Здавалка
Главная | Обратная связь

Практичне заняття №2

Тема: Основи теорії права

I. Теми докладів

  1. Правова система в Україні і сучасному світі.
  2. Соціальна роль і цінність права в суспільстві
  3. Поняття види і структура правових норм.
  4. Поняття і види джерел права. Нормативно-правовий акт як основне джерело права України.
  5. Поняття, види та причини правопорушень.
  6. Юридична відповідальність як форма реагування держави на протиправну поведінку.
  7. Правосвідомість і правова культура та їх значення в умовах формування правової держави в Україні.

 

II. Тестові завдання

1. Силою державного примусу забезпечуються норми:

1) релігійні;

2) політичні;

3) економічні;

4) правові;

5) моральні.

 

2. «Прийняте судом рішення, що виступає еталоном для рішення аналогічних справ» - це :

1) акт тлумачення права;

2) правозастосовчий акт;

3) юридичний прецедент;

4) нормативний акт;

5) індивідуально-правовий акт.

 

3.Основні функції права - це :

1) регулятивна й охоронна;

2) штрафна і правопоновлююча;

3) ідеологічна і виховна;

4) комунікативна й інформаційна;

5) політична й інформаційна.

4. Визначення: «Система офіційно визнаних і офіційно виражених норм, забезпечених державним примусом які є загальнообов'язковим критерієм поведінки», відноситься до поняття :

1) правова система;

2) закон;

3) право;

4) моральність;

5) система права.

 

5. До складу правовідносин не входить :

1) правосуб'єктність;

2) юридичні обов'язки;

3) суб'єкт правовідносин;

4) об'єкт правовідносин;

5) юридичний факт.

 

6. Не є самостійним видом юридичної відповідальності:

1) кримінальна;

2) професійна;

3) адміністративна;

4) дисциплінарна;

5) матеріальна.

 

7. Загальнообов'язковість і формальна визначеність характеризують:

1) норму права;

2) моральні норми;

3) норми-звичаї;

4) естетичні норми;

5) релігійні норми.

 

8. Підставою юридичної відповідальності є :

1) об'єктивна сторона правопорушення, встановлювана в поведінці особи;

2) склад правопорушення, встановлений у дії (бездіяльності) особи;

3) провина суб'єкта;

4) шкідливі наслідки, що наступили в результаті дій особи;

5) протиправне діяння особи.

 

9. Первинним структурним елементом системи права є :

1) галузевий інститут;

2) галузь права;

3) стаття закону;

4) індивідуальне розпорядження;

5) норма.

10. Назвіть критерії розподілу права на галузі :

1) наявність особливого кодифікованого акта (кодексу) ;

2) особливий предмет і метод правового регулювання;

3) наявність особливих суб'єктів і специфічного способу систематизації;

4) особливі цілі і задачі правового регулювання;

5) спеціалізація способу правового регулювання і відповідні їм форми реалізації права.

III. Практичні завдання

 

Завдання 1. Вкажіть ознаки правових норм:

1) Загальнообов'язковість;

2) Спирається на силу громадської думки;

3) Орієнтація на самосвідомість;

4) Державна забезпеченість;

5) Формальна висловленість;

6) Обмеженість сфери дії;

7) Висловлюється як в усній, так і у письмовій формі;

8) Представницько-зобов'язувальний характер.

Завдання 2. Розмістіть дані нормативні акти залежно від їх юридичної сили?

1) Конституція України;

2) Кодекс законів про працю;

3) Указ Президента України;

4) Закон про власність;

5) Постанова Кабінету Міністрів;

6) Рішення міськвиконкому;

7) Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

8) Статут акціонерного товариства.

 

Завдання 3.При вивченні системи права студентам було запропоноване навести як приклад інститут права. Власов назвав Харківську юридичну академію, Зуєв – спадкове право, Осипенко – карно-процесуальне право.

Хто з них має рацію?

Завдання 4. До яких галузей права відносяться наступні правові інститути:

1) Інститут президентства;

2) Інститут дисциплінарної відповідальності;

3) Інститут матеріальної відповідальності;

4) Інститут купівлі-продажу;

5) Інститут кримінальної відповідальності.

Завдання 5. Які з перерахованих джерел права відносяться до законів:

1) Постанови Верховної Ради України;

2) Конституція України;

3) Укази і розпорядження Президента України;

4) Сімейний кодекс України;

5) Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

Завдання 6. Сутність яких соціальних норм розкривають наступні поняття:

1) Статут гаражно-будівельного кооперативу;

2) Закон України «Про громадянство»;

3) Традиції, етикет;

4) Євангеліє;

5) Етика.

 

Завдання 7. Назвіть поняття, змістом яких є наступні речення:

1) Здатність громадянина бути суб'єктом права, мати права і обов'язки.

2) Конкретні життєві обставини, з якими норми права зв'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин.

3) Сукупність правових норм, що регулюють певний вид однорідних суспільних відносин.

4) Нормативний правовий акт, прийнятий представницькими (законодавчими) органами влади в особливому порядку, який регулює найбільш важливі для життя суспільства суспільні відносини, який має вищу юридичну силу.

5) Теоретичні положення, наукові теорії юридичного характеру, в яких формулюються найважливіші принципи, юридичні категорії, поняття, переконання вчених – юристів.

6) Сукупність правил поведінки, встановлених державою як загальнообов'язкові і забезпечені у разі їх невиконання примусовою силою держави.

7) Офіційні і інші способи висловлення і закріплення норм права, додання ним загальнообов'язкового юридичного значення.

8) Угода між суб'єктами, покликана врегулювати їх відносини шляхом закріплення взаємних прав і обов'язків.

9) Сукупність норм права, регулюючих якісно однорідну групу суспільних відносин.

10) Врегульоване нормою права суспільне відношення, учасники якого виступають носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

 

Завдання 8. На які види юридичних норм по характеру змісту правил поведінки (що представницько-зобов'язувальні, дозволяючі, забороняючі) підрозділяються приведені дії громадян? Відповідь:

1) Платня за проїзд в транспорті;

2) Отримання студентами стипендії;

3) Жорстоке поводження з тваринами;

4) Подача потерпілим позову до суду;

5) Зловживання владою посадовцем;

6) Покупка в магазині продуктів харчування.

 

Завдання 9. Складіть речення з фраз А і Б:

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.