Здавалка
Главная | Обратная связь

Як класифікують видатки бюджету за функціональним призначенням?

- на народне господарство, на оборону та управління;

- на оплату праці у виробничій сфері, на народне господарство;

+ на соціально-культурні заходи, на оборону та управління, на народне господарство;

- на виробництво та на реалізацію продукції, на народне господарство.

47. Загальний фонд бюджету включає:

+ всі доходи бюджету крім тих, що призначенні для зарахування у інший фонд та всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

- гранти або дарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету, а також всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

- бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

- всі доходи бюджету крім тих, що призначенні для зарахування у інший фонд та всі видатки бюджету за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету.

48. Єдність бюджетної системи забезпечується:

+ єдиною правовою базою та єдиною соціально-економічною і податковою політикою, використанням єдиної бюджетної класифікації і форм бю­джетної документації;

- реальністю і самостійністю бюджетів, погодженими принципами бюджетного процесу;

- використанням єдиної бюджетної класифікації і форм бю­джетної документації, реальністю і самостійністю бюджетів;

- погодженими принципами бюджетного процесу, використанням єдиної бюджетної класифікації і форм бю­джетної документації;

49. До спеціального фонду бюджету відносяться:

- бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень, всі доходи бюджету крім тих, що призначенні для зарахування у інший фонд;

- всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету, а також гранти або дарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

- всі доходи бюджету крім тих, що призначенні для зарахування у інший фонд;

+ гранти або дарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету, бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

50. Назвіть обставини, за яких Державний бюджет України може бути прийнятий на інший ніж встановлений Бюджетним кодексом період:

- введення воєнного стану, зміна уряду держави;

+ оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, введення воєнного стану;

в) зміна уряду держави, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

г) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, необхідність усунення природних чи техногенних катастроф, зміна уряду держави.

51.Який показник характеризує забезпеченість населення стаціонарними амбулаторно поліклінічними закладами:

- число лікарень на даній території;

- рівень госпіталізації населення;

+ число лікарів у лікарнях на 1000 чол. населення;

- число лікарняних ліжок на 1000 чол. населення.

52. Які чинники впливають на кількість педагогічних ставок у технікумі:

- загальна кількість студентів;

- норма студентів на одного викладача;

+ кількість годин по навчальному плану та норма педагогічного навантаження

на одного викладача;

- кількість студентських груп

53. Бюджетне субсидіювання – це:

- надання субсидій населенню

- видача та користування населенням субсидій та дотацій

- це явище зворотне дотації, яка передбачає вилучення коштів із бюджету

+ це передача коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня з метою надання фінансової допомоги

54.Від чого залежить заробітна плата вчителів школи:

- стажу роботи, освіти, предмету викладання;

- фактичної кількості прочитаних годин, тарифної ставки та надбавок і доплат;

+ тарифної ставки, що встановлюється відповідно до присвоєної вчителю категорії, надбавок та доплат;

- кількості учнів у класі, стажу роботи, освіти, предмету викладання;

55.Бюджетний запит - це:

- це запит міністерства фінансів до верховної ради у разі внесення змін до бюджету

+ документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період

- повноваження, надане головному розпоряднику коштів, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування

- це документ, що посвідчує право розпоряджатися бюджетними коштами.

56. Головною причиною наявності державного кредиту є:

+ наявність дефіциту бюджетних коштів

- наявність державних цільових фондів

- наявність вільних коштів у населення і підприємств

- наявність міжнародних фінансових інститутів

57.Які основні виробничі показники використовуються при визначені обсягу бюджетних коштів на утримання медичних установ:

- кількість ліжок та ліжко днів, кількість днів роботи лікарів;

- кількість лікарських посад та кількість медичних установ;

- кількість днів роботи лікарів та кількість медичних установ;

+ кількість ліжок та ліжко днів, кількість лікарських відвідувань.

58. Виділіть фактори, що сприяють скороченню дефіциту держбюджету:

+ перегляд напрямків використання бюджетних коштів та скорочення витрат на соціальну сферу, створення сприятливих економічних умов для розвитку суб’єктів господарювання;

- збільшення обсягу капіталовкладень у виробничу сферу, а також ріст податків та відмовлення від податкових привілеїв;

- підвищення витрат на керування дефіцитом бюджету;

- створення сприятливих економічних умов для розвитку суб’єктів господарювання, підвищення витрат на керування дефіцитом бюджету.

59. Як обчислити середньорічну кількість ліжок?

- кількість ліжок на кінець року відняти кількість ліжок на початок року

- кількість ліжок помножити на кількість днів функціонування ліжка в рік

+ кількість ліжок на початок року помножити на кількість місяців функціонування додати кількість ліжок що вводяться в дію помножити на кількість місяців функціонування до кінця року і поділити на 12.

- до кількості ліжок на початок року додати кількість ліжок на кінець року і поділити на кількість лікарських посад.

60. Державний внутрішній борг гарантується:

+ усім майном, що перебуває у загальнодержавній власності

- усім майном, що перебуває у власності держави, підприємств усіх форм власності та населення

- усім майном, що перебуває у власності державних підприємств

- усім майном , що перебуває у власності приватних підприємств та населення.

61. Як обчислити обсяг витрат на медикаменти по кошторису поліклініки?

- норму витрат на медикаменти помножити на кількість лікарських відвідувань

+ норму витрат на медикаменти помножити на середньорічну кількість ліжок

- норму витрат на медикаменти помножити на кількість хворих

- норму витрат на медикаменти поділити на середньорічну кількість ліжок.

62.Планування фонду оплати педагогічного навантаження здійснюється на основі таких показників:

+ кількості педагогічних ставок та середньої заробітної плати

- кількості педагогів та суми оплати їх праці

- кількості учнів та кількості класів

- кількості вчителів та обсягу педагогічного навантаження

63.Бюджетна установа - це

- установа чи організація, що повністю утримується за рахунок бюджету та є прибутковою

- установа чи організація, що утримується тільки за рахунок коштів бюджету та фондів соціального страхування

+ установа чи організація, що повністю утримується за рахунок бюджету, а також є не прибутковою

- установа чи організація, що повністю утримується за рахунок своїх прибутків

64. Фонд оплати праці обслуговуючого персоналу школи планується?

- шляхом додавання усіх заробітних плат обслуговуючого персоналу

+ шляхом множення кількості посад на ставку зарплати

- шляхом ділення фонду зарплати педагогічного персоналу на 2 і множенням на 12

- шляхом множення середньої заробітної плати на кількість учнів у школі

65. Виникнення бюджетного дефіциту обумовлюється такими причинами:

+ спад суспільного виробництва, завищені витрати та нераціональна структура бюджетних видатків;

- завищені витрати та нераціональна структура бюджетних видатків, зниження ставок податків та ліквідація малоефективних податків;

- підвищення витрати на оборону та утворення резервних фондів;

- зниження ставок податків та ліквідація малоефективних податків, спад суспільного виробництва.

66. Кошторис – це:

- зведення видатків, що фінансуються з бюджету

- план дії бюджетної установи

- це загальний документ, яким керується бюджетна установа

+ це плановий документ в якому встановлюються обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний та поквартальний розподіл

67. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом :

+ ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних пільг;

- віднімання загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних пільг;

- множення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних пільг;

- додавання загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних пільг;

68.Із заробітної плати вчителів обов’язково утримуються?

+ податки та внески в фонди соціального страхування

- прибутковий податок з громадян

- податки та внески в фонд медичного страхування

- внески в недержавний Пенсійний фонд

69. Які є джерела покриття бюджетного дефіциту:

- зовнішні та внутрішні позики, резервний фонд

- резервний фонд та страховий фонд

- страховий фонд, зовнішні та внутрішні позики

+ зовнішні та внутрішні позики, грошова емісія

70.Міжбюджетні відносини – це:

- відносини, що виникають з приводу забезпечення своєчасних надходжень доходів до бюджетів різних рівнів;

+ відносини між державою, АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами для виконання функцій, передбачених законодавством;

- відносини, що виникають з приводу надання соціальних послуг та здійснення контролю за ними;

- відносини між АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів належними податковими надходженнями для виконання функцій, передбачених законодавством;

71. Види кошторисів бюджетних установ?

+ індивідуальні та загальні, зведені;

- перспективні та поточні;

- зведені, перспективні та поточні;

- кошториси витрат на виробництво та зведені

72. Розмір дефіциту бюджету встановлюється у відсотках:

- до загальної величини доходів бюджету

+ до обсягу валового внутрішнього продукту

- до загальної величини видатків бюджету

- до загальної величини національного багатства.

73 Державний кредит – це:

+ сукупність відносин, в яких держава виступає позичальником вільних коштів у населення та підприємницьких структур

- банківський кредит, що надається державними банками

- сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі кредитора

- сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі позичальника коштів, кредитора та гаранта

74. Формою фінансування бюджетних витрат є:

- державний кредит;

- самофінансування;

+ бюджетне фінансування;

- кредитне забезпечення.

75. Згідно з чинним законодавством “бюджетним призначенням” являється:

+ повноваження надане головному розпоряднику бюджетних коштів, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

- повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;

- будь –яке здійснене розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду;

- систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів;

76. Бюджетна програма – це:

+ систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів;

- будь –яке здійснене розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду;

- повноваження надане головному розпоряднику бюджетних коштів, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

- повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

77. Бюджетний розпис – це:

- документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період

+ документ в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум

- це запит міністерства фінансів до Верховної ради у разі внесення змін до бюджету

- повноваження, надане головному розпоряднику коштів, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування

78. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів корегуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від:

- кількості населення та споживачів соціальних послуг, кількості політичних угрупувань на певній території;

- кількості політичних угрупувань на певній території, демографічних, кліматичних умов;

- соціально-економічних особливостей територій; кількості політичних угрупувань на певній території;

+ демографічних, кліматичних, екологічних та ін. особливостей адміністративно-територіальних одиниць; кількості населення та споживачів соціальних послуг.

79. Які видатки відносяться до поточних видатків бюджету?

+ на заробітну плату з нарахуваннями, на соціальний захист населення, на господарське утримання установ;

- на господарське утримання установ, на виробництво продукції, на реалізацію продукції, на капітальний ремонт;

- на виробництво продукції, на реалізацію продукції, на капітальний ремонт, на заробітну плату з нарахуваннями;

- на соціальний захист населення, на виробництво продукції, на реалізацію продукції, на капітальний ремонт

80. Із заробітної плати медичних працівників обов’язково утримуються?

- прибутковий податок з громадян;

+ податки та внески в фонди соціального страхування;

- податки та внески в фонд медичного страхування;

- внески в недержавний Пенсійний фонд.

81. Які видатки бюджету відносяться до видатків розвитку?

+ на фінансування капітальних вкладень, на капітальний ремонт

- на соціальний захист населення та господарське утримання підприємств, організацій, установ

- на капітальний ремонт, на структурну перебудову народного господарства

- на структурну перебудову народного господарства

82. Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетним зобов’язанням є:

- повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;

- повноваження надане головному розпоряднику бюджетних коштів, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;

- систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів;

+ будь –яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду,

83.Виділіть виробничі показники закладів освіти та медичних установ:

- кількість учнів та кількість класів, норми витрат на харчування та медикаменти;

- норми витрат на харчування та медикаменти, середньорічна кількість ліжок та ліжко днів;

- численність персоналу та ставки заробітної плати, кількість учнів та кількість класів;

+ середньорічна кількість ліжок та ліжко днів, кількість учнів та кількість класів

84.Бюджетне асигнування – це:

- будь –яке здійснене розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду;

- систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів;

+ повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;

- повноваження надане головному розпоряднику бюджетних коштів.

85. Оплачені рахунки за оренду приміщення педагогічного училища м. Чернівці фінансуються з бюджету:

- обласного;

+ міського;

- державного;

- районного.

86. Виплата заробітної плати військовослужбовцям військової частини м. Чернівці здійснюється з бюджету:

- обласного;

- міського;

+ державного;

- районного.

87. Оплачені рахунки за медикаменти районної лікарні міста Кіцмань з бюджету:

- обласного;

- міського;

- селищний;

+ районного.

88. Придбано м’який куток відпочинку для міського дитячого садка м. Чернівці з бюджету:

- обласного;

+ міського;

- державного;

- районного.

89. Виплачена стипендія студентам БДМА м. Чернівці з бюджету:

- обласного;

- міського;

+ державного;

- районного.

90. Оплачено рахунки за теплопостачання обласної клінічної лікарні міста Чернівці з бюджету:

+ обласного;

- міського;

- державного;

- районного.

91. Сума грошових коштів, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на певну мету – це є:

+ субвенція;

- субсидія;

- дотація;

- жодна відповідь не вірна.

92. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи підписує:

+ керівник;

- головний бухгалтер;

- керівник і головний бухгалтер вищестоящого органу;

- керівник і головний бухгалтер установи.

93. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи затверджує:

+ керівник вищестоящого органу;

- керівник установи;

- головний бухгалтер вищестоящого органу;

- керівник і головний бухгалтер вищестоящого органу.

94. Кошторис доходів і видатків складається на:

- місяць;

+ поточний рік;

- квартал;

- жодна відповідь не вірна.

95. Бюджетна установа для забезпечення своєї діяльності складає;

- кошторис на централізовані підприємства;

- загальний кошторис;

+ індивідуальний кошторис;

- зведений кошторис.

96. Формування кошторису доходів та видатків установа здійснює на підставі:

+ лімітної довідки;

- бізнес плану;

- плану фінансування;

- жодна відповідь не вірна.

97. Середньорічна кількість учнів визначається:

+ К = (Ку * 8 + Ку * 4) : 12

- К = (Ку * 4 + Ку * 8) : 12

- К = (Ку * 8 + Ку * 4) * 12

- з урахуванням змін кількості учнів протягом року

98. Кількість педагогічних ставок –це співвідношення;

- кількості класів до кількості учнів;

- місячного фонду заробітної плати до середньої заробітної плати;

+ загальна кількість годин по школі до норми педнавантаження;

- кількість викладачів до кількості класів.

99. Доплата за перевірку зошитів здійснюється з таких предметів:

- українська мова та література, математика, іноземна мова, інформатики а також вчителям молодшої школи

- українська мова та література, математика, іноземна мова, фізики, хімії, біології.

- українська мова та література, математика, іноземна мова, інформатики, креслення.

+ українська мова та література, математика, іноземна мова, а також вчителям молодшої школи.

100. При плануванні видатків на медикаменти по лікарні використовують:

- кількість хворих, витрат на медикаменти на один ліжкодень; середньорічна кількість ліжок;

- кількість лікарів, витрат на медикаменти на один ліжкодень; середньорічна кількість ліжок;

+ кількість ліжкоднів, витрат на медикаменти на один ліжкодень; середньорічна кількість ліжок;

- кількість лікарських відвідувань, витрат на медикаменти на один ліжкодень; середньорічна кількість ліжок.

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.