Здавалка
Главная | Обратная связь

Завдання навчальної дисципліни

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОЗНАВСТВО

Для спеціальності: 6.030509 – Облік і аудит

Вид дисципліни – за вибором

 

Форма нав-чання Курс Се­местр Усьо го год/ кред. Кількість годин Самост. роб. студента (годин) .   Вид під- сумкового контролю- залік (се­местр) Вид під- сумкового контролю- іспит (се­местр)
Лекції Лаб. роб. Практ. заняття
Денна П 108/3     П  
Заочна П 108/3   П  

 

Робоча програма складена на підставі освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямком підготовки бакалавр

Робочу програму склав кандидат юридичних наук Кириченко Юрій Вікторович

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології та права. Протокол № 1 від «12» вересня 2011 р.

 

Зав.кафедри політології

та права, доцент В.М.Кириченко

 

Робоча програма погоджена з випускаючую кафедрою «Облік і аудит»

 

Зав.кафедри, професор Ж.К.Нестеренко

Схвалено методичною комісією факультету післядипломної освіти

Голова НМК факультету,

доцент М.М.Ситников

 

 

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни „Правознавство” є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися у сучасному правовому полі.

Завдання навчальної дисципліни

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам систематичних знань з юридичних наук (правознавство), вихованню у них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних правових актів України. Студенти повинні володіти певною сумою загальнотеоретичних уявлень про право та здобути правовий мінімум знань з теорії держави і права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового. адміністративного, кримінального права України.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни, студенти повинні знати:

- загальнотеоретичні правові поняття та терміни;

- структуру права та законодавства;

- поняття і ознаки правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності;

- питання функціонування системи права, дії механізму правового регулювання;

- підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин;

- основи конституційного права України;

- органи державної влади та місцевого самоврядування України;

- судові, правоохоронні та правозахисні органи України;

- основні визначення та поняття основних галузей права України;

- джерела права України;

- правила підготовки та застосування нормативно-правових актів в Україні.

 

Після вивчення навчальної дисципліни, студенти повинні вміти:

- володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти використовувати їх;

- характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного законодавства України;

- правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному житті закони та підзаконні акти України;

- орієнтуватися в сучасному правовому полі;

- розмежовувати правові відносини у суспільстві;

- використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у судових та інших державних органах України;

- правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права України;

- грамотно оцінювати юридичні факти, аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.