Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ

Задача 2. Скластипланову калькуля­цію собівартості одиниці продукції А, виходячи з такої інформації. За попередніми розрахунками витрати матеріалів на одиницю про­дукції мають скласти: матеріалу А - 13,2 кг, матеріалу Б - 1,8 кг. Купівельна ціна цих матеріалів становить 1980 і 14 000 грн. за 1 т. Основна заробітна плата виробничих робітників складе 2,5 грн., до­даткова - 10% від основної, відрахування на соціальні заходи вста­новлені на рівні 38% від бази нарахування. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування очікуються у розмірі 89%, а загальнови­робничі витрати - 66% від основної заробітної плати.

 

Задача 3. Собівартість товарної продукції підприємства в базовому пе­ріоді складала 380,5 тис. грн. У звітному періоді підвищилася продуктивність праці на 6 % та середня заробітна плата на 4 % за незмінного розміру постійних витрат. Обсяг виробництва продукції збільшить­ся на 8 %. Питома вага оплати праці в собівартості продукції — 23%, постійних витрат — 20 %. Визначте процент зниження собівартості та отриману еконо­мію під виливом вказаних факторів, а також собівартість товарної продукції в звітному році..

 

Задача 4. За звітними даними встановлена економія матеріалів за раху­нок зниження норм на 8 %, за рахунок зниження цін на 3 %. Со­бівартість продукції за звітом складала 120,6 тис. грн.., витрати сировини та матеріалів — 80,8 тис. грн. Визначте вплив вказаних факторів на собівартість продукції.

 

Задача 5. У звітному році собівартість товарної продукції склала 450,2 тис. грн., витрати на 1 грн. товарної продукції— 0,89 грн. У плановому році витрати на 1 грн. товарної продукції встано­влені в розмірі 0,85 грн. Обсяг виробництва продукції збільшить­ся на 8 %. Визначте собівартість товарної продукції планового року.

 

Задача 6. Скласти кошторис витрат на утримання та експлуатацію устатку­вання і визначити суму умовно-постійних витрат підприємства.

Дані:

1. Плановий фонд часу роботи устаткування - 124 тис. год.

2. Норми витрат на 1 000 машино-годину.:

а) мастильних і обтиральних матеріалів - 21 грн.;

б) інструменту - 120 грн.;

в) інші витрати - 20 грн.

3. Фонд заробітної плати допоміжних робітників - 17,2 тис. грн.

4. Відрахування на соціальні заходи - 36 %.

5. Вартість:

а) технологічного устаткування - 350 тис. грн.;

б) транспортних засобів - 32 тис. грн.

6. Річна норма амортизації: на устаткування - 24 %; на транспортні засоби - 40 %.

7. Інші витрати на обслуговування устаткування - 37,5 тис. грн.

8. Інші витрати на управління й обслуговування виробництва -186,3 тис. грн.

 

Задача 7. Підприємство виробляє один вид продукції. Постійні витрати за рік становлять 6000 грн. Ціна реалізації продукції— 16 грн., змінні витрати — 8 грн. Попит на продукцію — досить високий, діапазон виробництва у підприємства від 600 до 2500 од. Поточ­ний обсяг реалізації становить 1500 од.

Визначити:

1) критичний обсяг діяльності;

2) кількість одиниць продукції для отримання чистого прибу­тку в розмірі 2500 грн.;

3) розмір прибутку за умов зменшення змінних витрат на 10 % та постійних витрат на 500 грн. (поточний обсяг реалізації лишає­ться без змін);

4) ціну, яку належить встановити для отримання прибутку в розмірі 9500 грн. за поточним обсягом реалізації;

5) додатковий обсяг продажів, потрібний для покриття додат­кових постійних витрат у розмірі 1000 грн.

 

Задача 8. Проаналізувати, що ефективніше: купувати комплектуючі деталі чи виробляти на підприємстві. При виготовленні деталі власними силами постійні витрати, пов'язані з утриманням технологічної лінії по виго­товленню цих деталей складає 14 тис. грн., а змінні витрати на деталь - 4 грн. Купівельна вартість деталі скла­дає 8 грн.

Задача 9. Визначити додатковий випуск продукції для збільшення прибутку в другому кварталі на 8%. В пер­шому кварталі було вироблено 10 тис виробів по ціні 80 грн.. за одиницю Постійні витрати складають 60 тис. грн., змінні витрати на одиницю 50 грн.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.