Здавалка
Главная | Обратная связь

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 4 класі

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

(за підручником М.С.Вашуленко. Українська мова: підруч. для 4 кл.

загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою/ М.С.Вашуленко,

С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко / за ред. М.С.Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 192 с. : іл.)

(І семестр – 4 години на тиждень)

(ІІ семестр – 3 години на тиждень)

 

№ ур. Дата Вправи підруч. Вправи робочого зошита Тема уроку
І семестр
Мова і мовлення (3 години)
  1 – 7 1, 2 Мова – безсмертний скарб народу. Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові.
  8 – 11 3, 4 Усне і писемне мовлення. Культура мовлення.
  12 – 17 5, 6 Культура спілкування.
        Текст (9 годин)
  18 – 20 7, 8 Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета висловлювання. Заголовок.
  21 – 24 9, 10 Слова, найважливіші для висловлювання думки в р реченні, тексті.
  25 – 28 11, 12 Засоби зв’язку речень у тексті.
  29 – 32 13, 14 Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті.
  33 – 36 15, 16 Особливості змісту та побудови тексту-міркування.
  37 – 41 17, 18 Особливості текстів-описів. Мета цих текстів.
  42 – 45 19, 20 Порівняння художнього і науково-популярного описів.
  46 – 49 21, 22 Замітка до газети.
      Урок розвитку мовлення. Складання ділових текстів (записка).
Речення (8 годин)  
  50 – 53 23, 24 Узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією.
  54 – 57 25, 26 Основа речення. Зв’язок слів у реченні.
  58 – 62 27, 28 Установлення зв’язків між словами в реченні. Скла- дання речень за схемами.
  63 – 65 29, 30 Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні члени речення. Кома при однорідних членах речення.
  66 – 69 31, 32 Поєднання однорідних членів речення за допомо- гою інтонації, сполучників. Інтонація перелічуван- ня і протиставлення.
      Урок розвитку мовлення. Докладний переказ тексту «Як краса врятувала берізки» (2).
  70 – 73   Складання речень з однорідними членами. Поши- рення їх залежними словами. Граматичні питання до однорідних членів речення.
      Контрольна робота.
Слово. Значення слова. Частини мови (3 години)    
  74 –78 33, 34 Аналіз контрольної роботи. Повторення й й узагальнення знань учнів про лексичні значення слова.
  79 – 83   Узагальнення знань учнів про морфемну будову слова.
  84 – 86 35, 36 Спостереження за словами, що належать до різних частин мови, та службовими словами.
      Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь на осно- ві спостережень за природою «Золота осінь» (3).
Іменник (18 годин)  
  87 – 91 37, 38 Повторення вивченого про іменник як частину мо- ви. Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням).
  92 – 96 39, 40 Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Однозна- чні і багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників.
  97 – 99 41, 42 Рід і число іменників.
  100 – 106 43, 44 Відмінювання іменників. Формування вмінь стави- ти іменники в початкову форму.
      Урок розвитку мовлення. Складання і записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка (4).
  107 – 110 45, 46 Розрізнення відмінків іменників з однаковими за- кінченнями.
  111 – 115 47, 48 Чергування кінцевих приголосних основи в імен- никах різного роду в давальному і місцевому від- мінках.
  116 – 120   Чергування голосних у коренях іменників жіночо- го та чоловічого роду в однині.
  121 – 124 49, 50 Правопис закінчень іменників жіночого роду на – а (– я) в родовому відмінку однини.
      Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь «Калина – символ України» (5).
  125 – 128 51, 52 Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини (листка, лісу).
  129 – 133 53, 54 Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічо-– го роду в орудному відмінку однини.
  134 – 136 55, 56 Правопис закінчень іменників чоловічого роду на – р в орудному відмінку однини.
  137 – 140 57, 58 Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
      Урок розвитку мовлення. Текст-опис за ілюстраці- єю. Науковий опис голуба (6).
  141 – 146 59, 60 Правопис закінчень іменників у множині.
  147 – 150 61, 62 Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках.
      Повторення вивченого про іменник. Виконання завдань у зошитах для оцінювання навчальних досягнень (ч.ІІ) та з підготовки до ДПА.
      Узагальнювальний урок із теми «Іменник».
      Контрольна робота із теми «Іменник».
Прикметник (20 годин)  
  151 – 154 63, 64 Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мові і мовленні.  
  155 – 159 65, 66 Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників.
  160 – 162 67, 68 Спостереження за вживанням прикметників у тек- стах різних типів – художньому і науковому (без уживання термінів).
      Урок розвитку мовлення. Складання текстів пись- мових привітань (7).
  163 – 167 69, 70 Спостереження за формами прикметників найви- щого ступеня порівняння (без уживання терміна).
  168 – 170 71 – 72 Спільні і відмінні ознаки прикметників та іменни- ків. Повторення вивченого про прикметник як частину мови.
  171 – 173 73, 74 Рід і число прикметників.
  174 – 178 75, 76 Відмінювання прикметників в однині і множині.
  179 – 181 77, 78 Визначення відмінка прикметника в реченні за відмінком іменника.
      Урок розвитку мовлення. Текст-міркування «Чому важливо бути доброю людиною» (8).
  182 – 186 79, 80 Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий і м’який приголосні в однині і множині.
  187 – 191 81, 82 Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-,
        -зьк-
  192 – 195 83, 84 Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників.
  196 – 201 85, 86 Використання прикметників для всебічної характеристики предметів і явищ. Усний опис картини зимової природи.
  202 – 205 87, 88 Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду.
  61-       Урок розвитку мовлення. Складання текстів пись- мових запрошень (9). Виконання завдань у зошитах з оцінювання навча- льних досягнень та з підготовки до ДПА. Підготовка до контрольної роботи за семестр.  
      Контрольна робота за семестр.
      Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за семестр.
II семестр Прикметник (продовження)
  206 – 209 89, 90 Відмінювання прикметників у множині.
  210 – 212 91, 92 Уживання різних відмінкових форм множини прикметників.
  213 – 215 93, 94   Спостереження за функцією прикметників у худож- ніх текстах, народних прислів’ях, прикметах, загадках.
 
  Числівник (4 години)  
  216 – 219 95, 96 Поняття про числівник як частину мови. Роль числівників у мовленні. Формули на означення часу протягом доби.
      Урок розвитку мовлення. Робота з деформованим текстом (10).
  220 – 223 97, 98 Вимова і правопис найуживаніших числівників (11, 14, 16, 600). Створення тексту-оголошення.
  224 – 226 99,100 Форми родового відмінка числівників 50 –80.
  227 – 230 101,102 Уживання числівників у мовленні Узагальнення знань і вмінь учнів, пов’язаних із числівником
Займенник (7 годин)  
  231 – 234 103,104 Поняття про займенник як частину мови.
  235 – 239 105,106 Особові займенники.
  240 – 243 107,108 Займенники 1–3-ої особи однини і множини. Їхні значення, синтаксична роль.
      Урок розвитку мовлення (11). Докладний переказ тексту «Якого кольору слова» (За Євгеном Гуцалом)
  244 – 250 109,110 Відмінювання особових займенників.
  251 – 255 111,112 Правопис займенників із прийменниками. Уживан- ня приставного н у займенниках 3-ої особи після прийменників.
  256 – 260   Використання займенників для зв’язку речень у тексті. Узагальнення знань про займенник.
      Урок розвитку мовлення. Науковий опис річки Дніпро (12).
Дієслово (18 годин)  
  261 – 264 113,114 Повторення вивченого про дієслово як частину мо- ви. Розширення уявлень про лексичні значення ді- єслів. Спостереження за дієсловами різних семан- тичних груп.
  265 – 269 115,116 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатознач- ні дієслова. Уживання дієслів у прямому і перенос- ному значеннях.
      Урок розвитку мовлення. Вибірковий переказ тексту (13).
  270 – 274   Особливості речень з однорідними присудками.
  275 – 278 117,118 Спостереження за роллю дієслів у текстах розпо- відного та описового характеру.
  279 – 281 119,120 Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях.
      Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь за фото- сайдами.
  282 – 285 121,122 Час дієслова. Змінювання дієслів за часами.
  286 – 289 123,124 Число дієслова. Змінювання дієслів за числами.
  290 – 294 125,126 Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами.
  295 – 298 127,128 Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами.
  299 – 301 129,130 Правопис дієслів 1-ої особи теперішнього і майбут- нього часу.
      Урок розвитку мовлення. Розповідь з обґрунтуванням власної думки «Мій улюблений телевізійний проект» (16).
  302 – 305 131,132 Правопис закінчень дієслів 2-ої особи теперішньо- го і майбутнього часу.
  306 – 309 133,134 Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішньо- го і майбутнього часу.
  310 – 314 135,136 Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів мину- лого часу за родами (в однині) і числами.
  315 – 318 137,138 Дієслова на –ся (-сь) – вимова і правопис.
  319 – 322   Узагальнення знань і вмінь із теми «Дієслово». Ви- кнання завдань із зошитів для оцінювання нав- чальних досягнень та з підготовки до ДПА.
      Контрольна робота з теми «Дієслово».
      Аналіз результатів контрольної роботи.
Прислівник (8 годин)  
  323 – 325 139,140 Поняття про прислівник як частину мови. Незмінюваність – основна ознака прислівників.
  326 – 328 141,142 Спостереження за вживанням прислівників-сино- німів у мовленні.
  329 – 331 143,144 Спостереження за роллю прислівників-антонімів у мовленні.
      Урок розвитку мовлення. Текст-міркування «Чому мені подобається моє ім.’я» (17).
  332 – 335 145,146 Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.
  336 – 338 147,148 Спостереження за вживанням у текстах однорідних Членів речення, виражених прислівниками.
  339 – 341 149,150 Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах.
  342 – 345   Практичне ознайомлення з правописом найужива- ніших прислівників. Виконання завдань у зошитах для оцінювання навчальних досягнень за з підго- товки до ДПА.
  346 – 350   Узагальнювальний урок із теми «Прислівник».
Повторення вивченого в 1 – 4 класах (4 години)  
110---119   351 – 381   Повторення вивченого за рік. Виконання вправ із підручника та із зошитів для оцінювання навчаль- них досягнень й з підготовки до ДПА (за планом учителя з орієнтацією на потреби класу та окремих учнів). Робота з державної підсумкової атестації. Підсумкова контрольна робота за навчальний рік. Аналіз виконання підсумкової контрольної роботи.
           

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.