Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

 

1. Визначити нарощену суму капіталу, якщо первісна його сума складала 15.0 тис. грн., ставка складних відсотків — 12%, період нарахування — 4 роки. Яку частину доходу не одержав би вкладник, якщо за інших однакових умов використовувалася б ставка простих відсотків?

 

2. У таблиці наведені індекси цін за роках:

Рік Індекс цін (%)
112.6
100.0
105.2

1/ Розрахувати рівні та індекси інфляції для кожного року.

2/ Як змінився реальний доход, якщо номінальний доход у другому році в порівнянні з першим збільшився на 2%, а в треть­ому в порівнянні з першим знизився на 4%?

 

3. Яку суму варто вкласти в банк, щоб по закінченні 3-х ро­ків нарощена сума склала 12 тис. грн. при ставці складних відсот­ків — 12.5%. Нарахування відсотків здійснюється:

а/ щокварталу,

б/ щомісяця,

в/ кожною півріччя.

 

4. Позичальник одержує від кредитора 5.8 тис. грн. на 3 ро­ки під 16% річних за простою ставкою. Ланцюгові індекси інфляції за 3 роки склали: 118.2; 112.6; 92.6%. Розрахувати втрати кредитора, викликані інфляцією.

 

5. Яка ставка складних відсотків була використана в розра­хунках, якщо первісна сума капіталу складала 7.2тис. грн., наро­щена сума — 12.5 тис. грн. Капітал був вкладений на 4 роки. Яку частину доходу не одержав би вкладник, якщо за інших однако­вих умов використовувалася б ставка простих відсотків?

 

6. У таблиці представлені дані, що характеризують величину номінального валового внутрішнього продукту держави за 4 роки:

 

Рік Номінальний ВНП, млрд. дол. Індекс рівня цін. %

 

1/ Який рік є базисним?

2/ Як змінився рівень цін у період з 1990 по 1992 pp.? З/ Як змінився рівень цін у період з 1990 по 1994 pp.? 4/ Як змінився рівень цін у період з 1994 по 1996 pp.? 5/ Розрахувати реальний ВНП для кожного року.

 

7. Визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів на 5 років:

1/ капітал вкладається під 16.6% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків 1 раз на рік;

2/ капітал вкладається під 16.4% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожного півріччя;

3/ капітал вкладається під 16.2% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожного місяця.

 

8. Як змінився реальний доход, якщо величина номінально­го доходу збільшилася на 15%, а рівень цін зріс на 18%?

Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход зросте на 2%, а рівень цін знизиться на 5%?

Як зміниться величина номінального доходу, якщо реальний доход знизиться на 9%, а рівень цін зросте на 11%?

 

9. Позичка в сумі 130 тис. грн. видана терміном на 4 роки при таких умовах: за перші два роки плата за кредит складає 16% річних за простою ставкою, а в кожнім наступному півріччі по­зичковий відсоток зростає на 3%. Розрахувати нарощену суму боргу на кінець 4-го року.

 

10. Кредит у сумі 3500 грн. видається терміном на 3 роки під 12% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються кож­ного півріччя. Загальна зміна рівня цін за 3 роки становить +25%. Яку ставку складних відсотків варто використовувані, щоб ре­альна прибутковість кредитних операцій склала 125?

 

11. Внесок у сумі 7.2 тис. грн. прийнятий 18 грудня під 13% річних за простою ставкою. Якусуму одержить вкладник 29 бе­резня наступного року?

 

12. Розрахувати відсутні елементи в таблиці:

Показники
Ланцюгові індекси інфляції за 5 років (%)   112.6 112.6
118.2 120.5
118.6 92.6
92.5 Х2-?
100.3 Хз-?
Загальна зміна рівня цін за 5 років (%) ХІ-? 130.6

Х2=Хз.

 

13. На скільки років повинен бути вкладений капітал під 16% річних, щоб первісна сума збільшилася в 2.8 рази? Розрахунок зробити для двох варіантів:

1/ використовується ставка простих відсотків; 2/ використовується ставка складних відсотків.

 

14. Визначити індекс інфляції за 2 роки, якщо рівень інфляції за кожний з 24 місяців складає 3%. Як змінився реальний доход за зазначений період, якщо номінальний доход зріс на 12%?

 

15. Кредит у сумі 7000 грн. видається терміном на 2 роки під 18% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються кож­ного кварталу. Рівень інфляції за 1-й рік складає 0.12, за 2-й рік — 0.14, за 3-й рік — 0.06. Розрахувати втрати кредитора че­рез інфляцію. Яку ставку складних відсотків варто використову­вати, щоб реальна прибутковість кредитної операції склала 12%?

 

16. Яку суму варто вкласти в банк, щоб через 4 роки нароще­на сума склала 9.5 тис. грн. при ставці складних відсотків — 13%? Нарахування відсотків здійснюється:

1/ кожного півріччя;

2/ щомісяця.

 

17. Визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів на 4 роки:

1/капітал вкладається під 22.3% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожного півріччя;

2/ капітал вкладається під 20.5% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щокварталу;

З/ капітал вкладається під 18.9% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щомісяця.

 

18. Розрахувати відсутні елементи в таблиці:

Показники
Ланцюгові індекси інфляції за 5 років (%)   112.6 92.6
118.2 100.5
ХІ-? 108.6
95.8 Х2-?
96.3 Хз-?
Загальна зміна рівня цін за 5 років (%) 120.6 120.6

Х2 на 25% більше за Х3.

 

 

19. У таблиці представлені індекси цін за роками:

Рік Індекси цін (%)
1-й 118.6
2-й 120.5
3-й 100.0
4-й 92.6
5-й 105.8

 

1/ Розрахувати рівні та індекси інфляції для кожного року.

2/Використовуючи "правило величини 70", визначити кіль­кість років, необхідну для подвоєння рівня цін (як знаменник ос­таннього взяти розраховані в пункті 1 рівні для кожного року).

3/ Який був реальний рівень відсотку за кредит у другому році, якщо його номінальний рівень дорівнював 15% (для пози­чальників періоду між першим і другим роком)?

 

20. Внесок у сумі 8.9 тис. грн. прийнятий під 16% річних за простою ставкою. Яку суму одержить вкладник через 8 місяців?

 

21. Як зміниться величина реального доходу, якщо номіна­льний доход збільшиться на 18%, а рівень цін зросте на 11%?

Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход знизиться на 5%, а рівень цін зросте на 2%?

Як змінився номінальний доход при зниженні реального до­ходу на 3% і відповідному зростанні рівня цін на 4%?

 

22. Яка ставка складних відсотків була використана в розра­хунках, якщо первісна сума капіталу складала 8.4 тис. грн., наро­щена сума — 12.6 тис. грн.? Капітал був вкладений на 5 років. Яку частину доходу не одержав би вкладник, якщо за інших рівних умов використовувалася б проста процентна ставка?

 

23. Кредит у сумі 8500 грн. видається терміном на 3 роки під 13.5% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються що­місяця. Індекс інфляції за 3 роки складає 118%. Розрахувати втра­ти кредитора, викликані інфляцією. Яку ставку складних відсот­ків слід використовувати, щоб реальна прибутковість кредитної операції склала 13.5%?

 

24. На скільки років треба вкласти капітал під 16.8% річних за простою ставкою, щоб первісна сума збільшилася на 128%?

 

25. У таблиці представлені дані, що характеризують величину номінального валового внутрішнього продукту держави за 5 років:

Рік Номінальний ВНП, млрд. дол. Індекс рівня цін (%)

1/ Який рік є базисним?

2/ Як змінився рівень цін у період з 1-го по 2-й pp.?

З/ Як змінився рівень цін у період з 1-го по 3-й pp.?

4/ Як змінився рівень цін у період з 3-го по 5-й pp.?

5/ Розрахувати реальний ВНП для кожного року.

 

 

26. Визначити найбільш вигідний варіант вкладення засобів на 4 роки:

1/ капітал вкладається під 20% річних за простою ставкою;

2/ капітал вкладається під 15% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожного місяця;

3/ капітал вкладається під 17.5% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожного півріччя.

 

27. Кредит у сумі 10 тис. грн. видається терміном на 2 роки під 16% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються кожного півріччя. Індекс інфляції за 2 роки складає 1.18. Розраху­вати втрати кредитора через інфляцію. Яку ставку складних відсотків варто використовувати, щоб реальна прибутковість кредитних операцій склала 16%?

 

28. Позичка в сумі 30 тис. грн. видана терміном на 2 роки за таких умов: за перший рік плата за кредит складає 18% річних за простою ставкою, а в кожному наступному кварталі позичковий відсоток зростає на 2.5%. Розрахувати нарощену суму боргу на кінець 2-го року.

 

29. Внесок у сумі 12.5 тис. грн. прийнятий 15 січня під 12% річних за простою ставкою. Яку суму одержить вкладник 1 жовт­ня того ж року?

 

30. Позичальник одержує від кредитора 8.5 тис. грн. на 5 років під 20% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються 1 раз на рік. Ланцюгові індекси інфляції складають: 115.2; 92.8; 100.3; 100.8; 98.5. Розрахувати втрати кредитора, викликані інфляцією.

 

31. Розрахувати відсутні елементи в таблиці:

Показники
Ланцюгові індекси інфляції за 6 років (%)     92.5 105.6
99.4 108.2
100.4 Х2-?
115.6 Хз -?
118.6 105.9
ХІ-? 119.8
Загальна зміна рівня цін за 6 років (%) 130.8 138.1

Величина Х2 складає 80,0% величини Х3.

 

32. Яку суму варто вкласти в банк, щоб через 5 років нарощена сума склала 15 тис. грн. при ставці складних відсотків — 5.3%? Нарахування відсотків здійснюється:

1/ щокварталу;

2/ 1 раз на рік.

 

33. Як зміниться величина реального доходу, якщо номіна­льний доход збільшиться на 12%, а рівень інфляції складе 0.09?

Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход збільшиться на 11%, а рівень цін знизиться на 2%?

 

34. Визначити нарощену суму капіталу, якщо первісна його сума складає 22 тис. грн., складна процентна ставка — 12%, період нарахування — З роки. Відсотки нараховуються кожного півріччя. Якучастину доходу не одержав би вкладник, якби за інших рівних умов використовувалася проста процентна ставка?

 

35. Визначити індекс інфляції за 1.5 року, якщо рівень інфля­ції за кожний з 18 місяців складає 4.5%. Як зміниться реальний доход за 1.5 року, якщо номінальний доход зросте в 1.15 рази?

36. Яка ставка складних відсотків була використана в розра­хунках, якщо первісна сума капіталу складала 17.5 тис. грн., на­рощена сума — 25.6 тис. грн.? Капітал був вкладений на 3 роки. Яку частину доходу не одержав би вкладник, якщо за інших рів­них умов використовувалася проста процентна ставка?

37. Визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів на 5 років:

1/ капітал вкладається під 22.3% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожного півріччя;

2/ капітал вкладається під 23.0% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків 1 раз на рік;

З/ капітал вкладається під 22.0% річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожного місяця.

 

38. Розрахувати відсутні елементи в таблиці:

Показники
Ланцюгові індекси інфляції за 4 роки (%)     115.8 115.2
100.0 92.8
103.6 113.8
ХІ-? 114.5
Загальна зміна рівня цін за 4 роки (%) 130.6 Х2-?

39. У скільки разів збільшилися ціни за рік, якщо рівень інф­ляції за цей рік склав 0.03?

Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход збільшиться на 20%, а рівень цін зросте на 7%?

Як змінився реальний доход, якщо номінальний доход збіль­шився на 2%, а рівень інфляції за відповідний період склав 0.06?

40. Позичка в сумі 65 тис. грн. видана терміном на 2 роки за таких умов: за перший рік плата за кредит складає 14% річних за простою ставкою, а в кожному наступному місяці позичковий відсоток зростає на 0.5%. Розрахувати нарощену суму боргу на кінець 2-го року.

41. На скільки років має бути вкладений капітал під 22% річ­них за простою ставкою, щоб первісна сума зросла на 200%?

42. Кредит у сумі 12 тис. грн. видається терміном на 4 роки під 15% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються кожного місяця. Загальна зміна рівня цін за 4 роки складає 1.32. Розрахувати втрати кредитора через інфляцію. Яку ставку склад­них відсотків варто використовувати, щоб реальна прибутко­вість кредитних операцій склала 15%?

43. Кредит у сумі 18 тис. грн. виданий терміном на 2 роки під 9% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються кожно­го місяця. Рівень інфляції за 1-е півріччя складає 0.03; за 2-і — 0.015; за 3-і — 0.05. Розрахувати втрати кредитора через інфля­цію. Яку ставку складних відсотків варто використовувати, щоб реальна прибутковість операції склала 9%?

44. Визначити найбільш вигідний варіант вкладення засобів на 3 роки:

1/ капітал вкладається під 10% за простою ставкою;

2/ капітал вкладається під 8.5% за складною ставкою при на­рахуванні відсотків 1 раз на рік;

3/ капітал вкладається під 6.0% за складною ставкою при на­рахуванні відсотків 1 раз на місяць.

45. Розрахувати відсутні елементи в таблиці:

Показники
Ланцюгові індекси інфляції за 5 років (%)   118.6 Хз-?
120.5 Х4-?
X1-? 116.5
Х2-? 118.5
100.3 92.8
Загальна зміна рівня цін за 5 років (%) 130.8 128.2

Х1= Х2 Х3 складає 87% величини Х4

46. Яку суму варто вкласти в банк, щоб через 5 років наро­щена сума склала 9.5 тис. грн. при ставці складних відсотків — 16%. Нарахування відсотків здійснюється:

1/ кожного місяця;

2/ кожного півріччя.

 

47. У таблиці наведені індекси цін за роками:

Рік Індекси цін (%)
100.0
112.3
114.8
92.6

1/ Розрахувати рівні й індекси інфляції для кожного року.

2/ Як змінився реальний доход, якщо номінальний доход у другому році в порівнянні з першим збільшився на 12%; а в тре­тьому в порівнянні з другим — збільшився на 5%?

48. Внесок у сумі 7.9 тис. грн. прийнятий 25 грудня під 16% річних за простою ставкою. Яку суму одержить вкладник 5 черв­ня наступного року?

49. Визначити нарощену суму капіталу, якщо первісна його сума складала 12800 грн., складна процентна ставка — 5%, період нарахування — 3 роки. Відсотки нараховуються кожного кварта­лу. Яку частину доходу не одержав би вкладник, якщо за інших однакових умов використовувалася б проста процентна ставка?

 

50. Позичальник одержав від кредитора 6.2 тис. грн. на 5 ро­ків під 17% річних за простою ставкою. Ланцюгові індекси інфля­ції за 5 років складають: 118.2; 120.5; 92.6; 97.8; 100.8%. Розраху­вати втрати кредитора, викликані інфляцією.

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.