Здавалка
Главная | Обратная связь

Трудовий договір: поняття та порядок укладенняПрацівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору.

Трудовий договір - це угода між працівником (робітником чи службовцем) і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. А власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язуються виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організація праці працівника, умови розірвання трудового договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Контракт укладається письмово у двох екземплярах і підписується сторонами, які його уклали.

Поняття трудового договору включає три складових, тісно пов'язаних між собою частини: укладення трудового договору (прийом працівника на роботу); зміна трудового договору (переведення працівника на іншу роботу); припинення трудового договору (звільнення працівника з роботи (посади)).

Сторони трудового договору:

• працівник (робітник чи службовець);

• роботодавець - власник підприємства, установи, орга­
нізації або уповноважений ним орган чи фізична особа.
Представником власника, як правило, виступає керівник
підприємства, установи, організації, який призначається
або обирається.


280_____________________________________________

Строки і форма трудового договору.Трудовий договір може бути:

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.
Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.
Зміст трудового договору становлять його умови (права та

обов'язки сторін). Умови поділяються на два види: умови, що визна­чаються угодою сторін, і умови, що встановлюються законодавством про працю. Умови трудового договору, які визначаються угодою сторін, поділяються на обов'язкові (необхідні) та факультативні (додаткові).

Обов'язкові умови:

• про місце і рід роботи;

• про трудову функцію (діяльність);

• про строки дії трудового договору;

• про оплату праці тощо.

Факультативні (додаткові) умови трудового договору - це всі інші умови, які визначаються угодою сторін і не суперечать законові. Наприклад, про поліпшення житлових умов працівника та його сім'ї, про надання місця дитині працівника в дитячому садку підприємства тощо.

Порядок укладення трудового договору.При укладенні тру­дового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, перед­бачених законодавством, — і документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документ про стан здоров'я тощо. При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, що влаштову­ються на роботу, відомості про їхню партійну та національну прина­лежність, походження, віросповідання і реєстрацію місця проживання та документи, надання яких не передбачено законодавством.

При укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування має бути передбачена у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. Випробування не встановлюється у разі прийняття на роботу: осіб, які не досягай 18 років; молодих працівників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; при прийнятті


_________________________________________________________ 281

на роботу і при переведенні в іншу місцевість на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в Інших випадках, передбачених законодавством.

Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, - шести місяців. У випадку прийняття на роботу працівників за робочими спеціальностями випробування не може перевищувати одного місяця. Протягом випробування на працівника поширюється законодавство про працю. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування. Якщо протягом строку випробування буде встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, то керівник підприємства, установи, організації протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

У разі укладення трудового договору між фізичною особою і працівником фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання.

Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам. Під час укладення трудового договору роботодавець повинен:

• проінформувати працівника під розписку про умови праці
та про наявність на його робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх
впливу на здоров'я та про право працівника на пільги
і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до
законодавства та колективного договору;

• ознайомити працівників з правилами внутрішнього
трудового розпорядку та колективним договором;

• визначити працівникові робоче місце, забезпечити його
необхідними для роботи засобами;

• проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої
санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу(керівника) про зарахування працівника на роботу.


282_____________________________________________©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.