Здавалка
Главная | Обратная связь

Економічний розвиток та економічне зростанняЕкономічний розвиток суспільства – це еволюція його виробничих сил і виробничих відносин, що відбувається на базі розширеного відтворення.

Економічне зростання – це розширення масштабів виробництва, зростання випуску продукції, збільшення національного доходу або валового національного продукту, тобто економічне зростання характеризується зміною обсягів товарів та послуг, що виробляють у країні.

Світовій економічній історії відомі два типи економічного росту: екстенсивний та інтенсивний.

Екстенсивний відбувається завдяки збільшенню кількості факторів виробництва. Цей тип є простим типом економічного росту. Головна його перевага полягає в тому, що він дозволяє забезпечити найлегший шлях підвищення темпів господарського розвитку, порівняно швидко та відносно дешево збільшити економічний потенціал країни.

Інтенсивний – це більш складний тип росту, оскільки вирішальну роль тут відіграє НТП, відповідно цей тип росту передбачає високий рівень розвитку виробничих сил, техніки, технології, високий професійний рівень робітників. Інтенсивний тип росту дає можливість здолати проблему обмеженості ресурсів.

У чистому вигляді в реальному житті обидва типи економічного росту не існують окремо, тому прийнято говорити про переважно інтенсивний або переважно інтенсивний типи економічного росту залежно від ступеня переваги одного над іншим.

Економічне зростання залежить від низки факторів, які прийнято класифікувати за різними ознаками. Наприклад, залежно від характеру росту виділяють екстенсивні та інтенсивні фактори.

Екстенсивні – фактори, що призводять до економічного росту завдяки збільшенню кількості економічних ресурсів. Це, наприклад, такі фактори, як збільшення обсягів інвестицій при збереженні існуючого рівня технологій; збільшення чисельності зайнятих робітників; зростання обсягів сировини, матеріалів, палива, що використовуються при виробництві продукції.

Інтенсивні – фактори, що призводять до економічного росту шляхом більш ефективного використання економічних ресурсів та підвищення їх якості. Наприклад, підвищення кваліфікації робітників; краще використання сировини, матеріалів, земельних ресурсів; оновлення та краще використання основних фондів.

Також прийнято виділяти фактори економічного росту залежно від економічних ресурсів, що використовуються при виготовленні товару (див. табл. 4.1).

Економічний розвиток є багатофакторним процесом, який відображає зміни в усіх сферах господарського життя країни. Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують систему показників, наприклад:

· ВВП та НД, у тому числі на душу населення;

· виробництво і споживання основних видів продукції на душу населення;

· показники ефективності економіки;

· рівень та якість життя населення.

Основним показником економічного розвитку країни є ВВП на душу населення. Саме цей показник покладено в основу міжнародних класифікацій, за якими всі країни поділяють на розвинуті та країни, що розвиваються.


Таблиця 4.1.

Класифікація факторів економічного росту

Економічні ресурси Фактори залежно від якості росту
екстенсивні інтенсивні
Праця Збільшення кількості зайнятих робітників Підвищення кваліфікації робітників
Земля (у т.ч. її надра) Зростання обсягів спожи­вання земельних надр, розширення земельних площ у використанні Краще використання землі та її надр
Капітал: - основний     - обіговий     Розширення основних фондів за рахунок додаткового залучення інвестицій   Зростання обсягів спожи­вання обігового капіталу   Краще використання діючих основних фондів та їх поновлення на новій технологічній основі   Краще використання сировини, матеріалів
Підприємницька діяльність Розширення підприємницької діяльності Підвищення ефективності підприємницької діяль­ності за рахунок кращої організації, підвищення кваліфікації підприємця
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) Розширення ЗЕД Підвищення ефективності ЗЕД

 

Про рівень економічного розвитку свідчать показники виробництва і споживання ключових (базових) видів продукції на душу населення – енергоспоживання, автомобілі, мінеральні добрива, папір, зерно, м'ясо, молоко, цукор тощо. Ці показники свідчать про задоволення потреб країни в цих основних видах продукції.

У світовій практиці економічне зростання визначається і вимірюється двома способами:

- річними темпами зростання (у %) реального ВВП за певний період часу;

- річними темпами зростання ВВП на душу населення (у %).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.