Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначте структурні елементи цієї норми права та охарактеризуйте їх.

Контрольна робота

З навчальної дисципліни «Правознавство»

Відповіді

 

Варіант №3

 

 

Завдання №1

Розкрийте значення понять, порівняйте їх і застосуйте в правовому контексті.

Злочин і проступок.

Відповідь

 

Злочин — це суспільно небезпечне винне діяння, що посягає, на цін­ності, які охороняються кримінальним законом, і є забороненим під за­грозою покарання.

Проступок — суспільно небезпечне діяння, що посягає на цінності, які охороняються всіма іншими (крім кримінально-правових) нормами права.

 

Загальні риси:

1) Є видами правопорушень.

2) Передбачають відповідальність як правовий наслідок вчинення пра­вопорушення, яка полягає у застосуванні до винної особи заходів державного примусу.

 

Відмінні риси:

Критерії Злочин Проступок
Суспільна небезпеч­ність Велика суспільна небезпечність «Злочин» в мініатюрі; менша сус­пільна небезпечність або шкода
Відповідальність Кримінальна Адміністративна, фінансова, дисцип­лінарна та ін.
НПА, що дають ви­значення поняттям Кримінальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс законів України про працю тощо

 

Завдання № 2

Дайте визначення понять

 

соціальні норми;

 

Відповідь:

 

Но́рма соціа́льна — система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідний для здійснення сумісних узгоджених дій.

Соціальні норми - це правила вироблені суспільством, чи групою людей у процесі їхньої життєдіяльності. Соціальні норми поділяються на моральні, правові, релігійні, корпоративні, сімейні, естетичні. Також до соціальних норм відносять звичаї та традиції.

 

 

Завдання № 3

Визначте структурні елементи цієї норми права та охарактеризуйте їх.

 

Хуліганство або навмисні дії, які грубо порушують суспільний поря­док й виказують явну неповагу до суспільства, караються позбавленням волі терміном до 1 року, або виправними роботами на той же термін, або штрафом від 3 до 18 мінімальних розмірів заробітної плати.

 

Відповідь:

 

Ця норма права викладена в Кримінальному кодексі України.

Правова норма — це загальнообов'язкове, формально визначене пра­вило поведінки, що встановлюється й охороняється державою.

Структура норми права — це її внутрішня конструкція, що передба­чає наявність і певний взаємозв'язок її складових. Норма права склада­ється з таких елементів: гіпотеза, диспозиція, санкція.

Структура норми права
Складові У зазначеному випадку
1. Гіпотеза — це умови, за яких діє конкрет­не правило і за наявності яких воно має виконуватись. В абсолютно визначеній гіпотезі наводиться вичерпний перелік обставин, за наявності або відсутності яких діє певне правило, у відносно визначеній такий перелік відсут­ній, а в альтернативній дія норми пов'язана з однією або кількома обставинами Передбачена загальною части­ною Кримінального кодексу України
2. Диспозиція — це саме правило поведінки, тобто це вказівка на те, якою повинна бути поведінка визначених гіпотезою суб'єктів за наявності умов, передбачених нею Абсолютно визначена диспозиція чітко визначає права та обов'язки, відносно визначена не містить чіткого переліку, а альтернативна вказує на декілька можливих варіантів дій 2. Диспозицією є така фраза: «Хуліганство чи навмисні дії, що грубо порушують суспільний порядок і виражають явну непо­вагу до суспільства...» Ця диспозиція є альтернативною (вказує на декілька можливих варіантів дій), якщо брати увесь припис разом, а частина припису: «...навмисні дії, що грубо пору­шують суспільний порядок і що виражають явну неповагу до сус­пільства...», — є диспозицією від­носно визначеною, бо не містить чіткого переліку
3.Санкції — це, з одного боку, примусові заходи або інші несприятливі наслідки особистого, майнового або іншого характеру, які держава може застосовувати за порушен­ня певної правової норми, аз другого — заохочувальні заходи: премії, підвищення в посаді тощо, які держава може застосовувати за належне виконання правових норм. Серед санкцій розрізняють: абсолютно ви­значені, які точно визначають вид і міру відповідальності;. відносно визначені, які визначають лише вищу і нижчу межу покарання; та альтернативні, які вказують на можливість застосування одного з перелічених заходів впливу. Санкції класифікують й за іншими підставами: - залежно від змісту заходів впливу, які вони передбачають, розрізняють кримінально-правові, цивільно-правові, адміністративно-правові, дисциплінарні та ін.; - залежно від характеру впливу на порушника - каральні (штрафні), відновлювальні, компенсаційні, заохочувальні, запобіжні (превентивні) тощо 3. Санкцією є: «позбавлення волі строком до 1 року, чи виправні роботи на той же строк, чи штраф від 3 до 18 мінімальних розмірів заробітної плати». Вона є альтернативною (вказують на можливість застосування одного з перелічених заходів впливу), якщо брати всю санкцію разом, Перша частина («...позбавлення волі на строк до 1 року...») є від­носно визначеною, бо визначає лише вищу і нижчу межу пока­рання, друга частина («...виправ­ні роботи на той же строк...») є також відносно визначеною, як і третя, остання частина санк­ції: «...штраф від 3 до 18 міні­мальних розмірів заробітної плати». Залежно від змісту заходів впливу ця санкція є криміналь­но-правовою, а залежно від ха­рактеру впливу на порушника — каральною

Усі складові цієї норми викладені прямим способом викладу, тобто всі елементи сформульовані в одній статті.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.