Здавалка
Главная | Обратная связь

Правознавство, модуль 1, другий рівень складності.

 

*Які положення відносяться до поняття: держава – це:

@) політико – територіальна суверенна організація публічної влади;

@) влада, яка має спеціальний апарат для управління суспільством;

) зазначене положення відсутне;

@) влада, яка здатна зробити свою волю обов’язковою для всього населення країни;

) усі відповіді правильні.

 

*До ознак держави відносяться які положення:

@) виступає від імені всього суспільства;

@) має територію, суверенітет, населення;

@ володіє спеціальним апаратом управління;

@ наявна система загальнообов'язкових правил поведінки правових норм;

) зазначене положення відсутнє,

 

*Які положення відповідають науковій думці про умови походження держави:

@виділення скотарства;

@відокремлення ремесла;

@поява купців;

)активізація духовенства;

)усі відповіді правильні,

 

* До причин виникнення держави відносяться:

@необхідність удосконалення управління суспільством;

@необхідність підтримання в суспільстві порядку;

@необхідність захисту території та ведення війни;

)необхідність реалізації ідей;

) усі відповіді правильні.

 

*Визначте складні форми державного устрою:

@федерація;

@конфедерація;

)співдружність;

)союз

)усі відповіді правильні,

 

*Механізм держави – це

@ цілісна ієрархічна система державних органів;

@органів, які здійснюють завдання держави;

@органів, якої реалізовують функції держави;

) органів, які створюють ідейну едність держави;

) усі відповіді правильні.

 

* Структура механізму держави включає:

@апарат держави – державні органи;

@державні підприємства;

@державні установи;

) державні об’єднання;

) усі відповіді правильні.

 

*За якими знаками класифікуються види державних органів:

@за місцем у системі державного апарату;

@за способом утворення;

@за часом функціонування;

)за відношенням до президентської влади;

)усі відповіді правильні,

 

*Визначте ознаки авторитарного режиму:

@пріоритет держави над особистістю;

@обмежена діяльність опозиції;

@видимість інституту парламентаризму;

)наявність представницької демократії,

)усі відповіді правильні,

 

* Ознаками правової держави являються які положення:

@ панування права в усіх сферах суспільних відносин;

@взаємна відповідальність держави та громадянина;

@ наявність широких, демократичних і реальних прав і свобод людини та громадянина

) усі відповіді правильні;

) провідна роль молодіжних об єднань.

 

*До ознак правової держави відносяться які положення:

@ організація та розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу та судову;

@розвинена система законодавства;

@ високій рівень правосвідомості та правової культури громадян;

) усі відповіді правильні;

) ефективна діяльність православної церкви.

 

 

*Правова держава – це:

@форма організації і діяльності державної влади;

@влада, яка будує свої взаємовідносини з індивідами та їх обєднаннями;

@ці взаємовідносини будуються на основі права;

) при жорсткій регламентації з боку держави;

) усі відповіді правильні.

 

*Сучасними документами ради Європи встановлюється, які принципи правової держави:

@принципи законості;

@право на справедливе судове слідство

@доступ до судів;

@неупередженість суддів і відповідність покарання скоєному;

)зазначене положення відсутнє.

 

* Яка відповідь правильна :право – це

@система загальнообов’язкових правил поведінки;

@які формуються або санкціонуються державою;

)правильна відповідь відсутня;

@забезпечуються можливістю застосування державного примусу;

) усі відповіді правильні.

 

*До ознак права не відноситься які положення:

@системність і загальнообов’язковість права;

) усі відповіді правильні;

@формулювання і санкціонування права державою;

@можливість застосування державного примусу;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Серед принципів права можна виділити які:

@ принцип загальнообов’язковості норм права для всього населення:

@принцип рівності перед законом і судом та справедливості;

) зазначене положення відсутнє;

@принцип юридичної відповідальності за винну противоправну поведінку;

) усі відповіді правильні.

 

*До видів соціальної норми відносяться :

@ норми моралі та права;

@звичаї, традиції;

@корпоративні і релігійні норми;

) усі відповіді правильні;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Норми права, як вид соціальних норм мають які ознаки:

@ це правило поведінки, що має загальнообов’язковий характер;

@вони встановлюються, санкціонують та охороняються державою

) правильна відповідь відсутня;

@сукупність правил поведінки створюють право;

) усі відповіді правильні.

 

*До ознак, які відрізняють право від інших соціальних норм відносяться:

@ право виникає із виникнення держави, встановлюється державною, забезпечуються державним примусом;

@правові норми утворюють систему;

@норми права формулюють правила поведінки у вигляді прав та обов'язків;

) усі відповіді правильні.

) зазначення положення відсутнє.

 

*Яке положення відносяться до видів функції права:

@ регулятивна функція;

@охоронна функція;

) релігійна функція;

) головна функція;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Що з наступного відноситься до нормативно – правового акту

@ конституція;

@закон;

@указ президента;

) постанова громадського об’єднання;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Правовідносини - це:

@ конструкція, що складається з суб’єкта, об’єкта та змісту

@юридичний зв'язок між учасниками відносин, який регулюється нормами права;

@характеризується наявністю прав і обов’язків;

@дотримання яких забезпечується можливістю державного примусу;

) правильна відповідь відсутня;

 

*Правова поведінка-це:

@сукупність вчинків у вигляді дії чи бездіяльності;

@дії, які мають соціальне значення;

@вчинки, які регулюються нормами права;

@які зумовлюють правові наслідки;

)правильна відповідь відсутня.

 

*Правопорушення –це:

@ противоправне винне діяння;

) діяння, яке сприймається суспільством;

@соціально- шкідливе діяння;

@діяння, яке зумовлює негативні наслідки для правопорушника;

) усі відповіді правильні;

 

*Залежно від виду правопорушення і способу покладання відповідальності розрізняють яку відповідальність:

@кримінальну;

@адміністративну;

@дисциплінарну;

@цивільно – правову;

)родинну.

 

*Конституційне право – це:

@провідна галузь права України;що являє собою сукупність правових норм;

) відносини, які мають історичне значення;

@які закріплюють і регулюють суспільні відносини;

@ відносини, об’єднанні конституційно – правовими інститутами;

) усі відповіді правильні.

 

*Предмет правого регулювання конституційного права – це регулювання правом суспільних відносин в сферах життедіяності суспільства, а саме:

@політичній,економічній,

) соціологічній;

@соціальній;

@духовній;

) усі відповіді правильні;

 

*До конституційно - правових інститутів конституційного право України належить, який інститут:

@ основ конституційного ладу, безпосередньої демократії;

@основ правового статусу людини і громадянина;

@територіального устрою;

@органів державної влади і місцевого самоврядування;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Конституція України –це:

@ основний закон держави;

@який регулює суспільні відносини;

@які складаються в процесі здійснення основоположних засад організації суспільства і держави;

) закон. який погоджується з світовими стандартами;

) усі відповіді правильні.

 

*Конституція України регулює які найважливіші суспільні відносини:

@форму державного правління,

@форму державного устрою,

@форму державного режиму,

@форму свідомості суспільства,

)усі відповіді правильні.

 

*Структура Конституції України включає яке з наступних положень:

@ преамбула (вступ);

@основна частина;

@прикінцеві положення;

@перехідні положення і додатки;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Преамбула Конституції України визначає, які цілі в ім'я досягнень яких воно прийнята:

@забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її життя;

@зміцнення громадської злагоди на землі України;

@) розвиток і зміцнення незалежності, суверенітету, демократичної соціальної правової держави;

)усі відповіді правильні.

) досягнення комуністичного майбутнього.

 

*Перед ким (чим) усвідомлювала відповідальність Верховної Ради України, схвалюючи Конституцію України:

@ перед Богом, власною совістю;

@попередніми , нинішніми та прийдешнім поколіннями;

) усі відповіді правильні.

)перед світовою спільнотою,

)особистим майбутнім.

 

*Конституція України проголошує Україну якою державою:

@ суверенною і незалежною;

@демократичною і правовою,

@соціальною;

) православною;

) усі відповіді правильні.

 

*Що саме визначається Конституцією найвищою соціальною цінністю в Україні:

@ людина,її життя і здоров’я,

) багатство;

@честь і гідність;

@недоторканість і безпека;

) усі відповіді правильні.

 

*Конституція стверджує в Україні єдине громадянство, яке набувається, зокрема за якими підставами:

@ з народженням;

@територіальним походженням;

@внаслідок прийняття до громадянства;

) внаслідок успадкування;

) усі відповіді правильні;

 

*Які положення з числа наступних відносяться до визначення основних прав людини:

@ це гарантована законом міра свободи особистості;

@яка відповідає досягнутому рівню розвитку суспільства;

@яка здатна забезпечити існування і розвиток особистості;

@та закріплена в якості міжнародного стандарту;

)погоджених з релігійними нормами.

 

*За сферою реалізації у суспільному житті права і свободи людини і громадянина діляться на які:

@ особисті (громадянські);

@політичні, економічні;

@соціальні, культурні;

@спеціальні;

) усі відповіді правильні.

 

*До особистих прав людини і громадянина відносяться:

@ право на життя, вибір місця проживання;

@свободу пересування;

@право на ім'я. честь і гідність;

@на справедливий, публічний і незалежний суд;

)право на збагачення;

 

*Які з зазначених положень відносяться до політичних прав людини і громадянина:

@право обирати і бути обраним;

@право на утворення політичних партій;

@право брати участь у діяльності громадськості;

@свобода демократій і організацій, свобода слова, думки, переконань;

) право на супротив владі.

 

*Які положення відносяться до визначених юридичних обов’язків:

@ це гарантована законом міра суспільній необхідності поведінки особи;

@яка зумовлена потребами існування і розвитку осіб, груп, націй, людства;

@це перешкода на шляху свавілля, хаосу;

) це механізм тримання людини в певних межах дій;

) усі відповіді правильні.

 

*Чи правильно класифіковано обов’язки на такі групи:

@особисті;

@економічні і політичні;

@соціальні і культурні;

) родинні;

) усі відповіді правильні.

 

*Конституція містить які обов’язки з наступних:

@захист Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності;

@шанування державних символів;

)захист світових стандартів;

@сплата податків і зборів;

) усі відповіді правильні.

 

*До громадянських прав і свобод згідно Конституції відноситься, яке право:

@право людини на життя;

@право на особисту свободу;

@право на свободу пересування;

@право на свободу думки, совісті і релігії;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Членами політичних партій не можуть бути:

@судді, працівники прокуратури;

@співробітники органів внутрішніх справ, служби безпеки України;

@військовослужбовці і дипломати

) студенти;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Систему національного механізму захисту прав людини становить які наступні органи:

@ суди загальної юрисдикції;

@Конституційний суд України;

@прокуратура України, адвокатура України;

@уповноважений Верховної ради України з прав людини;

)правильна відповідь відсутня.

 

*Конституція є носієм народного волевиявлення, формами якого являються:

@ вибори;

@референдум;

) соціологічні дослідження;

@народні обговорення проектів нормативних актів;

) усі відповіді правильні.

 

*Об’єднання громадян – це:

@добровільне громадське формування;

@формування створене на основі єдності інтересів;

@для спільної реалізації своїх прав;

)для рішення особистих цілей;

)усі відповіді правильні.

 

*Політична партія – це:

@ зареєстроване добровільне об’єднання громадян;

@які є прихильниками певної програми суспільного розвитку;

@що має мету сприяння формуванню політичної волі громадян;

)з метою реалізації особистих планів;

)усі відповіді правильні.

 

*Ознаки конфедерацій:

@відсутність законодавчих органів,

@відсутність загального законодавства,

@наявність права виходу із складу конфедерації,

)рішення органів конфедерації обов’язкове для всіх членів,

)усі відповіді правильні,

 

*Виборча система – це сукупність встановлених законом:

@ правил;

@принципів;

) звичаїв;

@за допомогою яких визначаються результати голосування;

) усі відповіді правильні.

 

*Референдум – це:

@спосіб вирішення важливіших питань державного та суспільного значення;

) підпорядкування державою волі народу;

@шляхом всенародного голосування;

@за допомогою якого воля народу трансформується в державну;

) усі положення правильні.

 

 

*До положень стосовно референдуму відносяться:

@ правова регламентація проведення референдуму регулюється законом;

@ініціювання народом не менше 3 млн. та підтримання президентом;

@проголошення референдуму, утворення дільниць комісії по проведенню;

@голосування та встановлення його результатів які закріпляється постановою центральної виборчої комісії;

)правильна відповідь відсутня.

 

Референдум не проводиться щодо законопроектів з яких питань:

@ податків;

@бюджету;

@амністії;

) змін до Конституції;

)зазначене положення відсутнє.

 

*Конституцією України встановлено, що територіальний устрій України ґрунтується на яких засадах:

@єдності та цілісності державної території;

@поєднання централізації і децентралізації у здійснені державної влади;

@збалансованості і соціально – економічного розвитку регіонів

@з урахування історичних, економічних, географічних культурних традиції

) правильна відповідь відсутня.

 

*Систему адміністративно – територіального устрою України передбачену Конституцією складає :

@автономна республіка Крим; області;

) усі відповіді відсутні;

@райони, міста, райони в містах;

@селища і села;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Згідно Конституції Президент України є главою держави і гарантом:

@державного суверенітету та територіальної цілостності;

) зазначена відповідь відсутня;

@додержання Конституції України;

@прав і свобод людини і громадянина;

) усі відповіді правильні.

 

*У відповідності до повноважень Президент призначає:

@ вибори до Верховної ради України;

@ Прем’єр міністр України;

@Генерального прокурора;

) Голову Верховного суду;

@голову Антимонопольного комітету.

 

*До основних завдань Кабінету Міністрів України, як встановлено Конституцією, належить:

@ забезпечення додержання суверенітету;

@забезпечення прав і свобод людини і громадян;

@проведення фінансової цінової та податкової політики;

) забезпечує умов розвитку всіх олігархам;

)усі відповіді правильні.

 

*До ознак Верховної ради України відноситься яке положення:

@це загально державний орган, який наділений верховною законодавчою владою;

) діє в системі прийняття рішень за погодженням з президентом;

@формується на виборних засадах;

@до його відома належать коло питань, які потребують законодавчого регулювання;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Колегіальний характер Верховної Ради України полягає в наступному:

@Верховна рада України складається з 450 народних депутатів;

@є повноважним органом за умови обрання не менше 2/3 від її складу;

@рішення приймається на пленарних засіданнях шляхом голосування;

) засідання проводяться при наявності депутатів у залі;

) усі відповіді правильні.

 

*Повноваженнями Верховної ради України являється прийняття:

@ законів;

@рішень щодо ухвалення програми діяльності Кабінету міністрів України;

@рішень про надання військової допомоги іншим державам;

) рішень про направлення вимог до Президента України;

) усі відповіді правильні.

 

*Судова влада - це:

@гілка державної влади;

@що складається з судів;які здійснюють правосуддя;

@для захисту прав і свобод людини;

)для охорони представників влади;

)усі відповіді правильні,

 

 

*До повноважень Вищого спеціалізованого суду не відносяться:

) розгляд справи в касаційному порядку;

) аналіз судової статистики;

) узагальнення судової практики;

@надання вказівок судам нижчого рівня;

@ заслуховування звітів судів нижчого рівня..

 

 

*Вища рада юстиції є колегіальним, незалежним органом, відповідальним за:

@формування суддівського корпусу;

@прийняття рішень стосовно порушень суддями

@ прийняття рішень стосовно порушень прокурорами;

) про відповідальність судів;

@ такі положення відсутні.

 

*До повноважень Вищої ради юстиції відносяться:

@ вносить подання Президенту України про призначення суддів на

посади ;

@здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного

Суддів України;

) здійснює дисциплінарне провадження стосовно прокурорів;

@розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної

відповідальності суддів апеляційних та місцевих суддів;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Правоохоронні органи - це органи, як визначено наукою, діяльність яких спрямована на:

@ захист національної безпеки;

@забезпечення стану законності й правопорядку;

@захист прав, свобод та інтересів громадян;

) захист європейської спільноти;

)усі відповіді правильні.

 

*Прокуратура України, як визначено наукою – це:

) державний орган;

) контрольно – наглядовий орган;

) орган, який покликаний здійснювати нагляд за додержанням законів;

) орган, який здійснює нагляд за правильним застосуванням законів;

@ усі відповіді правильні.

 

*Принципами організації і діяльності прокуратури України являються:

) органи прокуратурі України становлять єдину централізовану систему;

) яку очолює Генеральний прокурор;

) з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим;

) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення;

@ зазначені положення відсутні.

 

*Систему органів внутрішніх справ України складають:

) міліція,

) внутрішні війська;

) слідчі підрозділи;

) підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

@ усі відповіді правильні.

 

*До органів СБУ приймаються громадяни України, які мають:

@ ділові якості;

@ моральні якості;

@необхідний освітній рівень;

) належний стан здоров'я;

) усі відповіді правильні

 

*Контроль за діяльністю СБУ здійснює:

@ президент;

@ верховна Рада;

@ комітет Верховної Ради;

) кабінет Міністрів України;

) усі відповіді правильні.

 

*Які виборчі системи розрізняють у світі:

@ мажоритарна;

@ пропорційна;

@ змішана;

) загальна;

) усі відповіді правильні.

 

*Визначте елементи поняття державно-правового режиму:

@ правовий статус людини і громадянина;

@ ступінь участі народу в здійсненні публічної влади;

@ співвідношення народного та державного суверенітетів;

@ ступінь плюралізації.

) правильна відповідь відсутня.

 

 

*Визначте види правових норм:

@ регулятивні;

@ охоронні;

@ зобов’язальні;

@ забороняючи;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Громадянство-це:

@ правовий зв'язок між фізичною особою і Україною;

@ який знаходить свій вияв у Їх взаємних правах та обов’язках;

@ це передумова і основа правового статусу громадянина;

) інститут впливу держави на особу;

) усі відповіді правильні.

 

*Які завдання покладені на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

@ захист прав і свобод людини і громадянина;

@ Запобігання порушення прав і свобод людини і громадянина;

@ Запобігання будь яких форм дискримінації;

) Звільнення від судової відповідальності;

) Усі відповіді правильні.

 

* Основними принципами освіти в Україні є:

@ доступність для кожного громадянина;

@ рівність умов кожної людини;

@ незалежність освіти від політичних партій;

@ взаємозв’язок з освітою інших країн;

) зазначене положення відсутнє.

 

*Які стадії виділяють у виборчому процесі:

@ проголошення або призначення виборів;

@ затвердження або утворення виборчих одиниць;

@ створення виборчих органів;

@ реєстрація кандидатів,передвиборча агітація;

) погодження переможців з органами влади.

 

*Система місцевого самоврядування включає:

@ територіальну громаду;

@ сільську, селищну, міську раду;

@ виконавчі органи рад;
@ районні та обласні ради;

) адміністрації.

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.