Здавалка
Главная | Обратная связь

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт

Форми контролю І семестр ІІ семестр
Перевірка мовної теми*
Письмо: переказ    
твір -
Правопис: диктант**    
Аудіювання* -
Читання мовчки* -
Читання вголос -
Говоріння: діалог   -  
переказ -
твір -
Перевірка зошитів

 

Загальна таблиця розподілу навчального часу в 6-А класі з українською мовою навчання

семестр Загальна кількість навчальних годин Кількість годин на тиждень Кількість контрольних робіт Кількість тематичних оцінювань Дата проведення тематичних оцінювань
І              
ІІ              
Всього:              

 

Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання «Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання» /Укладачі: Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, К.В.Таранік-Ткачук, Т.Д.Гнаткович, В.І.Новосьолова, Н.Б.Коржова/, 2012 р.

Підручники за якими ведеться навчання у 2014/ 2015 н.р.

 

 

№ з/п Зміст навчального матеріалу К-ть   го- дин Дата проведення Примітка
І семестр
1. Тема №1.Вступ.Краса і багатство української мови    
2. РМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування.    
3. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення.    
4. Звертання, вставні слова. Розділові знаки в простому реченні.    
5. Просте речення. Складне речення.    
6. РМ №2. Навчальне читання мовчки тексту будь-якого стилю (на вибір, назва).    
7. Пряма мова. Діалог.    
8. Повторення й поглиблення вивченого про текст. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення.    
9. РМЗ №3.Навчальне аудіювання тексту будь-якого стилю (на вибір, назва).    
Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи і стилі тексту.    
РМ №4. Докладний усний переказ тексту з елементами опису приміщення.    
Контрольна робота №1за темою«Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого» (тестові завдання).    
Тема №2. Лексикологія. Фразеологія Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова. Ознайомлення з тлумачним словником.    
Запозичені (іншомовного походження) слова. Вимова слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів.    
РМ №5. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі (письмово).    
Активна і пасивна лексика української мови.    
Застарілі слова (архаїзми й історизми) та нові слова (неологізми).    
Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова.    
РМ №6. Ділові папери. Оголошення. План роботи.    
Діалектні, професійні слова й терміни, просторічна лексика.    
РМ №7. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.    
Контрольна робота №2за темою «Лексикологія. Фразеологія» (тестові завдання).    
Тема №3. Лексикологія. Фразеологія(продовження) Офіційно-ділова лексика.    
24- РМ №8-9. Говоріння. Контрольний усний докладний переказ тексту художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи (назва).   усний доклад переказ
Поняття про фразеологізми, їх лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником.    
27- Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.    
РМ №10. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі.    
Фразеологізми в ролі членів речення.    
Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія».    
Контрольна робота №3за темою «Лексикологія. Фразеологія» (тестові завдання). Контрольне аудіювання тексту наукового стилю (назва).   аудіюван
Тема №4. Словотвір. Орфографія Змінювання і творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова.    
Основні способи словотворення.    
Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.    
36- РМ 11-12. Контрольнийписьмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (назва).   письм переказ
38. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на –ськ- , –цьк-; буквосполученням – чн- (-шн-).    
39. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників на –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників на –ств-(о), -цтв(о), -зтв(о).    
40. Складні слова. Сполучні е, о в складних словах.    
41. РМ №13. Усний твір-оповідання на основі побаченого.    
42. Правопис складних слів із пів-, напів- разом, через дефіс.    
43. Творення складноскорочених слів.    
44. Повторення матеріалу за темою «Словотвір. Орфографія»    
45. Контрольна робота №4 за темою «Словотвір. Орфографія» (тестові завдання).    
46. Контрольний диктантза І семестр (назва).   диктант
47. Повторення.Лексикологія.    
48. Повторення.Фразеологія.    
  ІІ семестр      
  49. Тема №5. Морфологія. Орфографія Загальна характеристика частин мови.    
50. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот (повторення).    
51. Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні. Велика буква і лапки у власних назвах.    
52. Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.    
53. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми лише однини або лише множини.    
54. Відмінки іменників, їх значення. Відмінювання іменників.    
55- 56. РМ №14-15. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого або почутого (назва).   письмов твір
57. Поділ іменників на відміни і групи.    
58. Відмінювання іменників І відміни.    
59- 60. Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Літери –а (-я),- у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.    
61. Відмінювання іменників ІІІ відміни.    
62. Відмінювання іменників ІV відміни.    
63. Контрольна робота №5за темою «Іменник» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту будь-якого стилю (назва, текст).   читання мовчки
64. Тема №6. Іменник (продовження) Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.    
65-66. РМ №16-17. Контрольний письмовий переказтексту художнього стилю з творчим завданням (назва).   письмовий переказ
67. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.    
68. РМ №18. Аналіз контрольного переказу. Контрольне читання вголос тексту художнього стилю (назва).   читання вголос
69- 70. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -енн (я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).    
71. Не з іменниками.    
72. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. Складання діалогів.    
73. Правопис складних іменників.    
74. Розбір іменника як частини мови. Систематизація та узагальнення вивченого про іменник.    
75. Контрольна робота №6 за темою «Іменник» (тестові завдання).    
76. Тема №7. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.    
77. Групи прикметників за значенням : якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.    
78. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.    
79. Повні і короткі форми прикметників.    
80. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників.    
81. Творення прикметників.    
82. Перехід прикметників в іменники.    
83. РМ №19. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму (назва).    
84. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.    
85. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах: -ев- (-єв-), -ов-(-йов- , -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-.    
86. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів: -ськ-, -ств(о), -цьк-, -цтв (о), -зьк-, - зтв(о).    
87. РМ №20. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі (письмово), назва.    
88. Написання не з прикметниками.    
89. Написання –н- і –нн- у прикметниках.    
90. Написання складних прикметників разом і через дефіс.    
91. Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини мови.    
92. Контрольна робота №7 за темою «Прикметник» (тестові завдання).    
93. Тема №8. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.    
94. Числівники кількісні й порядкові.    
95. Числівники прості, складні і складені.    
96. Роздільне написання складених числівників.    
97- 98. Відмінювання числівників.    
99. Буква ь на кінці числівників. Уживання кількісних числівників з іменниками.    
100. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників із - тисячний. Уживання числівників на позначення часу (годин). Особливості конструкцій на позначення часу в українській мові.    
101. РМ №21. Навчальне аудіювання тексту будь-якого стилю (на вибір, назва, текст).    
102103. РМ №22-23. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (письмово).    
104. Узагальнення й систематизація відомостей про числівник. Розбір числівника як частини мови.    
105. Контрольна робота №8 за темою «Числівник» (тестові завдання).    
106. Тема №9. Займенник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.    
107. Розряди займенників за значенням.    
108. Особові займенники, зворотний займенник, їх відмінювання, правопис.    
109. РМ №24. Говоріння. Контрольний усний твір-оповідання про випадок із життя.   усний твір
110. Присвійні, вказівні займенники, їх відмінювання.    
111. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання.    
112. Заперечні займенники, їх творення. Ні в заперечних займенниках.    
113. Означальні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання.    
114115. РМ №25-26. Говоріння. Контрольний діалог до запропонованої ситуації (назва).   діалог
116. Відмінювання і правопис займенників.    
117. Перехід займенників в іменник і частку, числівника й прикметника в займенник. Розбір займенника як частини мови.    
118. РМ №27. Заміткав газету типу роздуму про вчинки людей.    
119. Контрольна робота №9за темою «Займенник» (тестові завдання).    
120. Контрольний диктант за ІІ семестр (назва). Аналіз контрольної роботи.   диктант
121. РМ №26. Навчальне читання вголос текстубудь-якого стилю (на вибір, назва, текст).    
122. Повторення.Словотвір й орфографія. Морфологія й орфографія.    

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.