — more careless— (the) most careless

useful — more useful — (the) most useful

Усі інші двоскладові прикметники можуть утворювати складні форми поряд з простими.

3) усі прикметники, які збігаються за формою з дієприкметником теперішнього або минулого часу (тобто закінчуються на -ing та -ed):

loving — more loving — (the) most loving

pleased — more pleased — (the) most pleased

tired — more tired — (the) most tired

 

Деякі прикметники утворюють вищий і найвищий ступені порівняння не за загальними правилами, наприклад:

Звичайний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
good better (the) best
хороший кращий найкращий
bad worse (the) worst
поганий гірший найгірший.
little less (the) least
маленький менший найменший

В значенні маленький за розміром звичайно вживається прикметник small, який утворює ступені порівняння за правилами (small—smaller—the smallest).

Прикметник little часто вживається з пестливим відтінком.

What a nice little bag you've got!

Слово little може бути не тільки прикметником, а й неозначеним займенником і прислівником little (мало), наприклад:

There is little milk in the glass (неозначений займенник).

She slept very little last night (прислівник).

Деякі прислівники мають по дві форми вищого і найвищого ступенів, які різні за своїм значенням.

Звичайний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
old — старий 1) older — більш старий, старіший; старший (за ...) 2) elder — старший (у сім'ї) 1) the oldest — самий старий, старший, найстаріший 2) (the) eldest — самий старший у сім'ї
late — пізній 1) later — більш пізній 2) latter - останній з двох (по порядку) 1) (the) latest — самий пізній, останній (за часом) 2) (the) last — самий останній (по порядку); минулий
Far — далекий, дальній 1) farther — більш дальній (далекий) (про відстань) 2) further (а) більш дальній (далекий) (про відстань); (б) дальший, наступний (по порядку) 1) (the) farthest — самий дальній (далекий) 2) (the) furthest — самий далекий
near — близький nearer — більш близький 1) (the) nearest — самий близький, найближчий 2) (the) next—наступний (по порядку); майбутній

 

Форми older, oldest вживаються, як правило, стосовно осіб, які не є членами однієї сім'ї, або стосовно неживих предметів.

I am not older than you.

Tom is the oldest boy in our form.

This is the oldest building in our town.

Форми elder, (the) eldest вживаються стосовно членів однієї сім'ї. Але при наявності слова than(порівняння) вживається форма older, а не elder.

Her elder sister is called Mary.

My elder brother lives in Kyiv.

The eldest son is going to be a teacher.

Але:

Jane is two years older than her sister.

Форми later, (the) latest вживаються стосовно часу:

Here is the latest news.

Later events showed that he was right.

Have you read his latest book?

Форми latter, (the) last означають порядок послідовності.

John and Nick like winter sports. The former is fond of skating, and the latter prefers skiing.

I saw him on the last day of my holiday.

Вживані сполучення без артикля last week, last night, last year, last month і т. п., в яких last має значення минулий.

Не left last week.

What did you do last night?

Форми nearer, (the) nearest вживаються при означенні відстані і часу.

How can I get to the nearest post-office?

Come nearer, please.

Форма the next вживається із значенням наступний (по порядку), дальший.

The next train leaves in half an hour.

What is the next thing to do?

Вживані також сполучення без артикляnext day, next Sunday, next week, next month, next winter (year, May), в яких next має значення майбутній.

I'll see you next week.

Will you come next Sunday?

Пройдіть тест та перекладіть речення:

1. Their children are not well-behaved. Actually they are ..... children I’ve ever seen.

a. badly-behaved

b. worse-behaved

c. the worst-behaved

 

2. Leo drives a car well, but Collin does it ..... .

a. the best

b. better

c. as well

 

3. I think I am seriously ill. Today I feel ..... I felt yesterday.

a. worse

b. the worst

c. as bad as

 

4. Paul is very smart; in fact he is ..... boy among his classmates.

a. more intelligent

b. the most intelligent

c. as intelligent

 

5. They’ve got ..... money than they need.

a. less

b. the least

c. little

 

6. Let’s not go by train. Going by bus is ..... .

a. cheap

b. the most cheap

c. a lot cheaper

 

7. I like decent people ..... serious ones.

a. as much as

b. as more as

c. more

 

8. Philip is so quiet and obedient He is ..... child I have ever met.

a. well-behaved

b. the best-behaved

c. better-behaved

 

9. Jim is not very tall. His brother Alec is ..... .

a. as tall

b. taller

c. the tallest

 

10. I like skiing ..... as skating.

a. more

b. as much

c. as more

 

11. I have known Liz for years. She is ..... than her sister Jane.

a. far more serious

b. a bit serious

c. not so serious

 

12. Ben doesn’t work very hard; Bill works ..... .

a. the hardest

b. more harder

c. harder

 

13. The boys felt ..... than the girls about losing the game.

a. bad

b. the worst

c. worse

 

14. "This is ..... place to cross the street in," the policeman warned us.

a. more dangerous

b. the most dangerous

c. so dangerous

 

15. This is ..... story in this book. I liked it best of all.

a. more interesting

b. the most interesting

c. not so interesting

 

Оцінка 3 :Ознайомтесь з лекційним матеріалом та дайте письмові відповіді на запитання:

1.Як утворюються ступені порівняння простих прикметників ?

2.Назвіть виключення з правил та їхні форми

3. Як змінюється коренева буква g при утворенні ступенів порівняння прикметників?

4. Як змінюється кінцева буква y при утворенні ступенів порівняння прикметників?

5.За допомогою яких допоміжних слів утворюються ступені порівняння складних прикметників?

Оцінка 4 :Пройдіть тест та перекладіть речення:

Оцінка 5:Складіть 5 речень з вживанням ступенів порівняння прикметників на англійській мові.

 

 

8. Конец формы

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.