Здавалка
Главная | Обратная связь

Шкала перерахування оцінок

І курс - ІІ-ий семестр 2011/2012 н.р.

Лекцій - 17 (34 год.)

Семінарські заняття - 9 (17 год.)

Мета курсу- ґрунтуючись на здобутках сучасного візантинознавства, сформувати у студентів-істориків знання магістральних напрямків розвитку ромейської цивілізації, ключових фактів політичної, соціальної та економічної історії Візантійської імперії.

Очікуванні результати - розуміння вузлових термінів і категорій візантійської історії, хронологічно-просторова орієнтація у минулому Ромеї, уявлення про вплив її культурної спадщини на слов’янський світ, зокрема, Україну-Русь.

Завдання курсу- скласти в студентів загальне уявлення про формування історіографії історії Візантії від епохи Ренесансу і до сучасності, а також сформувати знання про основні віхи в становленні візантинознавства на українських теренах; навчити студентів орієнтуватися в еволюції особливого образу ромейської цивілізації, через вивчення повсякденного життя середньовічних греків, їх державної, церковної, військової, економічної організації, політичного та соціального життя починаючи від другої третини IV ст. і до середини XV ст.

Система оцінювання

Знання студента оцінюються за 100-бальною шкалою. Оцінювання знань студентів складатиметься з двох частин: робота в семестрі - 50 балів(семінарські заняття, контроль знань на двох колоквіумах) та складання заліку - 50 балів.Розподіл балів за роботу в семестрі виглядає наступним чином:

30 балів семінарські заняття (в т.ч. бали за реферат)
10 балів Колоквіум 1-ий
балів    
10 балів Колоквіум 2-ий

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводиться за 5-ти бальною системою. На занятті якість знань студентів оцінюється шляхом виставлення балів від «1» до «5». Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість або через відсутність на занятті без поважної причини, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку наприкінці семестру. Підсумкова кількість балів за роботу студента на семінарських заняттях визначається як середнє арифметичне помножене на коефіцієнт.

Середнє арифметичне визначається як сума набраних студентом балів поділена на кількість занять, в яких він брав участь і був оцінений. При цьому відсутність студента на занятті без поважної причини враховується при вирахуванні середнього арифметичного. Коефіцієнт становить «6».

Принципи оцінювання інших видів роботи студента. На колоквіуми, які проводяться у письмовій формі, виносяться питання ж з лекційного так і з семінарського курсу - з переліком лектор ознайомлює студентів за десять днів до проведення колоквіуму. Колоквіум проводиться лектором.

Залік проводиться у письмовій формі (тестові запитання) за матеріалом лекцій та семінарських

занять.

 

 

Кожен студент зобов'язаний взяти активну участь щонайменше на трьох семінарських заняттях,проведених у групі впродовж семестру. Студент може обрати зі списку запропонованого лекторами тему реферату(до 5-ти балів), який оцінює керівник семінарських занять. Бали за реферат прирівнюються до оцінки, здобутої на семінарських заняттях.

Пропущене з поважних причинзаняття студент може «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем та кафедрою. При цьому виставлення оцінки не передбачається;але це відпрацьоване заняття не впливатиме на середній арифметичний бал студента.

Студенти, які впродовж семестру набрали 30-ть і менше балів не допускаються до здачі заліку. Оцінка “не зараховано” автоматично виставляється у відомість.

Загальна оцінка виставляється як сума набраних балів на заліку і за семестр:

Шкала перерахування оцінок

Оцінка в балах Оцінка за іспит Код оцінки Оцінка за шкалою ЕСТБ Оцінка за залік
90-100 відмінно   А зараховано
81-89 дуже добре   В зараховано
71-80 добре С
61-70 задовільно   Б зараховано
51-60 достатньо Е
31-50       допускається до здачі заліку
до 30 (за роботу в семестрі) незадовільно (оцінка автоматично виставляється у відомість) БХ не зараховано
сума балів після здачі по талону №1,2 (0-50) незадовільно БХ не зараховано
сума балів після здачі по талону «К» (0-50) незадовільно Б не зараховано

Лектор курсу

доц., к.і.н. Файда О.В.

 

Тема І. Зростання ролі християнської церкви у ранньовізантійській державі (IV ст.)

1. Міланський едикт: обставини прийняття, зміст та його наслідки

2. Нікейський собор 325 р. та роль імператора в його рішеннях

3. Боротьба аріанства з ортодоксією та позиція в цих процесах державної влади

4. Язичництво та християнство: від паритету до перемоги послідовників Христа. Спроби язичницької реакції.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.