Здавалка
Главная | Обратная связь

VII. Запобігання проявам корупції7.1. Корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

7.2. Працівник органів внутрішніх справ зобов'язаний неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та Законом України "Про міліцію", уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати його в корупції. Своєю поведінкою він має продемонструвати, що не терпить будь-яких проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інших осіб інформує керівника свого структурного підрозділу (пам'ятка-застереження працівника органів внутрішніх справ України про спеціальні обмеження, передбачені законодавством України (додаток)).

7.3. Працівнику органів внутрішніх справ забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

7.4. Працівнику органів внутрішніх справ забороняється:

займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

7.5. Працівнику органів внутрішніх справ забороняється безпосередньо або через інших осіб отримувати подарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

7.6. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Працівник органів внутрішніх справ зобов'язаний повідомити керівництво органу (підрозділу) внутрішніх справ, на посаду в якому він претендує, про працюючих у цьому органі близьких йому осіб.

7.7. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої статті 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

7.8. Керівник органу (підрозділу) внутрішніх справ, у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення підлеглими працівниками, зобов'язаний у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

Працівник органів внутрішніх справ повинен неухильно дотримуватися вимог цих Правил.

Працівник, який порушує принципи і норми професійної етики, втрачає добре ім'я і честь, дискредитує свій підрозділ і органи внутрішніх справ, позбавляється морального права на повагу, підтримку і довіру з боку громадян, колег і товаришів по службі.

 

Начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС України полковник міліції М. М. Дивак
ПОГОДЖЕНО:  
Голова Професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України А. С. Онищук


Додаток до Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України


ПАМ'ЯТКА-ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
працівника органів внутрішніх справ України про спеціальні обмеження, передбачені законодавством України

Згідно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" працівники органів та підрозділів внутрішніх справ України незалежно від займаної посади або спеціального звання є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, тобто представниками влади, діяльність яких пов'язана з виконанням завдань у сфері запобігання і протидії злочинності та забезпечення правопорядку. У зв'язку з цим на осіб рядового і начальницького складу, які за посадою виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, поширюється дія норм вказаного Закону, якими встановлюються спеціальні обмеження, спрямовані на забезпечення протидії та запобігання корупції.

Відповідно до цих вимог

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

одержувати неправомірну вигоду або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, зокрема: сприяти господарській діяльності фізичних і юридичних осіб, одержанню ними субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанню контрактів, неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб, неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень;

займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової, творчої, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту - в позаробочий час);

входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків представлення особою в раді товариства інтересів держави чи територіальної громади);

безпосередньо або через інших осіб одержувати подарунки (пожертви), за винятком випадків, передбачених законодавством;

мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам;

протягом року з дня звільнення з посади укладати трудові договори або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, якщо до цього вони контролювали (наглядали) за діяльністю цих підприємств, установ, організацій; розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень; представляти інтереси будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, в якому вони працювали.

За порушення вказаних обмежень особа притягується до відповідальності відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Крім цього, у зв'язку з притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення працівник органів та підрозділів внутрішніх справ в обов'язковому порядку звільняється з посади, стосовно нього судом може бути встановлене обмеження щодо заборони займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

________________________________________________________________________________
(з Правилами поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх
справ України ознайомлений і попереджений, П. І. Б., посада, звання, дата та підпис)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.