Здавалка
Главная | Обратная связь

Дніпропетровськ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського

державного університету

внутрішніх справ

генерал-майор міліції

С.М. Алфьоров

 

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Програма

Вибіркової навчальної дисципліни

Підготовки спеціаліста

Спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

(Шифр за ОПП________)

 

 

Дніпропетровськ – 2012


Основи інформаційної безпеки //Програма навчальної дисципліни. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 10 с.

 

РОЗРОБНИКИ:

Матвієнко Є. В., викладач кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій ДДУВС

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Михальов О. І. , завідувач кафедри інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор

Деревянко О. І., доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації Дніпропетровського національного університету, кандидат технічних наук, доцент

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій 08.08.2012, протокол № 1

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

28.08.2012 р., протокол №7

 

 

Схвалено Вченою радою університету

01.09.2012, протокол №1

 

 


Вступ

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи інформаційної безпеки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня спеціаліст напряму підготовки «Правознавство».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ефективне застосування програмних та апаратних засобів захисту інформації в професійній діяльності правознавців.

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Основи інформаційної безпеки» тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами як “Основи інформатики та обчислювальних технологій”, “Інформаційне забезпечення юридичної діяльності”, “Сучасні інформаційні технології”. Означені дисципліни для цього курсу є підготовкою в організації застосування програмних та апаратних засобів захисту інформації в професійній діяльності.

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії,які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни «Основи інформаційної безпеки» є:

- Теорія забезпечення інформаційної безпеки

- Програмні засоби захисту інформації

- Апаратні засоби захисту інформації

- Комплексний захист інформації

Роль і значення навчальної дисципліни «Основи інформаційної безпеки» у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця полягає в тому, що вона є однією з професійно-орієнтованих дисциплін у навчальних закладах і полягає у отриманні студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню програмних та апаратних засобів захисту інформації в професійній діяльності.

 

Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис є:джерельні (словесні, наглядні, практичні), пошукові (репродуктивні, продуктивні) та логічні (індуктивні та дедуктивні).

 


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.