Здавалка
Главная | Обратная связь

Зелені рослини – основне джерело життя на Землі.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

 

 

«Затверджено»

Педагогічною радою

КЗ ЧОЦЕНТУМ

Протокол № 3 від 06.09.2011 р.

 

Програма гуртка

«Природа та екологія»

 

Модернізована керівником гуртків КЗ ЧОЦЕНТУМ Сутягою О. С., на основі програми гуртка «Природа та екологія» Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів, Вінниця 2006

 

 

м. Чернівці

Пояснювальна записка

Програма гуртка «Природа та екологія» розрахована на творчі учнівські об’єднання початкового рівня (учні середнього шкільного віку) загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних закладів нового типу та позашкільних навчальних закладів.

Мета програми – залучити дітей до вирішення актуальних проблем екології, поглиблення знань з біології, географії, краєзнавства, залучити до проведення моніторингу стану навколишнього природоохоронного середовища; формування екологічної культури особистості, шанобливого ставлення до природи; розвиток, набуття навичок і досвіду в розв’язанні екологічних проблем і передбаченні можливих наслідків особистої природоперетворювальної діяльності; формування здорового способу життя.

Нині екологія як наука, що вивчає взаємовідносини організмів з навколишнім середовищем, трактується набагато ширше, включаючи також практично всі сфери діяльності людини у довкіллі. Насправді, недостатньо вивчати зв’язки між живими істотами та середовищем, включаючи за такого підходу людину. Використання природних багатств людством здійснюється, на жаль, за повного нехтування законами природи. Наслідки антропогенного впливу починають відігравати все більшу роль у змінах біосфери, що призводить до важких непередбачуваних катаклізмів. Щоб уникнути цього, треба діяти. Щоб діяти, треба знати як. Саме тому підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, а отже, екологічної культури стає першочерговим завданням сучасної школи та позашкільного навчального закладу, що є, зрештою, однією з передумов успішного переходу країни до стабільного розвитку.

Заплановані теми дають можливість учням вивчити закономірності організації життя на Землі, в тому числі в зв’язку з антропогенним впливом на природні системи та біосферу загалом, біологічні особливості рослин та тварин їх поведінку при зміні пір року та навколишнього середовища, ознайомитися з рослинами, тваринами, лікарськими та отруйними рослинами свого регіону, ознайомитися та вивчити природні екосистеми, основні елементи біосфери, навчитися створювати та працювати на екологічній стежині, а також усвідомлювати єдність людини і навколишнього середовища.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:

· ознайомлення з роллю сучасних природничих наук у розв’язанні існуючих проблем екології;

· інтегроване поглиблення знань з біології, географії та з інших предметів природничого циклу;

· забезпечення екологічного навчання і виховання, вміння передбачати критичні моменти в природних екосистемах, що викликаються внаслідок антропогенного впливу;

· посилення освітньої, виховної, професійної спрямованості теоретичного матеріалу і практичної діяльності;

· створення умов для розвивального навчання зі спрямованістю на розвиток творчих здібностей учнів;

· формування творчого дослідницького підходу до виконання практичних робіт;

· вироблення у вихованців умінь і навичок практичної діяльності;

· сприяння розширенню та поглибленню інтересу учнів до теоретичного матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей;

· формування та розвиток професійних умінь і навичок;

· залучення до практичної природоохоронної роботи;

· створення свідомої мотивації здорового способу життя.

Значиме місце в програмі відведено практичним роботам, проведенню екскурсій, участі в науково-практичних конференціях, дослідницькій роботі.

Як додатковий матеріал на заняттях можна використовувати відеофільми з відеотеки «Екологія ХХІ століття», а також телевізійні програми про навколишній світ.

Форми і методи навчання: бесіди, лекції, практичні роботи, тренінги, екскурсії, ситуаційні ігри, польові практики, творчі завдання, дослідно-експериментальні роботи.

Керівник гуртка повинен цілеспрямовано поєднувати екологічну освіту з вихованням правильних поглядів на залежність здоров’я людини від екологічних факторів, сприяти формуванню основ екологічної моралі – гуманізму.

Керівнику гуртка надається право вносити зміни у структуру та зміст навчального матеріалу, вводити нові теми, а також розподіл годин та вивчення окремих тем залежно від регіональних умов і матеріально-технічної бази гуртка.

Після успішного засвоєння програмового матеріалу вихованцям рекомендовано продовжити навчання у творчому учнівському об’єднанні основного рівня «Гурток юні екологи».

 

Навчально-тематичний план

№ п/п Назва розділу Кількість годин
Теоретичні заняття Практичні заняття Разом
1. Вступ.
2. Зелені рослини – основне джерело життя на Землі.
3. Осінні явища в житті рослин та тварин.
4. Основні елементи біосфери та їх охорона. -
5. Природні екосистеми.
6. Весняні явища в житті рослин та тварин.
7. Лікарські і отруйні рослини.
8. Робота на екологічній стежині.
9. Підсумкові заняття.
  Всього

Зміст програми

Вступ.

Теоретичні заняття:

Ознайомлення гуртківців з метою та планом роботи гуртка.

Практичні заняття:

Екскурсія до КЗ ЧОЦЕНТУМ з метою ознайомлення із видовим складом рослин, акваріумного залу і живого куточка в КЗ ЧОЦЕНТУМ.

Зелені рослини – основне джерело життя на Землі.

Теоретичні заняття:

Значення рослин у природі та житті людини. Природа – національне багатство. Взаємовідносини і зв’язки живих організмів між собою та навколишнім середовищем.

Практичні заняття:

Екскурсія до ботанічного саду, зоологічного музею, краєзнавчого музею з метою ознайомлення з рослинами та тваринами які нас оточують.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.