Здавалка
Главная | Обратная связь

Орієнтовні теми для рефератів та доповідей 

1. Порівняльна характеристика права Мінойської та Мікенської держави

2. Зміни в правовій системі Риму у зв’язку з поширенням християнства

3. Право держави вестготів

4. Правова система кельтів

5. Скандинавське звичаєве право

6. Правова система Ієрусалимського королівства

7. Вплив іконоборчества на систему права Візантії. Еклога

8. Право ранньофеодальної Польщі

9. Право ранньофеодальної Чехії

10. Право ранньофеодальної Болгарії

11. Право феодальної Угорщини

12. Зміни в канонічному праві Західної Європи у зв’язку з папською революцією

13. Англійські королівські асизи та їхній вплив на формування судової системи

14. Ордалії в західноєвропейській судовій системі

15. Цехове та гільдійське право Західної Європи

16. Міське право Західної Європи

17. Манореальне право Західної Європи

18. Еволюція інституту свободи совісті в європейському праві

19. Правовий статус релігійної меншості в Західній та Східній Європі часів феодалізму

20. Порівняльна характеристика правових статусів феодів в країнах Західної Європи

21. Структура правовідносин сюзеренитету-васалітету за західноєвропейської сеньйориальної монархії

22. Право роздрібненої Італії

23. Право голландської буржуазної революції

24. Вплив французького законодавства на інші європейські держави у зв’язку з наполеонівськими війнами

25. Загальне право та право справедливості в Англії

26. Правовий статус земель Британської імперії в ХІХ – початку ХХ ст.

27. Право Австро-Угорської імперії

28. Конституційне право Швейцарії. Правовий статус кантонів

29. Кримінальне право країн Європи в другій половині ХХ ст. Проблема смертної кари

30. Конституція ЄС. Проблеми та перспективи


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Поняття традиційної (африканської) правової сім’ї.

2. Етапи формування африканської правової сім’ї.

3. Загальна характеристика звичаєвого африканського права.

4. Джерела (форми) звичаєвого права Африки.

5. Колонізація як зовнішній вплив на звичаєве право Африки. Тенденції розвитку правових систем держав Африки після здобуття ними незалежності.

6. Способи вирішення конфліктів у звичаєвому праві Африки.

7. Поняття “змішаної” правової системи.

8. Правові системи Скандинавських держав (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція).

9. Спільні історичні передумови формування правових систем Скандинавських держав. Погляди на класифікацію правових систем Скандинавських держав. Джерела (форми) скандинавського права.

10. Далекосхідна правова сім’я. Морально-релігійні витоки далекосхідної правової сім’ї. Вплив конфуціанства та доктрини легізму на далекосхідну правову сім’ю.

11. Формування японського права. Реставрація Мейдзі. Вплив європейського та американського права у Японії до і після Другої світової війни.

12. Природа та види міждержавних об’єднань. Характерні риси правової системи в рамках Європейського Союзу.

13. Європейське право. Джерела (форми) європейського права.

14. Вплив європейського права на розвиток законодавства держав-членів Європейського Союзу.

15. Передумови зближення національних правових систем.

16. Уніфікація та гармонізація правових систем як різні рівні їх зближення: розмежування понять.

17. Історія міжнародної уніфікації законодавства.

18. Способи зближення національних правових систем. Модельні законодавчі акти.

19. Програми уніфікації та гармонізації національних правових систем.


ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 

1. Термінологічна дискусія про найменування науки: порівняльне право, порівняльне правознавство тощо.

2. Дискусія про при роду порівняльного правознавства: самостійна наука, метод пізнання права, допоміжна наукова дисципліна в рамках загальної теорії права.

3. Комплексний та міжнаціональний характер порівняльного правознавства.

4. Предмет порівняльного правознавства.

5. Принципи порівняльного правознавства.

6. Аксіоми порівняльного правознавства.

7. Функції (значення) порівняльного правознавства.

8. Місце порівняльного правознавства у системі юридичних наук.

9. Порівняльний метод як основний метод порівняльного правознавства.

10. Проблема вибору об’єктів для порівняльного дослідження у сфері права.

11. Види порівняння у сфері права: нормативне і функціональне; діахронне та синхронне; практичне і теоретичне; макро порівняння та мікро порівняння; внутрішньо національне, між системне та внутрішньо системне.

12. Стадії порівняльно-правового дослідження.

13. Правова система: поняття, ознаки, структура.

14. Множинність правових систем.

15. Необхідність класифікації правових систем.

16. Правова сім’я.

17. Проблема критеріїв класифікації правових систем.

18. Класифікація правових систем Р. Давіда.

19. Класифікація правових систем К. Цвайгерта і Х. Кьотца. Класифікація правових систем К. Осакве.

20. Поняття “західне право” у класифікаціях Р. Давіда, К. Цвайгерта, Х. Кьотца.

21. Поняття романо-германської правової сім’ї. Романська та германська підгрупа правової сім’ї.

22. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї.

23. Історичні передумови формування романо-германської правової сім’ї.

24. Рецепція римського права.

25. Структура права романо-германської правової сім’ї.

26. Джерела(форми) права романо-германської правової сім’ї.

27. Кодифікація галузей права як ознака романо-германської правової сім’ї. Юридична освіта та юридичні професії у Франції і Німеччині.

28. Поняття англо-американської правової сім’ї. Англійська та американська підгрупа правової сім’ї.

29. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї.

30. Історичні передумови формування англо-американської правової сім’ї.

31. Структура права англо-американської правової сім’ї.

32. Джерела(форми) права англо-американської правової сім’ї.

33. Судовий прецедент як ознака англо-американської правової сім’ї.

34. Юридична освіта та юридичні професії в Англії та США.

35. Структура судового прецеденту. Поняття і структура прецедентної норми права.

36. Судовий прецедент як джерело (форма) права.

37. Співвідношення судового прецеденту і нормативно-правового акту у системі джерел права у державах англо-американської правової сім’ї.

38. Поняття і основні характеристики прецедентного права. Складові прецедентного права. Значення професійної правосвідомості суддів для функціонування прецедентного права. Деклараторна та позитивістська концепція прецедентного права. Англійські вчення про право і судовий прецедент: шляхи взаємовпливу.

39. Запобігання зловживання суддями своїми повноваженнями у сфері правотворчості.

40. Еволюція застосування принципу stare decisis.

41. Теоретико-правові особливості застосування норми прецедентного права.

42. Винятки з доктрини обов’язковості прецеденту.

43. Фактори, які забезпечують функціонування доктрини застосування судового прецеденту: судові звіти, ієрархія органів судової влади, особливий стиль юридичного мислення. Інтуїтивна та логічна складова стилю юридичного мислення, який обумовлений принципом stare decisis.

44. Формування правової системи США.

45. Специфічні риси правової системи США.

46. Вплив федеративності на правову систему США.

47. Відмінності правової системи США від правової системи Англії.

48. Структура права США. Найбільш значимі конституційні прецеденти США. Систематизація федерального законодавства США. Уніфікація законодавства штатів.

49. Поняття релігійної правової сім’ї.

50. Іудейське право. Особливості іудейського права.

51. Принципи іудейського права. Джерела (форми) іудейського права.

52. Мусульманське право. Особливості мусульманського права.

53. Принципи мусульманського права. Джерела (форми) мусульманського права.

54. Тлумачення Корану.

55. Сучасні релігійно-правові школи.

56. Сучасна структура мусульманського права.

57. Правова ідеологія мусульманського права.

58. Поняття соціалістичної правової системи.

59. Виникнення соціалістичного права та природа соціалістичного права.

60. Характерні риси соціалістичного права. Ідеологічна складова соціалістичного права. Джерела (форми) соціалістичного права.

61. Правова система СРСР.

62. Правова система Китаю.

63. Поняття традиційної (африканської) правової сім’ї.

64. Етапи формування африканської правової сім’ї. Загальна характеристика звичаєвого африканського права.

65. Джерела (форми) звичаєвого права Африки.

66. Колонізація як зовнішній вплив на звичаєве право Африки. Тенденції розвитку правових систем держав Африки після здобуття ними незалежності.

67. Способи вирішення конфліктів у звичаєвому праві Африки.

68. Поняття “змішаних” правових систем.

69. Правові системи Скандинавських держав (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція). Спільні історичні передумови формування правових систем Скандинавських держав. Погляди на класифікацію правових систем Скандинавських держав.

70. Джерела (форми) скандинавського права.

71. Далекосхідна правова сім’я. Морально-релігійні витоки далекосхідної правової сім’ї. Вплив конфуціанства та доктрини легізму на далекосхідну правову сім’ю.

72. Формування японського права. Реставрація Мейдзі. Вплив європейського та американського права у Японії до і після Другої світової війни.

73. Основні етапи розвитку правової системи України.

74. Особливості розвитку правової системи України у період 1917-1991р.р.

75. Риси сучасної правової системи України.

76. Правова система України та романо-германська правова сім’я.

77. Природа та види міждержавних об’єднань. Характерні риси правової системи в рамках Європейського Союзу.

78. Європейське право. Джерела (форми) європейського права.

79. Вплив європейського права на розвиток законодавства держав-членів Європейського Союзу.

80. Передумови зближення національних правових систем.

81. Уніфікація та гармонізація правових систем як різні рівні їх зближення: розмежування понять. Історія міжнародної уніфікації законодавства.

82. Способи зближення національних правових систем. Модельні законодавчі акти. Програми уніфікації та гармонізації національних правових систем.

 

 


Список рекомендованої літератури:

Підручники, хрестоматії та посібники:

 

1. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

2. Жидков О.А., Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран – М., 1996

3. История государства и права новейшего времени. Под ред. Черниловского – М. 1956

4. История государства и права зарубежных стран. Краткий учебный курс под ред. Борисевича М.М. – М., 2001

5. Рубаник В.Є. Історія держави і права зарубіжних країн – Х., 2002

6. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х., 2001

7. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Под ред. Черниловского З.М. – М., 1996

8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн – К., 1998

9. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы – М., 1961

10. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2000

 

Спеціальна література, монографії та статті:

 

1. Азаревич Д. История византийского права – Ярославль, 1877

2. Акты Кремоны Х – ХІІІ вв. в собр. АН СССР – М.-Л., 1937

3. Аннерс Э. История европейского права – М., 1996

4. Апарова Т. Суды и судебный процесс Великобритании: Англия, Шотландия, Уэльс – М., 1996

5. Арсеньев К. Английская конституция в период времени с 1760 по 1860 гг.

6. Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское договорное право и его элементы. М., 1996.

7. Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999.

8. Бельгийская конституция 7 февраля 1831 г. – Ростов н/Д, 1957

9. Берман Г. Право і революція – К., 2002

10. Бехруз Х. Введение в сравнительное правоведение – О., 2002

11. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. М., 1997.

12. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право. М., 2004.

13. Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. М., 1987.

14. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993.

15. Бойцова В.В., Бланкенбург Э.Р. Правовая система Нидерландов. М., 1998.

16. Бромхед П. Эволюция Британской конституции – М., 1978

17. Бутми Развитие конституции и политического общества в Англии – М. 1897

18. Введение в шведское право. М., 1986.

19. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма – М., 2002

20. Владимирский-Буданов М.Ф. Leges Alamanorum – К. 1908

21. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Франции – М. 1963

22. Германское право – М., 1996

23. Гойхбарг А.Г. Сравнительное семейное право. М., 1927.

24. Горбунов А. Гарантии личной свободы в Англии – Ростов н/Д 1905

25. Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских держав – СПб. 1895

26. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента – М. 1960

27. Дайси А.В. Основы государственного права Англии – М. 1905

28. Дарест Р. Изследования по истории права – СПб., 1894

29. Денисов В.Н. Системы права развивающихся стран: становление и развитие систем права Африки, освободившихся от британского империализма. Киев. 1978.

30. Дженкс Э. Английское право – М. 1947

31. Джиффорд К. Правовая система Австралии. М., 1988.

32. Есипов В.В. Право и наказание в древнем праве – Варшава, 1903

33. Европейская интеграция: правовые проблемы. М., 1992.

34. Еремин В.Н. К вопросу о типологической характеристике современного японского права \\ Советское государство и право. 1977. № 3.

35. Еремин В.Н. Классификация права японскими юристами \\ Правоведение. 1977. № 1.

36. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001.

37. Жидков О.А. История буржуазного права. М., 1971

38. Зайчук О.В. Правовая система США. К., 1992.

39. Законодательные акты английской буржуазной революции 1649-1664 гг. – М.- Л, 1946

40. Законы XII таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана

41. Зивс С.Л. О методе сравнительного исследования в науке о государстве и праве \\ Советское государство и право. 1964. № 3.

42. Зіллер Ж. Політико – адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний ананліз – К., 1996

43. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох – М. 1989

44. Ильберт К. Техника английского законодательства – СПб. 1907

45. Инако Ц. Современное право Японии. М, 1981.

46. Испания. Конституция и законодательные акты – М.: «Прогресс», 1982

47. История буржуазного конституционализма 19 в. – М. 1986

48. История буржуазного конституционализма 13 - 18 вв. – М. 1983

49. История права: Англия и Россия – М., 1996

50. Италия. Конституция и законодательные акты – М., 1988

51. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965.

52. Кармед Д. Американские суды: система и персонал. М., 1972.

53. Каролина – Алма-Ата, 1967

54. Карташев А.В. Вселенские соборы – М., 1994

55. Ковалевский М.М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880.

56. Козлов В.А. Проблемы сравнительного правоведения \\ Правоведение. 1976. № 5.

57. Комаров А.С. Источники права Швеции \\ Советское государство и право. 1986. № 6.

58. Конституция Швейцарии – СПб., 1905

59. Косарев А.И. Англосаксонская и Романо-германская форма буржуазного права. Калинин. 1977.

60. Косарев А.И. Об использовании сравнительного метода в историко-правовом исследовании \\ Советское государство и право. 1965. № 3.

61. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. М., 2003.

62. Краснянский В.Э. Классификация правовых систем \\ Правоведение. 1969. № 5.

63. Краснянский В.Э. Элементы сравнительно-правового метода \\ Правоведение. 1970. № 3.

64. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985.

65. Кузнецов К. Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах – О. 1915

66. Куплевский Н.О. Государственная служба в теории и в действующем праве Англии – Х. 1888

67. Кучма В. Государство и право древнего мира: Курс лекций – Волгоград, 1998

68. Ле Гоф Ж. Цивилизация средневекового Запада – М., 1992

69. Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в IV – VIII вв. – Л., 1976

70. Лисенко О.М. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук: Автореф. дис. к.ю.н. К., 2001.

71. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870 – 1917 гг.) – Ростов н/Д 1975

72. Ліберо Дж. Церковне право – Львів, 2001

73. Лолма Конституция Англии или состояние английского правления, сравненного с республиканской формою и другими монархиями – М. 1806

74. Лоу С. Государственный строй Англии – М. 1910

75. Лоуэлль А.Л. Государственный строй Англии – М. 1915

76. Лохвицкий Обзор современных конституций – СПб., 1865

77. Лубенский А.И. Систематизация законодательства во Франции. М., 1970.

78. Лукич Р. Методология права. М., 1981.

79. Маккензи Римское право сравнительно с законом уголовным, гражданским и процесуальным во Франции, Англии, Шотландии – М. 1874

80. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект):Автореф. дис. к.ю.н. К., 2002.

81. Малишев Б.В. Основні правила тлумачення статутів англійськими судами // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наукових праць.- К.: КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, 2000.- Вип. 23 (Част. І).- С. 95-101.

82. Малишев Б.В. Історичні умови становлення англійського прецедентного права (ХІ – ХІХст.) // Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001.- Вип.9.

83. Малишев Б.В. Прецедентна норма англійського права (теоретичні аспекти) // Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001.- Вип.10.

84. Малишев Б.В. Винятки з англійської доктрини обов‘язковості судового прецеденту // Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001.- Вип.11.

85. Малишев Б.В. Методологічні аспекти дослідження прецедентної форми права (на прикладі Англії) // Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001.- Вип.14.

86. Малишев Б.В. Судова правотворчість як об‘єкт наукового пізнання // Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2003.- Вип. 22.

87. Малишев Б.В. Теоретичне обгрунтування прецедентної форми судової правотворчості в англійській юридичній науці // Часопис Київського університету права.- 2003.- №4.

88. Малишев Б.В. Судовий прецедент і стиль юридичного мислення // Проблеми філософії права. Том ІІ.-2004.

89. Малишев Б.В. Судовий прецедент і зловживання судовою владою: досвід правової системи Англії // Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2005.- Вип. 27.

90. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве: история развития и современность. М., 1977.

91. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение – М., 2001

92. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2000. № 4.

93. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2000. № 3.

94. Марченко М.Н. Законы в системе англосаксонского права \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1999. № 5.

95. Марченко М.Н. Источники Романо-германского права: понятие, виды, классификация \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2000. № 2.

96. Марченко М.Н. Иудейское право и его особенности \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2000. № 6.

97. Марченко М.Н. Обычай в системе источников Романо-германского права \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2000. № 5.

98. Марченко М.Н. Основные источники англосаксонского права. \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1999. № 4.

99. Марченко М.Н. Основные источники иудейского права \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2001. № 2.

100. Марченко М.Н. Основные принципы иудейского права \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2001. № 1.

101. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2000. № 1.

102. Марченко М.Н. Понятие сравнительного права (сравнительного правоведения) \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1999. № 1.

103. Марченко М.Н. Объект и предмет сравнительного права \\ Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1999. № 2.

104. Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.

105. Мейер Г. Избирательное право – М. 1906

106. Мелешко Н.П., Тарло Е.Г. Уголовно-правовые системы России и зарубежных стран (криминологические проблемы сравнительного правоведения, теории, законодательная и правоприменительная практика). М., 2003.

107. Оксамытный В.В. Сравнительное правоведение: современное состояние и тенденции развития \\ Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.

108. Очерки сравнительного права. Отв. ред. В.А.Туманов. М., 1981.

109. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная части. М., 2002.

110. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана – М., 1984

111. Петрушевский Д. Великая Хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во 2-й половине 13 в. – М. 1918

112. Подопригора О.А. Основи римського цивільного права – К., 1994

113. Политическая система Великобритании. Отв. Ред. Г. Редер – М. 1984

114. Политический структуры эпохи феодализма в Западной Европе (6 –17 вв.) под ред. В.И. Рутенбурга – Л. 1990

115. Попов Н.Ю. Источники итальянского права \\ Советское государство и право. 1983. № 10.

116. Попов Н.Ю. Правовая система Италии. Автореф. дис. к.ю.н., М, 1984.

117. Правовая система социализма: понятие, структура, социальные связи. М., 1986.

118. Правовая система социализма: функционирование и развитие М., 1987.

119. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. Отв. ред. А.Я.Сухарев. М., 2000.

120. Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности – М., 1998

121. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира – М., 1998

122. Решетникова И.Д. Доказательственное право в Англии и США. М., 1997.

123. Романов А.К. Правовая система Англии – М. 2003

124. Романовская В.Б. Законодательство английского пардамента 13 – 15 веков – М. 1990

125. Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия \\ Государство и право. 1996. №№ 2,3,4.

126. Сабо И. Социалистическое право. М., 1964.

127. Савельев В.А. Германское гражданское уложение. М., 1983.

128. Сагадар М.И. Основы мусульманского права. М., 1968

129. Саидов А.Х. Основы мусульманского права. Ташкент. 1995.

130. Саидов А.Х. Типология и классификация правовых систем современности \\ Правоведение. 1985. № 2.

131. Саидов А.Х. Введение в сравнительное правоведение. М., 1988.

132. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). М., 2005.

133. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. М., 1993.

134. Саксонское зерцало. Памятники, комментарии, исследования – М., 1985

135. Сборник законодательных памятников древнего западно-европейского права – К. 1907

136. Селезнев Н.А. Всеобщая история государства и права. Феодальное государство и право Англии – М. 1963

137. Синицина И.Е. Обычай и обычное право в современной Африке. М, 1978

138. Синицына И.Е. Человек и семья в Африке. По материалам обычного права. М., 1989.

139. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов. 1994.

140. Современные конституции – СПб., 1905

141. Соколова А.М. Варварские правды – Чита, 1969

142. Сравнительное правоведение: Сборник статей. Отв.ред. В.А.Туманов. М., 1978.

143. Средневековое городское право ХІІ – ХІІІ вв. Под ред. Стама – Саратов, 1989

144. СССР-Франция: социологический и международно-правовой аспекты сравнительного правоведения. М., 1982.

145. Статут острова Кърка 1388 – СПб., 1888

146. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии – Харьков, 1964

147. Судебные системы западных государств. М, 1991.

148. Супатаев М.А. Опыт классификации правовых систем освободившихся стран \\ Советское государство и право. 1988. № 12.

149. Супатаев М.А. Право в современной Африке. М., 1989.

150. США. Конституция и законодательные акты. Перевод с англ. В.И.Лафитский. М., 1993.

151. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М., 1986.

152. Тексты конституций Бельгии и Дании – К. 1905

153. Тилле А.А. Право абсурда: социалистическое феодальное право. М., 1992.

154. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. М., 1978.

155. Тилле А.А. Социалистическое сравнительное правоведение. М., 1975.

156. Тиунова Л.В. О понятии правовой системы \\ Правоведение. 1985. № 1.

157. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.

158. Тихомиров Ю.А. Национальное законодательство и международное право: параллели и сближения \\ Московский журнал международного права. 1993. № 3.

159. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму. – Львів, 1996

160. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії – К., 1995

161. Токвіль А.де Давній порядок і революція – К., 2000

162. Толкачова Н.Є. Золота була 1356 р. та королівська влада в Германії // Вісник КНУ. Юридичні науки – 2004, № 60-62

163. Толкачова Н.Є. Гільдії та гільдійське право // Вісник КНУ. Юридичні науки – 2004, № 56 – 59

164. Толкачова Н.Є. Правовий звичай та систма скандинавського права // Вісник КНУ. Юридичні науки – 2004, № 56-59

165. Толкачова Н.Є. Коструба В.В. Роль Кальмарської унії (1397 - 1523) у формуванні національної держави у Швеції // Вісник КНУ. Юридичні науки – 2004, № 60-62

166. Топорнин Б.Н. Европейское сообщество: право и институты.-М., 1992.

167. Трунк-Федорова М.П. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации. СПб, 2005.

168. Туманов В.А. О развитии сравнительного правоведения \\ Советское государство и право. 1982. № 11.

169. Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980.

170. Устав гражданского судопроизвожства итальянского королевства – СПб., 1863

171. Файзиев М.М. Применение сравнительного метода при исследовании государственного и правового строительства союзных республик. Ташкент. 1978.

172. Файзиев М.М. Советское сравнительное правоведение в условиях федерации. Отв. ред. А.И.Ишанов. Ташкент. 1986.

173. Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980.

174. Фортунатов О.Ф. Основные начала английской конституции – М. 1905

175. Французская республика: Конституция и законодательные акты. М., 1989.

176. Французский гражданский кодекс 1804 г., - М., 1941

177. Фридмен Л. Введение в американское право. Перевод с англ. Седуна Г.Н. М., 1993.

178. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: східна традиція – О., 2000

179. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х тт. Т.1. М., 2000.

180. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997.

181. Шаповал В.Н. Британская конституция – К., 1993

182. Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959.

183. Швеция. Конституция та законодательные акты – М., 1983

184. Шумилов В.М. Введение в правовую систему ФРГ – М., 2001

185. Энсон В. Английский парламент, его конституционные законы и обычаи – СПб

186. Юридическая жизнь в Китае. М, 1990.

187. Ясинский А. История Великой Хартии в 13 ст. –К. 1888

188. Bagehot The English Constitution – L. 1963

189. Birthright of Man. A selected texts prepared under the direction of J. Hersch – Paris, 1969

190. Cosgrove R.A. Our Lady the Common Law: an Anglo-American Legal Community, 1870 – 1930 – NY, 1987

191. Crotius H. The Right of War and Peace – Washington, 1991

192. Geldart W. Elements of English Law – London, 1966

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.