Здавалка
Главная | Обратная связь

Приклади розв'язування задач

Задача 1. Відповідно до укладених угод підприємство у плановому році повинне відвантажити споживачам 10 тис. виробів А, направити у роздрібну торгівлю 2 тис. цих виробів і створити 5-денний запас готової продукції до кінця року. Неминучі втрати від браку - 0,5 %.

Розрахувати план виробництва виробів А на плановий рік, у тому числі у квартальному розрізі.

Методичні вказівки: Запаси готової продукції розраховуються у календарних днях, розподіл виробничої програми здійснюється пропорційно до кількості робочих днів.

Розв'язок:

1. Визначимо, скільки підприємство повинне відпустити виробів А без 5-денного запасу:

10000+2000=12000, 12000:365=33 (виробів А).

2. Визначимо, скільки підприємство повинне відпускати виробів А з 5-денним запасом:

33 х 5=165, 165+12000=12165 (виробів А)

12165хО,5%=61 шт. (браковані)

61 + 12165=12226 (виробів А),

12226:254=48,13 - за 1 робочий день відпускається виробів А.

3. Розрахуємо план виробництва виробів А у квартальному розрізі:
1-61 день: 61 X 48,13 = 2936 (виробів А)

II - 60 днів: 60x48,13 = 2888 (виробів А)

ІІІ-67 днів: 67x48,13 = 3225 (виробів А)

IV-ббднів: 66x48,13 = 3177 (виробів А)

Примітка: кількість календарних днів - 365; кількість робочих днів - 254.

Відповідь: план виробництва виробів А на плановий рік складає 12226 штук. На перший квартал припадає 2936 штук, на другий - 2888 штук, на третій - 3225 та на четвертий - 3177 штук.

Задача 2. Підприємство випускає столярну продукцію, яка характе­ризується такими даними:

Розрахувати план випуску продукції в умовних м2 віконних блоків.

Розв'язок:

Згідно з умовою за базову продукцію (умовну) приймаються віконні блоки у м2. Виходячи з цього, розрахунок плану випуску продукції в умовних м2 віконних блоків проводиться за нормами трудомісткості в такому порядку: 1. Визначаємо коефіцієнт перерахунку за формулою:

 

ki= ti/ tb ,

 

де ki - коефіцієнт перерахунку для і-тої продукції;

ti - норма трудомісткості для i-тої продукції;

tb — норма трудомісткості продукції, що прийнята за базову (умовну). Отримаємо:

а) для віконних блоків – квік = 0,45/0,45 = 1;

б) для дверних блоків - кдв = 0,27/0,45 = 0,6;

в) для плінтусів - кпл = 0,06/0,45 = 0,133.

2. Визначимо плановий обсяг випуску в умовних м2 віконних блоків за такою формулою:

 

Qплум і = Qплі * кі,

де Qплум і - плановий обсяг випуску в умовних м2 віконних блоків;

Qплі - плановий обсяг випуску в натуральному вираженні;

і - найменування продукції.

Отримаємо:

а) для віконних блоків - Qплум вік = 1500 * 1 = 1500 умовних м2віконних блоків;

б) для дверних блоків - Qплум дв = 850 * 0,6 = 510 умовних м2 віконних блоків;

в) для плінтусів - Qплум пл =400000 * 0,133 = 5333,33 умовних м2 віконних блоків.

3. Визначення загальної суми умовних м2 віконних блоків за планом випуску продукції:

QплΣ = Qплум вік + Qплум дв + Qплум пл.

Отримаємо: QплΣ = 1500+ 510+ 5333,33 = 7343 ,33 умовних м2 віконних блоків.

Відповідь: підприємство планує випустити 7343,33 умовних м2 віконних блоків (своєї продукції).

 

Задача 3. У плановому році підприємство планує випустити 1000 шт. виробів А по ціні 500 грн/од. та 3000 шт. виробів Б за ціною 600 грн/од. Крім того, планується виготовити комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн, зокрема, для сторонніх замовників - на 1500 тис. грн; також у плані передбачаються зміни залишків готової продукції на складі з 2000 тис. грн до 500 тис. грн.

Розрахувати план по товарній, валовій та реалізованій продукції.

Розв'язок:

1. Визначаємо план по товарній продукції за формулою:

ТП = Σ Nі Ці + Рі на стор,

де N- кількість продукції, шт.;

Ц- ціна виробу, грн;

і - асортимент продукції,

Рі на стор обсяг продажу продукції на сторону, грн.

ТП= 1000 *7500+3000 * 600+1500000=500000+1800000+1500000 =3800000 грн.

2. Визначаємо план по валовій продукції (ВП):

ВП = ТП + ВВЗ,

де ВВЗ - вартість виробничих запасів, комплектуючих для власної господарської діяльності, грн. ВП=3800000+1000000=4800000 грн.

3. Визначаємо реалізовану продукцію (РП):

РП=ТП+(Гn + Гk),

де Гп - залишок готової продукції на початок періоду, грн;

Гk - залишки готової продукції на кінець періоду, грн.

РП=3800000+(2000000-500000)=5300000 грн. Відповідь: план по товарній продукції- 3800000 грн, валовій продукції-4800000 грн та реалізованій продукції-5300000 грн.

Задача 4. Скласти граничні нерівності і цільову функцію для розрахунку оптимальної виробничої програми методами лінійного програмування за даними:

Дійсний фонд часу роботи обладнання складає:

складальний цех - 224 тис. нормо-год.;

механічний цех - 254 тис. нормо-год.;

заготівельний цех - 40 тис. нормо-год.

Розв'язок:

Потрібно визначити, скільки продукції буде вироблено з урахуванням обмеженості використання дійсного фонду часу роботи обладнання (трудомісткість виготовленої одиниці продукції по цехах), щоб загальний прибуток був максимальним.

Позначимо X1 Х2, Х3, Х4 - кількість одиниць продукції А, Б, В, Г, що буде вироблятися у трьох цехах: складальному, механічному, заготівельному. Отже, цільова функція і граничні нерівності будуть мати вигляд:

F=100*X1+70*X,+250*X3+20*X4 ------>max

200 * X1 + 200 * Х2 + 400 *Х3+50*Х4 ≤ 224000
' 250*ХІ+200*Х2 + 450*Х3 + 70*Х4 ≤ 254000

50* ХІ +30*Х2+100*Х3 + 10*Х4 ≤ 40000

X1 Х2, Х3, Х4 ≥ 0

Задача 5. Собівартість продукції складає 160 тис. грн, а вартість матеріалів -120 тис. грн.

Розрахувати коефіцієнт незавершеного виробництва на малому підприємстві.

Розв'язок:

Коефіцієнт незавершеного виробництва розраховується за формулою:

К н.в. = 0,5*((ВМ+С)/С) ,

де ВМ— вартість матеріалу, грн;

С- собівартість продукції, грн. Тоді,

 

К н.в. = 0,5*((120+160)/160)= 0,875 ,

 

Відповідь: коефіцієнт незавершеного виробництва на малому підприємстві складає 0,875, якщо собівартість продукції складає 160 тис. грн, а вартість матеріалів - 120 тис. грн.

 

Задача 1. Корисна площа складальної дільниці становить 200 м2, виріб займає площу 3,5 м2., робоча зона - 30% його площі. Тривалість виробничого циклу складання виробу - 12 змін, значення режимного фонду часу роботи дільниці визначити самостійно. Визначити виробничу потужність складальної дільниці.

Розв'язок: 1. Режим роботи підприємства приймаємо у такому вигляді:

а) кількість робочих днів р.д.) дорівнює 250;

б) кількість змін в робочий день зм.) дорівнює 2. Тоді ефективний фонд часу розраховується за формулою:

Ф еф.д. = Кр.д. * Кзм

де Ф еф.д - ефективний фонд часу використання площі дільниці (змін).

Отримаємо:

Ф еф.д = 250 * 2 = 500 змін.

2. Знайдемо площу, зайняту під робочу зону одного виробу за такою формулою:

Sр.з. = Sвир * ПЧр.з. /100;

де Sр.з. - площа під робочу зону одного виробу, м2;

Sвир - площа, зайнята одним виробом, що складається, м2;

ПЧр.з - частка робочої зони від площі, зайнятої одним виробом, %.

Отримаємо:

Sр.з. = 3,5 * 30% /100% = 1,05 м2;

3.3 отриманих розрахунків знаходимо потужність складальної дільниці за формулою:

Пвир = Sкор * Феф.д. / (Тскл *( Sвир + Sр.з.)),

де Sкор - корисна площа складальної дільниці, м2;

Тскл - тривалість виробничого циклу складання виробу (змін).

Отримуємо:

Пвир = 200 *500. / (12 *(3,5 + 1,05.)) = 1831,5 виробів

(приймається за 1832 вироби).

Відповідь: виходячи із заданого режиму роботи дільниці, виробнича потужність складальної дільниці складає 1832 виробів у рік.

Задача 2. Визначити виробничу потужність механічної дільниці підприємства, що випускає комплекти деталей, за умови, що провідною групою обладнання є шліфувальна. Вихідні дані:

Розробити заходи з ліквідації "вузького місця", враховуючи, що токарні операції можуть виконуватись на револьверній групі обладнання. Рішення про значення показників, які характеризують режим роботи підприємства, прийняти самостійно.

Розв'язок:

1. Визначаємо виробничу потужність механічної дільниці.
Виробнича потужність підприємства визначається по потужності провідних підрозділів з урахуванням заходів щодо ліквідації "вузьких місць". У такому випадку провідною групою обладнання є шліфувальна. Отже, виробнича потужність дільниці визначається за формулою:

 

Вп д = (Фплобл *m / t) *kв

де Фплобл л - плановий фонд часу роботи одиниці обладнання (приймемо за 4000 год.),

т - кількість обладнання, шт.;

t - трудомісткість виробу на даному обладнанні, нормо-год.;

кв - коефіцієнт виконання норм, %.

Вп д = (4000*7/190)*1,03 = 152 комплекти.

2. Розробимо заходи з ліквідації "вузького місця". Для ліквідації "вузького місця" необхідно використовувати резерви револьверної групи обладнання (графік 1), а саме: перевести певну кількість верстатів револьверної групи на виконання токарних операцій. Визначимо потужності по токарній та револьверній групі обладнання.

Вп m= (4000*9/270)*1.05 = 140 комплектів,

Вп m= (4000*11/170)*1.08 = 280 комплектів.

 

 

Рис. 1. Графік комплектів, що виробляються групами обладнання

З розрахунків та графіка видно, що для ліквідації "вузького місця" необхідно збільшити потужність токарної групи на 12 комплектів (152-140). Кількість верстатів, які необхідно перевести з револьверної операції на токарну, знайдемо за рівнянням:

12 = 4000*m*1,08/170,
12*170=4320т

2040 = 4320 т

т = 2 cm.

Відповідь: виробнича потужність виробничої дільниці дорівнює -152 комплекти. Кількість верстатів, які необхідно перевести з револь­верної операції на токарну - 2.

Задача 1. На плановий період підприємством укладено договори на поставку металу в обсязі 8 т, а середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. 30 % відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період МП має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів.

Обгрунтувати виробничу програму малого підприємства з виробництва металовиробів з точки зору забезпеченості металом.

Розв'язок:

Норма витрат металу на один виріб обчислюється:

Нв1 = 0,85/0,72 = 1,18 кг.

Можливий випуск продукції з одержаного металу складає:

N=Мзаг/Нв1 = 8000/1,18 = 6779 шт.

Величина відходів, які можуть повторно використовуватись у виробництві, становить 8000х(1-0,72)хО,3=672 кг, тобто з них можна виготовити додатково:

Nд= 672/1,18 = 569 виробів

Загальна кількість металовиробів, що може бути вироблено із даної кількості металу, становитиме 6779+569=7348 шт.

8 т металу не вистачить для виконання виробничої програми в обсязі 7500 шт. Для виконання цього завдання підприємству потрібно додатково придбати [(7500-7348)х1,18]=179.36 кг металу. Відповідь: для виконання виробничої програми підприємству необхідно 179,36 кг металу.

Задача 2. Період поставки 8 днів, а період зриву поставки 2 дні. Для забезпечення виконання денної програми слід використати 960 кг борошна, причому його втрати становлять 2 %. Протягом місяця хлібозавод працює 25 робочих днів.

Визначити місячну потребу хлібозаводу в борошні, його середній і максимальний запас.

Розв'язок:

Зmin = Д*Тзрив.пост.= 960*1,02*2=979,2*2=1958,4 кг.

Зсер = Зmin +0,53поточні;

Зпоточні =ДхТпост. =979,2x8= 7833,6 кг.

Зсер = 1958,4 +0,53 х 7833,6 = 5875,2 кг.

Зmax= Зminпоточні =1958,4+7833,6 = 9792 кг.

Місячна потреба в борошні обчислюється:

979,2 х 25=24480 кг =24 т 480 кг.

Відповідь: місячна потреба в борошні становить 24 т 480 кг.

Задача 3. Фактична вага сировини, що поступила у виробництво,-840 тонн. Вага готової продукції -315т. Коефіцієнт виходу готової продукції в попередньому році - 0,350; середній по галузі коефіцієнт виходу готової продукції - 0,380.

Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви зростання випуску продукції за рахунок більш повного використання сировини.

Розв'язок:

Коефіцієнт виходу готової продукції розраховується як відношення ваги готової продукції до ваги сировини, тоді:

 

Кгвих= 315/840=0,375.

Із даного розрахунку видно, що порівняно із значенням цього коефіцієнта за попередній рік у звітному році він є вищим на 25 пунктів (0,375-0,350).

З наявної сировини можна додатково одержати продукції:

N6 = 0,025x840 = 21т.

Порівняння цього показника із середньогалузевим дозволяє зробити висновок про те, що досягнутий рівень виходу готової продукції нижчий від середньогалузевого на 5 пунктів (0,380 - 0,375). Якщо б на підприємстві був досягнутий середньогалузевий показник, то вихід продукції збільшився б на: 0,005 х 840 = 4,2 т.

Відповідь: вихід продукції збільшиться на 4,2 т.

Задача 4. Протягом року буде виготовлено 1000 виробів, собівартість кожного з яких 183 грн. Тривалість циклу виготовлення 9 днів, на його початку затрачається 405 грн.

Обчислити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві.

Розв'язок:

Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві розрахо­вується за формулою:

 

Ннзв = Срцнз/360,

Коефіцієнт наростання затрат Kнз можна обчислити:

 

Kнз = (Со+0,5Сп)/(Соп) = (405+0,5+183)/(405+183) = 0,84;

Ннзв = 1000*183*9*0,84/360 = 3843 грн.

Відповідь: норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві складає 3843 грн.

 

Задача 1. Визначити ріст продуктивності праці в умовно-натуральних вимірниках за такими даними:

Чисельність працівників не змінюється (5 чоловік).

Розв'язок:

За одиницю виміру (умовну одиницю) слід прийняти виріб з мінімальною трудомісткістю. Тоді в умовно-натуральному вимірі показники виробітку будуть такі: виробіток за планом:

100*20/5 +250*15/5 +760*5/5 = 400 + 750 + 760 = 1910 ОДИНИЦЬ;

виробіток фактичний:

120 *20/5+225*15/5+820*5/5 = 480 + 675 + 820 = 1975 ОДИНИЦЬ.

Зростання продуктивності праці (виробітку) становить:

——х 100 % -100 % = 3,4%

Відповідь: зростання продуктивності праці (виробітку) становить 3,4%.

Задача 2. Річна програма випуску - 5000 шт. Норма часу на виріб -19,6 люд.-год. 70 % робітників отримують 21 день чергових і додаткових відпусток і 10 % - відповідно - 28 днів. Визначити чисельність основних робітників на плановий рік.

Методичні вказівки: при розрахунку ефективного фонду робочого часу одного робітника значення інших втрат робочого часу студент визначає самостійно.

Розв'язок:

1. Визначаємо затрати робочого часу на виробіток 5000 виробів згідно із заданим параметром витрат часу (19,6 люд.-год.) за формулою:

 

Зр.ч. = Np * Hвч

де Зр.ч. -затрати робочого часу на річну програму, люд.-год.;

N р - річна програма випуску, шт.;

Нвч - норма витрат часу на один виріб, нормо-год.

Зрч = 5000 х 19,6 = 98000 люд.-год.

 

2. Визначаємо середній показник основних відпусток в розрахунку на одного середньостатистичного робітника. Для цього необхідно скласти пропорцію, де 70% - 21

20% - 24

10% -28,

розв'язуючи цю нескладну пропорцію отримуємо, що середнє значення основної відпустки складає 22,3 дні.

3. Визначаємо тривалість інших відпусток на середньостатистичного працівника. Цей показник складає приблизно 14 днів, де відпустки по навчанню становлять в середньому 1,1 день, на виконання громадських і державних обов'язків - 1,4 дні, неявки через хворобу - 4 дні, інші (з дозволу адміністрації) - 7,5 днів.

4. Врахувавши внутрішньо змінні витрати часу (0,5 год.) і витрати часу на основні, додаткові та інші відпустки розраховуємо ефективний робочий річний час одного робітника (прийнявши, що робочих днів у році 251):

Фефект.= 7,5год.х(251-14-22,Здні) = 1610,25год.

5. Розрахуємо чисельність основних робітників знаючи, що трудомісткість виробничої програми складає 98000 люд.-год.:

Чосн.ро6. = 98000люА - год. /1610,25гой = 60,86 чол.

Округляємо в більший бік до цілого числа і отримуємо, що для виконання виробничої програми за заданих умов потрібна 61 людина. Відповідь: чисельність основних робітників на плановий рік становить 61 чол.

Задача 3. Трудомісткість виробничої програми - 180 тис. нормо-год.; середня годинна тарифна ставка - 86 коп.; премії за виконання виробничих завдань - 30 %; доплати за роботу у нічний час - 0,2 тарифної ставки 3-го розряду за одну годину роботи у нічний час; доплати бригадирам за керівництво бригадою - 0,21 % до нормованої заробітної плати з премією; доплати за скорочений робочий день і за перерви в роботі, передбачені законодавством - 0,1 % до нормованої заробітної плати з премією; середня тривалість чергових і додаткових відпусток - 26,5 днів.

Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату.

Методичні вказівки: значення даних, які стосуються режиму роботи підприємства, студент визначає самостійно.

Розв'язок:

Вважатимемо, що підприємство працює 250 днів у 2 зміни (2 години ро­боти у нічний час); тарифна година ставка III розряду дорівнює 1,03 грн.

1. Знайдемо нормовану заробітну плату основних робітників за формулою:

ЗПн = Тв.пр х ГТСсер,

де Тв.пр - трудомісткість виробничої програми (тис. нормо-год.);

ГТСсер - середня тарифна годинна ставка, грн. Отримаємо:

ЗПн = 180000нормо - год. х 0,86грн = 154800грн

2. Знайдемо нормовану заробітну плату з премією за формулою:

 

ЗПнпр = ЗПн *(100+%пр)/100,

де % пр - відсоток премії (%)

Отримуємо: ЗПнпр= 154800грн *(100%+30%)/100% = 201240грн

2. Знайдемо чисельність основних робітників за формулою:

 

Чр= Тв.пр/(nдн*tзм),

де nдн - кількість робочих днів, що визначається як різниця між 250 днями і тривалістю відпусток - 26,5 днів і дорівнює 223,5 днів;

tзм - тривалість зміни (8 год.)

Чр = 100.7 чол..

4. Знаходимо розмір доплат за роботу у нічний час за формулою:

Дн= Чр/2*tн*nдн*ГТСшрд.н.ч.,

де tн - час роботи у нічний час в один день;

чд.н.ч - частка доплат за роботу у нічний час.

Дн =(100,7чол./2)*2год. * 223,5дні * 1,03грн.* 0,2 = 4636 ,33грн.

5. Знаходимо розмір доплат бригадирам за скорочений робочий день і за перерви в роботі, передбачені законодавством, за формулою:

Д= ЗПнпр *%/ 100,

де % - відповідний відсоток доплат.

Qпл = Qбаз *((100+%зб)/100).

Дпер = 201240 грн*0,1%/100% = 201,24 грн.

6. Знайдемо фонд заробітної плати денний:

ФЗПд= ЗПнпр+Дн+Дбр+Дпер

ФЗПд = 201240грн + 4636,33грн + 422,60грн + 201,24грн = = 206500,17грн.

і середньоденний фонд заробітної плати:

ФЗПсер.д= ФЗПд/nдн*Чр=9,18 грн.

7. Оплата відпусток вираховується за такою формулою:

Овідп = ФЗПсер.д * Твідп * Чр,

Овідп = 9,18грн х 26,5дні х 100,7чол. = 24497,29грн.

8. Річний фонд оплати праці визначається так:

ФЗПр = ФЗП,, + ОШп = 206500,17грн + 24497,29грн = 230997,46грн,

а середня заробітна плата:

 

 

ЗПсер = ФЗПр/Чр = 2293,92 грн в рік.

або 191,16 грн в місяць.

Відповідь: річний фонд оплати праці працівників за планом складає 230997,46 грн, а середня заробітна плата -191,16 грн в місяць.

 

Задача 4. Скласти план підвищення продуктивності праці за рахунок поглиблення кооперації підприємств за такими даними:

Методичні вказівки: можливе зменшення чисельності ПВП за рахунок збільшення долі кооперованих поставок розраховується за формулою:

∆Ч(%)=ТПпл(бплб)/ТПб*100%,

Розв'язок:

1. Визначаємо продуктивність праці в базовому році:

ТПВ 43500000грн

Пп. = — =----------------- — = 8613,86 грн І чол.

Я"3" 5050 чол.

3. Знайдемо можливе зниження чисельності ПВП за рахунок збільшення частки кооперованих поставок:

 

М%)= ГО'"'" ~ б8)» 'М* = 4750000° Х (0-49-0'47)*100% = 2,18%
ТПбаз 43500000

Таким чином, планова чисельність ПВП складає:

ч г = ц пш, х рОО-А^ = 5О5О х Г1ОО-2,18>| = 4940
V 100 J { 100 )

3. В/ізначимо продуктивність праці в плановому році:

ТП„, 41500000 грн

Пп =— ----------- = 9615 грнічол.

і/,™я 4940 чол.

4. Знайдемо підвищення продуктивності праці:

АПп„, = (( ^і- -1 і) х 100% = (| %15'38 -11) х 100% = 11,6%
"' \Ппб ) \8613,86 j

Відповідь: продуктивність праці в плановому році- 9615 грн/чол., планове підвищення продуктивності праці складе 11,6 %.

Задача 5. У базовому році підприємство виготовляло продукції на 40 млн грн. В плановому році випуск продукції передбачається збільшити на 8 %. Кількість працюючих в базовому році складала- 3300 чол., в тому числі, основних робітників - 2400 чол. При збільшенні випуску продукції на 1% чисельність іншого ПВП зростає на 0,6%.

Визначити заплановане зростання продуктивності праці.

Розв'язок:

1. Знайдемо обсяг виготовленої продукції в плановому році за формулою:

" \ іоо у

де ВПп1,ВПб - відповідно плановий і базовий обсяг продукції, млн грн;

%їб - збільшення випуску продукції в плановому році (%).

Отримаємо: ВП'" = 40млн грн х---- — = 43,2 млн грн

100%

2. Знайдемо чисельність іншого ПВПза формулою:

ч,„ _(ч&йаз\(ш% + %зв-%лвпш)

де Ч™3, Ч°°д6 - відповідно чисельність працівників і основних ро­бітників в базовому році;

% ПВПШ - збільшення іншого ПВП на 1 % збільшення випуску продукції.

Отримуємо:

Ч-вп =(3300ТО.,-2400ТО.,)х(Г10()% + 8%х()'6%У943чол.
І1ВП" У \ 100% /

3. На основі отриманих даних знайдемо заплановане зростання продуктивності праці за формулою:

ВП 4%

АПпю =---- — х -г—.-- "±------ 5 х 100% -100%

ВП \Чот + Ч'"

D11 S У1 роб + ^ ПВП„, І

Отже, отримуємо таке заплановане зростання продуктивності праці:

= 43,2шн гри ----- 3300^- х100%-100% =

40 млн грн (2400 чол. + 943 чол.)

= 106,6%-100% = 6,6%

Відповідь: заплановане зростання продуктивності праці склало 6,6 %.

Задача 6. Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату за даними: трудомісткість виробничої програми - 180 тис. нормо-год., премії за виконання виробничих завдань - ЗО %, доплати за роботу у нічний час - 0,2 тарифної ставки 3-го розряду за одну годину роботи у нічний час, доплати бригадирам - 0,21% до нормативної заробітної плати з премією, доплати за скорочений робочий день і за перерви в роботі - 0,1 % до нормативної заробітної плати з премією.

Розв'язок:

1. Спочатку розраховуємо заробітну плату без премій і надбавок: Зпо=180 х 0,86 = 154,8 грн.

2. Розрахуємо суму премії: 154,8 х 30% = 46,44 грн.

3. Доплати за роботу у нічний час, тривалість нічної робочої зміни складає 2 год., тарифна ставка 3-го розряду 0,77 грн:

Дн=0,2х 0,77x2 = 0,308 грн.

4. Доплати бригадирам 0,21 % до ЗПн з премією:
Д6=154,8 + 46,44 = 201,24 грн.

201,24 \ 0,21% = 0,42 грн. 201,24 + 0,42 =201,66 грн.

5. Доплати за скорочений робочий день - 0,1 % з премією:
201,24x0,1 =0,20 грн.

201,24 + 0,20 = 201,44 грн.

6. Розрахуємо річний фонд оплати праці:
Середня заробітна плата:

ЗПс=154,8 + 46,44 + 0,308 + 0,42 + 0,20 = 202,17 грн.

Річний фонд оплати праці:

ФОПр=202,17х 12 = 2426,016грн.

Відповідь: річний фонд оплати праці основних робітників складає 2426,016 грн, а середня заробітна плата - 202,17 грн.

Задача 7. У звітному році обсяг випуску продукції склав 22000 тис. грн / рік, а трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась в порівнянні з базовим на 950 людино-днів. Річний виробіток у базовому році склав 120 тис. грн/чол. за рік.

Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році і його відносний ріст, якщо відомо, що в цьому ]5оці було 238 робочих днів.

Розв'язок:

Можливий приріст продуктивності праці у звітному році можна знай­ти із залежності:

АЯ = ^ хЮО

Чвшзаг

Вихідну чисельність працюючих у звітному році можна обчислити як відношення обсягу випуску продукції в цьому році до базового рівня виробітку:

22000 Чвш = —-— =183,3 чол.

Економію чисельності обчислюємо, як:

950

Езаг = —— = 4 чол. 236

Тоді приріст продуктивності праці становитиме:

д/7 = х 100 = 2,2%

" 183,4-4

а виробіток на одного працюючого у звітному році дорівнює:

120x102,2

---------- = 122,64 тис. грн / чол. на рік.

100

Відповідь: виробіток на одного працюючого у звітному році становить 122,64 тис. грн, приріст продуктивності праці - 2,2 %.

Задача 8. Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів - 900 тис. шт., а трудомісткість виробу - 0,35 нормо-год. Тривалість робочої зміни 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників - 1,5 %, а на регламентовані простої - 3 %. Процент виконання норм виробітку - 105 %.

Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

Розв'язок:

Чисельність основних робітників-відрядників можна визначити за трудомісткістю виробничої програми:

Т

сум

фд х квн Дійсний фонд часу роботи одного робітника становить:

Фд = 223 х 8 х /10(И1'5 + 3Л) = 223 х 8 х 0,955 = 1703,72 год.,
д \
100 /

де 223 прийнята кількість робочих днів у році.

900000x0,35 315000 ,_

Чпгн ., =------------ =------- = 176 чол.

' 1703,72x1,05 1788,9

Відповідь: необхідна чисельність робітників-відрядників становить 176 чол.

Задача 1. У поточному році рентабельність операційної діяльності підприємства становила 27 %, а сума прибутку - 289614 грн. Адміністративні витрати у розрахунку до виробничої собівартості склали 15 %, а витрати на збут - відповідно 4 %.

Визначити собівартість реалізованої продукції.

Розв'язок:

1. Рентабельність операційної діяльності визначається за формулою:

р = -^х100 С

де Я- прибуток від операційної діяльності, грн;

С-собівартість від операційної діяльності, грн. З цієї формули знайдемо собівартість операційної діяльності (С):

С = И = ШШ = 1072644 А грн.

2. Далі знайдемо собівартість (заводська).

Cj=C + BAj,

де Сt - собівартість заводська, грн;

ВА -адміністративні витрати, грн. У свою чергу, адміністративні витрати визначаються: ВІ=0,15хС=0,15x1072644,4=160896,66 грн. Тоді заводська собівартість буде:

С, =1072644,4+160896,66=1233541 грн.

3. Собівартість реалізованої продукції визначається за формулою:

Ср.п = Сз + Вз6 ,

де С - собівартість реалізованої продукції;

Віб - витрати на збут, грн. Знайдемо кількісне значення В_а: Взб = 0,04хС = 0,04x1072644,4 = 42905,78 грн. Тоді Срп = 1072644,4+42905,78 = 1115550,1 грн.

Відповідь: собівартість реалізованої продукції становить -1115550,1 грн.

Задача 2. Вартість основних і допоміжних матеріалів - 11грн/ шт., нормована заробітна плата - 6,2 грн / шт., витрати з ремонту і експлуатації обладнання - 3600 тис. грн, річні цехові витрати - 800 тис. грн, загальновиробничі витрати - 900 тис. грн, річна нормована заробітна плата основних робітників - 1200 тис. грн, витрати на збут - 3 % від виробничих витрат.

Розрахувати собівартість та орієнтовану ціну виробу А.

Методичні вказівки: рішення про значення інших показників, що входять до складу собівартості, та рівень планової рентабельності студент приймає самостійно.

Розв'язок:

1. Виходячи з даних про нормовану заробітну плату на 1 виріб А та річну нормовану зарплату основних робітників, розрахуємо обсяг виробництва виробів А:

л, = Ізя = шооооа«=193549шт

ЗПА 6,2 грн І шт.

2. Розрахуємо витрати на збут, знаючи, що вони складають 3 % від усіх витрат на виробництво виробу А:

Увз = {ТоіДМ + Узп + Увсз+УвРЕМ + Уцв + Узв)х^-

^ V^«Z- ^ ^ ^ч^/ 100о-

Y.B3 =(11 грн х 19354 шт.+809034,82 +1200000 грн +3600000 грн + + 8000000 грн + 900000 грн) х 0,03 = 307413,24 грн.

Примітка. Витрати на соціальні заходи (ВСЗ) умовно 38 %.

3. Розрахуємо витрати на ремонт та експлуатацію обладнання, цехові витрати, загальновиробничі витрати і витрати на збут відповідно на один виріб А:

Y.BPEO 3600000 грн

ВРЕО, = —---- =---------- £— = 18,6 грн І шт.

N 193549 шт

гго ЦУВ 800000 грн ,,_

ЦВ, = —----- =----------- — 4,13 грн / шт.

N 193549 шт.

__ ХДЗ 900000 грн

ЗВ, = —--- =------------ £— = 4,65 грн / шт.

N 193549 шт.

D, YjB3 258871грн ...

53, = —--- =----------- ^-- = 1,34 грн І шт.

N 193549 шт.

4. Визначимо собівартість виробу А:

сл = одмА + зпА + всзА + вреоа + цвА + звА + взА

С j = 11 грн І шт. + 6,2 грн І шт + 4,18 грн І шт +18,6 грн І шт + 4,13 грн І шт + + 4,65 грн І шт +1,34 грн І шт = 50,1 грн І шт.

5. Визначимо орієнтовну ціну виробу А, прийнявши рівень планової

рентабельності 11,2 %, знаючи, що Р = — хЮ0%, знайдемо заплано-

ваний прибуток:

п РхСА 11,2 %х 50,1грн

П, =------- =------------ — = 5,61 грн.

100% 100%

Таким чином, орієнтовна ціна виробу А становить:

Ц4АА = 50,1 грн + 5,61 грн = 55,7J грн. З врахуванням ПДВ: 55,71 х 1,2=66,85 грн.

Відповідь: собівартість виробу А дорівнює 50,1 грн/шт., орієнтовна ціна виробу А - 66,85 грн.

 

Задача 1. Річна програма випуску - 110 тис. шт., наявне обладнання -піч камерна, потужністю 60 кВт та вартістю - 5600 грн, норма часу на обробку 100 виробів - 6,1 год., розцінка за 1 виріб складає 65 коп.

Визначити ефективність організаційно-технічного заходу по відміні технологічної операції.

Методичні вказівки: дані, що стосуються режиму роботи підприємства, студент визначає самостійно.

Розв'язок:

1. Визначаємо витрати на виробничу програму (прийнявши вартість електроенергії 0,3 грн/кВт год.)

110000 штхбОкВтхб.і год.хО,3 ,-„-„„ ,

------------------------------- =120780 год.

100 шт

2. Прийнявши за виробничу програму наявне обладнання (піч), що амортизується, розраховуємо собівартість одного виробу:

120780 грн+ 5600 грн , , с

----------------- £= 1,15 грн і шт.

110000 шт.

3. Вартість закупленого на стороні виробу складає 0,65 грн, а власна собівартість 1,15 грн. Приймаємо рішення про закриття технологічної лінії. Розрахуємо економічну ефективність закриття лінії:

( 1,15 - 0,65) х 110000 шт. = 55000 грн.

Відповідь: економія складе 55000 грн при закритті технологічної лінії.

Задача 2. Існуюча технологічна собівартість операції - 3,2 грн./шт. Планова технологічна собівартість після впровадження пропозиції -1,4 грн/шт.. Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для придбання обладнання 12000 грн. Річна програма випуску складає 3500 виробів.

Визначити доцільність впровадження раціоналізації пропозиції щодо механізації технологічної операції.

Розв'язок:

1. Визначаємо планову економію після впровадження винаходу на один виріб:

Епл = 3,2 грн/шт. - 1,4 грн/шт. = 1,8 грн/шт.

2. Визначаємо річну економію:

Ер = 1,8 грн/шт. х 3500 = 6300 грн.

3. Визначаємо точку беззбитковості:

12000грн ..,_

Тб = — = 6667 виробів.

1,8грн / шт.

4. Визначаємо точку беззбитковості у вимірі часу:

12000грн , П1

Тбч = — = 1,91 років.

6300грн

Відповідь: ця інвестиція (раціоналізаторська) доцільна за умови збільшення річної програми випуску або значних обігових коштів. Але доцільність прийнятих рішень щодо раціоналізаторської пропозиції може бути вирахувана лише в реальних виробничих умовах.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.