Здавалка
Главная | Обратная связь

Як обрати свою страхову компанію?

Кількість страхових компаній в Україні на сьогодні є досить чималою. У зв’язку з цим перед підприємствами та фізичними особами вельми актуальним є питання, з якими компаніями можна укласти договір страхування майна, відповідальності або договір особистого страхування і бути впевненим у надійному страховому захисті на весь період дії договору страхування.

Показники діяльності страхових компаній публікуються на сторінках економічних та фінансових газет та журналів, зокрема, газети «Україна-Business», «Бізнес» та «Інвестиційна газета», журнали «Страхова справа» та «Фінансові послуги», електронному дайджесті «Insurance Online». Такої інформації буде достатньо для узагальненої оцінки страхових компаній. Але для обрання в ролі довгострокового фінансового партнера на страховому ринку потрібний більш детальний аналіз страховика. Розглянемо основні показники, документи, на які слід звертати увагу потенційним страхувальникам.

Основним фінансовим документом страхової компанії, який щорічно публікується, є її баланс. Загальний обсяг активів характеризує розмір засобів страховика, інвестованих у цінні папери, нерухомість, рахунки і депозити в банках, інші матеріальні цінності. Абсолютна величина валюти балансу характеризує фінансові можливості та стійкість страховика, але поряд з порівнюванням загального обсягу активів страхових компаній, необхідно приділяти увагу структурі та співвідношенням статей балансу страховика.

Одним з основних показників є ліквідність страхової компанії, тобто її можливість своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками. Головною складовою цього показника є обсяг грошових коштів та їх еквівалентів у структурі активів. Що більша їх частка в структурі активів компанії, то краще. Поряд з цим, ця стаття має бути збалансована зі статтями фінансових інвестицій таким чином, щоб обсяг страхових резервів у пасиві балансу дорівнював або був меншим за загальний обсяг грошових коштів та фінансових інвестицій, тобто страхові резерви страховика мають бути розміщені у високоліквідних та доходних засобах. Наявність протилежної тенденції може означати розміщення засобів у активах неліквідних, або високого ступеня ризику.

Треба зазначити, що в значної кількості відомих страхових компаній України великий обсяг загальних активів сформований за рахунок неліквідних засобів – векселів та акцій підприємств, основних фондів тощо. В деяких компаніях частка цих неліквідних активів складає до 70%. Таким чином, компанії штучно нарощують показники загальних активів, які при більш детальному аналізі реально не становлять ніякої цінності. Необхідно також проаналізувати надійність та доходність інвестиційних вкладень компанії, зокрема, встановити, в яких банках та під який відсоток страховик має депозитні вкладення; в яких цінних паперах розміщені його кошти, чи котуються ці цінні папери на фондовому ринку, який обсяг дивідендів був виплачений і т. ін.

Наступним фінансовим показником страховика є частка власного капіталу в структурі пасивів. Значне перевищення власного капіталу над статутним фондом свідчить про прибуткову діяльність страховика і можливість його виплат акціонерам дивідендів, а також проведення реінвестування капіталу.

Перевищення статутного фонду над власним капіталом свідчить про збитковість у діяльності страховика, вилученні частини статутного капіталу або про наявність значної заборгованості засновників щодо сплати статутного капіталу.

Необхідно звертати увагу на джерела формування статутного фонду. Згідно з новою редакцією Закону України «Про страхування» статутний фонд має бути сформований тільки за рахунок грошових коштів. Співвідношення дебіторської заборгованості до обсягу власного капіталу говорить про рівень залежності компанії від платоспроможності своїх клієнтів-страхувальників, значення цього показника не повинно перевищувати 40%.

Ще одним важливим показником діяльності страхової компанії є співвідношення обсягу зібраних страхових платежів до обсягу виплат страхових відшкодувань. В більшості могутніх страхових компаніях цей показник становить 1-5%. Статистика свідчить, що при проведенні реального страхового захисту, рівень виплат складає близько 20-40% від зібраних страхових премій (можливі варіанти, коли сума зібраних страхових платежів буде недостатньою для виплат сум страхового відшкодування).

Дуже важливим фінансовим показником страховика є його платоспроможність, яка характеризується сплаченим статутним фондом, створеними страховими резервами тощо.Згідно з новим законодавством, мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, — 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.

Фінансову залежність страховика від зовнішніх джерел фінансування відображає сума розділу 3 пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання» – цей показник відбиває ступінь використання власних та позичених довгострокових коштів у господарській діяльності страховика. При аналізі балансу страховика бажано використовувати баланси на декілька минулих звітних дат для того, щоб визначити тенденцію розвитку показників балансу та структурних співвідношень статей балансу.

Крім розглянутих вище фінансових показників діяльності страхової компанії, необхідно ще звертати увагу на такі фактори:

1. Рік створення компанії, її засновники та їх ділова репутація, специфіка діяльності компанії, її спеціалізація на окремих видах страхування.

2. Умови договору страхування (визначення ризиків, умови виплати та розрахунок суми страхового відшкодування, які мають бути визначені чітко та однозначно, розміри франшизи, тобто тієї частини збитку, яка не відшкодовується страховиком).

3. Існуюча практика виплат страхових відшкодувань страховою компанією – як швидко і в якому обсязі страховик здійснював виплату відшкодувань страхувальникам. Взагалі, доцільно обирати великі та відомі страхові компанії зі значною сумою активів, які мають бути сформовані високоліквідними коштами, з розвинутою мережею філій та представництв.

Список використаної літератури.

 

1. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 208 с.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - 6-те вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 351 с.

3. Таркуцяк А.О. Страхування: Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2001. - 115 с.

 

Інтернет-джерела.

1. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України. Дати відвідання: 01.10.08, 06.10.08, 01.11.08, 23.11.08.

2. http://www.dfp.gov.ua - Офційнпий сайт Держфінпослуг України. Дта відвідання: 01.10.08, 10.10.08, 12.11.08.

3. http://www.znay.ru - Інформаційний ресурс «Знай страхование!». Дати вцдвідання: 02.10.08, 17.10.08, 01.12.08.

4. http://mir4ik-com-ua.1gb.ua - сайт СК «АСКО Медсервіс». Дата відвідання: 02.12.08.

5. http://aska-shop.com.ua/ru/index.php - сайт СК «Аска». Дата відвідання: 02.12.08.

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.