Здавалка
Главная | Обратная связь

Довідкова література

КОМПЛЕКТ

Комплексної контрольної роботи з дисципліни

«Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Дніпродзержинськ


 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Погоджено:

Перший проректор

___________ В.М.Гуляєв

« » _________ 2011 р.

 

 

Погоджено:

Декан хіміко-технологічного

факультету

___________ В.О. Маховський

« » _________ 2011 р.

 

 

Розроблено

Кафедрою екології та охорони

Навколишнього середовища

Протокол №_9_ від 02.03.2011 р.

Завідувач кафедри ___________ О.В. Зберовський


 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 1

 

1. Існування і умови існування організмів.

 

2. Чинники,від яких залежить динаміка чисельності і суспільство популяцій.

 

3. Трофічні рівні, ланцюги і мережі.

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 2

 

1. Екологічні фактори.

 

2. Стабільна популяція.

 

3. Продуценти.

 


 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 3

 

1. Екологічна пластичність організмів.

 

2. Популяція, яка зростає.

 

3. Консументи.

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 4

 

1. Сумісна дія екологічних факторів.

 

2. Популяція, яка скорочується.

 

3. Редуценти.

 


 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 5

 

1. Принципи екологічної класифікації організмів.

 

2. Вікова структура популяції.

 

3. Пасовищні і детритні трофічні ланцюги.

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 6

 

1. Світло, як абіотичний фактор.

 

2. Фактори динаміки чисельності популяції залежні і не залежні від її щільності.

 

3. Піраміди чисельності.

 


 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 7

 

1. Температура, як абіотичний фактор.

 

2. Швидкість зростання популяції.

 

3. Піраміди біомаси.

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 8

 

1. Волога, як абіотичний фактор.

 

2. Внутрішньопопуляційна регуляція чисельності популяції.

 

3. Піраміди енергії.

 


 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 9

 

1. Розподіл організмів по середовищам існування.

 

2. Поліморфізм популяцій.

 

3. Потік енергії через екосистему.

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 10

 

1. Вода як середовище існування.

 

2. Гомеостаз і динамічна рівновага популяцій.

 

3. Кругообіг речовин в екосистемі.

 


 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 11

 

1. Екологічні групи гідробіонтів.

 

2. Поняття біоценозу, біотопу, біогеоценозу.

 

3. Добова і річна динаміка біоценозів.

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 12

 

1. Характеристика наземно-повітряного середовища.

 

2. Нейтралізм, конкуренція.

 

3. Біологічна продуктивність біогеоценозу.

 


 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 13

 

1. Ґрунт як середовище існування.

 

2. Хижацтво, паразитизм.

 

3. Екологічна сукцесія.

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 14

 

1. Організм як середовище існування.

 

2. Коменсалізм, синойкія.

 

3. Стабільність біоценозів.

 


 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 15

 

1. Популяція як біологічна макросистема.

 

2. Алелопатія, аменсалізм.

 

3. Поняття біосфери.

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 16

 

1. Границі і розміри популяцій.

 

2. Симбіоз, протоко операція.

 

3. Функції живої речовини.

 


 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 17

 

1. Чисельність популяцій.

 

2. Екологічна ніша.

 

3. Межі біосфери.

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 18

 

1. Щільність популяцій.

 

2. Видовий склад біоценозу.

 

3. Водяні екосистеми світу.

 


 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 19

 

1. Коливання чисельності популяції.

 

2. Вертикальна структура біогеоценозу.

 

3. Суходільні екосистеми світу.

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

«Загальна екологія (та неоекологія)»

Завдання 20

 

1. Розселення популяцій.

 

2. Екологічна структура біоценозу.

 

3. Вплив антропогенних факторів на екосистеми світу.

 

 


РЕЦЕНЗІЯ

 

На комплект комплексної контрольної роботи з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)»

Запропонований комплект комплексної контрольної роботи (ККР) складений у відповідності з вимогами державного стандарту освіти. Відповіді до ККР потребують вміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни; варіанти завдань відповідають навчальній програмі курсу. В пакет ККР закладений принцип виявлення знання з технологій основних виробництв та проблем промислової екології і творчого використання знань на інженерному рівні.

Завдання ККР передбачають здатність студентів до трансформації одержаних знань з теоретичних основ на аналітичні та практичні навички.

Виконання завдань вимагає від студента не просто переказу повного об'єму наданого на лекційних заняттях та у рекомендованій для самостійного вивчення літературі матеріалів, а наявності критичного, диференційованого ставлення до важелів, методів, що використовуються при оцінці ефективності роботи окремих виробництв з точки зору екологічної безпеки.

За складністю варіанти завдань є рівнозначними. Критерії оцінок відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

До недоліків комплекту ККР можна віднести дещо теоретичний характер його запитань, але велика кількість запитань по діючій нормативній документації компенсує вказані недоліки.

В цілому комплект ККР достатньо повно відображає вимоги програми та дозволяє студенту, який виконав контрольну роботу з дисципліни, бути готовим до вирішення конкретних еколого-інженерних завдань.

 

Рецензент, канд. техн. наук,

доцент каф. ПБЗХ О. І. Полянчиков

 


ВИТЯГ

з протоколу № 9 від 02.03.2011 р.

засідання кафедри «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

ПРИСУТНІ: всі викладачі кафедри.

 

СЛУХАЛИ: про затвердження Комплекту комплексної контрольної роботи з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» Клименко Т.К., кандидата технічних наук, доцента кафедри екології.

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Комплект комплексної контрольної роботи з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 

Враховуючи, що Комплект являється обов’язковою складовою частиною нормативної документації до дисципліни та відповідає вимогам і правилам складування ККР, рекомендувати для розмноження у кількості 3 прим.

 

Завідувач кафедри екології,

Доктор техн. наук О. В. Зберовський

 

Секретар Г. О. Грищенко

 


 

 

Довідкова література

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.