Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік контрольних запитань з курсу “Екологія”.

 

1. Поняття Екології. Екологія як наука та навчальна дисципліна.

2. Екологія як навчальна дисципліна, її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

3. Освіта і виховання в галузі охорони довкілля. Диференціація екологічної освіти у вищих навчальних закладах освіти України.

4. Екологічна етика та гуманізм. Джерела екологічної етики.

5. Історія та перспективи екологізації суспільства. Зміна економічних пріоритетів екологічними.

6. Антропогенний вплив як екологічний фактор.

7. Екосистеми та умови їх існування, як базові дефініції екології.

8. Види факторів навколишнього природного середовища, їх класифікація. Абіотичні та біотичні фактори.

9. Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.

10. Зовнішні та внутрішні екологічні функції держави.

11. Охорона та використання довкілля як сфера практичної діяльності для правознавців.

12. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.

13. Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.

14. Поняття та особливості нормативних актів, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля: їх система.

15. Конституційні екологічні норми, їх зміст.

16. Загальна характеристика законодавства, що регулює суспільні відносини в сфері екології.

17. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище. Його реалізація.

18. Екологічні права та обов’язки громадян.

19. Право громадян на доступ до екологічної інформації.

20. Природні ресурси Землі як обмежуючий фактор розвитку людства.

21. Раціональне використання та охорона земель.

22. Тваринний світ, збереження біорізноманіття. Мисливство та рибальство.

23. Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів.

24. Збереження водного фонду України.

25. Охорона та використання надр. Корисні копалини, як вичерпні природні об’єкти.

26. Екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.

27. Охорона та використання рекреаційних ресурсів.

28. Червона книга України. Зелена книга України.

29. Екологічні проблеми урбанізації.

30. Обмеження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.

31. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.

32. Охорона довкілля в агропромисловому комплексі.

33. Екологічна безпека в енергетиці та ядерній галузі.

34. Енергозбереження та альтернативні джерела енергії.

35. Збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів при здійсненні військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу.

36. Запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним екологічним ситуаціям.

37. Реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

38. Економічний механізм природокористування.

39. Класифікація основних впливів на довкілля та шляхи їх мінімізації.

40. Співвідношення екологічних і економічних вимог.

41. Стан довкілля і здоров’я населення.

42. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та екологічна експертиза.

43. Інтеграція стратегічної екологічної оцінки в секторальну політику держав.

44. Концепція збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (сталий розвиток).

45. Історія розвитку поглядів на проблему взаємовідносин у системі “людина – суспільство – природа”.

46. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера як нова стадія еволюції біосфери.

47. Сучасні екологічні сценарії і прогнози. Характеристика екологічних проблем сучасності.

48. Контроль за використанням генетично-модифікованих організмів та біобезпека.

49. Міжнародне співробітництво з питань зміни клімату.

50. Міжнародне співробітництво з питань збереження озонового шару.

51. Екологічна політика Європейського Союзу, СНД, міжнародних організацій та органів.

52. Екологічна діяльність міжнародних та національних неурядових організацій.

53. Участь України у вирішенні екологічних проблем на міжнародному рівні.

54. Попередження транскордонного забруднення довкілля.

55. Попередження міжнародної торгівлі зникаючими та тими, що знаходяться під загрозою зникнення видами флори і фауни.

56. Глобальна екологічна мережа: проблеми створення і функціонування.

57. Проблеми забруднення довкілля внаслідок збройних конфліктів.

58. Екологічні проблеми освоєння космосу.

59. Бідність і екологія: взаємозв’язок проблем та шляхи їх вирішення.

60. Екологічні проблеми глобалізації.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.