Здавалка
Главная | Обратная связь

А) реттелетін объектілер

А) объект идентификациясы

$$$016

Электрлік жүйедегі барлық көздер активті және реактивті болады, түрлендіргіш және таратқыш құрылғылар

А) реттелетін объектілер

$$$017

Транспорттық есеп матрицасының рангі

А) теңдеулер санынан бір сан кем, яғни

$$$018

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері

А) қарапайым итерация әдісі, Зейдель әдісі

$$$019

Кешігетін буын келесі теңдеумен анықталады

А)

$$$020

Интегралдаушы буын мына теңдеумен анықталады

А)

$$$021

Инерциялық (апериодтық) бун мына теңдеумен анықталады

А)

$$$022

Дифференциалдаушы (нақты) буын мына дифференциалдық теңдеумен анықталады

А)

$$$023

Тасымалдаудың алғашқы жоспарын құру үшін мына ережені пайдаланады

А) «солтүстік-батыс бұрышы»

$$$024

Егер тасымалдау есептерінің шарттары жеткізушіні, тұтынушыны көрсететін және олардың жолдарын байланыстыратын карта-сұлба түрінде берілсе, соның қажеттілігі мен жүк қорының шамасы келесі есеппен шығарылады

А) желілік түрде

$$$025

Тасымалдау есептің желілік қойылуында дөңгелектермен көрсетілген жеткізушілер мен тұтынушылардың орналасқан пункттерін келесідей атаймыз

А) төбе (торап)

$$$026

Тасымалдау есептерінің желілік қойылуында сызықтармен көрсетілген пункттерді орналасқан және жүкті тұтыну пунктімен байланыстыратын жолдарды келесідей атайды

А) қыр (доға, буын)

$$$027

Қоздыруды автоматтық реттеуіші (ҚАР) келесілерге арналған

А) қоректендіру көзінің шықпаларында кернеуді ұстап тұру үшін

$$$028

Түрлендіргіш элемент келесіге арналған

А) бір физикалық құбылыстағы реттелетін шаманы басқа құбылыстағы шамаға түрлендіру үшін

$$$029

Өлшеуіш элемент келесіге арналған

А) реттелетін шамалардың бірқатарын өлшеу және түрлендіру үшін

$$$030

Ляпуновтың тура әдісі келесілерді зерттеу үшін қолданылады

А) динамикалық орнықтылығын

$$$031

Электр жүйелерінің режіміне қойылатын талаптар

А) сапасы, үнемділігі, сенімділігі

$$$032

Динамикалық орнықтылық қоры келесімен анықталады

А) өтпелі процесс уақытында қуат пен кернеуді төмендету бойынша

$$$033

Белгілері бойынша өтпелі процесті жіктеу

А) ағымның жылдамдығы және ауытқуы бойынша

$$$034

Динамикалық орнықтылық шарты нені сипаттайды?

А) үлкен ауытқулар болған кезде жүйенің орнықтылқты сақтау және алғашқы режім қалыпына келу қабілеттілігі

$$$035

Қалыпты режімдегі статикалық тұрақтылық қоры

А) 20 %

$$$036

Апаттан кейінгі режімдегі статикалық тұрақтылық қоры

А) 8 %

$$$037

Қорытқы орнықтылық келесімен қамтамасыз етіледі

А) апатқа қарсы шараларды ескеріп

$$$038

Энергожүйе дегеніміз не?

С) энергожүйе дегеніміз жалпы режіммен біріктірілген және бірегей орталықтандырылған басқаруы бар электр энергияны тұтынуды және таратуды өндіруге арналған электр қондырғылар жиынтығы

$$$039

Энергожүйе режімі ол

С) әр уақыттағы немесе уақыттың кейбір аралығындағы күйі

$$$040

Режім параметрлері

А) тогы, кернеуі, жиілігі, қуаты

В) кернеуі, жиілігі

D) А, В

$$$041

Өтпелі режім

С) тұрақты күйден тұрақсыз күйге өтетін режім

$$$042

Жүйенің есептік үлгісі

С) жүйе жұмысын модельдеуде пайдаланылатын үлгі

$$$043

Сұлба түйіні дегеніміз не?

С) сұлба тармағының екін немесе одан да көп қосылулар нүктесі

$$$044

Сұлба тармағы дегеніміз не?

С) ЭҚК және кедергісі (немесе тек кедергісі) бар эелі элементі

$$$045

Теңгеруші торап не үшін енгізіледі?

С) тораптарда ток балансының тәуелсін теңдеулерін (n – 1) алу үшін

$$$046

Жүйе графы

C) қос төбелерін қосатын сүйір ұштарының (тораптардың) және қырларының (тармақтардың) көптігін білдіретін граф

$$$047

Инцеденцияның бірінші матрицасы – ол

A) тораптағы тармақтар қосылыстарының матрицасы

B) желі графының аналитикалық ұғымы

C) тораптар саны (n) мен тармақтар саны (m) бойынша тікбұрышты матрица

E) А, В, С

$$$048

Инцеденцияның екінші матрицасы – ол

A) тармақтардың тәуелсіз контурға қосылу матрицасы

B) желі графының аналитикалық ұғымы

C) тармақтар саны (m) және тәуелсіз контуры (n) бойынша тікбұрышты матрица

E) А, В, С

$$$049

Инцеденцияның бірінші матрицасы не үшін пайдаланылады?

A) желі графының аналитикалық ұғымы үшін

B) Кирхгофтың бірінші заңының матрицалық теңдеуін жазу үшін

D) А, В

$$$050

Инцеденцияның екінші матрицасы не үшін пайдаланылады?

A) желі графының аналитикалық ұғымы үшін

C) Кирхгофтың бірінші заңының матрицалық теңдеуін жазу үшін

E) A, C

$$$051

Ажыратылған сұлба

В) бір қоректендіру көзі бар сұлба

С) тұйықт контуры жоқ сұлба

E) В, С

$$$052

Тұйықталған сұлба

С) бір немесе бірнеше тәуелсіз контуры бар сұлба

$$$053

Қалыптасқан режімдердіңсызықтық теңдеулерді шешудің әдістері

С) тура және итерациялық

$$$054

Сызықтық емес теңдеулерді шешудің тәсілдері

С) тура және итерациялық

$$$055

Матрицалық тораптық теңдеулерді шешкен кездегі тәуелсіз айнымалылар

С) тораптағы кернеу

$$$056

Гаусс тәсілінің маңызы

D) тәуелсіз айнымалыларды екі кезеңде жоғарыдан төменге және төменнен жоғарыға біртіндеп шығару

$$$057

Итерациялық әдістердің маңызы

С) теңдеуді шешу тізбектеп шешудің шегі ретінде шығарылады

$$$058

Сызықтық програмалау әдісімен қандай есептер шешіледі?

А) оңтайлы

В) көліктік

D) А, В

$$$059

Статикалық тұрақтылықтың қажетті және жеткілікті жағдайы

С) характиристикалық теңдеулердің айғақты түбірлері кері

$$$060

Гурвиц шарты

А)

$$$061

Тізбекті аралық әдісінің маңызы

А) дифференциалдық теңдеулерді шешуде нақты интегралдық қисықты тура сызықты кесінділердің ақырлы санымен ауыстыру керек

$$$062

Статикалық орнықтылық

В) жүйе қасиеті аз ұйтқулар кезінде теңестіктің тұрақты қалпын орнына келтіру

$$$063

Динамикалық орнықтылық

С) жүйе қасиеті көп ұйтқулар кезінде теңестіктің тұрақты қалпын орнына келтіру

$$$064

Ляпуновтың бірінші әдісі

А) егер сызықтандырылған жүйенің жағдайы асимптотикалық тұрақты болса, онда сызықтық емес жүйенің теңестігі асимптотикалық тұрақты болады

В) егер сызықтандырылған жүйенің жағдайы тұрақсыз болса, онда сызықтық емес жүйенің қалпы да тұрақсыз болады

D) А, В

$$$065

Ляпуновтың екінші әдісі

А) егер туындатқыш Ляпунов функциясынан кері болса, жүйе үлкеннен тұрақты болады

$$$066

Теңестіктің тұрақтылығы

А) теңестік қалпы тұрақты, егер шешімі келесі шартты қанағаттандырса:

Lim x=0;

t→∞;

$$$067

Ұйтқу дегеніміз – ол

С) режім параметрлерін олардың алғашқы берілгендерінен елеулеі ауытқуларға әкелетін режімнің күрт апаттық өзгеруі

 

 


 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.