Здавалка
Главная | Обратная связь

Становлення еволюційної теорії
Еволюційне вчення - це сукупність уявлень про механізми і закономірності історичних змін (еволюції) в живій природі.
Предметом вивчення еволюційного вчення є фактори, конкретні шляхи та механізми еволюції окремих груп організмів і всього живого світу в цілому, а також закономірності індивідуального розвитку організму.
Витоки еволюційних поглядів сходять до глибокої старовини. Філософи Стародавньої Греції і Стародавнього Риму (Демокріт, Анаксагор, Арістотель, Лукрецій, Кар та ін) висловлювали різні припущення про розвиток і перетвореннях організмів, а також про рушійні сили цих явищ. Але їх висновки носили характер припущень і не спиралися на конкретні наукові факти.
У середні століття панування релігійного догматизму і схоластики призвело до проповідування абсолютного сталості природи: всі види, одного разу з'явилися в результаті божественного акту творення, навічно залишаються незмінними.
У 15-18 ст у зв'язку з великими географічними відкриттями відбулося накопичення фактичного матеріалу про різноманіття тваринного і рослинного світу. Дослідження такого різноманіття сприяло розвитку порівняльного методу, який дозволяє вивчати тварини і рослинні організми за ознаками подібності та відмінності. Це призвело до становлення систематики та порівняльної анатомії, що відіграли величезну роль у формуванні еволюційного вчення.
Одним з творців класичних праць з систематики органічного світу був шведський натураліст К. Лінней. Будучи прихильником пануючій теорії божественного творіння, він стверджував, що «кожен вид - це потомство однієї пари, створеної богом при створенні світу», але все ж таки допускав можливість обмеженого видоутворення.
У працях багатьох дослідників природи другої половини 18 ст. викладалися різні гіпотези розвитку природи, які зіграли прогресивну роль у становленні природознавства. Зокрема, французький вчений Ж. Робіна, спираючись на вчення німецького філософа Г. Лейбніца про безперервність, вважав, що все живе походить від одного і того ж джерела, від однієї і тієї ж матерії. Перші форми були примітивні, від них шляхом послідовного розвитку виник висхідний ряд сучасних форм. Шлях йшов від мінералів до рослин, від них до тварин, від тварин до людини. Швейцарський природодослідник Ш. Бонні, також спираючись на філософію Г. Лейбніца і розвиваючи ідею про предустановленном творцем (богом) порядку, зображував відносини між живими і неживими об'єктами природи у вигляді сходів. На нижніх її щаблях розташовуються атоми і мінерали, потім все вище і вище - рослини, тварини, людина, херувими і, нарешті, бог. Незважаючи на зовні прогресивний характер і прагнення до встановлення певної системи розвитку органічного світу, всі подібні теорії мають лише зовнішню схожість з еволюційними і дуже близькі до ідеї про ієрархічному порядку, предустановленном вищим початком (творцем, богом). Винятково велике значення для матеріалістичного пояснення законів природи мали роботи французьких матеріалістів Ж. Ламетрі, Д. Дідро і К. Гельвеція, відкидали ідею божества. Внесок у розвиток еволюційних уявлень внесли також російські вчені М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев.
Перша спроба створення цілісного вчення про еволюцію живих істот належить французькому зоолога Ж. Б. Ламарку. У його праці «Філософія зоології», що вийшов в 1809 р., містяться основні заперечення проти ідеї вічності і незмінності видів. Вивчення різноманіття тварин і рослин дозволило Ж. Б. Ламарку висловити припущення про існування прогресивної еволюції, рушійна сила якої - прагнення природи до вдосконалення, і про спадкування організмами набутих ознак. Він вважав головним чинником еволюції прямий вплив середовища, стверджував, що вплив «вправи» і «неупражненія» органу веде до посилення або ослаблення даного органу або ознаки не тільки у даної особини, а й, у її потомства (гіпотеза так званого успадкування набутих ознак, не отримала експериментального підтвердження). Незважаючи на те, що це вчення було недостатньо обгрунтована і не мало належного фактичного підтвердження, Ж. Б. Ламарка можна сміливо назвати першим еволюціоністів, так як він вперше представив проблему в повному обсязі, розглядаючи еволюційний процес, що відбувається в геологічному масштабі, як процес безперервний , що супроводжується необмеженої мінливістю видів тварин і рослинних організмів.
Французький вчений Ж. Кюв, використовуючи порівняльний метод, отримав колосальний фактичний матеріал, що підтверджує існування еволюції, і висловив ідею пристосовності організмів до умов навколишнього середовища і взаємозалежності окремих частин і органів всередині організму. Ж. Кюв'є встановив закономірність зміни тваринних форм у часі і показав, що чим ближче до геологічної сучасності, тим більше схожості між металами та сучасними формами тварин. Правда, перебуваючи під впливом теорії божественного акту творення, Ж. Кюв намагався пояснити зміну форм тварин так званої теорії катастроф.
Важливими відкриттями у різних галузях природознавства, що збагатили еволюційне вчення, ознаменувався 19 ст. Сюди можна віднести праці англійського природодослідника Ч. Лайєля, в яких він, на противагу теорії Ж. Кюв'є, розвивав вчення про повільне і безперервному зміну земної поверхні під впливом природних геологічних факторів; клітинну теорію німецького вченого Т. Шванна, що підтвердила єдність живої природи, а також дослідження вчених багатьох країн у галузі ембріології, палеонтології, біогеографії, селекції, порівняльної анатомії. Значний внесок у розвиток еволюційної ідеї внесли вітчизняні вчені-природознавці К. М. Бер, К. Ф. Рулье та ін.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.