Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2. Цикл з лічильником. Цикли з передумовою та післяумовоюОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Індивідуальні семестрові завдання
до самостійної роботи студентів

Розробили асистент и

кафедри основ матеріалознавства

і трудового навчання

Нітченко Г.М.

Повечера І.В.

Тема 1. Створення програм за допомогою умовного оператору
та оператору варіанту

Варіант 1

1. Від річкового вокзалу відійшли одночасно у протилежних напрямках теплохід та турист. Теплохід рухався зі швидкістю V1­­­ км/год, а турист по стежці вздовж річки зі швидкістю V2 км/год. Якщо через N годин турист передумає і вирішить попливти річкою назад за теплоходом зі швидкістю V3 км/год, то чи встигне він підсісти на теплохід, який має за графіком зупинку через Y годин після початку руху і стоїть на цій зупинці Z годин? Вважати на те, що всі події відбувалися протягом однієї доби.

Вказівка. Знайти відстань, яка між теплоходом і туриститом через N годин. Час, який буде у туриста для наздоганяння, (Y-N+Z) годин, тому що зупинка в теплохода буде за розкладом через Y годин після початку руху, але N годин він уже плив, а Z годин теплохід буде стояти на зупинці.

2. Розробити програму виведення текстового варіанту шкільних оцінок:

1) 1, 2, 3 – початковий рівень;

2) 4, 5, 6 – середній рівень;

3) 7, 8, 9 – достатній рівень;

4) 10, 11, 12 – високий рівень.

Варіант 2

1. За рейтинговою системою оцінка визначається таким чином: якщо загальний бал учня становить не менше 92% від максимального, то виставляється оцінка 12, якщо не нижче 70%, то оцінка 8, якщо ж не нижче 50%, то оцінка 5, в інших випадках – оцінка 2. Визначте оцінку учня, якщо він набрав N балів, а максимальне значення загального балу становить S.

Вказівка. Треба знайти %-відношення балів учня до максимально можливого.

2. Введемо такі позначення для відмінків в українській мові:

«називний» - «н» або «Н»;

«родовий» - «р» або «Р»;

«давальний» - «д» або «Д»;

«знахідний» - «з» або «З»;

«орудний» - «о» або «О»;

«місцевий» - «м» або «М»;

«кличний» - «к» або «К».

Розробити програму, яка за введеним позначенням відмінка видаватиме запитання, на які відповідає іменник у вказаному відмінку, наприклад: „називний” – „хто? що?”

Варіант 3

1. Дано три числа а, b, c. Якщо ці числа можуть розглядатись як сторони трикутника, то необхідно обчислити площу цього трикутника за формулою Герона ( ). В протилежному випадку вважати S=0.

2. Розробити программу виведення кількості днів у місяці, якщо він задається номером від 1 до 12.

Варіант 4

1. Якщо сума трьох різних дійсних чисел x, y, z менше за одиницю, то найменше з них замінити напівсумою двох інших; в іншому випадку замінити менше з x, y напівсумою двох, що залишилися.

2. Дано ціле число п (1 п 12), яке вказує порядковий номер місяця в році. За введеним значенням п надрукувати назву відповідного місяця.

 

Варіант 5

1. Дано дійсні числа a, b, c, d. Якщо , то кожне число замінити найбільшим з них; якщо , то числа залишити без змін; в іншому випадку всі числа замінити їх квадратами. Результат вивести на екран.

2. Дано ціле числоп (1 п 4), яке визначає порядковий номер кварталу року (січень, лютий, березень – 1 квартал і т.д.). За вказаним значенням п надрукувати перелік місяців, які належать до цього кварталу.

 

Варіант 6

1. Дано чотири числа b, c, d, e. Знайти max(b,d,e), min(b,c,e).

2. Розробити програму-довідник, яка за введеним значенням радіуса R та номером задачі пропонуватиме користувачу послуги у обчисленні:

1) 1 – довжина кола;

2) 2 – площі круга;

3) 3 – об’єму кулі.

Варіант 7

1. Дано прямокутний лист металу. Довжина А см, а ширина В см. Від листа відрізали кусок квадратної форми. Визначити, який кусок залишився: менший, більший чи такого ж розміру, а також якої форми.

Вказівка. Залишок може мати квадратну (варіант А), прямокутну (варіант Б) або іншу форми (варіант В).

 
 


Б) В)

А).

 

2. Введемо такі позначення для відмінків в українській мові:

«називний» - «н» або «Н»;

«родовий» - «р» або «Р»;

«давальний» - «д» або «Д»;

«знахідний» - «з» або «З»;

«орудний» - «о» або «О»;

«місцевий» - «м» або «М»;

«кличний» - «к» або «К».

Розробити програму, яка за введеним позначенням відмінка видаватиме запитання, на яке відповідає прикметник у вказаному відмінку, наприклад: „називний” – „який?”

Варіант 8

1. Три точки задані своїми координатами A(x1,y1), B(x2,y2) i C(x3,y3). Знайти ту з трьох точок, яка лежить найближче до початку координат.

2. Розробити програму видачі номера кварталу, до якого відноситься місяць, заданий числом від 1 до 12.

Варіант 9

1. Дано дiйснi числа x i y. З’ясувати, в якій координатній чверті знаходиться точка з координатами (x,y).

2.За даним цілим значенням змінної (1 k 6), яка визначає день тижня, надрукувати свій розклад занять.

 

Варіант ****

1. Визначити, чи пройде цеглина з ребрами a, b, c у прямокутний отвір зі сторонами х та y. Проштовхувати цеглину дозволяється лише так, щоб кожне з її ребер було паралельним чи перпендикулярним кожній зі сторін отвору.

Вказівка. Для розв’язання цієї задачі треба впорядкувати розміри отвору та розміри цеглини за зростанням, тобто досягти того, щоб було a<=b<=c та x<=y. Тоді перевірка зведеться до порівняння розмірів отвору з найменшими розмірами цеглини (адже ми можемо цеглину розвернути будь-яким боком, щоб проштовхнути її у отвір).

2. Дано натуральне число N (N не перевищує 1000). Визначити суму першої та останньої цифр даного числа.

Вказівка. Скористатися стандартними операціями цілочисельного ділення та остачі від ділення цілих чисел.

3.Дано натуральне число N від 100 до 1000000. Якщо воно менше 1000, то визначити, скільки воно має десятків, якщо від 1000 до 10000 – скільки сотень, від 10000 до 100000 – скільки тисяч, від 100000 до 1000000 – скільки десятків тисяч.

Вказівка. Використати стандартну функцію цілочисельного ділення.

4. Дано натуральне число N (N не перевищує 100), яке позначає вік людини. Додати до цього числа відповідно слова: “рік”, “роки”, “років”, наприклад: 1 рік, 12 років, але 43 роки.

Вказівка. Щоб правильно дописати відповідне слово, необхідно виділити останню цифру числа, що позначає вік людини. Тоді, якщо це цифра “1”, то дописується слово “рік”, якщо цифри “2”, “3” або “4” – дописується слово “роки”, а в усіх останніх випадках – дописується слово “років”. Виключенням являється діапазон між 10 та 20 роками: в цих випадках завжди пишеться слово “років”.

 

Тема 2. Цикл з лічильником. Цикли з передумовою та післяумовою

Варіант №1

1. Написати програму, яка виводить на екран таблицю з десяти рядків, кожний з яких містить десять чисел вигляду: m.n, де m – номер рядка, а п – номер числа у рядку.

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка:У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

 

 

Варіант №2

1. Написати програму, яка виводить на екран таблицю для визначення повного опору Z, сили струму I та косинуса кута зсуву результуючої напруги відносно струму для кола з послідовним з’єднанням активного опору, індуктивності. R=7,8, …, 17.

R
       

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка: У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

 

Варіант №3

1. Написати програму, яка виводить на екран таблицю множення.

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка:У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

Варіант №4

1. Написати програму, яка виводить на екран таблицю для визначення повного опору Z, сили струму I та косинуса кута зсуву результуючої напруги відносно струму для кола з послідовним з’єднанням активного опору, індуктивності та ємності. R=1,2, …, 15.

R
       

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка:У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

 

Варіант №5

1. Написати програму, яка виводить на екран таблицю для визначення повного опору Z, сили струму I та косинуса кута зсуву результуючої напруги відносно струму кола з послідовним з’єднанням активного опору та ємності. R=5,6, …, 19. U =20B, XC =8 Ом.

R

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка: У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

 

Варіант №6

1. Написати програму, яка виводить на екран таблицю для визначення миттєвих значень струму і, напруги и та потужності р, які змінюються в інтервалі часу t=1, 2, ..., 18. ω=⅔π.

T i=Imsinωt u=Umsinωt p=iu
       

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка: У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

Варіант №7

1. Написати програму, яка виводить на екран таблицю для визначення повного опору Z кола з послідовним з’єднанням активного опору, індуктивності та ємності. R змінюється від 1 до 15. ω=⅔π.

R
   

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка: У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

Варіант №8

1. Написати програму для виведення на екран в два стовпчики чисел із проміжка від 1 до 30: у перший стовпчик – числа парні, у другий – непарні. Оформити виведення у вигляді таблиці.

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка: У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

Варіант №9

1. Створити таблицю множення на 11, 12, ..., 20.

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка: У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.

Варіант №10

1. Написати програму для виведення на екран в рядок через три пропуски чисел із проміжка від 1 до 45 які кратні 3.

2. Під час обчислення результатів деяких експериментів виникає необхідність отримання результату із заданою точністю. Нехай результатом є нескінчена сума, що задається певною формулою, і відома точність е (е>0) для знаходження наближеного значення результату. Будемо вважати, що необхідна точність досягнута, коли додавання наступного доданку змінює суму на величину, меншу за е. Обчислити:

Вказівка: У даній задачі перед обчисленням чергової суми ми порівнюємо наступний доданок з точністю і якщо доданок менше, обчислення припиняються.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.