Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальні положення.

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

Імені В.Г.Короленка

 

Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова вченої ради історичного факультету ___________________________________ (П. А. Кравченко) «» _серпня_2010р УХВАЛЕНО на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010року протокол № 1 Завідувач кафедри ________________ (Л. М. Булава)

Робоча програма з навчальної дисципліни

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки:6.020302.Історія.

Курс(и) навчання: Ι-й. Семестр(и): 1-й

Розробник:

старший викладач

Кубарєва Любов Дмитрівна

 

Полтава − 2010

Загальні положення.

1.1. Мета і завдання вивчення дисципліни. Нормативний навчальний курс «Основи екології» передбачений державним стандартом спеціальності «Гуманітарні науки. Історія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”бакалавр„ та навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2009рік). Він вивчається студентами І курсу в першому семестрі.

Робочий тематичний план складений на основі типової програми курсу «Основи екології» (затвердженої Науково-методичною комісією з екологічної освіти від 20.02.1992 р., протокол №1).Робоча програма складена також з використанням теоретичних та практичних положень навчальної дисципліни «Основи соціоекології», концепція якої вперше була розроблена доктором географічних наук, професором Г.О.Бачинським у 1995 році.

Метою курсу «Основи екології» є вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, отримання комплексу екологічних знань, формування умінь і навичок з екологічної культури та освіти.

Завданнямидисципліни «Основи екології» є:

- вивчити теоретичні основи взаємодії суспільства і природи;

- розглянути основні наслідки сучасної взаємодії суспільства та природи;

- розкрити причини виникнення та сутність глобальної екологічної кризи;

- розглянути особливості розвитку екологічних проблем у різних оболонках Землі та сферах людської діяльності.

1.2. Опис предмета навчальної дисципліни:

Загальна кількість годин – 48.

Загальна кількість кредитів- 1,5

Цикл дисциплін:природничо-наукової та фундаментальної підготовки.

Частина циклу:нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів) − підкреслити

Вивчається в 1-му семестрі (1 курс).

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр Кредити ECTS Загальна кількість годин Аудиторних годин на тиждень Лекції (год.) Лабораторні (практичні) семінарські Самостійна робота (год.) Індивідуа-льна робота (год.) Кількість змістових модулів Вид підсумкового контролю
І 1,5   1,5 залік
Разом 1,5 1,5

Вид підсумкового контролю знань – залік.

1.3.Перелік видів навчальної діяльності студентыв:

- лекції (лектором викладається основний зміст програмного навчального матеріалу, переважно в діалоговій формі. Студент конспектує той матеріал, на якому акцентує головну увагу лектор);

- практичні заняття(реалізуються кілька навчальних завдань: практичні роботи, перевірка виконання самостійних завдань і засвоєння матеріалу лекційного курсу, за наявністю часу – індивідуальних завдань);

- самостійна робота (виконується студентами в час після прослуховування лекції, перед практичними заняттями чи модульним контролем – вдома, у бібліотеках, комп′ютерних классах тощо; завдання для самостійної роботи й методичні рекомендації щодо їх виконання подаються в робочій програмі та розробках до практичних занять.) Самостійна робота є основним способом засвоєння студентом навчального матеріалу в час , вільний від обов′язкових навчальних занять, без участі викладача. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів: списки рекомендованих джерел, питання для самоконтролю, пакети завдань тощо.

- індивідуальна робота(спрямована на поглиблення знань з курсу; перелік індивідуальних завдань, література до їх виконання подаються в робочій програмі та в методичних рекомендаціях до практичних занять. Види індивідуальної роботи студентів – реферат,анотація прочитаної наукової літератури з курсу, розробка та виконання тестів тощо).

 

 

1.4. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів:

Поточний контроль: усне опитування на практичних заняттях, тестування.

 

Модульний контроль: підсумкове тестування – для перевірки самостійних завданьі знань, отриманих під час лекцій, а також перевірка індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль:для студентів, які набрали більше 60% від максимальної кількості балів – це остаточна оцінка, яка складається з усіх балів, отриманих під час поточного й модульного видів контролю. Для студентів, які набрали менше 60% максимальної кількості балів за цими видами контролю передбачається додаткове - усне – опитування за переліком завдань.

 

1.5. Шкала оцінювання.Підсумкова форма контролю знань – залік.

Переведення балів до оцінок національної шкали за залік відбувається таким чином:

Максимальна семестрова рейтингова оцінка - 100 балів.

60 і більше балів – «зараховано»;

59 і менше балів –«не зараховано».

 

2. Тематичний план

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ, № теми Кількість годин за видами занять
Разом годин (кредитів) У тому числі
Лекції Практ. заняття Самост. робота Індивідуальна робота
Модуль І
Екологія-наука про взаємодію суспільства і природи.
Вступ до курсу «Основи екології». Теоретичні основи взаємовідносин суспільства і природи. Основні фактори деградації довкілля.
Біоекологія Біосфера,як глобальна екологічна система.
Геологічні аспекти екології. Літосфера. Охорона земних надр.
Гідрологічні та гідрогеологічні аспекти екології.
Метеорологічні аспекти екології
Основні тенденції взаємодії суспільства та природи в Україні.
Всього ЗА МОДУЛЬ
             

 

 

3. Зміст навчального модуля.

Модуль 1. Тема 1. Вступ до курсу «Основи екології».Теоретичні основи взаємовідносин суспільства і природи.

Основний зміст лекції: Ознайомлення з предметом та його значенням. Історія дослідження проблеми взаємодії природи і суспільства. Людина в навколишньому середовищі: еволюція взаємин людини і природи; основні фактории деградації довкілля; еколдогічні катастрофи; духовна криза; нова філософія життя.

 

Тематика і зміст лекцій Го-ди-ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання і ресурси
Предмет екології та наука про взаємодію природи і суспільства. Історія дослідження проблеми взаємодії природи і суспільства. Людина в навколишньому середовищі.   Україні. А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997.  

Практичне заняття

Тематика і зміст Години Література: Обладнання, ресурси
.   Людина в навколишньому середовищі.           А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997         плакати, таблиці.    

Самостійна робота 1).Історія становлення і розвитку еколог. 2 )Зв′язок екології з іншими дисциплінами. 3) Світові екологічні проблеми. 4) Екологічний стан та проблеми конкретного регіону (за вибором).

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

1)Взаємовідносини суспільства і природи..2)Екологія – наукова основа природоохоронної діяльності.3) Основні середовища існування організмів. 4) Екологічна ситуація в Україні, її характеристика та причини виникнення.

 

 

Тема 2. Біоекологія Біосфера,як глобальна екологічна система.

Основний зміст лекції: Загальні уявлення про біосферу. Походження й еволюція біосфери. Функціонування біосфери. Ноосфера.

 

Тематика і зміст лекцій Го-ди-ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання і ресурси
Біоекологія Біосфера,як глобальна екологічна система. А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997.  

Практичне заняття

Тематика і зміст Години Література: Обладнання, ресурси
. Загальні уявлення про біосферу. Походження й еволюція біосфери. Функціонування біосфери. Ноосфера         А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997         плакати, таблиці.    

 

Самостійна робота 1).Функціонування біосфери. 2)Ентропія екологічна. 3)Кругообіг речовини у біосфері. 4) Великий кругообіг речовин і вплив на нього антропогенного фактора.

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

1)В. І. Вернадський і біосфера, його роль у вивченні біосфери та ноосфери 2)Складові структури біосфери..3) Екосистеми різних рівнів.

 

 

Тема 3. Геологічні аспекти екології. Літосфера. Охорона земних надр.

Основний зміст лекції: Поняття « літосфера». Охорона грунтів. Охорона земної поверхні. Рекультивація порушених земель. Земні надра та їх охорона.

 

Тематика і зміст лекцій Го-ди-ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання і ресурси
Геологічні аспекти екології. Літосфера. Охорона земних надр. А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997.  

Практичне заняття

Тематика і зміст Години Література: Обладнання, ресурси
. Охорона грунтів. Охорона земної поверхні. Рекультивація порушених земель. Земні надра та їх охорона.           А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997         плакати, таблиці.    

Самостійна робота 1).Екологічний стан грунтів в Україні. 2)Вітрова ерозія грунтів, її види, заходи боротьби з нею. 3)Водна ерозія грунтів, її види, заходи боротьби з нею. 4)Хімізація сільського господарства та її вплив на грунтовий покрив.

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

1)Мінеральні ресурси України, їх запаси. 2)Енергетична ситуація в Україні. 3)Використання альтернативних джерел енергії.

 

Тема 4. Гідрологічні та гідрогеологічні аспекти екології.

Основний зміст лекції: Водна оболонка Землі. Споживання прісної води її забруднення та очищення. Особливості морських екосистем та їх охорона.

Тематика і зміст лекцій Го-ди-ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання і ресурси
    Гідрологічні та гідрогеологічні аспекти екології. А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997.  

Практичне заняття

Тематика і зміст Години Література: Обладнання, ресурси
. Водна оболонка Землі. Споживання прісної води її забруднення та очищення. Особливості морських екосистем та їх охорона.         А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997         плакати, таблиці.    

Самостійна робота 1).Екологічний стан водного басейну в Україні. 2)Сучасні методи очищення стічних вод 3)Замкнуті водооборотні системи 4) Водопостачання і каналізація промислових і побутових стоків міста…

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

1) Сучасні методи приготування та очищення питної води на прикладі конкретних регіонів. 2)Проблема малих річок України, шляхи їх вирішення (на прикладі річки…). 4)Стан водного басейну Полтавщини. 5) Екологічний стан р.Дніпра в околицях м. Кременчука, заходи по його покращенню.

 

 

Тема 5. Метеорологічні аспекти екології

Основний зміст лекції:Атмосфера, сучасний склад атмосферного повітря. Проблеми забруднення атмосферного повітря, види забруднень, основні джерела. Наслідки забруднення атмосфери та шляхи їх зменшення .

Тематика і зміст лекцій Го-ди-ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання і ресурси
    Метеорологічні аспекти екології   А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997.  

Практичне заняття

Тематика і зміст Години Література: Обладнання, ресурси
. Атмосфера, сучасний склад атмосферного повітря. Проблеми забруднення атмосферного повітря, види забруднень, основні джерела.         А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997         плакати, таблиці.    

Самостійна робота 1) Стан повітряного басейну в Україні. 2)Основні джерела забруднення повітря в Україні 3) Екологічний стан повітряного середовища м. Кременчука (інших регіонів та міст). 4)Наслідки забруднення атмосфери.

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

1)Причини виникнення смогу та фото смогу та їх вплив на живі організми. 2)Проблема стратосферного озону. 3)Причини виникнення кислотних дощів та їх вплив на навколишнє середовище. 4)Шумове забруднення атмосфери. 5) Глобальні зміни клімату.6) Кіотський протокол і міжнародна торгівля квотами на викиди.

 

Тема 6. Основні тенденції взаємодії суспільства та природи в Україні та їх наслідки.

Основний зміст лекції:Загальні відомості про природні умови, традиції природокористування, причини виникнення екологічної кризи. Природні екологічні катастрофи.Наслідки екологічної кризи.

Тематика і зміст лекцій Го-ди-ни Література: А) основна; Б) додаткова Обладнання і ресурси
  Основні тенденції взаємодії суспільства та природи в Україні.   А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997.  

Практичне заняття

Тематика і зміст Години Література: Обладнання, ресурси
. Природні екологічні катастрофи. Антропогенні екологічні катастрофи.       А)1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993. 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004. 3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006. Б)1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995 2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991. 3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997         плакати, таблиці.    

Самостійна робота 1)Заходи по охороні навколишнього середовища села або міста.2)Заповідні об′єкти м. Полтави 3)Нормування якості навколишнього середовища.

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

1)Міжнародне співробітництво у сфері охорони. 2)Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні. 3)Екологічна освіта, виховання і культура.

 

 

Узагальнюючий перелік індивідуальних завдань до модуля 1 «Основи екології»

 

 

1)Взаємовідносини суспільства і природи..

2)Екологія – наукова основа природоохоронної діяльності

.3) Основні середовища існування організмів.

4) Екологічна ситуація в Україні, її характеристика та причини виникнення.

5)В. І. Вернадський і біосфера, його роль у вивченні біосфери та ноосфери

6)Складові структури біосфери.

7) Екосистеми різних рівнів.

8)Мінеральні ресурси України, їх запаси.

9)Енергетична ситуація в Україні.

10)Використання альтернативних джерел енергії.

11) Сучасні методи приготування та очищення питної води на прикладі конкретних регіонів. 12)Проблема малих річок України, шляхи їх вирішення (на прикладі річки…).

13)Стан водного басейну Полтавщини.

14) Екологічний стан р.Дніпра в околицях м. Кременчука, заходи по його покращенню.

15)Причини виникнення смогу та фото смогу та їх вплив на живі організми.

16)Проблема стратосферного озону.

17)Причини виникнення кислотних дощів та їх вплив на навколишнє середовище. 18)Шумове забруднення атмосфери.

19) Глобальні зміни клімату.

20) Кіотський протокол і міжнародна торгівля квотами на викиди.

21)Міжнародне співробітництво у сфері охорони.

22)Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні.

23)Екологічна освіта, виховання і культура.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.