Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік посилань. Перелік посилань - елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю, без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв.

Перелік посилань слід розміщувати у порядку їх появи у тексті або за алфавітом (починаючи з нормативно-правової бази).

Основна вимога до укладання переліку посилань - однотипне оформлення й дотримання чинного міждержавного стандарту ДСТУ7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечноїта видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимогита правила складання».

Порядкові номери описів першоджерел у переліку є номерами посилань на джерела в основному тексті роботи.

Усі джерела в переліку посилань подаються мовою оригіналу.

Бібліографічні описи. Об’єктом бібліографічного опису є книга, брошура, однотомне чи багатотомне видання, а також окремий том (випуск) багатотомного чи серійного видання, нормативно-технічний чи технічний документ (стандарт, технічні умови, техніко-економічні нормативи і норми, патентні документи, промислові каталоги, прейскуранти на матеріали, обладнання та вироби), депонована наукова робота, неопублікований документ (звіт про науково-дослідну роботу, неопублікований переклад, дисертація тощо).

За правилами стандарту для розрізнення граматичної і приписаної пунктуації(тобто розділових знаків між зонами бібліографічного опису та їх елементами) застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписаного знака. Виняток становлять:крапка і кома – проміжки ставлять тільки після них,а також квадратні і круглі дужки, які виділяються проміжкам лише ззовні.

Перші слова відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитатами.Винятком є загальне позначення матеріалу та будь-які назви у всіх зонах опису.

З великої літери розпочинається кожна зона опису, яка виділяється крапкою й тире.Перед елементами всередині зони зазначається відповідний їм приписаний знак. У разі повторення окремих елементів він також повторюється, за винятком знака «навскісна лінія», який застосовується в аналітичному описі. В кінці бібліографічного опису ставиться крапка.

Згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 наступні елементи бібліографічного опису є обов’язковими:

– перші відомості про відповідальність в усіх зонах (зоні назви та відомостей про відповідальність, зоні видання, серії);

– додаткові відомості про видання;

– ім’я видавця, розповсюджувача тощо;

– основна назва серії та під серії;

– окремі примітки в описі певних видів документів (в описі електронних ресурсів – примітки про джерело основної назви).

Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ в цілому. Головним джерелом інформації є елемент документа, який уміщує основні вихідні відомості – титульний аркуш, титульний екран, етикетка, наклейкатощо.

За міжнародною практикою бібліографічних записів, у заголовках творів одного, двох і трьох авторівзазначається ім’я першої особи без слів «та ін.». Причому, воно обов’язково повторюється у зоні відповідальності за видання у точності до форми запису на титульному аркуші. Бібліографічний опис повинен відображати повну інформацію про авторів і вказувати на ступінь їхньої відповідальності за документ.

Схема бібліографічного опису книги одного автора

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора). Назва(книги) = Паралельна назва:відомості, що відносяться до назви/ відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище автора (порядок написання Ініціалів та Прізвища автора – у залежності від розташування на титульному аркуші) ;Ініціали та Прізвище укладачів ;редакторів; перекладачів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце(місто) видання :Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.

Приклад:

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах:навч. посібн. / Д. Г.Коренівський — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с.

Схема бібліографічного опису книги двох –трьохавторів

Заголовок (Прізвище та Ініціали першого автора). Назва(книги) : відомості, що відносяться до назви/відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище першого, другого авторів і т.д.; Ініціали та Прізвище укладачів ;редакторів ; перекладачів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце(місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.

Приклад:

 

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашній кризи сегодня. Создание будущого организации / Р. Л Акофф., Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —265 с.

Схема бібліографічного опису книгип’ятиабо більше авторів

Назва (книги):відомості, що відносяться до назви/відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвище першого, другого, третього авторів) [та ін.]; (Ініціали та Прізвище укладачів ;редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Відомості про перевидання. – Місце(місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.

Приклади:

 

Данюк В. М. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх,О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.:КНЕУ, 2004. — 398 с.

Схема бібліографічного опису книги без автора (з укладачами та(або) редакторами)

Назва (книги):відомості, що відносяться до назви/відомості про відповідальність (Назви установ, що брали участь у створенні документу ;Ініціали та Прізвище укладачів ; редакторів). – Відомості про перевидання. – Місце(місто) видання : Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.

Приклад:

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с.

Схема бібліографічного опису книги багатомного видання

Заголовок (Прізвище та Ініціали автора). Назва(багатотомника) :відомості, що відносяться до назви/відомості про відповідальність (Ініціали та Прізвищеавтора(ів) ;Ініціали та Прізвищеукладачів ;редакторів ; Назви установ, що брали участь у створенні документу). – Місце(місто) видання :Видавництво, рік видання. – Номер тому : Назва тому. – Кількість сторінок.

Приклад:

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.