Здавалка
Главная | Обратная связь

Працівник вправі укладати трудовий договір на одному або водночас на декількох підприємствах (праця за сумісництвом). Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.

Тема 6: Основи трудового права України.

Питання.

Трудове право. КЗПП 1972 року.

Трудовий договір.

Прийняття на роботу.

Підстави для звільнення з роботи.

Розірвання договору за ініціативою власника.

Робочий час працівників.

Трудова дисципліна.

Трудове право. Кодекс законів про працю 1972 року.

Праця є свідомою вольовою діяльністю лю­дей, спрямованою на створення матеріальних і духовних благ, надання послуг, діяльність, яка характеризує певні споживчі цінності. Процес праці майже завжди має колективний характер й знач­ною мірою опосередковується через трудові відносини.

Трудові правовідносини — це відносини між праців­ником та власником підприємства, установи, орга­нізації, за якими працівник зобов'язується вико­нувати певну роботу з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник, або уповноважена ним особа, зобов'язується оплачувати його працю, забезпечувати належні, необхідні і безпечні умови для праці.

Трудове право України — система встановлених або санкціонованих державою правових норм, які регу­люють індивідуальні і колективні трудові відносини у суспільній організації праці.

Предмет трудового права складають суспільно-трудові від­носини, що регулюються нормами трудового права, а саме:

- суспільні відносини, які виникають у зв'язку з працевлашту­ванням;

- правовідносини з професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві;

- трудові правовідносини;

- правовідносини профспілкових і інших уповноважених трудовим колективом органів з приводу організації праці;

- правовідносини щодо участі в управлінні виробництвом трудових колективів і окремих працівників;

- правовідносини з нагляду і контролю за охороною праці і дотриманням трудового законодавства;

- процесуально-трудові відносини.

Основним джерелом трудового права є Кодекс законів про працю. Він містить преамбулу, 18 глав, 265 статей.

Головні завдання КЗпП :

- Регулювання трудових відно­син всіх працівників;

- Підвищення ефективності виробництва, добробуту трудящих;

- Зміцнення трудової дисципліни;

- Сприяння підвищенню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи.

КЗпП регулює питання робочого часу і відпочинку, нормування праці, гарантії і компенсації, матеріальної відповідальності, охорони праці, праці жінок та молоді тощо.

Трудовий договір.

Трудовий договірце угода між працівником і влас­ником підприємства (установи, організації або уповно­важеним ним органом чи фізичною особою), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визна­чену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудо­вого розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа, зобов'язується виплачувати працівникові за­робітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір може бути:

- безстроковий (укладається на невизначений строк – постійна робота );

- на визначений строк, що встановлюється за погодженням сторін ( тимчасова робота);

- на час виконання певної роботи.

Працівник вправі укладати трудовий договір на одному або водночас на декількох підприємствах (праця за сумісництвом). Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.

Додержання письмової форми є обов'язковим:

- при організованому наборі працівників;

- при укладанні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умова­ми та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

- при укладанні контракту;

- у випадках, коли працівник наполягає на укладанні трудо­вого договору в письмовій формі;

- при укладанні трудового договору з неповнолітнім;

Особливим видом трудового договору є контракт.

Контракт — це особливий вид трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відпові­дальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівників, умови розірвання до­говору можуть встановлюватися угодою сторін.

Зміст контракту:

- обсяг роботи;

- вимоги до якості роботи та строків виконання;

- строк дії контракту;

- права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;

- умови оплати й організації праці;

- підстави для припинення дії контракту;

- особливі умови праці;

- додаткові пільги та компенсації;

- режим робочого часу та відпочинку;

- передбачені зобов'язання сторін про компенсацію шкоди, заподіяної працівникові в разі дострокового розірвання контр­акту.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.