Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначте норму права та її структуру.

Контрольна робота

З навчальної дисципліни «Правознавство»

Відповіді

Варіант № 4

Завдання №1

Визначте норму права та її структуру.

 

Відповідь:

Поведінка повинна бути правомірною. Ніхто не може порушувати громадський порядок. Злісне хуліганство або інші дії, які відрізняються цинізмом та жорстокістю і пов'язані з опором представнику влади, ка­раються позбавленням волі на строк від 1 до 5 років. Вирок виносить суд.

Ці правовідносини регулюються нормами Кримінального кодексу України.

Правова норма — це загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, що встановлюється й охороняється державою.

Структура норми права — це її внутрішня конструкція, що передбачає наявність і певний взаємозв'язок її складових. Норма права склада­ються з таких елементів: гіпотеза, диспозиція, санкція.

Структура норми права
Складові У зазначеному випадку
1. Гіпотеза — це умови, за яких діє конкретне правило і за наявності яких воно має виконуватись. В абсолютно визначеній гіпотезі наводиться вичерпний перелік обставин, за наявності або відсутності яких діє певне правило, у відносно визначеній такий перелік відсутній, а в альтернативній дія норми пов'язана з однією або кількома обставинами 1. Гіпотезою є: «...що відріз­няються цинізмом і жорсто­кістю і пов'язані з опором представнику влади.„». Вона є абсолютно визначе­ною, бо в ній наводиться вичерпний перелік обста­вин, за наявності або відсут­ності яких діє певне правило
2. Диспозиція — це власне правило поведінки, тобто це вказівка на те, якою повинна бути по­ведінка визначених гіпотезою суб'єктів за наяв­ності умов, передбачених нею. Абсолютно визначена диспозиція чітко визначає права та обов'язки, відносно визначена не міс­тить чіткого переліку, а альтернативна вказує на декілька можливих варіантів дій   2. Диспозицією є: «злісне хуліганство або інші дії...». Вона є альтернативною, бо вказує на кілька можливих варіантів дій
3. Санкції — це, з одного боку, примусові заходи або інші несприятливі наслідки особистого, май­нового або іншого характеру, які держава може застосовувати за порушення певної правової нор­ми, а з іншого, — заохочувальні заходи: премії, підвищення в посаді тощо, які держава може за­стосовувати за належне виконання правових норм. Серед санкцій розрізняють: абсолютно визначе­ні, які точно визначають вид і міру відповідаль­ності; відносно визначені, які визначають лише вищу і нижчу межу покарання; та альтернативні, які вказують на можливість застосування, одного з перелічених заходів впливу 3. Санкцією є: «...караються позбавленням волі від 1 до 5 років». Вона є відносно визначе­ною, бо визначає лише ви­щу і нижчу межу покарання. Залежно від змісту заходів впливу ця санкція є кримі­нально-правовою. Залежно від характеру впливу на порушника вона є каральною
Санкції класифікують й за іншими підставами: • залежно від змісту заходів впливу, які вони пе­редбачають, розрізняють кримінально-правові, цивільно-правові, адміністративно-правові, дис­циплінарні та ін; · залежно від характеру впливу на порушника — каральні (штрафні), відновлювальні, компенсацій­ні, заохочувальні, запобіжні (превентивні) тощо  
     

 

 

Завдання №2

Дайте визначення поняття:

- юридична відповідальність.

 

Відповідь:

Юридична відповідальність — різновид соціальної відповідальності, яка закріплена у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать

Завдання № 3





©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.