Здавалка
Главная | Обратная связь

Практичне завдання №18.

В ресторані станом на 1 січня 20__р. на балансі обліковуються наступні основні засоби:

1. Плита, встановлена у виробничих цехах, за первісною вартістю 30000 грн. та сумою нарахованого зносу на 1.01.20__р. 26000 грн. Термін використання визначено 7 років.

2. Вітрина у барі ресторану за первісною вартістю 32000 грн. та сумою нарахованого зносу на 1.01.20__р. 14000 грн. Термін використання визначено 1 років.

3. 10 меблевих гарнітурів (стіл з 4 стільцями), встановлені в обідньому залі ресторану, за первісною вартістю 40000 грн. та сумою нарахованого зносу на 1.01.20__р. 15000 грн. Термін використання визначено 5 років.

4. Шафа, встановлена в бухгалтерії, за первісною вартістю 3000 грн. та сумою нарахованого зносу на 1.01.20__р. 1400 грн. Термін використання визначено 10 років.

5. Ком»ютер, встановлений в бухгалтерії, за первісною вартістю 7000 грн. та сумою нарахованого зносу на 1.01.20__р. 3500 грн. Термін використання визначено 3 років.

На підприємстві нараховується амортизація основних засобів за прямолінійним методом. Необхідно:

1. Нарахувати амортизацію основних засобів за січень 20__р. на основні засоби

2. Визначити кореспонденцію рахунків та скласти Журнал реєстрації господарських операцій.

3. Визначити залишкову вартість основних засобів на кінець місяця.

Нарахувати амортизацію за січень 20__р. та вказати кореспонденцію рахунків

 

Назва основних засобів Залишкова вартість на 1.01.20__р., грн. Нарахування амортизація за січень Залишкова вартість на 1.02.20__р., грн.
Порядок розрахунку Сума, грн
Плита        
Вітрина        
Меблеві гарнітури        
Шафа        
Ком»пютер        

 

Журнал реєстрації господарських операцій:

Зміст господарської операції Документ Сума, грн. Коресп.рахун
Дт Кт
Нарахована амортизація основних засобів: - виробничого устаткування - торгового обладнання - адміністративного призначення        
                   

Практичне завдання №19. Облік інших необоротних матеріальних активів.

Готелем 15 вересня 200_р. придбано на меблевому комбінаті 20 шаф вартістю 600 грн. (в т.ч. ПДВ) кожне. Готель є платником ПДВ

З них 18 шаф розміщено в номерах готелю, а 2 шафи в кабінеті директора готелю.

Відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві в бухгалтерському обліку до основних засобів відносяться матеріальні цінності вартістю понад 2500грн; до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) вартістю 500 – 2500грн. Предмети вартістю до 500грн. відносяться до МШП.

При передачі в експлуатацію знос на основні засоби нараховується прямолінійним методом, а на МНМА нараховується знос на момент передачі у користування в розмірі 100% їх первісної вартості.

Необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, визначити кореспонденцію рахунків та вказати первинні документи

  № Зміст господарських операції   Документ Сума, грн Коресп.рахунків
Дт Кт
Перераховано передплату (аванс) комбінату за шафи з поточного рахунку
Відображено податковий кредит з ПДВ        
Одержано крісла від постачальника        
Списано податковий кредит з ПДВ        
Списано заборгованості в розрахунках з постачальником        
Встановлено крісла (введено в експлуатацію МНМА)        
Нараховано знос на шафи, встановлені в номерах готелю        
Нараховано знос на шафи, встановлені в кабінеті замісника директора готелю.        
В кінці місяця віднесено на фінансові результати суму нарахованого зносу        

 

Практичне завдання №20:Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

В ПП «Готель «Курінь» станом на 1 березня 20__р. в номерах готелю були в наявності столи, які відносились до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА). Відповідно до облікової політики на підприємстві до МНМА відносяться засоби вартістю до 2500 грн. та знос на МНМА нараховується у розмірі 50% вартості МНМА на момент передачі їх у використання та 50% - на момент їх вибуття (списання).

 

Станом на 1.03.20__р. Кількість, од. Первісна вартість, грн. Нарахований знос, грн.. Залишкова вартість, грн
Столи 20 од х 900,00 =18000 20 од х 450,00 =9000

 

20 березня 20__р. списано (ліквідовано) 10 столів як непридатних до використання.

22 березня придбано 10 столів за ціною 1200 грн. кожний на суму 12000 грн, в т.ч. ПДВ.

ПП «Готель «Курінь» є платником ПДВ

25 березня 5 придбаних стільців передано для облаштування номерів готелю взамін вилучених.

Необхідно:

1. Розрахувати залишкову вартість МНМА на початок місяця..

2. Відобразити в обліку операцію по списанню (ліквідації) стільців.

3. Відобразити операції з придбання МНМА та передачі їх в експлуатацію

4. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи та визначити кореспонденцію рахунків.

Зміст господарської операції Документ Сума, грн Коресп..рахунк
Дт Кт
Нараховано 50% зносу 5 стільців на момент вибуття МНМА        
Списано 5 стільців на момент їх ліквідації        
           
Перераховано передплату (аванс) постачальнику за МНМА        
Відображено податковий кредит з ПДВ        
Отримано 5 стільців підприємством        
Списано податковий кредит з ПДВ        
Зараховано заборгованість перед постачальником (залік передплати)        
Встановлено стільці в номерах готелю        
Нараховано 50% зносу на стільці, які передані в експлуатацію        
             

 

 

Практичне завдання №21: Облік інших необоротних матеріальних активів

В результаті проведення інвентаризації в готелі виявлена нестача обігравача, який обліковувався як малоцінний необоротний матеріальний актив (МНМА). Первісна вартість його дорівнювала 1100 грн. При передачі в експлуатацію знос був нарахований в розмірі 50% вартості

Комендант (МВО) визнала вину і погодилась відшкодувати збиток. Кошти по відшкодуванню збитків МВО внесено до каси.

Загальний індекс інфляції за період з придбання до вилучення - 103%.

Підприємство є платником ПДВ.

Необхідно:

1. Розрахувати суму збитку, яку необхідно відшкодувати працівнику, який винен в нестачі телефонного апарату.

2. Скласти Журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, визначити кореспонденцію рахунків з обліку операцій виявлення нестачі та відшкодування збитків.

  №   Зміст господарської операції   Документ Сума, грн Коресп.рахун.
Дт Кт
Списано раніше нарахований знос при передачі в експлуатацію телефонного апарату        
Відображено суму залишкової вартості не виявленого телефонного апарату (МНМА)        
Нараховано ПДВ на вартість нестачі МНМА        
Відображено суму нестачі на позабалансовому рахунку        
Визначено суму збитків і відображено заборгованість винної особи до відшкодування        
Визначено і відображено в обліку суму відшкодування нестачі, яку необхідно перерахувати до бюджету        
Списано з позабалансового рахунку суму нестачі відшкодованого телефонного апарату        
Внесено МВО до каси суму відшкодування збитку        
Перераховано кошти до бюджету        
Віднесено на фінансовий результат: - витрати (вартість збитку при нестачі) - доходи при відшкодуванні збитку        

Практичне завдання №22: Облік придбання нематеріальних активів

В січні 20__р. придбано комп’ютерну програму “Парус” для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. За програму ТОВ “Ліга” сплачено 3000 грн., в т.ч. ПДВ. Підприємство є платником ПДВ,

За установку програми, внсення необхідної інформації та за допомогу з переходу на автоматизований облік підприємством сплачено ТОВ “Ліга” додатково 390 грн, в т.ч. ПДВ.

Строк корисного використання програми відповідно до наказу про облікову політику підприємства визначено терміном 3 років та метод амортизації – прямолінійний.

Необхідно:

1. Визначити первісну вартість нематеріального активу.

2. Визначити кореспонденцію рахунків при відображенні в обліку придбання комп’ютерної

програми та заповнити журнал реєстрації господарських операцій на підприємстві

3. Нарахувати амортизацію за лютий та визначити залишкову вартість комп’ютерної програми на кінець місяця.

  Зміст господарської операції   Документ Сума, грн Коресп..рахунків
Дт Кт
Перераховано передплату (аванс) ТОВ “Ліга” за програму        
Відображено податковий кредит з ПДВ        
Перераховано передплату (аванс) за установку програми на комп’ютер та навчання        
Відображено податковий кредит з ПДВ        
Відображено при встановленні програми автоматизованого обліку на комп’ютер: - вартість, сплачена за програму - вартість установки та навчання        
Списано податковий кредит: - з вартості, сплаченої за програму - з вартості, сплаченої за установку        
Зараховано заборгованість по раніше сплачених передплатах (авансах)        
Введено в експлуатацію автоматизовану програму        
Нарахована амортизація за лютий місяць        

 

Практичне завдання №23: Облік фінансових інвестицій

Підприємством 3.02.20__р. придбало 100 акцій за ціною 5,5 грн. за одну акцію. Номінальна вартість акції – 5,0 грн. Передплату за акції здійснено 20.01.20__р.

Витрати пов‘язані з оформленням операцій по придбанню акцій склали: консультаційні послуги - 400грн, оплата послуг фондової біржі - 1% від вартості угоди., оплата реєстратору - 250 грн.

В 30.05.20__р. підприємство отримало дивіденди в сумі 4000грн. по придбаним акціям

Необхідно:

1. Визначити собівартість придбаних цінних паперів.

2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій і визначити кореспонденцію рахунків з обліку господарських операцій, первинні документи.

№ пп Зміст господарської операції Документ Сума, грн Кореспонд. рахунки
Дебет Кредит
20.01.20__р. перераховано з рахунку аванс за акції  
3.02.20__р. отримано акції (перереєстровано на підприємство)  
Списано заборгованість по раніше сплаченому авансу  
Сплачено і враховано у вартості придбаних акцій витрати:  
- за інформаційні (консультаційні) послуги торгівцю цінними паперами за послуги  
- за послуги фондової біржі  
- за послуги реєстратору по перереєстрації акцій і отримання виписки з реєстру акціонерів  
30.05.20__р. відображено і отримано дивіденди, нараховані по акціям  

Собівартість придбаних акцій склала: ___________грн.

 

 

Практичне завдання №24: Облік запасів

1. На 1.05.20_р. на складі підприємства були запаси матеріалів вартістю 5100 грн. Сума не списаних транспортно-заготівельних витрат – 100 грн.

2. 22.05. отримано матеріалів на суму 240000грн., в т. ч. ПДВ. Оплачено за отримані матеріали постачальнику з поточного рахунку 240000грн Підприємство ТОВ “Закарпаття” є платником ПДВ.

3. За доставку цих матеріалів сплачено постачальнику 1800 грн, в т.ч. ПДВ

4. Використано матеріалів на виробництво продукції на суму 210000грн, на загальновиробничі потреби – 3000 грн. і на адміністративні потреби 500 грн. Протягом місяця виготовлявся лише один вид продукції “Х” .

Необхідно:

Скласти журнал реєстрації господарських операцій, визначити кореспонденцію рахунків та вказати первинні документи:

Зміст господарських операції Документ Сума,грн Коресп..рахунк
Дт Кт
Придбання матеріалів:
Отримано матеріалів від постачальника        
  Відображено податковий кредит з ПДВ        
  Перераховано кошти за матеріали постачальнику        
Сплачено за доставку матеріалів постачальнику        
  Відображено податковий кредит з ПДВ        
  Вартість ТЗВ врахована в вартості матеріалів        
Середній відсоток ТЗВ =        
  Використання матеріалів        
Передано матеріалів зі складу та використано: - на виробництво продукції        
  - на загальновиробничі потреби        
  - на адміністративні потреби        
Списана сума ТЗВ відповідно використаним матеріалам: - на виробництво продукції        
  - на загальновиробничі потреби        
  - на адміністративні потреби        

Рух виробничих запасів : Фрагмент оборотно-сальдової відомості :

Запаси Залишок на початок Надходження Використання Залишок на кінець
Рах.201 Матеріали        
Рах. 2011 ТЗВ        
Рах.20 Разом        

Практичне завдання №25:Облік запасів

На початок місяця на складі ТОВ “Ресторан “Дніпро» вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) дорівнювала 950 грн.

Працівникові видано з каси під звіт кошти на придбання господарських засобів в сумі 4000грн.

Відповідно до Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, придбано господарські засоби вартістю 4050 грн. Підприємство не є платником ПДВ.

Суму перевитрат виплачено працівнику з каси.

Передано МШП на виробництво на суму 3000 грн., використано на загальновиробничі потреби – 500 грн., передано в офісне приміщення – 300 грн. та відділу реклами – 250 грн.

Необхідно:

1. Визначити кореспонденцію рахунків та первинні документи по наведеним в журналі реєстрації господарських операцій.

2. Визначити вартість залишків запасів МШП на підприємстві на кінець місяця.

 

Зміст господарської операції Документ Сума,грн Коресп..рахунк
Дт Кт
Залишок МШП на початок місяця ---
Придбання МШП:
Видано з каси підзвітній особі кошти для придбання господарських засобів        
Придбано працівником та передано на склад підприємства МШП        
Суму перевитрат виплачено працівнику з каси.        
  Використання МШП:        
Передано МШП зі складу : - на виробництво        
- на загальновиробничі потреби        
- до бухгалтерії та адміністрації        
- відділу реклами        
         
Залишок МШП на кінець місяця

Практичне завдання №26: Облік запасів

Вихідні дані для виконання завдання.

Залишок запасів матеріалів на початок місяця складали 9500 грн., сума не списаних транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) дорівнювала – 200 грн.

За місяць придбано матеріалів вартістю 48000 грн. Вартість витрат на їх доставку та розвантаження склали 960 грн. Розрахунки з постачальником здійснено після отримання матеріалів. Підприємство не є платником ПДВ

Протягом місяця використано матеріали і списано за обліковою вартістю на виробництво в сумі 44000 грн. та на загальногосподарські потреби – 1300 грн.

Необхідно:

1. Визначити суму транспортно-заготівельних витрат,списаних в кінці місяця за методом середнього відсотку ТЗВ, та фактичну собівартість використаних матеріалів.

2. Визначити залишки запасів на кінець місяця.

3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи та кореспонденцію рахунків з обліку операцій придбання та використання запасів

Зміст господарської операції Документ Сума, грн. Коресп.рахун
Дт Кт
Залишок матеріалів на початок за обліковою вартістю       -----
  ТЗВ на початок       -------
Фактична собівартість залишку на початок місяця ------
Отримано підприємством матеріалів за місяць        
  Вартість ТЗВ за місяць склали        
Фактична собівартість надходження матеріалів з ТЗВ ----- -----
  Середній % ТЗВ =
Використано матеріалів за їх обліковою вартістю: - на основне виробництво        
  - на загальновиробничі потреби        
Всього списано матеріалів за обліковою вартістю ------ -----
Згідно визначеного середнього % необхідно віднести суму ТЗВ: - на основне виробництво
  - на загальновиробничі потреби
Разом ------ -----
6 Залишок матеріалів на складі на кінець місяця за обліковою вартістю --------
  Залишок не списаних ТЗВ -------
Фактична собівартість залишку матеріалів з ТЗВ ----- -------
                   

 

 

Практичне завдання №27: Облік запасів

В результаті проведення інвентаризації на складі підприємства виявлено нестачу матеріалів. Нестача матеріалів визначена в сумі 500 грн. В межах норм природного убутку визнано суму нестачі 350 грн. Нестача в сумі 150 грн. відшкодована завідуючим складом (МВО), який визнав свою вину. Суму до відшкодування завданого збитку утримано із його заробітної плати.

При розрахунку суми до відшкодування завданого збитку враховано коефіцієнт інфляції 102,7%.

Необхідно:

1. Розрахувати суму, яка належить до відшкодування завданих збитків МВО.

2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи та визначити кореспонденцію рахунків з відображення в обліку нестачі та її відшкодування.

Зміст господарської операції Документ Сума, грн. Коресп.рахунків
Дт Кт
Списано облікову вартість матеріалів, яких не вистачає        
Віднесено на витрати суму податкового кредиту з ПДВ        
Відображено на позабалансовому рахунку суму нестачі        
Відображена заборгованість МВО при встановленні винної особи        
Відображено суму штрафу, яка підлягає перерахуванню до бюджету        
Списано вартість відшкодовані нестачі з позабалансового рахунку        
Утримано із заробітної плати МВО суму на відшкодування завданих збитків        
Віднесено на фінансові результати: - доходи - витрати        

Практичне завдання №28: Облік витрат виробництва.

1. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця по продукції “Х” -640грн.

2. Відпущено зі складу на виробництво матеріалів і сировини на суму 5400 грн., з них використано для виготовлення продукції “Х” 5000грн., та на загальновиробничі потреби 400 грн.

3. Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції “Х” – 4500 грн., управлінському та обслуговуючому персоналу цеха – 1500грн.

4. Нараховано внески до фондів соціального страхування в цілому у розмірі 38% до фонду оплати праці.

5. Нарахована амортизація на виробниче устаткування цеху – 700грн.

6. Інші загальновиробничі витрати по цеху (освітлення, опалення та інше) склали 300грн.

7. В поточному місяці в цеху вироблялась лише продукція “Х” по одному замовленню тому всі загальновиробничі витрати включено до собівартості продукції “Х”.

8. На кінець місяця в цеху незавершеного виробництва по продукції “Х” не залишилось. Замовлення виконано повністю.

9. З цеху на склад за місяць передана вся виготовлена готова продукція “Х” .

Необхідно:

1. Визначити фактичну собівартість виготовленої продукції по замовленню.

2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи та визначити кореспонденцію рахунків:

  №   Зміст господарської операції   Документ Сума, грн Коресп. рахун.
Дт Кт
  Незавершене виробництво по продукції “Х»       -----
Відпущено матеріали зі складу на основне виробництво - на виготовлення продукції “Х ” - на загальновиробничі потреби        
Нарахована заробітна плата : - робітникам за виготовлення продукції “Х ” - управлінському та обслуговуючому персоналу цеху        
Нараховано обов‘язкові внески на соціальні заходи на заробітну плату : - робітників за виготовлення продукції “Х” - управлінського та обслуговуючого персоналу цеха        
Нарахована амортизація на виробниче устаткування цеху        
Нарахована заборгованість за послуги з обслуговування виробничого процесу (опалення, освітлення та ін,) – сума вже без ПДВ        
В кінці місяця списано загальновиробничі витрати на собівартість продукції “Х”        
Визначена фактична собівартість виготовленої продукції “Х”, і продукція передана на склад        

 

Практичне завдання №29:Облік витрат виробництва.

Залишок незавершеного виробництва на початок місяця по продукції “Х” = 1500 грн.

Передано на виробництво для виготовлення продукції “Х” матеріалів вартістю 30000грн.

Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції “Х” – 9000 грн. та управлінському персоналу цеха – 7000грн. Обов‘язкові нарахування на заробітну плату склали 38,4% від заробітної плати.

Нарахована амортизація на виробниче устаткування цеху в сумі 550 грн. та нарахована заборгованість за опалення, освітлення, водопостачання та ін. склала 1200грн., в т.ч. ПДВ.

До виробничої собівартості продукції «Х» віднесено 50% фактичних загальновиробничих витрат за місяць.

Протягом місяця з цеху на склад передана готова продукція “Х” за обліковими цінами на суму 48000 грн. Визначити на кінець місяця суму незавершеного виробництва..

Необхідно:

1.Визначити фактичну виробничу собівартість виготовленої продукції та її відхилення від облікової вартості.

2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи:

  №   Зміст господарської операції   Документ Сума, грн Коресп.рахун.
Дт Кт
  Незавершене виробництво по продукції “Х”     -------
Відпущено матеріали зі складу на виробництво: - для виготовлення продукції “Х”        
Нарахована заробітна плата : - робітникам за виготовлення продукції “Х” - управлінському персоналу цеху        
Нарахований єдиний соціальний внесок на зар.пл. - робітників за виготовлення продукції “Х” - управлінському персоналу цеха        
Нарахована амортизація на виробниче устаткування цеху        
Нарахована заборгованість за комунальні послуги по обслуговуванню виробничого процесу (без ПДВ)        
Відображено податковий кредит з ПДВ        
Списано загальновиробничі витрати на собівартість продукції “Х”        
Передана з цеху на склад готова продукція за обліковою вартістю        
  Визначена фактична собівартість продукції «Х» в     ----- ---
Відображено відхилення облікової вартості від фактичної собівартості        

 

 

Практичне завдання №30: Облік браку виробництва та відходів виробництва

На виробництві фабрики по пошиттю одягу виявлено невиправний брак продукції, оцінений на суму 400 грн. (брак з вини робітника) та виправний брак продукції, оцінений на суму 1500 грн На виправлення цього браку використано матеріалів вартістю 300 грн. та нарахована заробітна плата робітнику за його виправлення у розмірі 250 грн. Нарахування до фондів страхування складають в цілому 38,5% від заробітної плати.

На фабриці пошиття одягу при виробництві продукції отримано і передано на склад обрізків тканини, вартість яких по ціні можливої реалізації складає 360грн.

Необхідно:

Скласти Журнал реєстрації господарських операцій, визначити кореспонденцію рахунків та вказати первинні документи:

  №   Зміст господарської операції   Документ Сума, грн Коресп.рахун.
Дт Кт
Відображено вартість невиправного браку продукції        
Оприбутковані матеріали, при виявлені браку за ціною їх можливого використання        
Списано втрати від браку за рахунок винного робітника (відображена заборгованість робітника в нанесенні збитку)        
Відображено вартість виправного браку продукції        
Використано матеріалів на виправлення браку        
Нарахована заробітна плата робітнику за виправлення цього браку        
Нараховано до фондів соціального страхування 38% від суми заробітної плати        
Визначена та відображена в обліку вартість виправленої продукції, яка передана для доведення її до подальшого завершення          
Передано відходи виробництва на склад        
               

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.