Здавалка
Главная | Обратная связь

Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів

 

1. Система органiзацiї шкiльної та позашкiльної фiзкультурно-оздоровчої i спортивно-масової роботи дошкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та позашкiльних навчальних закладiв спрямована на реалiзацiю основних напрямiв Нацiональної доктрини розвитку освiти України в XXI столiттi, затвердженої Указом Президента України вiд 17.04.2002 № 347, та Цiльової комплексної програми «Фiзичне виховання — здоров’я нацiї», затвердженої Указом Президента України вiд 01.09.98 № 963, i впроваджується у зазначених навчальних закладах, незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi, з метою:

- виховання вiдповiдального ставлення до власного здоров’я i здоров’я оточення як до вищої iндивiдуальної i суспiльної цiнностi;

- формування у дiтей та учнiвської молодi навичок здорового способу життя;

- оптимiзацiї режиму навчально-виховного процесу;

- збiльшення рухової активностi дiтей та учнiвської молодi;

- активiзацiї фiзкультурно-оздоровчої та спортивної роботи всiх ланок системи освiти.

2. Система органiзацiї фiзкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи включає:

- фiзкультурно-оздоровчi та спортивно-масовi заходи в навчальних закладах;

- участь навчальних закладiв у районних (мiських), Кримських республiканських, обласних, Київських i Севастопольських мiських та Всеукраїнських змаганнях.

2.1. Обов’язковi фiзкультурно-оздоровчi заходи:

- урок (заняття) з фiзичної культури (дошкiльнi, загальноосвiтнi та професiйно-технiчнi навчальнi заклади);

- ранкова гiмнастика (дошкiльнi навчальнi заклади, школи-iнтернати);

- фiзкультурнi хвилинки, фiзкультурнi паузи пiд час навчального процесу (дошкiльнi, загальноосвiтнi та професiйно-технiчнi навчальнi заклади);

- «години фiзичної культури» в групах подовженого дня (загальноосвiтнi навчальнi заклади);

- заняття з дiтьми, вiднесеними за станом здоров’я до спецiальної медичної групи (дошкiльнi, загальноосвiтнi та професiйно-технiчнi навчальнi заклади);

- заняття з плавання (навчальнi заклади, що мають вiдповiднi умови);

- «днi здоров’я i фiзичної культури» (дошкiльнi, загальноосвiтнi та професiйно-технiчнi навчальнi заклади).

2.2. Спортивно-масовi заходи:

- змагання «Першi кроки» (дошкiльнi навчальнi заклади);

- Всеукраїнськi спортивнi iгри школярiв «Старти надiй» (загальноосвiтнi навчальнi заклади);

- Всеукраїнськi змагання за комплексними тестами оцiнки стану фiзичної пiдготовленостi «Змiна» (загальноосвiтнi навчальнi заклади);

- Всеукраїнськi змагання з футболу на призи клубу «Шкiряний м’яч» (загальноосвiтнi навчальнi заклади);

- Всеукраїнська спартакiада для дiтей-сирiт i дiтей, якi залишились без пiклування батькiв (школи-iнтернати);

- спортивнi змагання з видiв спорту навчальної програми (загальноосвiтнi та професiйно-технiчнi навчальнi заклади);

- товариськi зустрiчi з видiв навчальної програми.

2.3. Спортивнi заходи:

- навчально-тренувальнi заняття (позашкiльнi навчальнi заклади);

- навчально-тренувальнi збори (позашкiльнi навчальнi заклади);

- Всеукраїнська спартакiада школярiв (загальноосвiтнi та позашкiльнi навчальнi заклади);

- Всеукраїнська спартакiада учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв (професiйно-технiчнi та позашкiльнi навчальнi заклади);

- Всеукраїнськi змагання «Повiр у себе» (школи-iнтернати для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного або розумового розвитку);

- змагання з видiв спорту районного (мiського), обласного, республiканського, мiжнародного рiвня (позашкiльнi навчальнi заклади).

3. До участi в змаганнях залучаються дiти дошкiльних, учнi загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладiв, якi за станом здоров’я вiднесенi до основної медичної групи.

Змагання в навчальних закладах проводяться мiж групами в дошкiльних навчальних закладах (ДНЗ), класами в загальноосвiтнiх навчальних закладах (ЗНЗ) та групами в професiйно-технiчних навчальних закладах (ПТНЗ).

Усi внутрiшнi змагання є частиною загального плану роботи навчального закладу i проводяться у вiдповiдностi до календарного плану спортивно-масових заходiв, затвердженого директором.

4. Основою системи органiзацiї внутрiшкiльних змагань є Всеукраїнськi змагання з комплексних тестiв оцiнки стану фiзичної пiдготовленостi «Змiна» та Всеукраїнськi спортивнi iгри школярiв «Старти надiй».

Крiм вищезазначених, плануються внутрiшнi змагання у вiдповiдностi до Регламенту проведення спортивно-масових та фiзкультурно-оздоровчих заходiв у навчальних закладах, виходячи з умов i традицiй навчального закладу.

Змагання мають проводитись органiзовано, в обстановцi урочистостi, за участю педагогiчного колективу, батькiв та громадськостi. При цьому особливу увагу необхiдно придiлити питанням безпеки та уникнення травматизму дiтей. Лiкарський контроль здiйснюється медичними працiвниками навчального закладу.

5. Районнi (мiськI) змагання проводяться щороку районними (мiськими) управлiннями освiти i науки згiдно з затвердженим та погодженим з вiдповiдними мiсцевими органами виконавчої влади з питань фiзичної культури i спорту календарним планом. Медичне обслуговування змагань здiйснюється лiкувально-фiзкультурними диспансерами або «Центрами здоров’я».

Обов’язковою для кожного навчального закладу є участь у районних (мiських) Всеукраїнських змаганнях з комплексних тестiв оцiнки стану фiзичної пiдготовленостi «Змiна» та Всеукраїнських спортивних iграх школярiв «Старти надiй», змаганнях на призи клубу «Шкiряний м’яч».

Крiм того, районнi (мiськI) змагання можуть проводитись з iнших роздiлiв шкiльної програми «Основи здоров’я i фiзична культура» (1–11-й кл.), в якiй беруть участь команди школярiв за бажанням даного навчального закладу, але у вiдповiдностi до Регламенту участi навчальних закладiв в районних (мiських), Кримських республiканських, обласних, мiських (Києва i Севастополя) та Всеукраїнських змаганнях.

6. Положення про районнi (мiськI) змагання затверджуються районними (мiськими) управлiннями освiти i науки районних (мiських) держадмiнiстрацiй пiсля погодження з вiдповiдними мiсцевими органами виконавчої влади з питань фiзичної культури i спорту.

7. Положення про Кримськi республiканськi, обласнi, Київськi та Севастопольськi мiськi змагання затверджуються Мiнiстерством освiти Автономної Республiки Крим, управлiннями освiти i науки обласних, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, вiдповiдними управлiннями з фiзичного виховання та спорту Комiтету з фiзичного виховання та спорту Мiнiстерства освiти i науки України.

8. Всеукраїнськi змагання регламентуються єдиним Календарем спортивно-масових заходiв Комiтету з фiзичного виховання та спорту, затвердженим Мiнiстерством освiти i науки України, i який є складовою частиною єдиного Календарного плану спортивних змагань та навчально-тренувальних зборiв України та основою для складання мiсцевих, районних та обласних календарiв.

Положення про республiканськi змагання затверджується Комiтетом з фiзичного виховання та спорту Мiнiстерства освiти i науки України i також є основою для розробки вiдповiдних Положень на мiсцях. Календар спортивно-масових заходiв Комiтету з фiзичного виховання та спорту Мiнiстерства освiти i науки України погоджується з Державним комiтетом України з питань фiзичної культури i спорту.

9. До участi в змаганнях допускаються учнi, якi мають дозвiл лiкаря на участь у змаганнях.

10. Спортивно-масовi заходи, якi проводяться за участю дiтей та учнiвської молодi установами i органiзацiями, що не належать до галузi освiти, мають бути узгодженi з управлiннями освiти i науки держадмiнiстрацiй та проводитись у позаурочний час.

11. Положення про змагання доводяться до вiдома органiзацiй, якi беруть у них участь, не пiзнiше нiж за два мiсяцi до початку змагань.

12. Мiнiстерство освiти i науки України, як виняток, за поданням Комiтету з фiзичного виховання та спорту Мiнiстерства освiти i науки України звiльняє вiд навчання учнiв-спортсменiв для їх участi в навчально-тренувальних зборах та Всеукраїнських та мiжнародних змаганнях.

13. Навчальнi заклади, управлiння освiти i науки та охорони здоров’я держадмiнiстрацiй, «Центри здоров’я», лiкувально-фiзкультурнi диспансери, Кримське республiканське, обласнi, Київське i Севастопольське мiськi управлiння з фiзичного виховання та спорту Комiтету з фiзичного виховання та спорту Мiнiстерства освiти i науки України повиннi всебiчно сприяти участi дiтей та учнiвської молодi в спортивно-масових заходах у позаурочний та канiкулярний час, залучати до органiзацiї i проведення цих заходiв педагогiчнi колективи навчальних закладiв, позашкiльнi спортивнi установи, спецiалiстiв ДЮСШ та спортивних товариств, видатних спортсменiв, медичних працiвникiв.

14. Усi органiзацiї, якi проводять змагання серед дiтей та учнiвської молодi, повиннi суворо додержуватись вищезазначених вимог.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.