Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 25. Загальні положення про зобов’язання (частина 2)Всього годин18, у т.ч. лекції4, практичне заняття4, самостійна робота10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 30-31 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання.

2. Загальна характеристика неустойки (поняття, предмет, види тощо).

3. Загальна характеристика поруки. Договір поруки.

4. Загальна характеристика гарантії. Строк дії гарантії.

5. Загальна характеристика завдатку.

6. Загальна характеристика застави (поняття, види, предмет, договір застави тощо).

7. Загальна характеристика притримання.

8. Припинення зобов’язань:

а) належним виконанням зобов’язання;

б) переданням відступного;

в) зарахуванням;

г) за домовленістю сторін;

д) прощенням боргу;

е) поєднанням боржника і кредитора в одній особі;

є) неможливістю його виконання;

ж) смертю фізичної особи;

з) ліквідацією юридичної особи.

9. Поняття порушення зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язання.

10. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань.

11. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання.

12. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.

13. Субсидіарна відповідальність.

14. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання.

15. Збитки і неустойка.

Додаткові питання:

1. Поняття цивільного правопорушення.

2. Функції цивільно-правової відповідальності.

3. Форми цивільно-правової відповідальності (загальні та спеціальні).

4. Оформлення застави.

5. Припинення права застави.

6. Зміна розміру цивільно-правової відповідальності.

7. Об’єкти майнової відповідальності.

8. Чим відрізняється завдаток від гарантії?

9. Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе.

10. Види неустойки.

11. Поняття предмет та функції завдатку.

12. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого порукою.

13. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого гарантією. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника.

14. Наступна застава.

15. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор.

16. Поняття збитку, визначення його розміру.

Теми для рефератів:

2. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види; підстави звільнення.

3. Розвиток заставного права в Україні: історичний досвід та стан сучасного законодавства.

4. Поняття та предмет застави. Особливості застава товарів в обороті та переробці.

5. Іпотечний договір.

6. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність.

7. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою.

Відповідаючи на перше питання необхідно розкрити загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання. Дати визначення виконання зобов’язання, умови виконання зобов’язання.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати загальну характеристика неустойки. Розкрити її поняття. Визначити предмет неустойки. Назвати та охарактеризувати види неустойки (штраф, пеня, договірна, законна тощо).

Відповідаючи на третє питання необхідно дати загальну характеристику поруки. Розкрити поняття поруки, її суб’єктний склад. Зазначити загальні умови укладання та виконання договору поруки. Вказати на правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою. Зазначити права поручителя та оплата його послуг. Умови припинення поруки.

Відповідаючи на питання четверте необхідно дати загальну характеристику, такого способу забезпечення виконання зобов’язання як гарантії. Розкрити поняття гарантії. Вказати на строк дії гарантії. Зазначити правові наслідки не виконання зобов’язання забезпеченого гарантією. Вкажіть на права та обов’язки гаранта. Зазначте випадки коли гарантія припиняється.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати загальну характеристику завдатку. Розкрити поняття завдатку. Вказати функції, які виконує завдаток. Назвати правові наслідки порушення або припинення зобов’язання забезпеченого завдатком.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати загальну характеристику застави. Розкрити її поняття та предмет. Вказати види застави (заклад, іпотека). Зазначити у яких випадках необхідна державна реєстрація застави. Дати характеристику договору застави. Проаналізувати відповідні нормативно-правові акти.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати загальну характеристику притримання. Розкрити його поняття, суб’єктний склад. Вказати на права та обов’язки кредитора, який притримує річ у себе.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення припинення зобов’язань. Дати загальну характеристику видам припинення зобов’язань, таким як належним виконанням зобов’язання; переданням відступного; зарахуванням; за домовленістю сторін; прощенням боргу; поєднанням боржника і кредитора в одній особі; неможливістю його виконання; смертю фізичної особи; ліквідацією юридичної особи.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно дати визначення порушення зобов’язання. Вказати на випадки порушення зобов’язання. Зазначити правові наслідки порушення зобов’язання.

Відповідаючи на десяте питання необхідно дати визначення цивільно-правової відповідальності. Вказати на значення цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань. Назвати правові наслідки порушення зобов’язання. Розкрити підстави визнання боржника та кредитора такими, що прострочили зобов’язання.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно дати визначення вини. Вказати на підстави виникнення цивільно-правової відповідальності. Зазначити, чи є вина обов’язковою умовою настання цивільно-правової відповідальності. Дати загальну характеристику вини як підстави настання відповідальності за порушення зобов’язання.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно дати визначення цивільно-правової відповідальності. Зазначити підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.

Відповідаючи на тринадцяте питання необхідно дати визначення субсидіарної відповідальності. Дати загальну характеристику настання субсидіарної відповідальності (умови, випадки тощо).

Відповідаючи на чотирнадцяте питання необхідно дати визначення збитків. Зазначити загальні положення відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання.

Відповідаючи на п’ятнадцяте питання необхідно дати визначення збитків і неустойки. Проаналізувавши відповідні норми ЦК України вказати, як співвідносяться при відшкодуванні за порушене зобов’язання збитки та неустойка.

 

Завдання № 132

Сіренко отримав кредит на закінчення будівництва житлового будинку в сумі 25 000 грн. строком на 3 роки. При укладенні договору кредитування був оформлений договір поруки, згідно з яким двоюрідний брат позичальника Тюрін зобов’язувався повертати платежі за договором кредитування у випадку невиконання позичальником свого зобов’язання. Через півтора року Сіренко помер і неповернена банку сума склала 12 000 грн. Банк звернувся до суду про стягнення з Тюріна зазначеної суми. Тюрін проти позову заперечував, мотивуючи це тим, що смерть Сіренко припиняє зобов’язання з договору кредитування і відповідно припиняється договір поруки. Більше того, Тюрін заявив, що зазначена сума повинна бути стягнена з дружини і сина позичальника, які є підприємцями і, крім того, спадкоємцями Сіренка. Суд задовольнив позов банку, посилаючись на те, що згідно з цивільним законодавством у випадку невиконання зобов’язання забезпеченого порукою, поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник.

Проаналізуйте обґрунтування сторін. Чи правомірне рішення суду?

Завдання № 133

Чекаленко звернулася до суду з позовом до Сичової про стягнення з неї 2 500 грн. В позовній заяві Чекаленко посилалася на те, що вона хотіла купити квартиру Сичової, внаслідок чого вона дала їй завдаток в сумі 2 500 грн. Про отримання зазначеної суми Сичова видала розписку, де вказала, що вказана сума отримана нею як завдаток за договором купівлі-продажу квартири. Через кілька днів Чекаленко зателефонувала Сичовій і сказала, що відмовляється від договору і вимагала повернення зазначеної суми. Сичова повернути гроші відмовилась, посилаючись на норми ЦК про завдаток. Суд відмовив в задоволенні позовних вимог Чекаленко.

Дайте визначення завдатку. Чим завдаток відрізняється від авансу? Чи може в даному випадку мова йти про завдаток? Чи вірне рішення виніс суд?

 

Завдання № 134

Опанасенко звернулася до суду з позовом до Миколенко про стягнення 2 827 грн. за невиконання грошового зобов’язання. Позивачка зазначила, що відповідач за договором позики одержав від неї 14 650 грн. і зобов’язувався повернути борг протягом двох років, проте, зробив це лише через шість років. Посилаючись на те, що відповідач прострочив виконання грошового зобов’язання, то має сплатити за час прострочення 3 % річних з простроченої суми, а саме 2 827 грн.

Проаналізуйте підстави і характер зобов’язання та його зміст.

 

Завдання № 135

Туров уклав з Черненко договір підряду на виконання робіт по ремонту та фарбуванню свого автомобіля “Nissan Maxima”. Але у зв’язку з хворобою Туров не зміг виконати свої зобов’язання особисто, тому і попросив зробити це свого сина, який також мав необхідні знання та досвід для виконання обумовленої договором роботи. Проти цього заперечував Черненко. Він наполягав на розірванні укладеного договору та вимагав повернути передані за ремонт і фарбування гроші, а після відмови в цьому Турова подав у суд позов з указаними вимогами.

Яке рішення має прийняти суд? Поясніть на цьому прикладі порядок покладання виконання зобов’язання на третю особу.

 

Завдання № 136

Водій автобази Білан порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення з автомашиною Зоріна. Оскільки аварія сталася з вини Білана, то він погодився добровільно відремонтувати пошкоджений автомобіль Зоріна в гаражі автобази. Для цього він домовився з працівниками автобази, Павловим і Василенком, що вони відремонтують машину Зоріна. Однак, коли ремонт було закінчено, Білан відмовився сплатити обумовлену суму, посилаючись на те, що за шкоду повинна відповідати автобаза, як власник джерела підвищеної небезпеки. Павлов і Василенко пред’явили в суд позов до Білана про стягнення з нього вартості ремонтних робіт, посилаючись на те, що всі роботи виконувались ними в неробочий час і з використанням власних матеріалів.

Проаналізуйте зобов’язання, що виникли в наведеній ситуації, та їх підстави. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Завдання № 137

Ващенко 5 листопада 2003 р. звернулася в суд з позовом до Зайченко про стягнення 13 000 грн. Позивачка зазначала, що 2 листопада 2000 р. відповідач позичив в неї вказану суму, видавши про це розписку, в якій строк повернення боргу не було обумовлено. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивачка просила суд задовольнити її вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин пропустила трирічний строк позовної давності.

Чи правильне рішення виніс суд? Як повинна бути вирішена справа в апеляційному порядку?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття зобов’язального права та зобов’язального правовідношення. Знати способи забезпечення виконання зобов’язання. Розуміти специфіку цивільно-правової відповідальності.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Верховна Рада України; Закон вiд 22.11.2002 № 240-IV Про приєднання України до Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Єдиний державний реєстр судових ршень в Україні

Верховна Рада України; Закон вiд 02.10.1992 № 2654-XII Про заставу

Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 21.08.1997 № 910 Про порядок сплати і розмір неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об'єкти приватизації

Вищий господарський суд; Постанова, Справа вiд 07.06.2007 № 2/228-06 Про стягнення неустойки (пені)

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.- .

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c.

Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — М., 1940.

Гавзе Ф. Й. Обязательственное право. (Общие положення). — Минск, 1968. 466

Голованов Н. М. Обязательственное право. — СПб., 2002.

Зобов'язальне право / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

Иоффе О. С. Обязательственное право. — М., 1975.

Егоров Н. Д. Классификация обязательств по советскому гражданському праву / Советское государство й право. — 1989. — № 3. — С. 36-43.

Новицкий Й. Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. — М., 1950.

Зобов'язальне право: Теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

Заржицький О., Шевченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // Право України. – 1996.- № 7.–С. 35.

Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.

До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.

Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

Еволюція цивільно-правового регулювання зобов'язань з гри і парі / Н. Майданик // Право України. — 2005. — N 1. — С. 109-112.

До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. — 2003. — N 4. — С. 53-56.

Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабінович // Право України. — 2002. — N 4. — С. 100-103.

Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання / С. Рабінович // Право України. — 2006. — N 1. — С. 25-28.

Сторони договору застави цінних паперів / О. Виговський // Право України. — 2004. — N 2. — С. 68-71.

Гарантія як спосіб забезпечення зобов'язань у міжнародному комерційному обороті / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 11. — С. 36-41.

Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.

Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента / П. Гуйван // Право України. — 2004. — N 6. — С. 36-39.

Заставна та її використання за законодавством України про іпотеку / В. Малий // Право України. — 2004. — N 7. — С. 55-58.

Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.

Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.

Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.

Елисеев В. Соотношение экономических и правовых начал в праве обязательств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Карнаух Т. Гроші як об’єкт права притримання // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

Панченко М. Припинення зобов’язань прощенням боргу // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Майданик Р. Місце зобов’язання в праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

Молодико К. Юридичні особливості договорів про надання гарантії // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № № 12

Р. А. Майданик Cистема ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №6.

Р. А. Майданик Поняття ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.