Здавалка
Главная | Обратная связь

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

1. Особливості соціальної політики щодо окремих верств населення.

2. Доходи населення та їх соціально-політичні виміри.

3. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення.

4. Соціальна сфера та джерела фінансування її розвитку.

5. Проблеми екології в умовах стратегії сталого розвитку.

6. Сучасна концепція охорони природного середовища.

7. Система управління природокористування.

8. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності України.

9. Основні засади неоінституціональної та нової інституціональної економіки.

10. Правила та інститути: сутність і значення для економіки.

11. Види організацій та їх роль в економічному розвитку суспільства.

12. Роль і місце лізингових компаній в розвитку галузей економіки України.

13. Вади і переваги діяльності небанківських фінансово-кредитних та банківських установ.

14. Основні засади використання кредитних спілок як об'єкта розміщення вільних коштів громадян.

15. Перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні.

16. Функції та принципи організації банківської системи в Україні.

17. Концепція постіндустріального суспільства і економічний розвиток України.

18. Економічний розвиток на основі інституціональних змін.

19. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: теорія та практика в Україні.

20. Теорії постіндустріального суспільства.

21. Можливості використання інструментарію виробничої функції при прогнозування темпів економічного розвитку України.

22. Функції Національного банку України та інструменти їх реалізації.

23. Результати та перспективи приватизації державної власності в Україні.

24. Проблеми ефективності бюджетних витрат.

25. Управління державним боргом в Україні.

26. Світовий досвід державної підтримки підприємництва.

27. Світовий досвід соціально-економічного прогнозування.

28. Характеристика Державного прогнозу економічного і соціального розвитку України.

29. Критерії точності і надійності соціально-економічних прогнозів.

30. Програмування національної економіки в країнах Європейського Союзу.

31. Обґрунтування державних цільових програм економічними ресурсами.

32. Організаційно-економічний механізм реалізації державних цільових програм.

33. Стан та характеристика потенціалу національної економіки України.

34. Сучасний стан основних галузей національної економіки України (на прикладі конкретної галузі).

35. Національне багатство України та методи його оцінки.

36. Природно-ресурсний потенціал України та шляхи підвищення ефективності його використання.

37. Виробничий та науково-технічний потенціал України та перспективи його розвитку.

38. Ефективність національної економіки та показники її вимірювання.

39. Еволюція концепцій приватизації державного майна за роки незалежності України та її соціальні наслідки.

40. Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності та їх вплив на розвиток національної економіки.

41. Сутність та склад національного багатства.

42. Структура природно-ресурсного потенціалу України та характеристика окремих його складових.

43. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу.

44. Виробничий потенціал України та його характеристика.

45. Основні складові та характеристика науково-технічного потенціалу України.

46. Ефективність національної економіки та її показники.

47. Соціальна структура економіки.

48. Організаційна структура економіки та її основні пропорції: секторна структура, структура бізнесу, структура організаційно-правових форм господарювання.

49. Показники відтворювальної структури економіки та вплив змін у відтворювальних пропорціях на економічне зростання.

50. Класифікація видів економічної діяльності та їх структура.

51. Сутність, види регіональної структури економіки та її показники.

52. Основні структурні пропорції у зовнішній торгівлі України.

53. Товарна структура експорту та імпорту в Україні.

54. Економічний розвиток та економічне зростання. Геометричні моделі економічного розвитку. " -

55. Методики обрахунку показників кількісних змін економічного розвитку.

56. Показники якісних змін економічного розвитку. Методика розрахунку комплексу індексів, які використовуються у міжнародній практиці.

57. Сутність та передумови посткейнсіанських моделей економічного розвитку. Основні положення моделі економічного зростання Дж.Робінсона.

58. Сутність та передумови неокласичних моделей економічного зростання. Формалізація моделі Р.Солоу.

59. Основні положення моделей економічного розвитку країн, що розвиваються.

60. Сутність інституціональної теорії розвитку.

61. Концепція ендогенного впливу НТП на економічний розвиток. Модель П.Ромера.

62. Основні підходи до виокремлення етапів економічного розвитку. Можливості їх поєднання.

63. Сутність стратегічної мети економічного розвитку України. Основні напрямки змін.

64. Призначення, роль та структура державних фінансів.

65. Бюджетна система України як центральна ланка системи державних фінансів.

66. Державний бюджет України: структура доходів та видатків.

67. Місцеві бюджети: особливості формування в Україні.

68. Податкова система України: основні елементи та їх характеристика.

69. Система державних внутрішніх та зовнішніх запозичень: особливості в Україні.

70. Система державних цільових фондів: склад, джерела та призначення.

71. Розвиток державного соціального страхування.

72. Основні риси та відмінності між однорівневою та дворівневою банківскими системами.

73. Інструменти регулювання центральним банком діяльності комерційних банків.

74. Види комерційних банків які функціонують в Україні та їх характеристика.

75. Роль і місце парабанківської системи у кредитній системі країни.

76. Принципи та особливості діяльності небанківських фінансово-кредитних установ.

77. Сутність та відмінності функціонування кредитних спілок та кредитних товариств.

78. Необхідність, принципи та ефективність роботи страхових компаній.

79. Необхідність, принципи та ефективність роботи недержавних пенсійних фондів.

80. Економічні функції держави.

81. Сутність понять: «економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки»

82. Ринковий та державний механізми перерозподілу ресурсів і доходів.

83. Власність в системі розподілу перерозподілу ресурсів і доходів.

84. Податково-бюджетний механізм перерозподілу ресурсів і доходів.

85. Держава як виробник суспільних благ.

86. Фінансування діяльності бюджетних установ.

87. Взаємовідносини бізнесу і держави як суперечлива система співробітництва і антагонізму.

88. Форми і методи державної підтримки підприємництва.

89. Основні засади теорії державного управління.

90. Об'єкти і суб'єкти державного управління.

91. Американський та європейський підходи до державного управління.

92. Державне управління та виконавча влада.

93. Система органів державної влади та їх повноваження.

94. Цілі державного управління та їх види.

95. Загальні і специфічні функції державного управління.

96. Організація процесу виконання управлінських рішень.

97. Функція планування.

98. Державне регулювання як головна функція державного управління.

99. Контрольна функція державного управління.

100.Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки.

101. Економічні методи державного регулювання економіки.

102. Сутність і функції соціально-економічного прогнозування.

103. Принципи соціально-економічного прогнозування.

104. Класифікація соціально-економічних прогнозів.

105.Класифікація методів прогнозування.

106.Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України.

107. Сутність та етапи побудови стратегії соціально-економічної політики держави.

108.Види державних програм економічного і соціального розвитку.

109. Сутність державного програмно-цільового планування, класифікація державних

цільових програм. Етапи програмно-цільового планування.

110.Балансовий та нормативний методи планово-економічних розрахунків.

111.Принципи та система державного програмування економічного і соціального розвитку України.

112.Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України.

113. Благо як економічна категорія.

114.Економічний добробут за А.Пігу.

115.Способи вимірювання корисності (ординалізм і кардиналізм).

116.Принцип ефективності В.Парето у розподілі благ.

117.Теорія соціального вибору.

118. Основні функції суспільного добробуту.

119. Основні види та джерела доходів населення.

120.Причини та показники нерівності в розподілі доходів населення.

121.Бідність - причини появи та прогресування.

122 .Програми перерозподілу доходів та їх вплив на індекс Джині та на криву Лоренца.

123.Вартісна величина прожиткового мінімуму.

124.Механізми перерозподілу доходів, що застосовуються в Україні.

125.Основні джерела фінансування соціальної сфери.

126.Кошторисно-бюджетне фінансування галузей соціальної сфери.

127.Концепція взаємодії економіки та екології.

128. Основні цілі стратегії сталого розвитку.

129.Техногенний і сталий типи економічного розвитку.

130.Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.

131.Основні складові стратегія сталого розвитку.

132.Системи органів державного управління в галузі довкілля та їх функції.

133.Основні функції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

134. Система платного природокористування.

135.Розподіл платежів за забруднення довкілля між державним та місцевими бюджетами.

136.Економічний збиток від впливу на природні комплекси господарської діяльності.

137.Республіканський позабюджетний фонд охорони довкілля.

139.Основні механізми зовнішньоекономічних зв'язків країни.

138.Основні показники активності країни у міжнародних економічних відносинах.

139.Міжнародні економічні та фінансові організації: необхідність і переваги співробітництва України з ними.

140. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації: концептуальні засади та основні напрямки.

141.Внутрішньо та зовнішньо орієнтовані стратегії розвитку держави: основні складові їх формування, недоліки та переваги.

142.Основні теорії міжнародної конкурентоспроможності країни.

143.Конкурентні переваги та конкурентоспроможність: зв'язок між цими поняттями.

144.Визначення конкурентоспроможності національної економіки: основні підходи та методики.

145.Національна, економічна і зовнішньоекономічна безпека країни та напрями її забезпечення.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.