Здавалка
Главная | Обратная связь

Скорочений робочий час та неповний робочий час.

Контрольна робота

З навчальної дисципліни «Правознавство»

Відповіді

Варіант № 5

 

 

Завдання №1

Охарактеризуйте сутність держави, поясніть її функції в соціально неоднорідному суспільстві.

Відповідь

Держава — це суверенна політико-територіальна організація влад певної частини населення, що має спеціальний апарат управління і при мусу, здатна за допомогою права робити свої веління загальнообов'язко­вими для населення всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління загальносуспільними справами.

До основних ознак держави відносять:

• суверенітет;

• територіальне розселення населення;

• наявність постійної території;

• наявність апарату управління та примусу;

• здатність видавати загальнообов'язкові правила поведінки;

• здатність збирати податки;

• спроможність виражати і захищати інтереси певної частини населення;

• наявність зовнішніх атрибутів (символів) держави.

Функції держави — це основні напрями її діяльності, що відобража­ють її суть та завдання.

Функції держави класифікуються:

• за територією здійснення (внутрішні та зовнішні);

• за часом здійснення (постійні та тимчасові);

• за сферою здійснення (гуманітарні, економічні, політичні тощо).

Форму держави характеризують правління, політичний режим, тери­торіальний устрій. Таким чином, характеристика України за формою дер­жави матиме такий вигляд:

• За формою правління Україна є республікою (ст. 5 Конституції Укра­їни). Щодо виду то за деякими ознаки її можна, кваліфікувати як змі­шану (парламентсько-президентську) республіку. Про це свідчать, наприклад, вибори президента всім народом України, а не парламен­том, як у парламентських республіках; подвійне формування вико­навчої влади та інші ознаки.

• За формою устрою відповідно до ст. 2 Конституції Україна є унітар­ною, тобто єдиною, соборною державою.

• За політичним режимом Україна визначається як демократична дер­жава (ст. 1). Демократизм держави і державного ладу в цілому виявля­ється насамперед у визнанні народу носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні (ст. 5).

 

 

Завдання №2

Дайте визначення понятя:

-правосвідомість.

 

Відповідь:

Правосвідомість — це сукупність поглядів, ідей, які виражають ставлення людей, соціальних груп, націй до права, законності, правосуддя, їхнє уявлення про те, що є правомірним і неправомірним.

 

Завдання № 3

Розкрийте значення понять. Порівняйте їх й застосуйте одне поняття із кожної пари в правовому контексті.

Скорочений робочий час та неповний робочий час.

Відповідь

Скорочений робочий час — це час, протягом якого працівник має виконувати обов'язки за трудовим договором, встановлений окремим категоріям працівників, що працюють менше загальновизначеної норми, а заробітну плату отримують як за повністю відпрацьований робочий час.

Неповний робочий час — це час, протягом якого працівник має виконувати обов'язки за трудовим договором, встановлений окремим категоріям працівників, що працюють менше загальновизначеної норми а заробітну плату отримують пропорційно відпрацьованому часу.

Критерії Скорочений робочий час Неповний робочий час
1. Категорії робіт­ників, яким вста­новлюється відповідна тривалість робо­чого часу 1) Для неповнолітніх працівників: а) віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень; б) віком від 15 до 16 років та учнів від 14 років, які пра­цюють під час канікул,— 24 години на тиждень; в) учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час,— до 12 годин на тиждень; у віці від 16 років і до 18 — 18 годин на тиждень; 2) для працівників, зайнятих на ро­ботах зі шкідливими умовами пра­ці,— до 36 годин на тиждень; 3) одному з батьків, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, за рахунок коштів підприємства; 4) для окремих категорій працівни­ків — лікарів, учителів тощо Встановлюється за домовленістю між власником і працівником. Але власник зобов'я­заний встановити неповний робочий час: • вагітним; • особам, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда; • особам, що здійс­нюють догляд за хво­рим членом сім'ї
2. Оплата праці Як за відпрацьовану нормальну тривалість робочого часу Пропорційно відпра­цьованому часу
3. Вид робочого часу -} Основний Додатковий

Загальні риси:

2) обидва є видами робочого часу"

Правовий контекст

Основними видами робочого часу є нормальний і скорочений робо-иин час.

Додатковим видом робочого часу є неповний робочий час». («Кодекс нів про працю»)

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.