Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Загальні поняття про право.Черкаський державний технологічний університет

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для підготовки до семінарських занять з дисципліни

«ПРАВОЗНАВСТВО»

для студентів денної форми навчання неюридичних спеціальностей

 

Черкаси – ЧДТУ – 2009


 

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правознавство» для студентів денної форми навчання неюридичних спеціальностей.

Укл. Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю.

Черкаси – ЧДТУ - 2009 32 с.

 

 

Укладачі: Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю.

 

 

Рецензент: д.ф.н., професор, академік УАПН Богданов В.С.

 

Рекомендовано кафедрою суспільних дисциплін і права,

протокол № 02 від 05.10. 2009 р.

 


ПЕРЕДМОВА

Курс „Правознавство” передбачає засвоєння студентами правових знань, розуміння і володіння якими допоможе молодому поколінню незалежної України усвідомити своє місце в суспільстві в сучасних умовах розбудови та становлення правової системи України.

Як самостійна правова дисципліна, курс охоплює основні положення теорії держави і права, загальні поняття окремих галузей права України.

Розуміння основ конституційного, трудового, сімейного, підприємницького та інших галузей права стає необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України, який хоче реалізувати себе як повноцінний член громадянського суспільства.

Методичні вказівки допоможуть студентові підготуватися до семінарських занять з даної дисципліни завдяки тому, що для кожного заняття вказані не тільки план підготовки, а і основні моменти , на які повинен орієнтуватися студент при підготовці питань семінарського заняття.

Також додається список літератури та джерел, які студент зможе використати для своєї підготовки на семінар, адреси сайтів та правових баз даних мережі ІНТЕРНЕТ, питання для підготовки для здачі підсумкового контролю знань.


Тематика семінарських занять з дисципліни

«ПРАВОЗНАВСТВО»

Для студентів денної форми навчання неюридичних спеціальностей по модулях.

Модуль №1.

Практика 1.

Тема: Загальні поняття про державу.

Тема: Загальні поняття про право.

План:

1. Організація життя людей у бездержавному суспільстві.

2. Поняття держави та її ознаки.

3. Теорії виникнення держав.

4. Механізм та апарат держави.

5. Форма держави:

а) форма правління;

б) форма державного устрою;

в) політичний режим.

Готуючись до семінарського заняття слід звернути увагу на те, що у додержавному суспільстві основним регулятором суспільних відносин були первісні соціальні норми (звичаї, традиції, релігійні норми, табу, тощо). Влада в такому суспільстві була безпосередньо суспільною, належала усім дорослим членам роду, племені, а також здійснювалася радами старійшин та вождями. Формувалися умови, які призвели до виникнення держави.

Розглядаючи „поняття держави” необхідно акцентувати увагу на різні визначення терміну с точки зору політичної організації влади, міжнародно-правової оцінки, організації суспільства у певні владні інстанції, тощо. При цьому основними ознаками держави є:

· державний суверенітет;

· територіальна ознака;

· публічна влада;

· система права;

· податкова система;

· державні символи.

Походження держави це складний і суперечливий процес, який намагаються пояснити різні автори:

· Аврелій Августин, Фома Аквінський (теологічна теорія);

· Аристотель, Р. Філер, М. Михайлівський (патріархальна теорія);

· К.Маркс, Ф. Енгельс, В.Ульянов (класова теорія);

· Г.Гроцій, Т. Гоббс (договірна теорія);

· Л.Гумплович, Е.Дюрінг (теорія насильства) та інші.

Під механізмом держави розуміють систему державних владних органів та організацій, установ та підприємств, завдяки яким держава реалізує свої завдання та функції. До складу механізму держави входять: апарат держави, державні установи та державні підприємства.

Державний апарат – це частина механізму держави, яка являє собою систему всіх органів державної влади (законодавчих, виконавчих, судових), які забезпечують виконання завдань і функцій держави.

Форма держави – це спосіб організації і здійснення державної влади. Форма держави складається з трьох елементів:

· форми правління (монархії. республіки);

· форми державного устрою (унітарна, федеративна, конфедеративна. імперія);

· форми державного (політичного) режиму (демократичного, недемократичного).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.