Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі для самостійного розв’язку

Розв’язок типових задач

Приклад 4.1.Згідно з договором молокозаводу з господарствами області, що спеціалізуються у постачанні молока, необхідно здати 4000 центнерів молока жирністю 3,2%, але фактично здача була такою:

- перше господарство здало 2000 ц молока жирністю 3,0 %;

- друге господарство 600 ц молока жирністю 2,8%;

- третє господарство 1400 ц молока жирністю 3,4%.

Визначити загальну кількість молока, що здано на молокозавод, у перерахунку на умовну жирність 3,2%, атакож рівень виконання договорів.

Приклад 4.2.Середня продуктивність праці одного робітника за зміну в цехах підприємства, які виробляють однакову продукцію, характеризуються даними табл. 4.2. Визначити середньоденну продуктивність праці робітників:

а) по першому цеху;

б) по другому цеху. Зробити порівняльний аналіз.

Таблиця 4.2

Продуктивність праці робітників підприємства

№ бри-гади Цех №1 № бри-гади Цех №2
Продуктив- ність праці одного робітника за зміну, шт. Чисельність робітників Продуктив- ність праці одного робітника за зміну, шт. Обсяг виробленої продукції, шт.

Приклад 4.3.У 2009 році магазином було продано продовольчих товарів на суму 275 тис. грн., планом на 2010 рік передбачалося продати на 300 тис. грн., фактично було продано на 330. Визначте: відносні показники планового завдання, виконання плану і динаміки. Зробіть висновки.

Задачі для самостійного розв’язку

Задача 4.1.Маємо дані про кількість малих підприємств України за формами власності за три роки, (одиниць):

Таблиця 4.3

Дані щодо кількісті малих підприємств України за формами власності

Форма власності 2008 р. 2001р. 2002р.
Державна
Комунальна
Приватна
Колективна
Міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав      
Всього

 

Розрахуйте структуру малих підприємств України за формами власності та проаналізуйте структурні зрушення. Зробіть висновки.

Задача 4.2.Маємо наступні дані про валову додану вартість за галузями економіки за два роки (тис. грн.):

Таблиця 4.4

Дані про валову додану вартість за галузями економіки

Галузі економіки 2009р. 2010р.
Галузі, що виробляють товари у т.ч.:
промисловість;
сільське господарство;
будівництво;
Галузі, які надають послуги
Разом

 

Проаналізуйте структуру та структурні зрушення для галузей, що виробляють товари та надають послуги, а також структуру та структурні зрушення для галузей, що виробляють товари в розрізі промисловості, сільського господарства та будівництва.

Задача 4.3.За даними фірми на експорт реалізовано продукції (табл. 4.5) визначіть середній процент реалізованої на експорт продукції. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

Таблиця 4.5

Обсяги експортованої продукції

Продукція Реалізовано на експорт, т Частка реалізованої на експорт продукції , %
А
Б

 

Задача 4.4.За наведеними даними визначіть середній процент виконання договірних зобов'язань постачальниками комплектуючих виробів. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

Таблиця 4.6

Розподіл договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів

Вироби Виконано зобов'язань на суму, млн. грн. Процент виконання договірних зобов'язань
А 40,0 105,0
В 22,2 95,0
Разом 62,2 Х

 

Задача 4.5.Несплачена кредиторська заборгованість підприємствами регіону становила, млн. грн.: на 1 січня – 450; на 1 квітня – 920 ; на 1 червня – 840 ; на 1 липня – 720. Визначте середній розмір несплаченої кредиторської заборгованості за перше півріччя.

Задача 4.6.Наведені дані про чисельність населення регіону на початок року:

Таблиця 4.7

Чисельність населення регіону, млн. чол.

Р о к и Усе населення в тому числі
міське сільське
2,1 1,4 0,7
2,2 1,6 0,6

 

Визначте відносні величини динаміки, структури та координації. Зробіть висновки.

Задача 4.7. Дані по цеху за квартал:

Таблиця 4.8

Дані щодо працівників двох цехів підприємства

№ цеху Число робітників, чол. Середній виробіток, тис. грн. Фонд зарплати, тис. грн.
570,0
660,0

 

Визначте середній виробіток та середню заробітну плату одного робітника цеху.

Задача 4.8. Автомобіль проїхав певну відстань (візьмемо її за 1) зі швидкістю 40 км/год. Назад він повертався зі швидкістю 60 км/год. Яка ж його середня швидкість?

Задача 4.9.Бригада орендарів обслуговує 420 корів. За рік вироб­лено 15436 ц молока. За даними наведеними, в таблиці 4.8, визначити загальний обсяг і структуру витрачених кормів; витрати кормів на одну голову і на 1 ц молока (кормоодиниць); продуктивність корів. Здійснити кла­сифікацію обчислених показників за їх статистичною структурою. Зробити висновки.

Таблиця 4. 8

Обсяг та структура кормів

Вид кормів Витрачено, т Коефіцієнт переведення у кормові одиниці
Грубі 0.43
Соковиті 0.12
Концентровані 1.00
Зелені 0.18

Задача 4.10.Щодня до молочних магазинів завозять молочну продукцію. Обчисліть загальний її обсяг у перерахунку на продукцю з незбираного молока, якщо в таблиці 4.9 подано обсяг поставок та відповідні коефіцієнти преведення в одиниці продукції з незбираного молока:

Таблиця 4. 9

Обсяг поставок молочної продукції та відповідні коефіцієнти преведення

Назва продукту Обсяг доставляння, т Коефіцієнт переведення
Молоко 140,0 1,0
Кефір 90,0 1,0
Сметана 210,5 8,5
Сир 62,2 6,5
Сиркова маса 5,0 5,4

 

Визначити загальну кількість молока, зданого на молокозавод, у перерахунку на умовну жирність 3,2%, а також рівень виконання договорів.

Задача 4.11.За звітний період на виробничі потреби витрачено такі види палива: паливний мазут 860 т; вугілля 480 т; газ природній 960 тис.м3. Визначте загальний розмір витраченого у звітному періоді палива в умовних одиницях виміру, якщо відомі такі середні калорійні еквіваленти для перерахунку видів палива в умовне паливо: паливний мазут 1,37; вугілля 0,9;газ природній 1,2.

Задача 4.12.Мають місце такі дані про випуск окремих видів продукції, тис.т: мило господарче 72-відсоткової жирності 48,0; мило господарче 60-відсоткової жирності 28,0; мило туалетне 80-відсоткової жирності 38,0; пральний порошок 10-відсоткової жирності 0,6. Визначте загальну кількість виробленої продукції підприємством в умовно-натуральних одиницях вимірювання. За умовну одиницю обчислення необхідно взяти мило 40 -відсоткової жирності.

Задача 4.13.Виконання випуску продукції на рибоконсервному заводі за звітний період характеризується такими даними:

Таблиця 4.10

Обсяги випуску продукції на рибоконсервному заводі
Вид продукції Місткість одної банки, г Кількість продукції, тис.шт.
        За планом Фактично
Скумбрія
Сардини
Бички в томаті
Сайра в маслі

Визначте процент виконання плану випуску продукції: а) у натуральному вираженні; б) в умовно-натуральному вираженні (в перекладі на банки консервів місткістю 200 г.; в) за асортиментом.

Задача 4.14. У звітному періоді на підприємстві виготовлено 400 тис. 12-листових зошитів, 50 тис. 24-листових, 70 тис. 48- листових і 25 тис. 96-листових. Визначте загальний обсяг виготовлення зошитів в умовному натуральному вираженні, якщо за умовну одиницю приймається 12-листовий зошит.

Задача 4.15.За планом завод має випустити у звітному періоді товарної продукції на 14 млн.грн при середній чисельності працюючих 380 осіб. Фактично випуск товарної продукції склав у цьому періоді 13,4 млн.грн при середній чисельності працюючих 420 осіб. Визначте: а) відносну величину виконання плану за випуском товарної продукції; б) відносну величину виконання плану за чисельністю працюючих; в) показник зміни фактичного випуску продукції на одного працюючого у порівнянні з планом. Покажіть у вигляді діаграми виконання плану за випуском товарної продукції та за чисельністю працюючих.

Задача 4.16.За наведеними даними про віковий склад населення (тис.чол.) регіону обчислити відносні величини, які характеризували б: 1) динаміку чисельності населення; 2) його структуру за віком у кожному році та структурні зрушення; 3) співвідношення працездатного населення з чисельністю до працездатного та старшого від працездатного віку.

Таблиця 4.11

Віковий склад населення регіону

Вікові групи, роки 1990 рік 2000 рік
0-14
15-59
60 і старше
Разом

Задача 4.17.Плановий випуск готової продукції підприємства повинен складати у звітному періоді 6,1 млн.грн при середній чисельності працюючих 280 осіб і загальному фонді заробітної плати 1480 тис.грн. Фактично підприємством було випущено готової продукції на 6,3 млн.грн при чисельності працюючих 255 осіб і загальному фонді заробітної плати 1489 тис.грн. Визначте відносні величини виконання плану: а) випуску готової продукції; б) середньої чисельності працюючих; в) використання фонду заробітної плати. Покажіть у вигляді діаграми виконання плану за випуском готової продукції, середню чисельність працюючих та використання фонду заробітної плати.

Задача 4.18.Фабрика виготовляє різні зошити. За звітний місяць виконання плану характеризується такими даними:

Таблиця 4.12

Розподіл вироблених зошитів за кількістю аркушів

Зошити Кількість аркушів у зошиті Випуск, тис. шт.
за планом фактично
Шкільні
Загальні
Загальні
Загальні
Разом - - -

Визначте, на скільки відсотків виконано планове завдання випуску продукції за звітний період (у переліку на шкільні зошити обсягом 12 аркушів).

Задача 4.19.За наведеними даними обчислити відносні величини інтенсивності та порівняння.

Таблиця 4.13

Територія, чисельність населення та обсяг ВВП країн А і В

Країна Територія, тис.км Чисельність населення, тис.чол. ВВП, млн. дол.
А
В

Задача 4.20.В наявності дані про чисельність чоловіків та жінок в області на кінець 2003 року (тис. осіб):

Таблиця 4.14

Чисельність чоловіків та жінок в області

Групи населення за віком, роки Чоловіки Жінки
Від 0 до 44 80,3 83,1
Від 45 і більше 20,1 41,2
Разом 100,4 124,3

 

Визначте відносні величини координації, що характеризують співвідношення чисельності чоловіків та жінок (за базу прийняти 1000 осіб): а) для всього населення; б) за віком від 0 до 44 років; в) за віком 45 і більше. Зробіть висновки.

Задача 4.21.Визначити середній стаж роботи працівників підприємства за такими даними:

Таблиця 4.15

Розподіл працівників підприємства за стажем роботи

Стаж роботи, роки Кількість працівників, чол.
До 1
1-5
5-10
10-15
15-20
20 і більше
Разом

Задача 4.22.За наведеними нижче даними обчислити середній виробіток продукції на одного робітника цеху:

Таблиця 4.16

Виробіток продукції трьома цехами підприємства

Номер цеху Вироблено продукції, шт.
Всього На одного робітника

Задача 4.23.Парк металообробних верстатів виробничого об’єднання характеризується такими даними: наявність верстатів на початок року — 120; надійшло нових верстатів: на фізичну заміну виведених з експлуатації — 16; на розширення виробничих потужностей — 24. Визначіть кількість верстатів на кінець року та питому вагу серед них нових верстатів; ступінь розширення виробничих потужностей за рік.

Задача 4.24.Є дані про розмір площі, зайнятої плодово-ягідними насадженнями, за групами культур і категоріями господарств в області за 2011 рік:

Площа плодово-ягідних насаджень у господарствах області за 2011 рік, тис.га

Таблиця 4.17

Розподіл плодово-ягідних насаджень у господарствах області

Категорія господарств Вид насадження Всього
Плодові Ягідникові
Насінневі Кісточкові
ТОВ та міжгосподарські підприємства 10,6 0,8 1,3 12,7
Державні підприємства 7,2 0,7 0,6 8,5
Особисті підсобні господарства населення 8,1 4,2 2,5 14,8
Разом 25,9 5,7 4,4 36,0

 

Потрібно визначити (у %): 1) питому вагу різних категорій господарств у загальній площі плодово-ягідних насаджень за видами насаджень; 2) структуру плодово-ягідних насаджень за видами насаджень у кожній категорії господарств і в цілому; 3) структуру плодово-ягідних насаджень за категоріями господарств і видами насаджень одночасно.

Зробити висновки щодо отриманих результатів.

Задача 4.25.За наведеними в таблиці даними, проаналізуйте інтенсивність зовнішньоторговельного обороту, його структуру, пропорції та динаміку. Укажіть види відносних величин. Зробіть висновки.

Таблиця 4.18

Показники зовнішньоторгівельного обороту країни, млрд. грн.

Рік Валовий національний продукт Оборот зовнішньої торгівлі У тому числі експорт та імпорт
товарів послуг
Минулий
Поточний

Задача 4.26. За даними фірми на експорт реалізовано продукції:

Таблиця 4.19

Обсяги експортованої продукції

Продукція Реалізовано на експорт, т Частка реалізованої продукції, %
А
Б

Визначіть середній процент реалізованої на експорт продукції. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

Задача 4.27.Відомі такі дані по району: кількість дітей, які народилися за рік, 1701 чол.; середньорічна чисельність населення – 94980 чол. Визначити відносну величину інтенсивності, що характеризує народжуваність дітей.

Задача 4.28.Тарифи на автоперевезення за три роки зросли у 2,1 рази, в тому числі за перший рік у 1,4, за другий – у 1,2, за третій – у 1,25 рази. Визначте середньорічний темп зростання тарифів.

Задача 4.29.На вторинному ринку нерухомості середня ціна 1 кв. м. житла зросла такими темпами, в % до попереднього року: 2004 – 103,2, 2005 – 106,0. Обчисліть середньорічний темп зростання цін на ринку житла. Обґрунтуйте вибір форм середньої.

Задача 4.30.За наведеними даними визначіть середній процент виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

 

Таблиця 4.20

Розподіл договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів

Вироби Виконано зобов’язань на суму, млн грн. Процент виконання договірних зобов’язань
А 31,2 97,5
Б 17,1 95,0
Разом 48,3 ´

 

Задача 4.31.По двох фірмах холдингової компанії маємо такі дані:

Таблиця 4.21

Показники функціонування фірм холдингової компанії

Фірма Отримали прибуток, млн. грн. Акціонерний капітал, млн. грн. Рентабельність акціонерного капіталу, %
Корал
Декор
Разом ?

 

Обчисліть середній процент рентабельності акціонерного капіталу, використовуючи показники: а) 1 і 2; б) 2 і 3; в) 1 і 3.

Задача 4.32.Дані про виробничу діяльність фірми за два місяці представлено в таблиці (4.22). Заповніть порожні клітинки.

Таблиця 4.22

Показники виробничої діяльності фірми

Продукція Січень, факт. одиниць Лютий, план. одиниць Лютий, факт. одиниць Відносна величина планового завдання, % Відносна величина виконання плану, % Відносна величина динаміки, %
Диван       90,9
Полиця     126,7 115,8  
Табуретка      

Задача 4.33. Планом на 2010 рік підприємство передбачало збільшити обсяг виробленої продукції на 6 %порівняно з 2009 роком; фактично воно збільшило випуск за 2010 рік на 12%. На скільки відсотків перевиконано чи недовиконано планове завдання у 2010 році?

Задача 4.34.За рік консервним заводом було виготовлено продукції, представленої у таблиці 4.23. Визначте обсяг випуску консервної продукції в тис. умовних банок (тубах) і відсоток виконання плану, якщо виробничою програмою передбачено виготовити 3700 туб (умовна банка – 400 г.).

Таблиця 4.23

Показники виробничої діяльності консервного заводу

Вид консервів Маса, г Вироблено, тис. банок
Паштет м’ясний
Сніданок туриста
Ікра баклажанна
Ікра кабачкова
Яловичина тушкована

 

Задача 4.35.У таблиці 4.24 подано показники охорони атмосферного повітря в Україні. Заповніть порожні клітинки, вкажіть вид відносної величини та проаналізуйте результати обчислень. Загальна площа України становить 603,628 тис. км .

Таблиця 4.24

Показники охорони атмосферного повітря

Показник 2000р. 2001р. 2002р. 2003р.
Шкідливі викиди в атмосферне повітря, млн. т.   5,91    
У тому числі: Стаціонарними джерелами 4,11 3,96 4,05  
Автотранспортом 1,75      
Шкідливі викиди в атмосферне повітря, % 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі: Стаціонарними джерелами     67,0 66,9
Автотранспортом       33,1
Шкідливі викиди в атмосферне повітря у розрахунку на 1 км території України, т       10,1

 

Задача 4.36.У таблиці 4.25 подано інформацію про заробітну плату працівників двох відділів за два місяці:

Таблиця 4.25

Обсяг заробітної плати працівників відділів

Номер відділу Січень Лютий
Середня зарплатня, грн. Фонд оплати праці, тис. грн. Середня зарплатня, грн. Кількість працівників, осіб

 

Визначте середню заробітну плату працівників двох відділів за січень і за лютий. Обґрунтуйте вибір середніх.

Задача 4.37.Прогнозом предбачили в поточному році порівняно з попереднім збільшити поточні витрати на основні природоохоронні заходи на 12,2%. Виконання цього прогнозу становить 113%. Визначте відносну величину динаміки. На скільки відсотків витрати збільшилися у поточному році порівняно з попереднім.

Задача 4.38.У таблиці вміщено дані про попит на робочу силу за видами економічної діяльності:

Таблиця 4.26

Попит на робочу силу за видами економічної діяльності

Вид економічної діяльності Попит на робочу силу, тис. осіб Частка жінок у попиті на робочу силу, %
Будівництво 15,1 5,1
Готелі та ресторани 1,2 44,7

 

Визначте середню частку жінок у попиті на робочу силу.

Задача 4.39.Маємо такі дані, вміщені в таблиці, про заробітну плату працівників трьох підприємств за два місяці:

Таблиця 4.27

Розподіл заробітної плати заложно від підприємства

Номер підприємства Січень Лютий
Середня заробітна плата, грн. Фонд оплати праці, тис. грн. Середня заробітна плата, грн. Кількість працюючих, осіб
200,5
56,4
30,3

 

Визначте середню заробітну плату за січень та за лютий. Оцініть абсолютну та відносну зміни усереднюваного показника. Обґрунтуйте вибір середніх.

Задача 4.40.Маємо такі дані по двох підприємствах, вміщені в таблиці:

Таблиця 4.28

Показники, що характеризують виробничу діяльність двох підприємств

Номер заводу Фактичний випуск продукції, тис. грн. Частка виконання плану, % Частка продукції, що йде на експорт, %
1159,0 25,4 44,7
41,4 23,1

 

Визначте середній відсоток: 1) виконання плану випуску продукції; 2) продукції, що йде на експорт. Обґрунтуйте вибір середніх.

Задача 4.41. На фірмі запаси сировини на початок кожного місяця першого кварталу становили, млн. грн.: січень – 70, лютий – 82, березень – 77, квітень – 8. Визначте середньомісячний запас сировини у першому кварталі.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.