Здавалка
Главная | Обратная связь

для студентів заочної форми навчання

Завдання для підсумкового контролю з дисципліни

«Порівняльне правознавство»

для студентів заочної форми навчання

1. Поняття, предмет та метод порівняльного правознавства.

2. Виникнення порівняльного правознавства.

3. Види і структура порівняльного правознавства.

4. Об’єкти порівняльного правознавства.

5. Функції порівняльного правознавства.

6. Аксіоми порівняльного правознавства

7. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук, його значення.

8. Види досліджень у порівняльному правознавстві.

9. Поняття, риси та структура правової системи.

10. Поняття – «система права», «Правова система» та «правова сім’я».

11. Загальна характеристика правової карти світу.

12. Класифікація та типологія правових систем.

13. Мішані правові системи.

14. Європейське право.

15. Правова система України серед правових систем сучасності.

16. Особливості романо-германської правової сім’ї.

17. Основні етапи розвитку романо-германської правової сім’ї.

18. Роль науки (університетів) у розвитку романо-германського права.

19. Зв’язок романо-германської правової сім’ї з римським правом.

20. Публічне і приватне право.

21. Джерела права романо-германської правової сім’ї.

22. Особливості англо-американської правової сім’ї.

23. Основні етапи розвитку англійської правової системи.

24. Виникнення та реформування загального права.

25. Загальне право: поняття та особливості.

26. Право справедливості та його співвідношення із загальним правом.

27. Поняття та види джерел англо-американського права.

28. Прецедент як джерело права в сім’ї англо-американського права.

29. Закон як джерело права в сім’ї англо-американського права.

30. Делеговане законодавство в сім’ї англо-американського права.

31. Звичай в англо-американському праві.

32. Інші джерела англо-американського права.

33. Правові системи Скандинавських країн.

34. Правові системи держав Латинської Америки.

35. Формування правової системи США.

36. Сучасна правова система США.

37. Етапи розвитку американського права.

38. Особливості американського права у колоніальний період.

39. Правові системи країн Співдружності Націй.

40. Основні порівняльні характеристики правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії.

41. Взаємовплив та взаємопроникнення джерел права Англії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

42. Загальна характеристика правових систем релігійного типу.

43. Співвідношення релігійного права із національним.

44. Особливості джерел права в релігійних правових системах.

45. Характеристика персонального характеру дії релігійного права.

46. Мусульманське (ісламське) право.

47. Індуське право.

48. Іудейське (єврейське) право.

49. Канонічне право.

50. Загальна характеристика правових систем традиційного типу.

51. Правові системи країн Далекого Сходу.

52. Особливості сучасного китайського права.

53. Сучасна правова система Японії.

54. Правові системи держав Африки.

55. Складності реформування правових систем традиційного типу.

56. Історичний розвиток адміністративного права: основні етапи.

57. Предмет адміністративного права в країнах англо-американської правової системи.

58. Предмет адміністративного права у країнах континентальної Європи.

59. Система адміністративного права у зарубіжних країнах.

60. Джерела адміністративного права в країнах англо-американської правової системи.

61. Джерела адміністративного права у країнах континентальної Європи.

62. Місце адміністративного права у правових системах сучасності.

63. Поняття і джерела цивільного права країн англо-американського та романо-германського права.

64. Суб’єкти цивільного права.

65. Правовий статус фізичних осіб як суб’єктів цивільного права.

66. Цивільна правоздатність: поняття та критерії визначення.

67. Особливості у визначенні та обмеженні дієздатності фізичної особи, що існують у різних країнах.

68. Способи визначення національності юридичних осіб.

69. Держава як суб’єкт цивільно-правових відносин.

70. Позовна давність у цивільному праві зарубіжних країн.

71. Зобов’язання та підстави його виникнення.

72. Поняття та умови дійсності договору в концепціях різних систем права.

73. Порядок укладення договорів.

74. Виконання зобов’язань.

75. Принципи побудови «зустрічного задоволення» в англо-американській системі права.

76. Недійсність цивільних договорів.

77. Наслідки невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

78. Відмінності у тлумаченні договірних умов англо-американської і романо-германської правової сім’ї.

79. Способи забезпечення зобов’язань.

80. Вина боржника у договірній відповідальності.

81. Принцип «абсолютної відповідальності» у англо-американській правовій системі.

82. Історія розвитку та загальна характеристика господарського (торгового) права.

83. Відмінність господарського (торгового) і цивільного права.

84. Теорія «подвійного регулювання».

85. Суб’єкти господарського (торгового) права.

86. Правовий статус комерсантів та торгових агентів.

87. Правовий статус прокуриста.

88. Умови здійснення підприємницької діяльності.

89. Правове становище підприємств.

90. Правовий статус повного, командитного, акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

91. Поняття шлюбу та умови його укладення.

92. Особливості інституту заручин.

93. Особисті права подружжя за національним правом різних країн.

94. Майнові права та обов’язки подружжя у зарубіжному законодавстві.

95. Правовий режим майна подружжя.

96. Умови та порядок припинення шлюбу за національним правом зарубіжних країн.

97. Характеристика інституту сепарації.

98. Організаційно-функціональна побудова правоохоронних органів Німеччини.

99. Напрями спеціалізованих юстицій у судовій системі Німеччини.

100. Функціональне призначення прокуратури у Німеччині.

101. Структура та форми діяльності правоохоронних органів Франції.

102. Особливість адміністративної юстиції франції.

103. Організація діяльності поліцейських органів Франції.

104. Порядок набуття права на зайняття адвокатською діяльністю у Франції.

105. Особливості функціонування правоохоронних органів Англії.

106. Взаємозумовленість форми державного правління Англії та організації судової системи.

107. Загальна характеристика правоохоронних органів США.

108. Організаційно-функціональна будова прокуратури США. Правозастосовні органи США.

109. Місце і роль колізій у порівняльному правознавстві: шляхи їх подолання.

110. Зближення та уніфікація національних законодавств.

111. Модельні правові акти. Уніфікація правових норм.

112. Міжнародно-правова допомога.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.