Здавалка
Главная | Обратная связь

Зразок оформлення рішення у зошиті

Задача

Зубов та Петренко проживають поряд на земельних ділянках, що належать їм на праві приватної власності. Між ними виник спір з приводу кількості землі, яку вони займають під городи. Вони наполягають на перерозподілі землі.

Які форми захисту можливо запропонувати сусідами при розгляді спору про право власності на спірну земельну ділянку?

В який орган повинні звернутися сусіди з приводу захисту своїх цивільних прав?

Зразок оформлення рішення у зошиті

На підставі ст.3 «Право на звернення до суду за захистом» ЦПК України можна констатувати, що згідно із ч.1, вказаної статті, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Стаття 4 «Способи захисту, які застосовуються судом» ЦПК частиною 1 вказує, що, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. Крім того, враховуючи положення Статті 15 «Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ» ЦПК частиною 1 пунктом 1 визначає, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: 1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а пункт 3 доповнює, що суди розглядають справи, визначені у частині першій цієї статті, в порядку позовного, наказного та окремого провадження. Зважаючи, що ЦК України захищає майнові цивільні правовідносини між громадянами, то розглядаючи питання з приводу встановлення права власності на земельну ділянку, необхідно також звернутись до ст. 325 ЦК України «Право приватної власності».

Визначаючи, саме в який суд необхідно звернутись, розглянемо Закон України «Про судоустрій і статус суддів» №2453-VI від 7 липня 2010 року, зокрема ст. 17 «Система судів загальної юрисдикції» частиною 1 визначає, що система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності, а ч.2 визначає систему судів загальної юрисдикції, яку складають:1) місцеві суди;2) апеляційні суди;3) вищі спеціалізовані суди;4) Верховний Суд України. Далі ст. 18 «Спеціалізація судів загальної юрисдикції» ч.1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. Стаття 21 «Види і склад місцевих судів» ч.1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.

Стаття 22 «Повноваження місцевого суду» ч.1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності; ч.2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

Зробивши такий детальний аналіз існуючого законодавства можна зробити висновок, що на підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, ст. 119 «Форма і зміст позовної заяви» ЦПК, а також ст.325 ЦК «Право приватної власності» Зубов або Петренко мають право звернутися до місцевого суду з позовною заявою, в якій необхідно вказати суть справи та вимоги до суду з приводу спору.

Крім того, враховуючи ст. 17 ЦПК «Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду» – сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених Законом України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року, який у ст. 2 визначає, що третейський суд – це недержавний незалежний орган, що утворюється за згодою чи відповідним рішенням зацікавлених фізичних чи юридичних осіб в порядку, встановленому зазначеним законом, для вирішення спорів, що виникають з цивільних і господарських правовідносин. Зважаючи, що вказаний спір не підпадає під вичерний перелік спорів, які не підвідомчі третейському суду, наведений у ст.6 ЗУ «Про третейськиі суди», можна зробити висновок, що Зубов або Петренко, мають право, якщо вони між собою досягнуть згоди (третейської угоди), звернутися також до третейського суду.

У випадку, якщо студент вирішить задачу таким чином: «Зубов або Петренко мають право звернутися до суду першої інстанції» чи «Зубов або Петренко мають право звернутися до третейського суду або суду першої інстанції», вважається, що задача їм не виконана.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.