Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 15. Договір лізингуПЛАН

Вступ.

1. Поняття та ознаки договору лізингу.

2. Істотні умови за договором лізингу.

3. Права та обов'язки сторін за договором лізингу.

4. Цивільно-правова відповідальність сторін за договором лізингу.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору лізингу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов'язань та його види. Слід пам’ятати, що договір лізингу є різновидом орендних правовідносин. Автор повинен проаналізувати схожість та відмінність договору лізингу від близьких договорів. Треба розкрити правову ціль даного договору, основні його ознаки. Крім цього в цьому пункті слід дати класифікацію видам договору лізингу за законодавством України. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу діють норми спеціального Закону України «Про фінансовий лізинг».

У другому пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови за договором лізингу. Так під істотними умовами при написанні курсової роботи слід вважати предмет, строк та ціну (лізингові платежі). Окрему увагу автор повинен приділити характеристики такій істотній умові договору лізингу як предмет. Автор повинен пам’ятати, що предметом договору лізингу є не споживана річ віднесена до основних фондів. Щодо строків у договорі лізингу, то тут студент повинен визначити момент початку строку та його закінчення, виділити різновиди договору лізингу у зв'язку з строком дії договірних відносин. При висвітленні питання про лізингові платежі автор повинен проаналізувати види платежів за договором лізингу, порядок їх сплати та особливості.

У третьому пункті плану треба зупинитись на характеристиці прав та обов'язків сторін за договором лізингу як змісту правовідношення. Необхідно визначити права та обов'язки третіх осіб у лізингових зобов’язаннях. У цьому ж пункті слід розглянути правові гарантії реальності прав та обов'язків сторін.

При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором лізингу. Окремо слід зупинитися на формах договірної та позадоговірної відповідальності сторін. Автор повинен розкрити підстави цивільно-правової відповідальності за договором поставки. Необхідно висвітлити умови недійсності договору поставки та її правові наслідки.

Література:

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

2. Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов'язань //Право України. — 2002. — № 12. — С. 65—70.

3. Барабаш А. Про підстави виникнення та зміст лізингових зобов'язань // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 10. — С. 34—37.

4. Трофімова О. Поняття, цілі та засоби державного регулювання лізингової діяльності //Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», 11 —14 лют. 2003 р., Львів, нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. фак. — Львів, 2003. — С. 310—312.

5. Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу //Банківська справа. — ДЮЗ. — № 3. — С. 72—77.

6. Трофімова О. В. Основні підходи до визначення поняття лізингу та їх закріплення в законодавстві України //Проблеми кодифікації законодавства України: Тези доп. і наук, повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 14 трав. 2003 р.). — К., 2003. — С. 123—126.

7. Барабаш А Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання //Право України. — 2003. — № 5. — С. 57—61.

8. Якубовський І. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — №8. — С. 41—8. Барабаш А. Лізинг як об'єкт оподаткування, особливості правового регулювання //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С .18—20.

9. Рябко Л. Правова природа договору лізингу //Право України. — 2000. — № 1. — С. 70—72.

10. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань //Предпринимательство, хазяйство и право. — 2000. — № 4. — С. 21—27.

11. Барабаш А. Правове регулювання лізингу в банківській діяльності (проблемні питання) //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 5. — С. 25—27.

12. Кисіль С. Типовий договір лізингу //Предпринимательство, хазяйство и право. — 2000. — № 11. — С. 21—30.

13. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб'єктів //Право України. — 2001. — № 2. — С. 76—79.

14. Косик С. Договір фінансового лізингу //Вісник законодавства України. — 2002. — № 20. — С. 39—41.

15. Кисіль С. Лізинг в Україні: проблемні аспекти становлення та розвитку //Юридичний вісник України. — 2001. — № 28. — С. 21—24. (Інформаційно-правовий банк).

16. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань //Предпринимательство, хазяйство и право. — 2000. — № 6. — С. 12—16.

17. Слов'янська Н. Впровадження лізингових відносин в Україні //Банківська справа. — 1999. — № 4. — С. 19—21.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.